Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

szymon lewandowski

on 4 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Germanizacja – proces przyswajania języka lub kultury niemieckiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Germanizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego), jak i mieć charakter względnie dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją. Często rozumiana obecnie jako proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej, a także proces rozprzestrzeniania się języka, kultury i ludności poprzez asymilację lub adaptację obcojęzycznych słów. Rusyfikacja – proces polegający na dążeniu władz rosyjskich do wynarodowienia ludności podbitych państw poprzez narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce. A wszystko zaczęło się od księcia Konstantego i jego swawolnych rzadów państwem polskim. Te rzady wzbudziły w niektórych polakach wolę walki z "tyranem" co przyczynilo sie do silnego rozwoju podziemia i w skutek czego zaczęło sie powstanie listopadowe. Początkiem było zniesienie konstytucji z 1815r. i zastapienia jej statutem organicznym w 1832r. W tym samym roku zlikwidowano sejm polski i znacznie ograniczono liczebnośc wojsk stricte polskich. Odebrano uczestnikom powstania ziemie i ich majątki. W samym, roku 1763 przesiedlono na tereny górnego śląska 61 tys. niemców których liczba w ciągu 40 lat wzrosła do ok110 tys. ludzi. Od 1810 roku zakazane było odprawianie nabożeństw ewangelickich w języku polskim. zakazano studiowania polaków na obczyźnie, pielgrzymowania do częstochowy. Majątki kościelne zostały odebrane przez państwo zaś biskupi byli przymuszani do składania ślubów wierności królowi pruskiemu.
Kolejne reperkusje na ludzie polskim zaczęły się po zwycięskich wlakach napoleona nad niemcami w początkach XIXw. Zakazano wówczas kultywowania tradycji ludowych i religijnych. Od 1885 trwały rugi pruskie. Polegały one na wysiedleniu polaków nie mających obywatelstwa niemieckiego. W 1877 nakuka języka polskiego została zakazana. Po nakazaniu nauczania religii w języku niemieckim we wrześni w 1901 roku wybuchł bunt 118 uczniów który został stłumiony nie inaczej niż karami cielesnymi. Pozytywizm - kierunek w filozofii i literaturze zainicjowany przez Auguste'a Comte'a w drugiej połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytywnej) i kontynuowany do czasów współczesnych (zob. empiriokrytycyzm, pozytywizm logiczny). Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa, która może być zdobyta tylko dzięki pozytywnej weryfikacji teorii za pomocą empirycznej metody naukowej. Polskimi głosicelami pozytywizmu byli m.in. Bolesław Prus i Aleksander Świętochowski.
w swoich dziełach pisali, że walki zbrojne były nie potrzebne polskiemu narodowi, a właściwą formą walki z najeźdźcą byłoby rozwijanie pracy organicznej tj. nadrabiać Zabór austryjacki miał największą autonomię.
Nie odbywły się na terenie galicji żedne przedsęwzięcia mające na celu ingerowanie w "polskość" Polaków.
Językiem urzędowym był język polski, namiestnikiem był Polak. Polacy mieli głos Po upadku Pozytywizmu nastały czasy idei "Młodej Polski".
Polskimi przedstawicielami tego nurtu są m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy Stanisław Przybyszewski, Stefan Żeromski, Jacek Malczewski oraz Stanisław Wyspiański (teatr, malarstwo, pisarstwo).
Idea ta głosiła że nie ma nic ważniejszego niż kultura i sztuka którą trzeba rozszeżać i tworzyć. Germanizacja i Rusyfikacja Germanizację polski zapoczatkował jeszcze w 1740 roku król pruski Fryderyk II Wielki, zajmując górny ślask. Od 1744 na terenie śląska zakazano stosowania języka polskiego w sądownictwie. Od 1763 roku język niemiecki był językiem nauczanym obowiązkowo. Już w 1764 roku nie do pomyślenia była sytuacja by w szkole nauczał nauczyciel nie znający jezyka niemieckiego. Ważnym etapem polskiej germanizacji była akcja osadnicza Kolonizacja Frydrerycjańska". portret Fryderyka II Wielkiego Od 1904 roku zakazane było budowanie stałych domów bez zgody władz pruskich (które nigdy nie udzieliły takiego pozwolenia polakowi). Bardzo znanym "buntownikiem narodowym" kóry to pełnoprawnie sprzeciwił się władzom rekonstrukcja klasy niemieckiej
z czasów okupacji zdjęcie dzieci które uczęszczały do szkoły we Wrześni niemieckim budując dom na kołach był chłop polski Michał Drzymała. w 1908 zakazano używania języka polskiego na spotkaniach w miastach gdzie procent polaków był niższy niż 60 %. Kolejny etap rusyfikacji narodu polskiego zaczał się po upadku powstania styczniowego. Wprowadzony został stały stan wojenny, administarcja i szkolnictwo od tej pory były pełnione tylko w jezyku rosyjskim. Dodatkowo został rozwiązany Kościół Unicki. Zaczynają się fale wysiedleń i wywłaszczeń. Od 1869 miast Szkoły głównej warszawskiej funkcjonuje uniwersytet cesarski, zaś zamiast Puławskiego Instytutu politechnicznego funkcjonuje Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa (oczywiscie wszędzie nauczano w języku rosyjskim). Od tego samego roku przestaja działać szkoły powiatowe. Od 1885 j. Polski przestaje być obowiazkowym Ustanowione zostało rosyjskie prawo i instytucje państwowe.
W roku 1833 wprowadzony zostaje stan wojenny, w skutek czego wszystkie ważniejsze funkcje urzednicze objęte zostaja przez wojskowych rosjan których namiestnikiem zostaje Iwan paszkiewicz. Zlikwidowany zostaje m.in. uniwersytet Wileński, liceum krzemienieckie i inne polskie placówki szkolnictwa. W 1837 zamiast województw używane sa nazwy guberii na ślad imperium rosyjskiego.
Od 1841 działa rosyjski system monetarny a od 1847 rosyjski kodeks. Od 1856 wojsko polskie przestaje istnieć a królestwo polskie zostaje poddane pod władzę namiestnika carskiego Iwana Paszkiewicza. książe Konstanty Mikołajewicz Romanow namiestnik polski Iwan Paszkiewicz przedmiotem w szkołach. zanika urzad namiestnika a zastępuje go generał-gubernator, dodatkowo dowodzacy warszawskim okręgiem wojskowym obejmujacym tereny całej polski. Od 1885 Bank Polski zostaje zastapiony kantorem rosyjskiego Banku Państwa. Do czasu pierwszej wojny światowej obowiązywały w Królestwie prawa wyjątkowe, na mocy których generał-gubernator mógł oddać pod sąd wojenny osoby cywilne lub zsyłać w głąb Rosji Polaków "politycznie podejrzanych" bez postępowania sądowego. Pozytywizm Germanizacja Rusyfikacja "Młoda Polska" Austria Auguste Comte Bolesław Prus Aleksander Świętochowski straty w miejscach bardzo zaniedbanych kulturowo i technologicznie (wsie), ale także nie chamować rozwoju innych dziedzin życia wszystkich polaków tak by "organizm polski dalej się rozwijał" w sejmie galicyjskim, dominowali w administracji, sądach, szkołach. Dodatkowo na terenie galicji bez najmniejszych problemów mogli tworzyć swoje dzieła polscy artyści pokroju Stanisława Wyspiańskiego (teatr) czy Jana Matejki.
Full transcript