Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ohio Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları

No description
by

Mehmet Sağlam

on 9 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ohio Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları

Ohio State Liderlik Çalışmaları
Davranışsal Liderlik Kuramının gelişmesinde büyük katkıda bulunan çalışmalardan birisi 1945 senesinde Ralf Stogdill tarafından başlatılmış ve 1950’ ye kadar devam ettirilmiştir olan Ohio State Üniversitesi liderlik araştırmalarıdır.

Ohio Üniversitesi çalışmaları kapsamında 1957 yılında Hemphill ve Coons tarafından Lider Davranışı Betimleme Anketi (LBDQ) geliştirilmiştir (Hemphill et all., 1957).

Daha sonra bu anket Halpin ve Winer tarafından hava kuvvetleri personeline uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir (Halpin et all., 1957).

Bu anket ile lider davranışının görev ve ilişki yönelimli olmak üzere iki ayrı boyutu ele alınmıştır (Çelik, 2003)’den aktarılan (Hoy ve Miskel, 1991).
Ohio State Liderlik Çalışmaları
Anket Soruları
Grup üyeleri için kişisel iyilikler yapar,
Gruba karşı tutum / davranışları açık ve nettir,
Yeni fikirleri denemekten çekinmez,
Demir bir elle yönetir,
Kötü, zayıf ve eksik işi eleştirir,
Anlaşılması kolaydır,
Grup üyelerini dinlemek için zaman ayırır,
Grup üyelerini çeşitli işlere atar,
Grubun sözcüsüdür,
Yapılacak işin plan, program ve zamanlamasını yapar,
Grubu bilgilendirir,
Belli bir performans standardını devam ettirir,
Aldığı aksiyonları açıklamayı reddeder,
Gruba danışmadan hareket eder,
İşin tamamlanması gereken sürelere vurguda bulunarak takip eder,
Değiştirmek için isteklidir,
Yaklaşımcı ve arkadaş canlısıdır,
Grup önerilerini hayata geçirir,
Gerekli aksiyonu almada başarısız olur,
Tek düze prosedür ve iş akışlarının uygulanmasını ister,
Herkese eşit davranır,
Ohio State Liderlik Çalışmaları
Ohio State Çalışmaları Bulguları
1) Lider kişileri dikkate aldıkça personel devir hızı (çalışan değişimi) ve devamsızlığı azalmaktadır.
2) Lider inisiyatif aldıkça grup üyelerinin performansı artıyor.
3) Eğer lider katılımcı ise, iş gören şikayetleri ve işgücü devri en düşük, iş tatmini en yüksek düzeydedir
4) Eğer lider iş merkezliyse, aynı konularda daha başarısız bulunmuştur.


5)Grup otoriter lider bekliyorsa en uygunu bu liderliği uygulamaktır.

6)Grup daha az otoriter lider istiyorsa, liderin yapıyı harekete geçirme davranışına tepki gösterecektir.

7)Astların üstlerle irtibatı az ise, yönetim tarzı otoriter liderlik tipinde olacaktır.

8)Çalışanlar devamlı ilişki içinde ise liderden yüksek anlayış bekleyeceklerdir.Ohio State ve Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
Mehmet Sağlam
Michigan Üniversitesi Çalışmaları

Birey merkezli davranış
ise astların her şeyden önce birer
insan olduğunu göz ardı etmeyen fikir ve eylemleri ifade eder.

Grup üyelerinin hedefler doğrultusunda huzurlu bir ortamda ve gereksinimleri karşılanarak motive edilmeleri söz konusudur
(Erçetin, 1998).
-Bireye yönelik liderler, insanlar arası ilişkilere önem veren astlarının gereksinimlerine kişisel ilgi gösteren ve üyeler arasındaki kişisel farklılıkları kabul eden liderler olarak tanımlanmıştır.

-İşe yönelik liderler ise tam tersi olarak işin teknik yönüne ağırlık vermektedir. Onlar görevinin yerine getirilmesiyle ilgilenirler.

-Bireye yönelik bir liderlik davranışı daha etkin ve verimli.

-Çalışanlar özel ve yakından denetlendiklerinde (kontrol, ceza vs) verimleri düşüyor; uzaktan denetlendiklerinde verim artıyor


Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
Davranışsal Liderlik Kuramının gelişmesine katkıda bulunan 1947 civarında University of Michiganda Rensis Likert'in yönetiminde yapılan bir seri çalışmadır.Bu çalışmalarda verimlilik ,iş tatmini, personel devir hızı ,şikayetler,devamsızlık, maliyet ve motivasyon gibi kriterler kullanılmıştır.

Liderlerin davranışlarının küçük grupların performansları üzerindeki etkisine dikkat edilmiştir.

Odaklanılan konu özellikle lider davranışı, grup süreçleri ve grup performans ölçümleri arasındaki ilişkinin tanımlanması

İş merkezli davranış
sergileyen liderin yoğunlaştığı nokta astların ya da grup üyelerinin iş performansları ile ilgilidir.

Bu nedenle bu davranış biçimi denetim ve değerlendirmenin yanı sıra, gerektiğinde ceza gücünü gösteren davranışları temsil eder.
Michigan Üniversitesi Çalışmaları
Michigan Üniversitesi Çalışması Sonuçları
Ohio State Liderlik Çalışmaları
Görev yönelimli
lider daha çok grup üyelerinin görevlerini yerine getirmesine ve belirlenen hedefler doğrultusunda istikrarlı bir performans göstermelerine önem verir (Çelik, 2003).

İlişki yönelimli
liderlik davranışını benimseyen lider ise grup üyelerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyar ve kendisini izleyenlerle arasında güven ortamı oluşmasını, ekip içerisinde ise takım ruhu yaratmayı hedefler (Celep, 2004).
Ohio State Liderlik Çalışmaları
Grup üyeleri için kişisel iyilikler yapar,
Eleştirilmeyecek bir tarzda konuşur,
Herşeyi kendinde saklar, paylaşmaz,
Grup üyelerini aldıkları aksiyonlarda destekler,
Yardımcılarından istediklerini zamanında elde eder,
Grup üyelerinin standart bazı kural ve düzenlemelere uymalarını ister,
Grup üyeleri ile konuşurken kendilerini rahat hissetmelerini sağlar,
Grubun kapasitesinin altında çalışmadığından emin olur,
Önemli konularda ilerlemeden önce grubun onayını alır,
Grubun takım olarak çalışmasını sağlar ve devam ettirir,
Grubun sorumlu olduğu işlerin koordine edildiğinden emin olur,
Örgütte kendi rolünün iyi anlaşıldığından emin olur,

İlişki boyutunda lider çalışanların duygu ve düşüncelerine karşı duyarlıyken, görev boyutunda lider iş üzerinde yoğunlaşmıştır.


Ohio State Liderlik Çalışmaları
Eleştiriler

Liderlik davranışını tamamen bağımsız iki ayrı boyutunun olduğu konusu eleştirilmiştir.

Bu araştırmada kullanılan iki ölçek, yani astlar ile liderin kendi için yanıtladıkları birbirinden farklı sonuçlar vermektedir.

En önemlisi, bu araştırma, ortam, koşullar yani durumsal faktörleri dikkate almamaktadır.

Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
Öncül Saha çalışmalarından bazıları:
Sigorta Şirketi Bölüm Yöneticileri (Katz, Maccoby, & Morse 1950)
Demiryolu Bölümü Ekip Amirleri (Katz, Maccoby, Gurin & Flooor, 1951)
Büyük Ölçekli Üretim Tesisindeki Amirler (Katz & Kahn, 1952)

Elde edilen veriler ışığında 3 çeşit liderlik gözlemlenmiştir.
İş Merkezli(Task-Oriented) Liderlik
Birey Merkezli (Relations-Oriented) Liderlik

Ayrıca bu araştırmanın , Ohio State araştırmalarından ayrılan yönü, bir liderin aynı anda hem “işgörene” hem de “göreve” dönük bir liderlik tarzını aynı anda benimseyemeyeceği şeklindedir.
Full transcript