Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tutkiva ja osallistava oppiminen

HY, didaktiikka
by

Minna Kaurén

on 11 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tutkiva ja osallistava oppiminen

Aktiivinen toimijuus
1. Kontekstin luominen:
käsiteltävien ongelmien ankkurointi opiskelijoiden aiempiin kokemuksiin ja tietoihin tai esim. asiantuntijoiden ratkaisemiin ongelmatapauksiin
opiskeltavien asioiden merkityksen ymmärtäminen, sitoutuminen ja motivoituminen
opitun tiedon soveltaminen myös oppimistilanteiden ulkopuolella.

2. Ongelmalähtöinen oppiminen:
uusi tieto rakennetaan ratkaisemalla tieto-ongelmia sekä luomalla ja arvioimalla teorioita ja selityksiä.
tärkeä merkitys opiskelijoiden asettamien ongelmien ratkaisemisella
jaetaan prosessin lähtökohtana oleva suuri ongelma joukoksi pienempiä ongelmia, jotka vaativat uuden tiedon hankkimista
3. Selittämiseen tähtäävä oppiminen:

omien työskentelyteorioiden luominen tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä
tavoite rohkaista opiskelijoita ulkoistamaan omia intuitiivisia käsityksiään ja tulkintojaan sekä muuntamaan ne tietoisen tarkastelun ja yhteisöllisen pohdinnan kohteiksi
omien selitysten ja tulkintojen esittäminen ennen uuden tiedon hankkimista --> oman käsityksen ja uuden information välisen eron käsittäminen

4. Kriittinen arviointi
kriittinen arvio oman tutkimusprosessin edistymisestä ja uusien tavoitteiden asettaminen
arvioinnin kohteina työskentelyteoriat ja niiden vahvuuksien ja heikkouksien pohdiskelu sekä niiden vertaaminen tieteellisiin teorioihin.
5. Uuden tiedon hankkiminen
tavoite: uuden tiedon synnyttäminen
työskentelyteorioiden testaaminen
erityinen merkitys tieteellisellä selittävällä tiedolla
opiskelijaa ohjaavat hänen asettamansa ongelmat, aiemmat tiedot ja intuitiivisten teorioiden muodostamisessa syntyneet ongelmat

6. Asiantuntijuuden jakaminen
kaikki osaprosessit voidaan jakaa oppimisyhteisön jäsenten kesken
tavoite: yrittää organisoida oppimisyhteisö toimimaan asiantuntijakulttuurin tavoin
Edellä esiteltyä menetelmää kutsutaan TUTKIVAN OPPIMISEN malliksi
Mitä tiedät tutkivasta ja osallistavasta oppimisesta?
Mitä tarkoitetaan toimijuudella?
Mitä haluaisit oppia aiheesta?
K Ä S I T T E E T
Tutkivan oppimisen keskeiset osatekijät
toimijuus
normatiivinen toimijuus
aito toimijuus
relationaalinen toimijuus
intentionaalisuus
vuorovaikutuskulttuuri - positiot
informaalit - non-formaalit - formaalit oppimisympäristöt
osallistava pedagogiikka
tutkiva pedagogiikka
yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät
Mitkä seuraavista termeistä liittyvät toimijuuteen?
Mitä tutkivan ja osallistavan pedagogiikan menetelmiä olemme käyttäneet?
Miten olemme pyrkineet lisäämään vuorovaikutusta?
Miksi toimijuuteen kannustaminen on tärkeää?
Mitkä sanat seuraavista ovat positiivisia?
Mikä väittämistä kuvaa tätä tuntia?

T I E T O V I S A
Made by Minna Kaurén
Full transcript