Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temperament a satysfakcja z życia u osób w pomiędzy 40 a 50 rokiem życia.

No description
by

Mateusz Markowski

on 12 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temperament a satysfakcja z życia u osób w pomiędzy 40 a 50 rokiem życia.

Jaki wpływ na satysfakcję z życia ma temperament i poszczególne jego cechy u osób w wieku pomiędzy 40 a 50 rokiem życia?
Bibliografia
- Strelau J. (2007). Psychologia : podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Juczyński Z. (2009, wyd. drugie). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
- Zalewska A. (2003). Dwa światy: emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
- Brzezińska A. (2005). Psychologiczne portrety człowieka praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
- Erikson E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
- Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
- Hooyman, N.R., Kramer, B.J. (2006). Living Through Loss: Interventions Across the Life Span. Nowy York: Columbia University Press.
- Weaver, Y. (2009). Mid-Life – A Time of Crisis Or New Possibilities? Existential Analysis, 20, 69-78.
- Midlife Without A Crisis, Washington Post, Poniedziałek, 19.04.1999
- Jaques E. (1965). Death and the Midlife Crisis, International Journal of Psychoanalysis.
Problem badawczy:
Metody:
Około 30-40 osób w wieku od 40 do 50 roku życia ze względu na bogate doświadczenie życiowe, prawdopodobą stabilizację w sferze rodzinnej oraz aktywności zawodowej.
Grupa badana:
1. FCZ-KT, Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu.

Temperament
Kryzysu wieku średniego
Do objawów można zaliczyć:
- przygnębienie
- niezadowolenie
- złość
- poczucie samotności
- zauroczenie w innej osobie, niebędącej partnerem życiowym
- pragnienie ucieczki od codziennej odpowiedzialności
- nagły pociąg do alkoholu
Temperament a satysfakcja życiowa u osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życa.
Okres środkowej dorosłości przypada na wiek od 30./35. do 60./65. roku życia i jest określany jako stadium życiodajności, generatywności, kreatywności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.
Co na to psychologia rozwojowa?
Satysfakcja z życia
1. Temperament ma istotny wpływ na odczuwanie satysfakcji z życia.

2. Istnieje związek pomiędzy określonymi cechami temperamentu a odczuwaniem satysfakcji z życia.

3. Istnieje związek pomiędzy perseweratywnością a odczuwaniem satysfakcji z życia.
Hipotezy badawcze:
(A. Brzezińska. Psychologiczne portrety człowieka praktyczna psychologia rozwojowa, 2005)
(Elliott Jaques. Death and the Midlife Crisis, International Journal of Psychoanalysis, 1965.
(Regulacyjna teoria temperamentu)
- Aktywność (AK): tendencja do zachowań o wysokiej wartości stymulacyjnej (dostarczających wysokiej stymulacji zewnętrznej).
- Reaktywność emocjonalna (RE) to tendencja do intensywnego reagowania na bodźce, wywołujące emocje, czyli wrażliwość (↑ RE) lub odporność (↓ RE) emocjonalna. Poziom reaktywności warunkuje styl działania jednostki, czyli typowy sposób wykonywania czynności.
- Wrażliwość sensoryczna (WS) to zdolność reagowania na bodźce o niskiej wartości sensorycznej
- Wytrzymałość (WT) to zdolność adekwatnego reagowania na bodźce długotrwałe lub silnie stymulujące
- Żwawość (ŻW) to tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa aktywności oraz łatwej zmiany reakcji
- Perseweratywność (PE) to tendencja do kontynuowania zachowań po zaprzestaniu stymulacji.

Wymiar energetyczny
Wymiar czasowy
(Jan Strelau. Psychologia : podręcznik akademicki, 2007)
1. Shin i Johnson (za: Juczyński, 2001) definiują zadowolenie z życia jako „ogólną ocenę jakości życia odniesioną do wybranych przez siebie kryteriów”. Ocena satysfakcji z życia jest wynikiem porównania własnej sytuacji z ustalonymi przez siebie standardami.

2. Czapiński (za: Zalewska, 2003) określa zadowolenie z życia jako emocjonalny i/lub poznawczy bilans życia na wymiarze wartościującym (przyjemne- przykre, dobre- złe).

3. Argyle (za: Zalewska, 2003) - utożsamia zadowolenie z życia ze szczęściem i jego zdaniem oznacza ono częstość i intensywność przyjemnych emocji doświadczanych przez człowieka.

4. Veenhoven (za: Zalewska, 2003) - zadowolenie z życia oznacza stopień, w jakim osoba ocenia pozytywnie własne życie jako całość (jak bardzo lubi życia, jakie wiedzie).
Bogdan Zawadzki, Jan Strelau
2. SWLS, Skala Satysfakcji z Życia.
E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin, adaptacja Z. Juczyński
3. GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
R. Schwarzer, M. Jerusalem i Z. Juczyński
GSES składa się z 10 stwierdzeń. Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami.
Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua.
Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia.
Przeciętny czas badania: ok 30 minut.
Przeciętny czas badania: 2 minuty.
Czas badania nie przekracza 2-3 minut.
Podsumowując:
1. Krótkie metody nie powodujące frustracji z powodu swojej uciążliwości.

2. Krótki czas przeprowadzenia testów: w sumie około 35 minut.

3. Brak konieczności wyróżnienia konkretnych grup ze względu na normy wiekowe i ich porównania:
FCZ-KT- ok. 40-49 rok życia
SWLS- brak norm wiekowych
GSES- brak norm wiekowych

4. Metody obejmują wszystkie istotne elementy:
- określenie
typu temperamentu
z uwzględnieniem 6 skal (istotne jest wskazanie konkretnej cechy wpływającej na zadowolenie z życia, prawdopodobnie perseweratywność);
- wskaźnik poczucia
zadowolenia z życia
;
- przekonania jednostki o
skuteczności
radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami i przeszkodami.
Czy kryzys wieku średniego jest w tym wypadku istotny?
Fakty na temat kryzysu wieku średniego na podstawie wybranej literatury z zakresu psychologii rozwojowej:
1. Nie istnieje
konkretny okres
, który predysponuje do takiego kryzysu (wiek biologiczny nie ma znaczenia, ważne są czynniki indywidualne)
2. Odróżnienie i odseparowanie wszystkich badanych przechodzących jakiś
konkretny kryzys
jest niemożliwe ze względu na ich zbyt dużą ilość, różnorodność i specyfikę diagnozy (niesprawiedliwym byłoby wzięcie pod uwagę tylko
jednego wybranego
kryzysu a zignorowanie pozostałych).
3. Zmianę zachowania lub wystąpienie konkretnego kryzysu
może spowodować jakieś wydarzenie
– na przykład śmierć bliskiej osoby, choroba lub załamanie kariery co może być mylnie zinterpretowane jako kryzys wieku średniego ze względu na
podobną specyfikę i występujące objawy.

4. Nie mam możliwości diagnozowania każdej napotkanej i zaproszonej do badania osoby co wynika z braku kompetencji i istotnego doświadczenia (poprzez
złożony i wieloaspektowy
charakter każdego kryzysu).
Nie spotkałem się z żadną metodą kwestionariuszową dotycząca badania występowania kryzysu wieku średniego a jedynie wskazówkami terapeutycznymi.
5. Wiek biologiczny
nie ma w tym wypadku znaczenia
- możliwe wystąpienie kryzysu wieku średniego zależy tylko od indywidualnego stopnia rozwoju jednostki.
6. Psycholog Elliott Jaques opracował ten termin, badając życie
artystów, którzy popadli w depresję
, stwierdzając fakt swojego przemijania. Termin natychmiast zrobil oszałamiająca karierę jednak docelowo dotyczył grupy o
specyficznym typie wrażliwości.
7. Badania naukowe prowadzone w latach 90-tych wykazały, że jedynie ok.
10%
osób przejawiało w swym życiu symptomy kryzysu wieku średniego.
Opublikowane w The Washington Post, 19 kwietnia 1999.
E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin, adaptacja Z. Juczyński
Full transcript