Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORGANY ŚCIGANIA

No description
by

Kasia Bieniek

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORGANY ŚCIGANIA

ORGANY ŚCIGANIA
Organy ścigania
to organy, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.
W Polsce, organami ścigania są:
Prokuratura
Policja
Żandarmeria Wojskowa
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Straż graniczna
Służba celna

PROKURATOR
Prokuratura
Organ państwowy powołany do strzeżenia praworządności, czuwania nad ściganiem przestępstw i oskarżania przed sądem.
Prokuratura składa się z:
-prokuratora generalnego
-prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Prokuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych)
-wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i garnizonowych)
-Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) (Głównej komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Lustracyjnego i jego oddziałów.

Zasady oraz podstawy prawne organizacji i funkcjonowania prokuratury

a)
Zasady organizacji


zasada jednolitości
– oznacza, że wszystkie jednostki prokuratury stanowią jednolitą całość organizacyjną i na zewnątrz występują w imieniu całej prokuratury.

zasada centralizmu
– wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury podlegają jednemu naczelnemu organowi – Prokuratorowi Generalnemu.

zasada jednoosobowego kierownictwa
– na czele zarówno całej prokuratury, jak i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych zawsze stoi jedna osoba.

zasada niezależności
– prokuratorzy są niezależni od terenowych organów administracji rządowej i samorządowej, a podlegają tylko prokuratorom przełożonym.b)
Zasady funkcjonowania


zasada legalizmu
– zobowiązuje prokuraturę do ścigania każdego ujawnionego przestępstwa ściganego z urzędu

zasada bezstronności
– polega na obowiązku badania i uwzględniania przez prokuraturę wszystkich okoliczności popełnionego przestępstwa, przemawiającego na korzyść bądź też niekorzyść oskarżonego

zasada działania z urzędu
– prokuratura zobowiązana jest do prowadzenia postępowania karnego z własnej inicjatywy, niezależnie od czyjegoś żądania

zasada współpracy z innymi organami państwowymi, organizacjami społecznymi i spółdzielczymi
, z której wynika obowiązek ścisłego współdziałania prokuratury z organami władz rządowych, samorządowych, a także z innymi organizacjami i instytucjami

zasada substytucji
– oznacza, że prokurator wyższego szczebla może zlecić przeprowadzenie każdej czynności prokuratorowi niższego rzędu


zasada dewolucji
– umożliwia przejęcie i wykonanie przez prokuratora wyższego rzędu każdej czynności należącej do kompetencji prokuratora hierarchicznie niższego

zasada indyferencji
– z punktu widzenia skuteczności lub ważności w świetle prawa czynności procesowej nie ma znaczenia, który prokurator ją wykonuje

zasada jednoosobowego dokonywania czynności
– polega na tym, że każda czynność należąca do kompetencji prokuratury jest wykonywana przez prokuratora jednoosobowo

Do zadań prokuratora generalnego należy m.in.:
podejmowanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem prokuratury,
koordynowanie działalności w ściganiu przestępstw,
zgłaszanie Sądowi Najwyższemu wniosków w sprawie nadzoru nad orzecznictwem sądów powszechnych i szczególnych.
może kierować do Trybunału Konstytucyjnego postulaty o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.
przedstawia również Prezydentowi RP wnioski dotyczące ułaskawienia osób skazanych przez sądy.
reprezentuje prokuraturę w Sejmie i w Senacie.
Prokuraturę stanowią prokurator generalny oraz podlegli mu prokuratorzy prokuratur powszechnych. Jest ona zorganizowana na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, tzn., że wszyscy prokuratorzy podporządkowani są swoim przełożonym, którymi są prokurator generalny i przełożeni niższych szczebli.


Prokuraturę apelacyjną
tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych.

Prokuraturę okręgową
tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych.

Prokuraturę rejonową
tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin.
Na szczeblu rejonu nie ma samoistnego organu samorządu prokuratorskiego, jednak prokuratury rejonowe delegują swoich przedstawicieli do zgromadzenia prokuratorów oraz kolegiów prokuratur okręgowych.
Krajowa Rada Prokuratury (KRP)
– organ władzy państwowej utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010. KRP jest w swojej konstrukcji wzorowana na Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i spełnia wobec prokuratorów zadania zbliżone do tych, jakie KRS wypełnia względem sędziów. W przeciwieństwie do KRS nie jest jednak organem konstytucyjnym, a podstawę prawną do jej działania stanowi ustawa o prokuraturze.
Zasadniczym celem powołania KRP było zwiększenie stopnia autonomii i niezależności prokuratorów, w szczególności względem władzy wykonawczej, a także poddanie kontroli działalności apolitycznego prokuratora generalnego.Jej kadencja trwa 4 lata.

W skład KRP wchodzi 25 członków:
miniser sprawiedliwości
prokurator generalny
osoba wyznaczona przez prezydenta
czterech posłów
dwóch senatorów
16 przedstawicieli różnych jednostek prokuratury.

Do zadań i kompetencji Krajowej Rady Prokuratury należy:
stanie na straży niezależności prokuratorów
opiniowanie projektów aktów normatywnych (ustaw, rozporządzeń) dotyczących prokuratury
zapoznawanie się z informacjami prokuratora generalnego o pracy prokuratury i opiniowanie ich
składanie wniosku do prezydenta RP o odwołanie prokuratora generalnego (w przypadkach określonych w ustawie)
opiniowanie wniosku o odwołanie prokuratora generalnego z inicjatywy premiera
stawianie prokuratora generalnego w stan oskarżenia przed sądem dyscyplinarnym
rozpatrywanie sprawozdań rzecznika dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym
ocena kandydatur na stanowiska w prokuraturze i przedstawianie prokuratorowi generalnemu opinii w tym zakresie
rozpatrywanie wniosków prokuratora generalnego o odwołanie prokuratora apelacyjnego, okręgowego, rejonowego lub ich zastępców przed upływem kadencji
opiniowanie wniosków prokuratorów o pozostanie w stanie czynnym pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat)
opiniowanie wniosków prokuratorów w stanie spoczynku o powrót do czynnej pracy
opiniowanie zasad oceny asesorów prokuratorskich
zajmuje stanowisko we wszelkich sprawach dotyczących prokuratury, o których zaopiniowanie zwróci się prezydent RP, inne organy władzy
publicznej lub kolegialne organy prokuratury
uchwala zasady etyki prokuratorskiej i nadzoruje ich przestrzeganie
opiniuje projekty zarządzeń i wytycznych, które zamierza wydać prokurator generalny
wydaje opinie na temat stanu kadr prokuratury i kwestii szkolenia prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratorskich
opiniuje okresowe oceny realizacji zadań prokuratory
opiniuje kandydatów na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSP)
powołuje trzech członków Rady Programowej KSSP
ustala liczebność prokuratorskich sądów dyscyplinarnych

POLICJA
Umundurowana oraz uzbrojona formacja
służaca społeczeństwu, powołana do zapew-
nienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje służb:
Policja
Służba
kryminalna
Służba wspomagajaca działalność policji w zakesie logistycznym i technicznym
Prewencja
Zadania Policji
Ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi.
Dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Kontrola ruchu drogowego.
Zapobieganie przestępstwom.
Wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców.
Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych.
Gromadzenie informacji kryminalnych.
Prowadzenie baz danych z informacjami o DNA.
Zabezpieczenie imprez masowych, zgromadzeń publicznych.
Współpraca z policjami innych krajów.
Nadzór nad strażami miejskimi (gminnymi) i innymi, uzbrojonymi formacjami ochronnymi.
Policjanci mają prawo do:
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (z uzasadnieniem);
zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego;
zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia;
pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryćswojątożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
przeszukiwania osób i pomieszczeńna podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbąkary;
obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku,
kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu;
żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalnośćw zakresie użyteczności
publicznej, oraz zwracania sięo niezbędnąpomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji
społecznych, jak również zwracania sięwnagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej
pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Dzielnicowy
to funkcjonariusz policji pionu prewencji, zazwyczaj w stopniu od posterunkowego do aspiranta sztabowego.Zajmuje się w Polsce opieką nad notowanymi na Policji i poszkodowanymi przez nich na terenie swojego rejonu.
Inne Służby mundurowe:

Żandarmeria Wojskowa
Przestrzeganie dyscypliny wojskowej
Ochranianie porządku publicznego
Zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych
Zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.

Straż Graniczna
Ochrona granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.
Zwalczanie przestępczości związanej z przekraczaniem granic.
Kontrolowanie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej

Służba Celna
Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa celnego
Ustalanie wysokości i pobór opłaty paliwowej

Straż pożarna
Walka z pożarami i klęskami żywiołowymi
Pomoc podczas kolizji i wypadków samochodowych

Służba więzienna
Realizuje zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
Prowadzi działalności resocjalizacyjnej wobec ludzi skazanych na kary pozbawienia wolności: organizowania nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, pracy służącej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych
Zapewnia osobom skazanym lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej.


Interpol
– międzynarodowa organizacja policji, pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości. Działa ona w 190 krajach. Kieruje się czterema podstawowymi funkcjami, które zapewniają zaawansowaną technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego w celu umożliwienia policji na całym świecie sprostania wyzwaniom przestępczości XXI wieku.

Istotną rolę w ściganiu sprawców przestępst odgrywają tzw.
noticies
czyli listy gończe.
Sekretariat Generalny publikuje je na wniosek państw członkowskich.
Obecnie działalność Interpolu koncentruje się na:
walce z wykroczeniami ekonomicznymi
poszukiwaniu zbiegłych przestępców
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz narkotykowej
zapobieganiu handlowaniu ludźmi
walce z korupcją
zwalczaniu terroryzmu
zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Prezentację wykonała
Katarzyna Bieniek.
Full transcript