Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МАКРО

No description
by

batjargal dorjpalam

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МАКРО

МАКРО

МИКРО
ЭДИЙН ЗАСАГ
эдийн засаг
Макро эдийн засаг
гэж юу вэ?
-эдийн засгийн өсөлт
-ажилгүйдэл
-гадаад худалдаа
-инфляци
1930 он

1. Үндэсний болон дотоодын нийт бүтээгдэхүүн түүнийг тооцох арга
2. Зах зээлийн нийт эрэлт, нийт нийлүүлэлт
3. Төрийн мөнгө зээлийн бодлого
4. Үндэсний орлогод хэрэглээ ба хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын нөлөөлөх нөлөөлөл
5. Төрийн сангийн бодлого
6. Төрийн нийгмийн бодлого
7. Эдийн засгийн өсөлтийн асуудал
8. Эдийн засгийн гадаад харилцаа
9. Төлбөрийн баланс ба валютын ханш зэрэг болно.
Макро эдийн засгийн судлах зүйл...
эдийн засаг
Макро эдийн засгийн судалгаанд дараахи аргуудыг ашиглана. Үүнд:
диалектив:
Дедукц:
Индукц:
Позитив:
Норматив:
Эдийн засгийн аливаа үзэгдлийг 4 үндсэн арга хэрэглэгдэхүүнээр....
1.
Үгээр илэрхийлэх арга:
Энэ нь гол төлөв тодорхойлолт, томъёолол, тайлбарын хэлбэртэй байна.
2.
Тоон хүснэгтээр илэрхийлэх арга:
Энэ нь эдийн засгийн тодорхой юмс үзэгдлийн хоорондын холбоо хамаарлын өөрчлөлтийг тусгасан тоон үзүүлэлтийн хэлбэртэй юм.
3.
График аргаар илэрхийлэх:
Энэ нь эдийн засгийн хоорондоо хамаарал бүхий үзэгдлийн грацикзк дүрслэл юм.
4.
Аналитик арга:
Энэ нь эдийн засгийн тодорхой үзэгдлийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг тусгасан функц математик загварын хэлбэртэй байна.
Макро эдийн засаг микро эдийн засгийн ялгаа ба төсөөтэй тал
Микро эдийн засгийн онолыг бодвол макро эдийн засгийн бодлогууд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь арай илүү нээлттэй байдаг ба ажилгүйдлийн түвшин, инфляцийн түвшин валютийн ханшны талаар Төв банкнаас явуулж байгаа бодлого зэрэг нь үргэлж нийгмийн гишүүд улс төр хэвлэл мэдээллийн гол сэдэв болж байдаг.
Макро эдийн засагчид юу хийдэг вэ...
1.
Ажилгүйдлын тогтмол түвшинг хэрхэн тайлбарлах вэ?
Эдийн засгийн мөчлөгийн үе шат болгонд ажилгүйдлын өндөр түвшин буурахгүй тохиолдлыг макро эдийн засаг янз бүрээр тайлбарлаж байна.
2.
Инцляцийг хэрхэн тайлбарлах вэ?
Инфляцийн түвшинг хэрхэн бууруулах вэ? Бага түвшинд хэрхэн тогтоон барих вэ? Хямрал үүсгэхгүйгээр ажилгүйдлийн түвшинг хэрхэн бууруулах вэ?
3.
Эдийн засгийн өсөлтийг эдийн засгийн ямар хүчин зүйлс хангаж байна вэ?
Эдгээр асуудлыг хэрхэн тайлбарлахаас хамаарч орчин үеийн макро эдийн засагчид үндсэндээ макро эдийн засгийн сэтгэлгээний хоёр том сургуульд хуваагдаж байна.
Макро эдийн засаг нь улс орны хэмжээн дэх зах зээлийн харилцаа, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүхэлд нь цогц байдлаар авч судлана
Орхон сургууль
ЛЕКЦ /1-3/
Д.Батжаргал

З.Мандухай
МАКРО ЭКОНОМИК
2014 он
Орхон сургууль
Invisible hand
АДАМ СМИТ
Төрийн оролцоо
1930
арга зүйн дагуу эдийн засгийн бүх юмс үзэгдэл хоорондоо холбоо хамааралтай байнга өөрчлөгдөн хөгжиж байх зүй тогтлыг авч үзэх арга юм.
Дэвшүүлсэн ерөнхий таамаглалыг эдийн засгийн бодит баримт сэлтээр шалгаж ерөнхий дүгнэлтэд тулгуурлан хэсэгчилсэн тусгай дүгнэлт хийх танин мэдхүйн аргыг хэлнэ.
Ажиглалт туршилтын тус тусдаа байгаа мэдээ сэлтийг нэгтгэн дүгнэж ерөнхий дүгнэлт хийх танин мэдэхүйн аргыг хэлнэ.
статистик тоо баримтанд тулгуурлан түүний одоогийн байдалд үнэлэлт өгч цаашдын хандлагын талаар хялбарчилсан загвар үзэл
...эдийн засаг нь гол төлөв субъектив хувь үнэлгээнд тулгуурласан үйл ажиллагааны жорыг дэвшүүлдэг. Энд асуудал ямар байх ёстойг заана...
Үндэсний тооцооны систем, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үндэсний тооцооны систем нь эдийн засгийн макро түвшний
үндсэн үзүүлэлтүүд
ийг тооцох аргачлалыг нэгтгэсэн
тооцооллын цогц систем
юм.


Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Үндэсний нийт орлого

Үйлдвэрийн
Хувиарлалтын
Зардлын /ашиглалт/
ДНБ /GDP/ тооцох аргууд:
Нийт үйлдвэрлэл - Нийт завсрын хэрэглээ =
Нийт нэмэгдэл өртөг
гэж тооцохыг үйлдвэрлэлтийн арга гэнэ
Xөдөлмөрийн хөлс, үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, ашиг түүнтэй адилтгах орлого, шууд бус татвар зэрэг орлогын элeмeнтүүдийн нийлбэр

ДНБ = Хувийн хэрэглээний зардлууд + Дотоодын хөрөнгө оруулалт + Засгийн газрын хэрэглээний зардлууд ба нийт хөрөнгө оруулалт + (Экспорт - Импорт)

GDP=C+I+G+Xn

GDP
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
С
-Хэрэглээ
I
-хөрөнгө оруулалт
G
-Засгийн газрын зардал
ҮНДЭСНИЙ ОРЛОГО
GNI=GDP+RD-RF

GNI - Gross National Income буюу Ү ндэсний Нийт Орлого

GDP - Gross Domestic Product буюу Дотоодын Нийт
R D - Гадаадад буй тухайн улсын эдийн засгийн харъяатуудын орлого
R F - Дотоодод буй гадаадын эдийн засгийн харъяатуудын орлого
Үргэлжлэл бий...
Full transcript