Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska 3

No description
by

Michaela F

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska 3

Svenska 3
Vetenskapliga texter
Retorik
Litteratur
Argumentation
Språkets historia och språkförändring
• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
• Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
• Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
• Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
Examinerande uppgifter:
1. Diskussionsanalys 2. Skriftlig analys 3. Hålla ett tal
Examinerande uppgifter:
1. Litterär analys
Examinerande uppgift:
1. Diskussionsseminarium
Examinerande uppgift:
1. Debatt
Examinerande uppgifter:
1. Utredande PM 2. +
A
Elever kan
med säkerhet
samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande
och

väldisponerade
. Texterna är dessutom
väl
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett
skickligt
sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är
träffsäkert, klart
, varierat och
över lag välformulerat
.
A
Eleven kan
utförligt och nyanserat
redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskap-sförhållanden och historiska utveckling.
Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring
.
A
Eleven kan göra en
fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad
textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap
ur flera perspektiv
. I analysen använder eleven
med säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom
väl valda
belägg från texterna.
A
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes,
hålla sig konsekvent till den
och ge
välgrundade och nyanserade
argument till stöd för den.
Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument
.
A
Eleven kan
med god säkerhet
använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i
utförliga och nyanserade
analyser av retorik.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med säkerhet
. Språk, stil och disposition är
väl
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation och eleven använder
med säkerhet och på ett effektfullt sätt
retoriska verkningsmedel. Eleven har
god
åhörarkontakt. Vidare kan eleven
med säkerhet
använda något presentationstekniskt hjälpmedel som
stöder, tydliggör och är väl integrerat

i den muntliga framställningen
.
C
Eleven kan
utförligt
redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
E
Eleven kan
översiktligt
redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
C
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes,
hålla sig konsekvent till den
och ge
välgrundade
argument till stöd för den.
E
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge
välgrundade
argument till stöd för den.
C
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i
utförliga
analyser av retorik.


Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner,
på ett nyanserat sätt
muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med viss säkerhet
. Språk, stil och disposition är
väl
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven använder
med säkerhet
retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven
med viss säkerhet
använda något presentationstekniskt hjälpmedel
som stöder och tydliggör
den muntliga framställningen.
E
Eleven kan
med viss säkerhet
använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i
enkla
analyser av retorik.


Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven
med viss säkerhet
. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven använder
med viss säkerhet
retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven
med viss säkerhet
använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
C
Eleven kan göra en fördjupad och
utförlig textnära
litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven
med viss säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom
väl valda
belägg från texterna.
E
Elever kan
med viss säkerhet
samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande
och har tydligt urskiljbar disposition
. Texterna är dessutom
till viss del
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och
innehåller goda formuleringar
.
C
Elever kan
med viss säkerhet
samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande
och väldisponerade
. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är
klart
och varierat samt
innehåller goda formuleringar
.
E
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven
med viss säkerhet
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Full transcript