Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

vård av vaken / lätt sederad patient i ventilator

history

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of vård av vaken / lätt sederad patient i ventilator

Revenue tariffs: used to raise money, tend to be fairly low
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jhkhkkoko
dbfgnghmjhm
fb dfgnsfsd
Vaken patient ?
mdfbnfgngn
svdfbvfgnbgh
en litteraturstudie av Elisabeth och Elena
baserad på nio vetenskapliga artiklar
blablblblbbl
neklrjgäerkäldflefäv
bmbmbkökrkgäek'åelf'wekm
ldjbdöfjfsdjvljnfglbnjlc n
blablallll
Hypothesis: We believe that most respondents would respond positively towards taxes.
Samuelson
STRÖM

Miljön på IVA
blablammmm
cbcvnbfjhdfyfeöhvdldv
m
nnbbbb
nv
nn
njjkk
jkdjnnn
bcbnn
jhnn
bhnn
mn
jdfgjj
hhgfghkbvc
jbvvvv
nnmm,
hhhhhhhhhhh
bnn
nxfvnvjvjklgjdjträjherrkbmbvmmm
,
nbmbmvmmfd
dfddjnnnnnnnn
dbv vx xm zx
Vård av vaken/ lätt sederad patient i ventilator
Treggiari
Resultat
tänkbara nackdelar
GRAP
Schweickert
Tingsvik
I

I
I
III
Pubmed
nnnnn
hhhh
hghfjj
jfgnnnnnn
mmmmm
bbbbb
jjjjj
jjjjjj
rrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ström et al. I II III
Grap et al.
Tingsvik et al.
Schweickert et al.
Treggiari et al
Samuelsson et al
.
hjjkllän cbx
mnbvvbxczv
fördelar
njngjdjjbjjbkkkgnöllllllllllll
v nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
jhjgänhondpghhhhhhönä

* Litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar
funna i databaserna Pubmed och Scopus.

* Sökord : ICU, conscious sedation
deep sedation, mechanical ventilation

I

II

III
fördel eller
nackdel

lätt sederad = vaken och samarbetsvillig
Treggiari
Om patienterna sederas till en nivå där de är vakna och samarbetsvilliga och har möjlighet att bilda faktiska minnen kan det ge skydd mot PTSD relaterade symtom
djup sederad = sover men reagerar på fysisk stimuli
Kortare IVA vårdtid och mer ventilator-fria dagar i vaken grupp

● Mindre problem att komma ihåg sin vistelse i vaken grupp
● Ingen signifikant skillnad i depression, ångest eller PTSD
● Mer långsiktig forskning krävs
Randomiserad kontrollerad studie med 137 patienter
Schweickert et al. Lancet, 2009
Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients

Undersökte effekten av dagliga avbrott av sedering kombinerat med tidig mobilisering av ventilatorbehandlade patienter, för att se om det påverkade funktionellt och neuropsykiatriskt status vid utskrivningen.

Fler patienter i behandlingsgruppen (59 %) uppnådde funktionellt oberoende status jmfört med kontrollgruppen (35%)
De hade färre dagar med delirium (2 dagar)jämfört med kontrollgruppen (4 dagar),
och fler ventilatorfria dagar (23 dagar) jämfört med kontrollgruppen (21 dagar)
Grap et al. Am J Crit.Care, 2012.Sedation in Adults Receiving Mechanical Ventilation: Physiological and Comfort Outcomes

Syftet: att undersöka sambanden mellan sedering och stabilitet i fysiologisk status.
Puls, andningsfrekvens, syrgasmättnad noterades hos patienter som behandlades i ventilator.
Man mätte även komfort genom att registrera rörelsemönster via aktigrafi.
Mätvärden registrerades 5ggr/min i 24 timmar.

Man fann inga belägg för att de fysiologiska mätvärdena skulle skilja sig åt mellan de olika sederingsnivåerna.
Däremot var patientkomforten relaterad till sederingsdjupet - genom aktigrafi påvisades ett ökat rörelsemönster vid låg sedering vilket tolkades som en minskad komfort hos patienten


*
Antal vårddagar på IVA och tid i ventilator

*
Fysiologisk betydelse

*
Patientens upplevelse och psykiska välbefinnande

*
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda lätt sederade
patienter i ventilator
Resultat
Svenningsen et al.
Vuxna patienter
Svenningsen
Svenningsen H, Egerod I, Videbech P, Christensen D, Frydenberg M, Tønnesen EK.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2013

Fluctuations in sedation levels may contribute to delirium in ICU


Syftet med studien var att undersöka hur en fluktuerande sederingsnivå påverkade förekomst av delirium hos patienter som vårdas på IVA

Huvudresultat var ett signifikant samband mellan stora förändringar i sederingsnivåer och förekomst av delirium.
Studien visar också att incidensen av delirium ökar med längden på IVAvistelsen.
Det kan vara relaterat till många och stora förändringar i sederingsnivåer hos patienten under vårdtiden.
Patienterna på IVA
Sedering
ges för att minska ångest och obehag,
dämpa stress och underlätta nödvändiga behandlingar.
Det finns olika läkemedel och strategier
för detta.

Vissa tillstånd kräver djupare sedering ; ex muskelrelaxerade patienter, hypotermibehandling vid hjärtstopp
neurokirurgiska patienter, patienter med svår hypoxi och ARDS

Sederingsskalor
tex RASS eller MAAS bör användas och sederingsnivå bör ordineras och dokumenteras
Schweickert
Tingsvik
Ström
Svenningsen
Treggiari
Grap
Samuelsson
FRÅGOR
Strøm T, Martinussen T, Toft P.
Lancet, 2010
A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial.
Strøm T, Johansen RR, Prahl JO, Toft P.
Critical Care, 2011
Sedation and renal impairment in critically ill

patients
Strøm T, Stylsvig M, Toft P
Critical Care,2011
Long-term psychological effects of a no-sedation protocol in critically ill patients
Treggiari et al.
Critical care Medicin .2009
Randomized trial of light versus deep sedation on mental health after critical illness

Treggiari et al.
Critical care Medicin .200
9

Randomized trial of light versus deep sedation on mental health after critical illnes
s

Studerade om lätt sedering påverkar patientens mentala hälsa jämfört med djup sedering .

Patienter i gruppen med djup sedering tenderade att ha mer posttraumatiska stressymtom och mer störande minnen från IVA.
man såg också att patienter i ” lätt sederade gruppen" hade i snitt en dag mindre i ventilator och vårdades kortare tid på IVA ( - 1.5 dagar )
Man noterade inga skillnader i förekomst av ångest och depression, ej heller någon skillnad i dödlighet eller incidens av biverkningar


+
STRÖM et al.
Samuelson KA, Lundberg D, Fridlund B.
Nurs Crit Care. 2007
Stressful experiences in relation to depth of sedation in mechanically ventilated patients.

Syftet var att undersöka förhållandet mellan stressfulla upplevelser och sederingsdjup hos patienter som ventilatorbehandlas på IVA.
Av de 250 intervjuade patienterna hade 206 patienter minnen från tiden på IVA.
56% av dem mindes minst en extremt påfrestande händelse.
Sederingdjupet var signifikant avgörande för om patienten hade minnen från IVA.
Påfrestande upplevelser var var i hög grad relaterade till sederingsdjupet, vakna patienter uppfattade minnen från IVA som mer påfrestande jämfört med mindre vakna patienter.
Tingsvik C, Bexell E, Andersson AC, Henricson M.
Aust Crit Care,2013

Meeting the challenge: ICU-nurses' experiences of lightly sedated patients

S
yftet med studien var att beskriva IVA sjuksköterskors erfarenheter av att vårda lätt sederade patienter i ventilator. Nio sjuksköterskor intervjuades och de beskrev det som en utmaning.
Man ansåg att ;
Det krävs ökad närvaro av personal och anpassning av miljön på IVA.
Det krävs ”kreativitet”, erfarenhet och mer kunskap . Patienten involveras mer i vården och det kändes positivt då patienten kunde ge "feedback".
* Vuxna patienter vårdade på IVA

* Artiklar skrivna på engelska och publicerade
de senaste 10 åren.
En strategi utan sedering till kritiskt sjuka patienter i ventilator, resulterade i snitt 4 dagar färre i ventilator, 9 dagar kortare tid på IVA och 24 dagar kortare vårdtid på sjukhus, jämfört med gruppen som fick ”standardsedering”
Ingen ökad frekvens av oavsiktliga extubationer
Patienter som behandlats i ventilator med sedering hade sämre urinproduktion (0.88 ml/kg/tim) jämfört med interventionsgruppen (1.15ml/kg/tim)
Man fann nedsatt njurfunktion hos 76 % av patienterna i kontrollgruppen mot 51% i gruppen utan sedering,
Resultatet tyder på att behandling med ventilator utan sedering ej ökar risken för långvariga psykiska följdtillstånd jämfört med standardbehandling med sedering
fördel eller
nackdel
Resultat
+
?
+
-
+ ? -
-
Ecmo patient
Är ofta livshotande sjuka och
behöver stora vårdande insatser


Befinner sig i en främmande miljö med högteknologisk apparatur som är
stressande med störande ljud och olika larm. De utsätts också ofta för smärtsamma vårdåtgärder och undersökningar. Patienterna på IVA har
sedering
för att vara komfortabla och fria från ångest Ventilatorbehandlade patienter sederas även för att tolerera ventilator och endotracheltub.

-
+
Resultatet sammanfattas under fyra rubriker
Fysiologisk betydelse
Tid i ventilator och tid på IVA
Patientens upplevelse och psykiska välbefinnande
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda lätt sederade
patienter i ventilator
För patienterna är det en fördel att vårdas vakna/ lätt sederade i ventilator. I studier har påvisats både medicinska och psykologiska vinster med en sådan vård jämfört med att patienterna vårdas djupt sederade. Det kan dock vara påfrestande för patienterna under själva vårdtiden , att vara vakna . För personalen kan vården vara en utmaning som kräver ökad kunskap och medvetenhet och ett annat sätt att arbeta.
Utvecklingen går mot alltmer vakna patienter på IVA, dels för att ventilatorerna nu är mer anpassade till patienterna och dessutom har forskning på senare tid påvisat negativa effekter av sedering.
Syftet med det här arbetet var att via litteraturstudier ta reda på för- och nackdelar med att patienten är vaken/ lätt sederad i ventilator.
Syfte
Frågeställningar
*

Vilka

är fördelarna med att patienten vårdas lätt sederad/ vaken i ventilator ?
*
Finns det nackdelar med att patienten vårdas lätt sederad/ vaken i ventilator ?
Strøm T, Martinussen T, Toft P.
Lancet, 2010
A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial
En strategi utan sedering till kritis
kt sjuka
patienter i ventilator, resulterade i snitt
4 dagar färre i ventilator
,
9 dagar kortare tid på IVA och 24 dagar kortare vårdtid på sjukhus,
jämfört med gruppen som fick ”standardsedering”
Ingen ökad frekvens av oavsiktliga extubatione
r

Treggiari et al.
Critical care Medicin .2009

Randomized trial of light versus deep sedation on mental health after critical illness
Schweickert et al. Lancet, 2009
Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients

Undersökte effekten av dagliga avbrott av sedering kombinerat med tidig mobilisering av ventilatorbehandlade patienter, för att se om det påverkade funktionellt och neuropsykiatriskt status vid utskrivningen.
Fler patienter i behandlingsgruppen (59 %) uppnådde funktionellt oberoende status jmfört med kontrollgruppen (35%)
och
fler ventilatorfria dagar (23 dagar) jämfört med kontrollgruppen (21 dagar
)
Patienter i ”
lätt sederade gruppen" hade i snitt en dag mindre i ventilator och vårdades kortare tid på IVA ( - 1.5 dagar
Grap et al. Am J Crit.Care, 2012.Sedation in Adults Receiving Mechanical Ventilation: Physiological and Comfort Outcomes

Undersökte sambanden mellan sedering och stabilitet i fysiologisk status. Puls, andningsfrekvens,syrgasmättnad noterades Man mätte även komfort genom att registrera rörelsemönster via aktigrafi.
Mätvärden registrerades 5ggr/min i 24 timmar.
Man fann inga belägg för att de fysiologiska mätvärdena skulle skilja sig åt mellan de olika sederingsnivåerna.
Däremot var patientkomforten relaterad till sederingsdjupet - genom aktigrafi påvisades ett ökat rörelsemönster vid låg sedering vilket tolkades som en minskad komfort hos patienten
Schweickert et al. Lancet, 2009
Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients

Undersökte effekten av dagliga avbrott av sedering kombinerat med tidig mobilisering av ventilatorbehandlade patienter, för att se om det påverkade funktionellt och neuropsykiatriskt status vid utskrivningen.
Fler patienter i behandlingsgruppen (59 %) uppnådde funktionellt oberoende status jmfört med kontrollgruppen (35%)
Strøm T, Johansen RR, Prahl JO, Toft P.
Critical Care, 2011
Sedation and renal impairment in critically ill patients
Patienter som behandlats i ventilator med sedering hade sämre urinproduktion (0.88 ml/kg/tim) jämfört med interventionsgruppen (1.15ml/kg/tim)
Man fann nedsatt njurfunktion hos 76 % av patienterna i kontrollgruppen mot 51% i gruppen utan sedering,
Grap et al. Am J Crit.Care, 2012.Sedation in Adults Receiving Mechanical Ventilation: Physiological and Comfort Outcomes
Man fann inga belägg för att de fysiologiska mätvärdena skulle skilja sig åt mellan de olika sederingsnivåerna.
Däremot var patientkomforten relaterad till sederingsdjupet - genom aktigrafi påvisades ett ökat rörelsemönster vid låg sedering vilket tolkades som en minskad komfort hos patienten
Samuelson KA, Lundberg D, Fridlund B.
Nurs Crit Care. 2007
Stressful experiences in relation to depth of sedation in mechanically ventilated patients.

Syftet var att undersöka förhållandet mellan stressfulla upplevelser och sederingsdjup hos patienter som ventilatorbehandlas på IVA.
Av de 250 intervjuade patienterna hade 206 patienter minnen från tiden på IVA.
56% av dem mindes minst en extremt påfrestande händelse.
Sederingdjupet var signifikant avgörande för om patienten hade minnen från IVA.
Påfrestande upplevelser var var i hög grad relaterade till sederingsdjupet, vakna patienter uppfattade minnen från IVA som mer påfrestande jämfört med mindre vakna patienter.
Patientens upplevelse och psykiska välbefinnande
I
Svenningsen H, Egerod I, Videbech P, Christensen D, Frydenberg M, Tønnesen EK.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2013

Fluctuations in sedation levels may contribute to delirium

Syftet med studien var att undersöka hur en fluktuerande sederingsnivå påverkade förekomst av delirium hos patienter som vårdas på IVA
Huvudresultat var ett signifikant samband mellan stora förändringar i sederingsnivåer och förekomst av delirium.
Studien visar också att incidensen av delirium ökar med längden på IVAvistelsen.
Det kan vara relaterat till många och stora förändringar i sederingsnivåer hos patienten under vårdtiden.
Strøm T, Stylsvig M, Toft P
Critical Care,2011
Long-term psychological effects of a no-sedation protocol in critically ill patients
Resultatet tyder på att behandling med ventilator utan sedering ej ökar risken för långvariga psykiska följdtillstånd jämfört med standardbehandling med sedering

Treggiari et al.
Critical care Medicin .2009

Randomized trial of light versus deep sedation on mental health after critical illness
Studerade om lätt sedering påverkar patientens mentala hälsa jämfört med djup sedering .
Patienter i gruppen med djup sedering tenderade att ha mer posttraumatiska stressymtom och mer störande minnen från IVA.
Man noterade inga skillnader i förekomst av ångest och depression, ej heller någon skillnad i dödlighet eller incidens av biverkningar


+
Tingsvik C, Bexell E, Andersson AC, Henricson M.
Aust Crit Care,2013

Meeting the challenge: ICU-nurses' experiences of lightly sedated patients

Syftet med studien var att beskriva IVA sjuksköterskors
+
erfarenheter av att vårda lätt sederade patienter i ventilator. Nio sjuksköterskor intervjuades och de beskrev det som en utmaning.
Man ansåg att : Det krävs ökad närvaro av personal och anpassning av miljön på IVA.
Det krävs ”kreativitet”, erfarenhet och mer kunskap. Patienten involveras mer i vården och det kändes positivt då patienten kunde ge "feedback".
Slutsats
Visar på ett samband mellan fluktuerande sedering och delirium , stora förändringar i sedering medförde ökad risk för delirium
Patienter med djup sedering tenderade att ha mer posttraumatiska stressyndrom och mer störande overkliga minnen från vårdtiden.
Kunde ej påvisa att patienter som vårdats vakna i ventilator hade ökad risk för långvariga psykiska följdtillstånd
Fysiologisk betydelse
II
Tre studier som visar att lätt sederade eller vakna patienter får kortare tid i ventilator , kortare tid på IVA och även kortare tid på sjukhus jämfört med kontrollgruppen
Patientkomforten var relaterad till sederingsdjupet,
minskad komfort uppmättes hos de lätt sederade patienterna jämfört med de sederade patienterna
Påfrestande upplevelser var kopplade till sederingsdjupet, patienter som vårdats vakna uppfattade minnen från IVA som mer påfrestande jämfört med mindre vakna patienter.
Grap et al. Am J Crit.Care, 2012.Sedation in Adults Receiving Mechanical Ventilation: Physiological and Comfort Outcomes

Syftet: att undersöka sambanden mellan sedering och stabilitet i fysiologisk status.
Puls, andningsfrekvens, syrgasmättnad noterades hos patienter som behandlades i ventilator.
Man mätte även komfort genom att registrera rörelsemönster via aktigrafi.
Mätvärden registrerades 5ggr/min i 24 timmar.

Man fann inga belägg för att de fysiologiska mätvärdena skulle skilja sig åt mellan de olika sederingsnivåerna.
Schweickert et al. Lancet, 2009
Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients

Undersökte effekten av dagliga avbrott av sedering kombinerat med tidig mobilisering av ventilatorbehandlade patienter, för att se om det påverkade funktionellt och neuropsykiatriskt status vid utskrivningen.

Fler patienter i behandlingsgruppen (59 %) uppnådde funktionellt oberoende status jmfört med kontrollgruppen (35%)
De hade färre dagar med delirium (2 dagar)jämfört med kontrollgruppen (4 dagar),
och fler ventilatorfria dagar (23 dagar) jämfört med kontrollgruppen (21 dagar)
-
-
? +
+
+
+++
Man fann inga belägg för att de fysiologiska mätvärdena (= puls, andningsfrekvens, syrgasmättnad) skulle skilja sig åt mellan olika sederingsnivåerna.
Ventilatorbehandlade patienter som fick dagliga avbrott i sederingen kombinerat med tidig mobilisering uppnådde funktionellt oberoende status i högre grad jämfört med kontrollgruppen
+
+
Strøm T, Johansen RR, Prahl JO, Toft P.
Critical Care, 2011
Sedation and renal impairment in critically ill patients
Patienter som behandlats i ventilator med sedering hade sämre urinproduktion (0.88 ml/kg/tim) jämfört med interventionsgruppen (1.15ml/kg/tim)
Man fann nedsatt njurfunktion hos 76 % av patienterna i kontrollgruppen mot 51% i gruppen utan sedering,
Patienter utan sedering hade en jämförelsevis bättre urinproduktion och mindre risk för nedsatt njurfunktion än kontrollgruppen
+
+
-
?
Full transcript