Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

massamedia examen Havo

H5 syllabus
by

Inez Bijtenhoorn

on 22 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of massamedia examen Havo

Massamedia
het communicatieproces
Interpersoonlijke communicatie:
Massacommunicatie:
zender
ontvanger
info
boodschap
via medium
directe communicatie= mensen spreken direct met elkaar= face to face
indirecte communicatie= communicatie met technische hulpmiddelen
persoon of
institutie

(dan wordt de ontvanger zender!)
communicatie is een continue en doorlopend
proces
feedback
interpretaties van de boodschap komen niet altijd overeen met wat een zender bedoeld
referentiekader
referentiekader
=RUIS
legotest!!!
zender
boodschap
ontvangers
vaak complexe organisatie
die betrokken is bij de inhoud
*groot publiek
*publiek heterogeen
*relatief onbekend publiek
informatie
via technische hulpmiddelen=massamedia
De zender kent de ontvanger vaak of heeft meer info over de ontvanger(s)!
Er is vaak directe/non verbale feedback!
door de massamedia is wederkerigheid
mogelijk geworden!
Nu is dat niet meer alleen mogelijk bij interpersoonlijke communicatie;
door:
*e mail
*sms
*WA
interactieve communicatie
massamediale communicatie is steeds minder 1 richtingsverkeer!
er komt steeds minder verschil tussen interpersoonlijke communicatie en massa mediale communicatie
feedback
Internet= het onderscheid tussen zender en ontvanger zijn minder duidelijk= iedereen kan info aanbieden en dus zender zijn!
Biedt mogelijkheden voor interactieve communicatie ( ook mogelijk via TV, radio)
Massamedia draagt bij aan ''openheid van informatie'' :
Het laat de publieke opinie vormen!

Ook komt de publieke opinie tot uitdrukking via de massamedia
syllabus 2012-2013
Havo 5
deze les: ''Wat is het verschil tussen interpersoonlijke communicatie en massa mediale communicatie?''
vragen
H1,2,3
wat verstaan we onder het begrip cultuur?
cultuur is materieel en immaterieel, leg uit wat ze daarmee bedoelen
leg uit waarom cultuur kan zorgen voor saamhorigheid
leg uit dat culturen altijd relatief zijn
cultuur heeft 4 functies in de maatschappij, noem ze alle 4!
leg uit hoe cultuur ons gedrag kan regelen?
leg uit dat cultuur ervoor zorgt dat we betekenis zien in gedragingen
leg uit dat cultuur identificerend werkt
leg uit hoe cultuur gedrag kan beperken
wat is deviant gedrag?
leg uit wat de rol van sociale controle in cultuur kan zijn
wat is een subcultuur?
wat wordt verstaan onder dominante cultuur
wat zijn tegen-contra culturen?
cultuur is normatief, wat bedoelen we hiermee?
leg eens uit dat je cultuur kunt zien als het collectieve ideaal
wat verstaan we onder multiculturele samenleving?
noem de 3 groepen van buitenlanders die naar Nederland kwamen
(in de 20e eeuw)
wat is de definitie van allochtonen?
geef voorbeelden hoe onze cultuur is veranderd door de multiculturele samenstelling van onze maatschappij
Noem eens een voorbeeld waarom buitenlanders worden gezien als probleem
leg uit wat wordt bedoeld als er gezegd wordt dat de wereld kleiner is geworden, en leg uit hoe dit komt.
(hoe heet dit verschijnsel?)
wat is etnocentrisme?
wat bedoelen we met referentiekader?
geef 3 redenen waarom er in de jaren '50 een jongeren subcultuur ontstond
geef eens verschillen aan tussen de westerse cultuur en de islamitische cultuur
wat zijn waarden
noem 2 zaken waaruit je de waarden in de samenleving kunt aflezen
wat zijn normen?
wat verstaan we onder gewoonten?
waarom is socialisatie zo belangrijk in een cultuur?
waarom is socialisatie altijd behoudend van aard?
noem eens 4 socialisatoren
wat verstaan we onder internalisatie?
wat zijn vooroordelen?
wat zijn stereotyperingen?
leg uit wat het verband is tussen stereotyperingen en self-fulfilling prophecy
leg uit dat stereotypering en vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie
leg het verschil uit tussen negatieve en positieve discriminatie
wat is racisme?
wat is seksisme? leg ook uit dat reclame hier vaak gebruik van maakt
wat bedoelen we met de nature-nurture discussie?
hoe kunnen we communicatie het beste omschrijven?
wat is directe communicatie
wat is indirecte communicatie?
leg uit hoe een communicatie stoornis op kan treden
wat is het verschil tussen verbale en non verbale communicatie?
noem zoveel mogelijk verschillen tussen interpersoonlijke communicate en massacommunicatie
Noem eens ten minste 4 kenmerken van massacommunicatie
welke 3 soorten media kennen we?
wat zijn contentplatformen
Er zijn 5 functies die de massamedia voor het individu hebben, noem deze functies
leg eens uit dat de functies die de mm hebben voor het individu vaak niet gescheiden te zien zijn en in elkaar overlopen
Noem de 4 maatschappelijke functies die de massamedia hebben
kun je de 6 sub functies noemen van de informatiefunctie?
wat bedoelen we als we zeggen dat Nederland een mediacratie is?
wat wordt bedoeld met infotainment?
leg uit hoe GTST cultuur kunnen beinvloeden
wat zijn de gevolgen (3) qua beïnvloeding van de massamedia als je kijkt naar markt en publieksgerichtheid?
wat is nieuwsverschraling?
wat is het KISS-principe
wat wordt bedoeld met nivellering en massaficatie?
wat is mediahyperventilatie
wat zijn mediaframes?
spelregels:
* iedereen doet mee!
*op je blaadje noteer je het nummer van de vraag en je zet er een ! achter als je de vraag kunt beantwoorden.
* iemand krijgt de vraag en moet deze beantwoorden
* als je vindt dat jouw antwoord ook goed was zet je naast het ! een
anders een -
* als je de vraag moet beantwoorden krijg je een + of een - die wordt genoteerd!
soorten massamedia:
de media zijn te onderscheiden in :

*gedrukte= pers: dagbladen, weekbladen, tijdschriften

*audiovisuele= omroep: radio, televisie

*digitale media= communicatie-infrastructuur: internet

content platformen
door media-evolutie

de pers is marktgericht=vrije ondernemingsgewijze productie=winst en continuïteit
ze moeten verkopen en zetten advertenties=geld
Nederland heeft een duaal omroepstelsel
publiek omroepstelsel= binnen wettelijke kaders overheid
zendtijd publieke zenders vormt een volledig programma met volgende onderdelen/programmasoorten:
*informatie
*cultuur
*verstrooiing
*educatie
door:
-nieuws
-actualiteiten en achtergronden
-onderwijsprogramma's
-drama
-soap
-quizen
-spelletjes
-sport
de publiek omroep/ omroepverenigingen mogen
zich op programmasoorten richten, zolang het totale
aanbod maar aan de eiden voldoet
de 3 publiek tv netten hebben een eigen profiel
de omroepverenigingen
leveren programma's
die de 3 netten uitzenden
gefinancierd door overheid en advertentie inkomsten
je kunt lid worden van een omroepvereniging!!!
met de mediawet is de zendtijd niet langer afhankelijk van het aantal leden!
de programmering van de publiekezenders is onafhankelijk van de commerciele zenders!
deze zenders zijn volledig afhankelijk van commercie, maar niet gebonden aan programmavoorschriften van de overheid!
alle media maken gebruik van internet
hierdoor vervaagd het verschil in
verschijningsvorm tussen pers, TV en radio
Welke soorten massamedia zijn er en leg uit hoe ze functioneren
dagbladen:=gedrukte media
dagbladen: ochtend/middag/avond
Tijdschriften: opiniebladen, familiebladen, jeugdbladen ed
huis aan huis bladen
Dagbladen:
regionale dagbladen
Landelijke dagbladen:
kwaliteitskranten
kaderkranten
massakranten
massablad
verschillen
:
onderwerpkeuze
aandacht trekken
diepgang
zakelijke berichtgeving
sensatie
beleidsinformatie
praktische informatie
human interest
willen een zo groot mogelijk publiek bereiken
op die manier worden de reclameinkomsten vergroot
doelstelling: "de categorieën dagbladen kunnen noemen en de verschillen kunnen uitleggen''
Vragen Hoofdstuk 4
spelregels:
* iedereen doet mee!
*op je blaadje noteer je het nummer van de vraag en je zet er een ! achter als je de vraag kunt beantwoorden.
* iemand krijgt de vraag en moet deze beantwoorden
* als je vindt dat jouw antwoord ook goed was zet je naast het ! een anders een -
* als je de vraag moet beantwoorden krijg je een + of een - die wordt genoteerd!
Leg uit wat de invoering van de leerplichtwet te maken heeft met de grotere waardering van dagbladen
Wat is verzuiling en wat heeft het te maken met dagbladen?
Leg uit hoe het kwam dat er steeds meer particuliere persbureaus kwamen
waarom werd het ANP opgericht?
wat wordt bedoeld met het proces van herzuiling?
Over welke zaken hebben we het als het gaat over de pers?
Als we in kranten een onderscheid willen maken kunnen we twee zaken onderscheiden? (welke grote verschillen zijn er tussen kranten?)
Wat bedoelen we met de uitspraak:
''regionale kranten zijn kleurloos"
noem eens een ochtendblad
Noem eens een middagblad
Noem eens een avondblad
Noem eens voorbeelden van rechtse kranten
Noem eens een voorbeeld van een middenkrant
Noem eens voorbeelden van linkse kranten
Noem eens voorbeelden van (rechts) christelijke kranten
Noem eens een aantal populaire massakranten
Noem eens een aantal kaderkranten
Noem een aantal verschillen in opmaak tussen kader en massa kranten
Geef eens een aantal vormen van informatie die in kranten voorkomen (6)
Noem eens een aantal verschillen in rubrieken tussen massakranten en kaderkranten
Welke doelgroep hebben de gratis kranten?
Wat wordt bedoeld met marktsegmentering?
Noem eens een aantal categorieën tijdschriften
Leg uit dat marktmechanisme van invloed is op de pers
Leg uit dat ontzuiling een einde maakte aan de traditionele
journalistiek
Wat zijn centrale redacties en waarom ontstonden ze?
Welke 3 bronnen van inkomsten hebben kranten?
Wat is persconcentratie?
Door welke 5 verschijnselen wordt persconcentratie veroorzaakt?
Wat is de oplagespiraal?
leg uit wat wordt bedoeld met monopolievorming in de pers
Leg uit dat persconcentratie en monopolievorming vervelend zijn voor oa de overheid en journalisten
Leg uit waarom inkomsten van de STER tot in de jaren '90 naar de dagbladen gingen
Wat doet het Stimuleringsfonds voor de pers?
Waarom is er een code voor dagbladconcentraties?
Wat is nieuwsverschraling?
Wat voor soort oplossingen bepleit de NVJ om kranten uit de problemen te halen?
Noem eens belangrijke verschillen tussen autochtone en allochtone krantenlezers
Naar welke 4 zaken streeft de overheid in haar mediabeleid?
Wat is verschoningsrecht?
Leg uit dat er soms een strijd is tussen redactie en directie van een krant, hoe komt dit?
Wat is een mediaframe?
omroepen:
In Nederland hebben we een duaal stelsel:
-Publieke omroepen-Commerciële omroepen

Commerciele omroepen:
-winstvergroting
-marktvergroting
-continuïteit


publieke omroepen:
*Landelijk ledengebonden omroepen:
AVRO,BNN,EO,KRO,NCRV,TROS, VARA, VPRO.


*Niet-ledengebonden omroepen:
=bepaalde categorie programma's
religie=IKON,RKK,NIK,HUM,NMO,OHM,BOS


educatief=Teleac/NOT,RVU=educom
Reclameuitzendingen=STER

zo veel mogelijk mensen bereiken en
reclame inkomsten vergroten
*NOS en de NPO
*Zendtijd voor overheidsvoorlichting
*Zendtijd voor politieke partijen
*Lokale Publieke omroepen
*Regionale Publieke omroepen

een juridische organisatie met de NPO
die zich bij uitstek lenen voor
gezamelijke verzorging
De NOS maakt programma's
Nederlandse Publiek Omroep:
voert samenwerkings en coordinatietaken uit voor de landelijke publieke omroepen:

*beleid
*Programering
landelijke radio en tv zenders en internet
http://www.publiekeomroep.nl/organisatie/omroepen
(SINDS 2005= lINKK EN OMROEP max
Omroepverenigingen:
EISEN:
300.000 LEDEN
Moet een eigen identiteit hebben
commercieel omroepen:
Er zijn 6 grotere commerciële tv stations, deze zijn in handen van RTL nederland:

deze zenders zijn gevestigd, volgens het statuut in Luxemburg
Of van Scandinavian Broadcasting System:
kijken:
wat kost de publieke omroep?
tegenstanders
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publieke-omroep/vraag-en-antwoord/wat-voor-omroepen-zijn-er.html
bezuinigingen
Vragen Hoofdstuk 5
spelregels:
* iedereen doet mee!
*op je blaadje noteer je het nummer van de vraag en je zet er een ! achter als je de vraag kunt beantwoorden.
* iemand krijgt de vraag en moet deze beantwoorden
* als je vindt dat jouw antwoord ook goed was zet je naast het ! een anders een
* als je de vraag moet beantwoorden krijg je een + of een - die wordt genoteerd!
Noem eens een aantal verzuilde omroepen
Wat is een andere naam voor verzuilde omroepen?
Welke onderdelen moesten verzorgd worden door de publieke omroepen?
Leg uit dat de verzuiling zorgde voor de beslotenheid van de groep en dus de omroepen in stand hield
Vanaf wanneer was er TV uitzending in Nederland?
Wat wordt bedoeld met representatie-eis?
Wat verstaan we onder vertrossing?
Wat wordt bedoeld met de Sandwich-formule?
Noem de belangrijkste 4 uitgangspunten van de mediawet ('88) en het mediabeleid
Eind jaren 80 komt er in het media-landschap een doorbraak, wat gebeurt er dan?
Leg uit wat wordt bedoeld met duaal bestel
Hoe zend de commerciële omroep uit? (op welke manier)
Wat is het grootste verschil tussen het omroepsysteem in de VS en in Nederland?
Wat is de NPO?
Wat is het verband tussen het ministerie en de NPO?
Wie zitten er in het college van de omroepen?
Wat is een netcoördinator?
Leg kort uit wat de concessiewet inhoudt
Wat is zender of netprofilering?
Geef in het kort de netprofilering van N1,N2,N3 aan (programma model)
Leg uit wat digitale kanalen zijn
Wat is zenderkleuring?
Wanneer is een omroep een A of een B- omroep?
Uit welke onderdelen moet een volledig programma per net?
Hoe wordt de publieke omroep gefinancierd?
Aan welke voorwaarden moeten commerciële zenders zich houden?
Noem de twee hoofdtaken van de NOS
Welke 5 omroeporganisaties hebben geen leden, maar wel zendtijd?
Noem de 5 manieren van de publieke omroep om aan geld te komen
Waarom zijn de omroepen steeds publieksgerichter geworden?
Wat betekent verschraling van het programma aanbod?
Wat is het Commissariaat van de Media ('88)
Welke 3 doelen heeft het CVM?
Wat zijn de doelstellingen/uitgangspunten van commerciële zenders?
Kun je een aantal profielen noemen van commerciële zenders
Noem eens een aantal regels waar de commerciële zenders zich aan moeten houden als het gaat om reclame
Leg uit dat het beleid tov de distributie-infrastructuren door de overheid belangrijk is (etherfrequenties/kabelnetten)
Noem de 4tal ontwikkelingen in de samenleving waardoor er steeds weer discussie is over de inrichting van het omroepbestel
Wat zijn kijkcijfers
Leg uit waarom er kijk en luister onderzoeken zijn door de NOS(SKO)
Wat zijn waarderingscijfers
Wat wordt bedoeld met verstrooiing
Wat is Prime-Time
Noem eens de 5 soorten programma's om kijkers te trekken
Wat is infotainment
Wat is two-ways of communication?
Waarom moeten ook culturele minderheden aan bod komen in het mediaaanbod?
Leg uit dat er een Westerse dominantie is in de media
Waarom is het een probleem als de 3e wereld voornamelijk afhankelijk is van westerse persbureaus?
Wat zijn de gevolgen (2) van die westerse afhankelijkheid?
Noem wat argumenten voor commerciële omroepen
Noem argumenten tegen commerciele omroepen
Benoem standpunten van de soc-dem over het omroepbestel
Benoem standpunten van de chr-dem over het omroepbestel
Benoem standpunten van het liberalisme over het omroepbestel
Full transcript