Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Undervinsning i förskolan

No description
by

Malin Karlsson

on 3 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Undervinsning i förskolan

Undervisning
Följa läroplanen - följa barns intresse
Förmedling - lyssnande
Skolinspektionens utvärderingar av förskoleverksamheter visar att pedagoger tror att förhållningssättet ska förändras från förmedling till lyssnande. Enligt läroplanen ska pedagogen ska inte enbart lyssna – en pedagogik kan aldrig byggas på enbart lyssnande.

Pedagogen ska, enligt läroplanen och de teoretiska perspektiv som läroplanen vilar på – gå in i interaktion och samspel med barn och utmana barn i riktning mot strävansmålen.

Detta kräver en undervisning som bygger på både lyssnande och kommunicerande, där ömsom läraren kan vara initiativtagare med barnen som lyssnar och barnen kan vara initiativtagare med läraren som lyssnar, där båda parter bidrar till den kommunikation och det samspel som utvecklas.
Skolinspektionens utvärderingar visar att pedagoger upplever det motsägelsefullt att följa läroplanen samtidigt som de ska följa barns intresse. Pedagoger tror att det endast är möjligt att göra det ena eller det andra:

Att följa läroplanen kopplas ofta samman med att bli styrande och pedagogerna menar att de då tappar barnens intresse.

Att följa barnens intresse leder många gånger till en avvaktande och passiv pedagog som väntar på att barn tar initiativ till något. Sättet man då löser arbetet med läroplanens mål är att man i efterhand, genom den dokumentation man gjort, pekar ut att barn varit inovlerad i olika strävansmål från läroplanen.

Om pedagoger ska arbeta mot de mål som finns i läroplanen måste pedagogen vara lika aktiv som barnen genom att inspirera barnen och rikta deras intresse och uppmärksamhet mot det som de förväntas lära sig någonting om. Att både kunna ha ett lärndeobjekt för ögonen som pedagog och att vara här och nu samt möta barns erfarenheter och värld är centralt för att utveckla en undervisning som svarar mot förskolans uppdrag.
Att göra variationen synlig skapar förståelse och expanderar barns förståelse.

Handlar om att se nyanser, eller variationer på samma tema och därmed utöka sitt kunnande.

Pedagogen kan utnyttja den naturliga varitaion av barngruppens förståelse för samma sak genom att stimulerar barnen att berätta, förklara, och argumentera för sin lösning eller sin förståelse av ett fenomen/problem.

För att undervisa om något specifikt behöver läraren välja ut ett innehåll som barns medvetande ska riktas mot (aktivitet/tema).
Vilka insikter vill läraren främja hos barnen? Vilket budskap ska framträdas?
När pedagogen bestämt lärandeobjekt är det möjligt att ta ställing till vad som ska göras med barnen. Inramningen utgör en förutsättning för att följa och se barns utveckling inom ett specifikt innehåll. Vikten av att undersöka barns utveckling innebär också att då ta del av en återkoppling gällande hur relevant lärandeobjektet var för barnen och för att kunna utvärdera hur väl hen lyckades att peka ut och göra lärandeobjektet synligt för barnen.
Hur ska introduktionen och kommunikationen med barnen ske för att skapa en innebörd? Rikta barns uppmärksamhet mot det du vill att de ska utveckla ett kunnande om, introduktionen ska vara spännande och meningsfull för barnen! Våga kommunicera LÄRANDE!
Läraren ansvarar för att väva smman olika tillfällen/en serie händelser synliga, genom att använda bilder och språket för att rikta uppmärksamheten mot olika händelser bakåt och framåt i tiden, såväl mot det som är just nu. Detta är viktigt för att barnen ska se vad och hur saker och olika undervisningstillfällen hänger ihop.
Hur läraren introducerar barnen för det man arbeter med, hur man följer upp barnens frågor och kommentarer och vilka frågor man ställer och därmed hur man riktar barnens uppmärksamhet mot det innehåll som läraren vill synliggöra för barnen.
Avslutningen: samtala och sammanfatta om vad ni gjort och lärt. Pedagogen stimulerar och stöttar barnen till att sätta ord på sina upplevelser.
Skolinspektionen menar att förskolan domineras av en "görande-perspektiv" där lärarare erbjuder barn material för att vara aktiva och läraren tar sedan för givet att barn lär sig av sitt aktiva engagemang. Detta räcker dock sällan för att barn ska skapa en förståelse av eller mening om något, då behövs ofta en kommunikation med reflektion över vad man gör, har gjort och hur man kan tänka vidare.
Skolinspektionens utvärderingar visar att pedagoger upplever det motsägelsefullt att spontant fånga situationer och att pedagogens planering ses som ett hinder för spontaniteten.

Att barn ska få välja, är något som lärare förknippar med barns delaktighet, och pedagoger är rädda för att planeringen innebär för mycket styrning och hindrar barns delaktighet.

I diskussioner om förskoleverksamhet är det ofta barns intresse som genomgående lyfts fram. Barns intresse är viktigt men räcker inte som grund, utan det är lärarens kompetens i att omsätta läroplanen i en viss riktning som ska utgöra fokus för förskolans verksamhet. Läraren ska inte bara nöja sig med barnens intresse, utan ska utmana och påverka kunskapandet och intressera barn för nya saker.

Dessa begreppspar får inte ses som motsägelser utan som förutsättningar för en god undervisning. Ju bättre man har plaerat och vet vartåt man ska rikta barns medvetande, desto mer spontan kan pedagogen vara, för då ser pedagogen tillfällen att knyta an till.

Barns fria val - pedagogens styrning
Centrala principer för undervisning i förskolan:
Inramning
Förskolans undervisningsuppdrag
Undervisningen i förskolan bygger på att organisera för barns lärande och utveckling genom temaorienterat arbete och en lekbaserad verksamhet.

Didaktik: "konsten att peka utnågot för någon".

Lärandet i förskolan handlar om att barn ska utveckla en förståelse för eller skapa mening om. Då blir kommunikation och interaktion centrala verktyg eftersom det är där man både ser hur barn tänker om något och förstår hur man sm lärare kan bidra till att barns tankar och ideér utmans och utvecklas.
Expansivt språk

Pedagogen arbetar för att barnen och läraren inte bara använder ett lokat språk (nu, där, den, dit, hit, pekande, kroppspråk) utan också ser till att språket blir expansivt.
Det expansiva språket ger barn möjlihet till ett språk som fungerar utanför den aktuella situationen.
Genom det expansiva språket berikas kommuniktionen med begrepp för det som sker och som ger barnen möjlighet att återberätta för någon som inte befunnit sig i den aktuella sitationen/upplevelserna.
Det expansiva språket utgör en stor skillnad i barns språkutveckling samt läs- och skrivutvecklingen.
Utmana och stötta till lärande och meningsskapande
Pedagogen utmanar barnens förståelse för det utvalda lärandeobjektet genom att ge nya uppgifter och frågor som barnen ännu inte tänkt på.
Pedagogen stöttar barnen genom att t.ex. uppmuntra barnen att ta sig an nya uppgifter eller genom att stimulera barnen att:
- fundera och fråga,
- uttrycka sina ideer,
- våga argumentera för dessa.

Samordning av perspektiv

Pedagogen är uppmärksam på att hen och barnet ibland kan se och förstå det de talar om på olika sätt och att det i en barngrupp alltid förekommer en naturlig variation av uppfattning och sätt att föstå det utvalda lärandeobjektet.
Undersök barnets och barngruppens förståelse och perspektiv!
Pedagogen möter barnet och arbetar för att skapa en ömsesidighet i kommunikationen.
Barnet får i förskolan tillgång till nya sätt att se på och förstå olika fenomen, att berika barnens förförståelse. Då är det viktigt att läraren utgår från barnets förståelse och uttryck då läraren kompletterar och berikar med kunskapsområdet (korrekta begrepp eller modeller) som ska vävas in – låt barnets och lärarens uttryck och förståelse vara i spel samtidigt.
Begrepps-
par
Variation
Centrala principer för undervisning i förskolan:

Pedagogen undersöker och utgår från barnets förståelse av det utvalda lärandeobjektet.
Genom att observera barn vid olika stadier av undervisningen/temat kan pedagogen se om barnet lärt sig något – undersök om barnets sätt att tala om lärandeobjektet har förändrats, eller genom att barnet deltar på ett nytt sätt än tidigre i någon aktivitet.
Pedagogens insikt i barns kunannde utgör en förutsättning för att kunna utmana barn att vidareutveckla sitt kunnande.
Pedagogen behöver kunna observera och interagera med barn, samt kunna analysera och tolka det som har observerats och dokumenterats.
Pedagogen tar ställning till vad det innebär att kunna någonting och hur kunnandet kan utvecklas
Dokumentation, utvärdering och utveckling

Kan fungera som verktyg för analys och tolkning av det som pedagogen ser.
Grunden i att dokumentera handlar om att pedagogen väljer ut något att skapa kunskap om och tittar efter just det.
Att dokumentera handlar om att få syn på barns värld genom att observera och lyssna – för att som pedagog förstå och utifrån det kunna skapa nya lärandetillfällen och för att vidare kunna utmana barns kunnande.
I tolkandet av det man får syn på av barns kunnande ligger en aspekt av att utvärdera eller kanske snarare att värdera det man gör för att se hur det påverkar barns meningsskapande och deras utvecklingsmöjligheter i verksamheten.
Dokumentera –
- för att få syn på barns kunnande/agerande i ord och handling

Analysera –
- för att utvärdera undervisningen

Utveckla –
- barns kunnande och meningsskapande


Forskning visar att förskoleverksamheter som utmärker sig av hög kvalitet har:

en verksamhet som vilar på en tydlig teoretisk ram

arbetslag som för en dialog kring sin verksamhet, där alla hjälps åt att undersöka och tolka barns agerande (ord och handling) i förhållande till pedagogernas agerande.Kvalitativ undervisning i förskolan
Full transcript