Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

No description
by

cik pera

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

KESAHAN
DAN
KEBOLEHPERCAYAAN

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
KONSEP
CARA MENTAFSIR SKOR UJIAN
Markah ujian yang berbentuk angka ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah akademik pelajar.

Sungguhpun skor ujian ini mempunyai kuasa yang tinggi di dalam pendidikan, ianya tidak dapat diaplikasikan di dalam semua situasi.

Seperti yang kita sedia maklum, pelajar mempunyai kebolehan dan tahap perkembangan yang berbeza.

Oleh itu, agak sukar untuk kita mentafsir ujian pada tahap-tahap yang berbeza.

UJIAN RUJUKAN
FARZANA BINTI RAHIMMULLAH D20111048246
PERANIKA BT HERIRANTO D20111048253
NOOR AZLIZA BINTI PANGILON D20111048254
FATIN NAZURAH BINTI MOHAMED KASSIM D20111048256

Kesahan : Benar dan tepat.

Kesahan sesuatu ujian :
Darjah sejauh mana ujian itu dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur atau sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat mengenai bidang yang ditetapkan (Mokhtar Ismail,2009)

KESAHAN
Kebolehpercayan :
Darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda, sesuatu ciri, atau sifat seseorang (Mokhtar Ismail,2009)

Kebolehpercayaan:
Ketekalan, ketepatan dan kebolehbergantungan ujian berkenaan atau ketekalan ujian dalam mengukur apa yang hendak diukur

KEBOLEHPERCAYAAN
Jenis-jenis Kesahan
Menentukan sejauh mana sesebuah ujian meliputi bidang ujian yang hendak diuji.

Item ujian merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur berdasarkan isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan dan aras kemahiran yang ditentukan

Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran, JSU, Spesifikasi Ujian

Kesahan Kandungan

Mengukur sejauh mana seseorang itu menunjukkan trait personaliti, tingkah laku, trait mental, seperti sifat peramah, bertanggungjawab, adil, bermotivasi, kreatif, cergas otak dan sebagainya.

Kesahan Gagasan

Meliputi kesahan ramalan dan kesahan serentak

Kesahan ramalan : Ujian meramal kebolehan atau kelayakan seseorang pelajar untuk menjalankan sesuatu tugas pada masa hadapan

Kesahan serentak : Pencapaian seseorang dalam suatu ujian selaras dengan pencapaian dahulu dalam suatu ujian yang sama

Kesahan Berkaitan Kriteria

KEPENTINGAN
KESAHAN
KESAHAN KANDUNGAN
Dapat digunakan dalam ujian pencapaian.

Dapat mengukur tahap pengetahuan atau kemahiran pelajar dalam matapelajaran tertentu


KESAHAN SERENTAK / SEMASA

Dapat membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam sesuatu ujian sama ada selaras dengan pencapaian terdahulu dalam suatu ujian yang sama atau tidak.

KESAHAN RAMALAN
Dapat meramalkan tahap pencapaian – pencapaian perubahan atau perlakuan akan datang

Guru dapat membuat jangkaan awal tentang pencapaian pelajar

KESAHAN GAGASAN
Dapat mengukur sejauh mana seseorang menunjukkan trait,personaliti,tingkah laku atau trait mental
Mengenalpasti proses-proses atau ciri-ciri yang dikaitkan dengan sesuatu trait agar item-item ujian yang khusus dan tepat dapat disediakan

KEBOLEHPERCAYAAN
Untuk memastikan bahawa jawapan yang dikemukakan pelajarmencerminkan keupayaanya dan bukanlah disebabkan oleh nasib

PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
Data dan maklumat yang sah dan reliable sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan pentaksiran yang betul

Pentaksiran dalam konteks pendidikan adalah satu proses pengumpulan maklumat untuk tujuan membuat keputusan (Bailey & Woldery,1992)

Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan pelajar dan meningkatkan pencapaian

Pentaksiran memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian pelajar dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahaman

Pentaksiran = pengukuran + pengujian + penilaian

KAEDAH MENGUMPUL MAKLUMAT
UJIAN BERTULIS
Penilaian melalui ujian bertulis dapat memberi ukuran pencapaian pelajar dalam aspek kognitif/pemikiran moral

Pembinaan item ujian objektif dan subjektif boleh dilakukan mengikut aras kesukaran yang dinyatakan dalam Taksanomi Bloom

Penilaian secara ujian bertulis melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan pelajar

DEMONSTRASI PELAJAR
Pentaksiran prestasi pelajar tentang jemahiran membuat sesuatu

Pelajar dikehendaki untuk mencipta sesuatu produk atau merumuskan tindak balas yang menunjukkan penguasaan dalam kemahiran atau kefahaman tentang proses atau konsep

PEMERHATIAN GURU
Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar

Guru memerhatikan pelajar yang terlibat dalam pelbagai tugas atau aktiviti dengan menggunakan senarai semak atau skala kedudukan untuk merekod prestasi pelajar dalam mencapai satu penanda aras yang tertentu

Kualiti hasil kerja pelajar dinilai

Untuk mendapatkan maklumat, guru perlu membuat analisis sampel kerja untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran yang dipelajari

SAMPEL HASIL KERJA PELAJAR
# Melalui data dan maklumat yang diperoleh melalui pelbagai kaedah sedemikan
membolehkan penilaian dan petaksiran dapat diperoleh dengan baik.
# Perancangan pentaksiran perlu dibuat bagi mendapatkan maklumat yang sah, boleh
dipercayai dan berguna berkaitan dengan pembelajaran pelajar.


KRITERIA
NORMA
Ujian rujukan kriteria bertujuan membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan tidak bermaksud kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai pelajar, tetapi lebih kepada kriteria yang ditetapkan oleh guru.

Ujian rujukan kriteria menentukan status pencapaian yang harus dicapai oleh seseorang murid supaya dikira sebagai lulus.

Ujian rujukan norma secara umumnya merupakan ujian perbandingan yang membandingkan keputusan yang diperolehi oleh seseorang pelajar dengan keputusan pelajar yang lain.

Ujian ini dibina untuk menghasilkan perbezaan pencapaian yang maksimum di kalangan pelajar.

PENILAIAN PROGRAM
Menurut Bloom (1971) , penilaian adalah pengutipan bukti yang sistematik bagi menentukan sama ada sesuatu perubahan sedang berlaku pada pihak pelajar , dan juga menentukan banyaknya peratus perubahan pada setiap individu pelajar.

Tujuan Penilaian
Pembelajaran murid
Pengajaran guru
Pemilihan dan susunan pembelajaran dan pengajaran
Menentukan kaedah pentaksiran

CARA UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN UJIAN
Kenalpasti Objektif Ujian

Rancangkan, Bina dan Nilaikan Kesahan Ujian

Uji Konsep dan Kemahiran yang Diajarkan

Gunakan Tingkat Bahasa yang Sesuai dengan Kemahiran Pelajar

Agihkan Soalan Mengikut Pentingnya Topik

Beritahu Pelajar

Objektif Prestasi

CARA UNTUK MENINGKATKAN KEBOLEHPERCAYAAN
Gunakan Tingkat Kesukaran yang Sederhana

Gunakan Soalan yang Boleh Membuat Diskriminasi

Soal Sebanyak yang Mungkin

Tadbirkan Ujian dalam Suasana Tanpa Gangguan

Seragamkan PemarkahanSEKIAN TERIMA KASIH

Perbezaan diantara Ujian Rujukan Norma
dan Ujian Rujukan Kriteria


Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1

KPD 3016

SESI SOALAN
BERSAMA KAMI....
:)
PENSKORAN
Penskoran Jawapan
Penskoran Holistik
Penskoran Analitik
CARA UNTUK MEMBERI SKOR :
Full transcript