Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGUNAAN LARAS BAHASA SASTERA

No description
by

nurul atikah

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGUNAAN LARAS BAHASA SASTERA

PENGUNAAN LARAS BAHASA SASTERA
DALAM ANTOLOGI
CERPEN ALUN MENGGULUNG PERLAHAN

KEPENTINGAN KAJIAN
Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan. Antaranya adalah :

a)Untuk meninjau jenis gaya penulisan yang digunakan dalam cerpen.

b)Perbandingan bahasa sastera dengan bahasa Melayu standard
RUMUSAN
laras bahasa umumnya diterangkan sebagai cara penggunaan sesuatu bahasa.
Asmah Hj. Omar (1984), berpendapat bahawa laras bahasa ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya.
Laras bahasa dalam situasi formal dan tidak formal adalah berbeza. Laras bahasa juga berbeza mengikut faktor geografi dan daerah. Laras bahasa juga adalah gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa iaitu variasi yang ada pada setiap penutur .
Pemilihannya adalah tidak sama, berlainan dan berubah-ubah ikut situasi bergantung kepada masyarakat yang memilihnya dan membangkitkan kesedaran setiap anggota masyarakat tentang situasi sosial yang wujud.S Bezanya, bidang yang diperkatakan itu ialah mengenai bahasa dan kesusasteraan serta hubungan antara kedua-duanya.

DAPATAN KAJIAN
terbahagi kepada tiga bahagian
a) kenal pasti dan senarai jenis-jenis gaya bahasa
- Metafora ( métafora)
(sebagai perbandingan atau kiasan)
- Hiperbola
ungkapan (penyataan dan sebagainya) kiasan yang berlebih-
lebihan atau dibesar-besarkan untuk memperoleh kesan tertentu
- Simile (similé)
perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu (orang,benda,dan sebagainya) dan yang lain.
- Sinkope ( sinkopé)
pemendekan sesuatu kata dengan menggugurkan satu atau lebih huruf atau suku kata di tengah-tengah kata
-Personafikasi
penyerapan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai dan lain-lain untuk mendapatkan kesan sastera atau seni dan perlambangan atau pengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak
OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian ini adalah untuk meninjau bahan bertulis , mengumpul data tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen :

a)Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat dalam laras bahasa melalui cerpen “Alun Menggulung Perlahan.”

b)Membandingkan antara laras bahasa sastera dengan bahasa Melayu standard dalam cerpen “Alun Menggulung Perlahan.”

c)Mengenal pasti penggunaan bahasa asing dalam cerpen “ Alun Menggulung Perlahan.”
PENGENALAN
laras bahasa ~> 8 laras berbeza
1) laras sains,
2) laras undang-undang
3) laras ekonomi
4) laras iklan
5) laras sukan
6) laras resipi
7) laras agama
8) laras sastera
penggunaan bahasa tersirat dan kreatif gaya penulisan sastera, seperti perlambangan, personafikasi, hiperbola, dan lain-lain serta menggunakan istilah khusus dan berlaku penyimpangan tatabahasa
media untuk sampai mesej, pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca serta karya kereatif biasanya wujud dalam bentuk - bentuk prosa
wujud dalam bentuk kritikan sastera dan ulasan buku dan bidang sering di perkatakan termasuklah plot, tema, teknik, latar, sudut, pandangan, watak, dan perwatakan
variasi bahas yang dicicirkan oleh pemilihan kata, frasa dan ayat dituturkan atau ditulis bergantung, kepada siapa kita berhubung, cara kita berhubung dan bidang pengkhususan yang diperkatakan.
BATASAN KAJIAN
Kajian ini dilaksanakan terhadap data teks bertulis yang berkaitan dengan gaya bahasa. Oleh itu, kajian ini tidaklah menggambarkan secara keseluruhan bahasa Melayu sastera yang lain. Tinjauan untuk memperoleh maklumat berkaitan dengan laras bahasa sastera ini juga hanya dilakukan terhadap sumber bertulis.
b) Membandingkan Antara Laras Bahasa Sastera Dengan Bahasa Melayu Standard
Asmah Hj.Omar (1984) berpendapat laras bahasa ialah khusus dalam penggunaan bahasa menurut bidang penggunaannya.Laras bahasa ialah kelainan atau variasi bahasa yang dilihat dari sudut penggunaan berdasarkan latar belakang sosial penutur, konteks dan fungsinya.
Laras bahasa turut didefinisikan sebagai pola-pola atau ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang atau hal yang diperkatakan untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Laras merupakan sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu jenis keadaan.
Laras bahasa sastera boleh dilihat dari 2 aspek,iaitu laras bahasa kreatif dan laras bahasa ilmiah yang memperkatakan bidang sastera serta menggunakan istilah kursus yang menggandungi mesej atau tema yang lazimnya tersirat dan berlaku penyimpangan ayat.
Nik Safiah Karim (1975) ada menyatakan bahasa Melayu standard adalah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang dengan tujuan untuk difahami, tiap-tiap pihak berusaha menggugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan menggunakan sedikit sebanyak variasi yang berasaskan Bahasa Melayu dialek Johor-Riau, tetapi kini pertuturan Bahasa Melayu umum telah mempunyai sifat-sifat tersendiri.
1) Mendapatkan Data

Kaedah ini akan memanfaatkan institusi, seperti perpustakaan , bilik sumber , arkib,laman sesawang dan pelbagai tempat lain yang mengandungi bahan bertulis atau bukan bertulis untuk memperoleh maklumat.

2) Mengumpulkan Data

-Melalui bahan bacaan seperti buku dan cerpen
- Melalui kajian secara maya menerusi laman sesawang yang berkaitan dengan kajian seperti
Google

3) Menganalisis Data

Semua maklumat yang dicari dan dikumpulkan melalui kaedah ke perpustakaan seperti yang
dibincangkan di atas akan digunakan untuk menulis laras bahasa sastera yang dikaji dalam cerpen
iaitu mengenal pasti dan menyenaraikan gaya bahasa,perbandingan bahasa sastera dengan bahasa
Melayu standard dan penggunaan bahasa asing.

c) Mengenal Pasti Penggunaan Bahasa Asing ( Bahasa Indonesia)
Bahasayang memberikan sumbangan dalam proses peminjaman oleh bahasa Melayu merupakan bahasa yang pernah berdampingan atau terlibat dalam sejarah orang Melayu. Oleh itu, besar atau kecilnya pengaruh bahasa asing itu bergantung kepada tempoh dan rapatnya keterlibatannya dengan masyarakat atau budaya Melayu.
Bahasa Melayu turut menerima pengaruh daripada bahasa Nusantara, iaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Sumatera, dan lain-lain lagi. Bahasa-bahasa ini mula dipinjam pada zaman kerajaan Melayu Melaka, kerana pergaulan dan hubungan perdagangan serantau.
Za’ba beranggapan bahawa menggunakan perkataan daripada bahasa asing dengan sengaja atau dipaksa-paksa dapat menimbulkan kerugian, kerana akan memburukkan rupa dan bunyi bahasa Melayu, dan membanyakkan perkataan yang tidak akan difahami oleh pembaca.
Pinjaman unsur daripada bahasa asing membawa dua kesan utama, iaitu memberikan faedah, dan sebaliknya.Kebaikan peminjaman adalah dapat menambahkan kekuatan makna konsep yang hendak diperkatakan. Hal ini akan mewujudkan keadaan saling terjemah dengan bahasa moden lain.

NURUL `ATIKAH BINTI OMAR
SITI NUR JANNAH BINTI MAAROF
NURUL AMIRA BINTI ZABIDI
SKOP KAJIAN
salah satu laras bahasa Melayu yang wujud perkembangan mengikut peredaran masa.

aspek yang diberi tumpuan gaya bahasa, perbandingan bahasa sastera dengan bahasa Melayu standard.
PENUTUP

Kajian ini telah memaparkan salah satu tahap perkembangan dalam bahasa Melayu,iaitu bahasa Melayu Sastera.
Bahasa Melayu Sastera ~> bahasa yang penting kerana bahasa ini mempunyai bahasa yang unik dan mengandungi pelbagai gaya bahasa.
kajian ini dapat dijadikan titik tolak kepada pengkaji lain untuk melaksanakan kajian terhadap aspek penting lain bahasa ini,seperti cerpen-cerpen dalam bahasa Melayu Sastera,cendiakawan yang menerajui perkembangan bahasa Melayu Sastera,gaya bahasa yang unik dalam bahasa Melayu Sastera yang kurang digunakan lagi dan hanya digunakan dalam matapelajaran Sastera di sekolah-sekolah.
KAEDAH KAJIAN
Full transcript