Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verdienmogelijkheden

Verkenning naar verdienmogelijkheden
by

Marlies Westerhof

on 26 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verdienmogelijkheden

verdienmogelijkheden voor Drenthe Verkenning Verdienmogelijkheden voor Drenthe onderzoeken om als bouwstenen te gebruiken voor een verdienmodel in Zuidwest Drenthe + - inspiratielijst Top 10 Diensten Vrijetijdseconomie Bijdrage door gebruikers Compensatie voor grootschalige ontwikkeling (raakt bestuurlijke cultuur)
Nieuwe heffingen Organisatorische innovatie extern (Drents Herritage, Gebiedscoöperatie
Nieuwe geldstromen ontsluiten Organisatorische innovatie intern (werken aan de voorkant)
Financieren nieuwestijl (benefitsharing)
PR & Branding Essentieel voor nieuwe geldstromen Groot en klein 1. Strategie hoe verder met verdienmodellen. In andere woorden: richting geven aan / plan van aanpak maken voor nieuwe verdienmodellen.

2. Identificeren van verbindingen/ sporen die kansen bieden voor nieuwe verdienmodellen voor een vitaal platteland in Drenthe. Waarin rekening is gehouden met provinciale taken.

3. Verbeteren van de kennis over de mogelijkheden die alternatieve verdienmodellen bieden voor de provincie Drenthe binnen de organisatie. Waardoor collega’s worden geïnspireerd en activeert.

4. Verbeteren van realiteitszin over verdienmodellen binnen de provincie Drenthe. 1. 2. 3. 1. Projectplan
2. Proces
3. Resultaten
4. Presentatie tijdens week v/d gebiedsontwikkeling Financieren nieuwe stijl Manier van denken/werken Nieuwe inkomsten
genereren Niets voor niets Gebiedsfonds & streekrekening Benefitsharing Cofinancierings-
regels Heritage Gebieds-coöperatieven Verkenning Verdien- mogelijkheden Slim samenwerken HOOFDLIJNEN Waar kan team plattelands ontwikkeling iets mee doen ?
Hieronder staan slecht voorbeelden er valt vast nog veel meer te verzinnen :) Concrete acties, waarbij de actie in rood is weergegeven.. Hierbij is gepoogd acties te benoemen die goed bij het team plattelandsontwkkeling passen.
Niets voor niets is het toestaan van ontwikkelingen die men in eerste instantie niet wenselijk acht, maar waarmee door middel van het compensatiebeginsel toch doelen gerealiseerd kunnen worden.

Te denken valt aan: lege gasvelden vermarkten. Je kan hierbij denken aan meerjarige verpachting aan bv RWE voor opslag van CO2 tegen een jaarlijkse huurprijs (20 miljoen/jaar?) zodat structureel inkomsten ontstaan voor bijvoorbeeld natuur. Maar denk ook aan (tijdelijke) windmolens, kolencentrales of drukopwaardering bij de VAM-berg door Atero. Of kleinschalige vrijetijdseconomische ontwikkelingen in de natuur. Zandwinning in combinatie met natuurontwikkeling of ruimte voor leidingen en zendmasten.

Dit alles zonder dat daarbij de intrensieke waarde van Drenthe wordt aangetast (kernkwaliteiten). WAT HOE Tijdens integrale meedenksessies is een aantal mogelijkheden genoemd om nieuwe inkomsten te genereren voor de provincie drenthe.

Zoals een samenwerking met Defensie, via het maatschappelijk verantwoord ondernemen van multinationals, CO2 compensatie in drenthe, nieuwe heffingen, samenwerkingen met de zorg en het verkopen van zoetwater aan gebieden die rondom ons liggen. Ook hier geldt dat het slechts voorbeelden zijn. De essentie is dat wij ons ondernemend opstellen en pro-actief ideeën handen en voeten geven. Achter iedere genoemde mogelijkheid zit een onderzoeksvraag over haalbaarheid, zowel juridisch als organisatorisch. Vervolgens moet een politiek oordeel geveld worden.

Actie: Start met een verkenning van de genoemde mogelijkheden. Maak met je team een ideeënlijst en onderzoek hiervan de haalbaarheid. Verdeel dit over het team of zet vragen uit naar andere teams. Belangrijk is dat resultaten gecommuniceerd worden! Ook zodat er duidelijkheid komt over onhaalbare ideeën.

Actie: Een andere manier van denken werken vraagt om een specifieke invulling van de veel gehoorde regierol. Deze is tot op heden erg onduidelijk. Een betere beschrijving van deze rol is essentieel voor acties op het gebied van slimmer samenwerken. Het projectteam denkt daarbij vooral aan een hoe kunnen wij u helpen mentaliteit richting de buitenwacht. Niets voor niets Wat betekent meer aan de voorkant werken concreet met de niets voor niets gedachte in het achterhoofd?
Niet dat we direct actie moeten zetten op het vullen van lege gasvelden, maar wel op het moment dat partijen hun interesse laten blijken, je onderzoekt of het de provincie wat oplevert. Aan de voorkant moet vanuit kansen gedacht worden en niet vanuit belemmeringen. Dus voordat we beslissen, onderzoeken wat het ons eventueel kan opleveren. Dit is een "nieuwe" manier van denken en werken.

Binnen Team OP zijn mensen zowel aan de " uitvoeringskant" als de "beleidontwikkelingskant" aan het werk. Het werken aan de voorkant heeft een verschillende uitwerking op beide taken. Uitvoering => Gebiedscoördinatoren. Deze zijn goed op de hoogte van wat er speelt in het gebied. Op de niets voor niets manier wordt gekeken naar wat er speelt in het gebied en actief geprobeerd om kansen te verzilveren. Beleidsontwikkeling => is het noodzakelijk om al bij het begin van het proces partners te betrekken, zodat ook hierbij op zoek gegaan wordt naar kansen. Hierbij is het van belang dat het beleid flexibel is en dat het mogelijk is de uitvoering te faseren.

Let op! Binnen het team wordt al grotendeels op deze manier gewerkt. De hieronder genoemde actie is bedoeld om deze manier van werken door te ontwikkelen, meer draagvlak te creëren, uit te dragen en een duidelijke plek te geven in de organisatie, niet om te bekritiseren.

Actie: Vastleggen binnen teamplan en IWP. Hierin duidelijke afspraken maken over hoe wij de "nieuwe" manier verder brengen. Daarnaast moeten we randvoorwaarden formuleren om deze werkwijze tot een succes te maken en organisatiebreed te implementeren. Zoals bijvoorbeeld trainingen. denk daarbij ook aan het uitwerken van alle hier genoemde acties. Hoe gaan we bijvoorbeeld slimmer samenwerken.

Binnen dit project: aan het einde van deze verkenning worden de resultaten besproken met de "buitenwacht". Voordat daadwerkelijk met de uitwerking van verschillende acties wordt gestart kunnen partners aanvullen/verbeteren en een kritische blik werpen. Daarnaast kunnen zij aangeven wat hun verwachtingen zijn over de invulling van alle nieuwe taken en rollen van de provincie in het huidige financiële klimaat. Nieuwe inkomsten
genereren In dit geval gaat het om het anders organiseren van Natuur en het beleid op het behoud en beheer van cultureel erfgoed, landschap, recreatieve /toeristische voorzieningen etc.. In de Drentse heritage zijn namelijk alle nationale parken, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap en andere natuurbeherende of natuur in eigendom hebbende organisaties samen verbonden met recreatieve ondernemers en overheid volgens engels model. Het samenvoegen van de vele instanties die zich nu met natuur, cultuur, landschap en beheer bezig houden levert de volgende voordelen op:

Schaalvoordeel, betere synergie, makkelijkere gesprekspartner of overlegstructuur. Hier kunnen ideeën vormgegeven worden en worden afspraken gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is. De gebiedscoöperatie is een overkoepelende organisatie (fysiek overleg structuur) waarin de agrarische natuurverenigingen, Staatsbosbeheer, de welzijns- en toeristische sector en burgerorganisaties zoals dorpsverenigingen met elkaar samenwerken om de diensten van het boerenbedrijf te verbreden en andere initiatieven voor gebiedsontwikkeling te vormen en een gesprekspartner te zijn voor de overheid.

De overheid regisseert actief op procesniveau. Dit betekent actief meedenken over financieringen, aansluitingen bij regionale beleidsdoelen signaleren en mogelijk procesbegeleiding initiëren.

Om de initiatieven die ontstaan in bijvoorbeeld een Gebiedscoöperatie ook daadwerkelijk te realiseren ligt er daarnaast een kans om alle partijen die zich bezig houden met met stimuleren van sociaal economische vitalisering (SEV) elkaar beter te laten samen werken. Zo subsidieert de provincie SEV projecten. Ook de KNHM stimuleert SEV-achtige projecten met behulp van een vrijwilligersnetwerk en met een geheel andere werkwijze dan de overheid. Maar andere partijen stimuleren economische ontwikkeling in het landelijk gebied. Interessant is om te onderzoeken of we ieders "core business" scherper kunnen krijgen, maar nog intressanter is om te kijken of we elkaar kunnen helpen en samenwerken (organisatorisch, financieel en door het delen van kennis en netwerken).

Een voorbeeld; de KNHM beoordeelt niet slechts SEV-achtige projecten, maar kijkt of projecten rendabel te maken zijn met behulp van goede procesbegeleiding door een vrijwilligersnetwerk. Vervolgens financieren ze projecten door middel van leningen of door aandeelhouder te worden. Wat kunnen wij als provincie van deze werkwijze leren en zouden wij bijvoorbeeld een brug kunnen slaan naar Europese potjes voor (een deel van) deze projecten? Dan zouden we Europees geld kunnen laten landen in Drenthe zonder daar zelf cofinanciering tegen over te zetten, zie ook hieronder slim financieren. Rol provincie: faciliteren, financieren, verbinden Regionaal en Rijk/EU Heritage Het idee van een heritage leeft al bij diverse partners en bestuurders. Er ligt inmiddels ook een uitgebreid projectvoorstel. Denk daarbij goed na over welke rol van de provicie passend is. Deze vorm is zeer geschikt voor een gebied als Zuidwest Drenthe.
Als gewenst toekomstbeeld voor een vitaal platteland in Zuidwest Drenthe zien we namelijk graag een doorontwikkeling naar hét gebied van Nederland om te verblijven en te recreëren (sterke R&T-sector, een aantrekkelijk landschap en grote natuurwaarden in de nationale parken en een gezonde en duurzame landbouw).

Actie: start meteen een verkennend gesprek met een aantal partners. Gebieds-coöperatieven INSPIRATIE Voor diegenen die beginnen met een projectplan/ de uitwerling van een aktie. NOG MEER INSPIRATIE Voor diegenen die beginnen met een projectplan/ de uitwerking van een actie en de diepte in willen. Bezint voor u begint :).
De meeste bronnen zijn te vinden op internet, google de naam van het rapport of mail marlies Vooralsnog is één gebiedsfonds opgericht en streekrekening geopend, voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gebiedsfonds Drentsche Aa wordt gezien als een middel om het draagvlak voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa verder uit te bouwen. Door aanvullende financiële middelen te genereren kunnen ook particulieren of bedrijven laten zien dat zij zich verbonden voelen met het Nationaal Landschap Drentsche Aa.

Actie 1: het evalueren van de beleids- en financiële effecten van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Actie 2: het ontwikkelen van een concernbreed gedragen visie ten aanzien van gebiedsfondsen en streekrekeningen (maak onderscheid tussen de twee) Benefit sharing is het proberen terug te verdienen van subsidie door mee te delen in de winst van de gesubsidieerde onderneming of het project.

Ondanks de bezwaren voor staatssteun en de hoge risico’s, is benefit sharing altijd een slimmere manier van geld uitgeven dan subsidiëren. Beter iets dan niets terug verdienen is hier het motto.

Benefit sharing is niet in alle gevallen mogelijk. Echter door projecten anders in te richten en vaker op zoek te gaan naar een businessmodel bij een project wordt publiek geld efficiënt ingezet.

Het zou daarnaast interessant zijn om benefitsharing ook te gebruiken bij projecten die deels Europees gefinancieerd worden. De provinciale cofinanciering kan dan bijvoorbeeld als lening worden verstrekt, zie hieronder Met de huidige cofinanciering regels is het vaak verplicht om naast iedere Europese euro regionaal publiek geld in te zetten.

Het zou interessant zijn als dit vanuit andere bronnen dan publieke bronnen gefinancierd wordt. Of zoals hierboven genoemd als dit deel in de vorm van een lening kan worden weggezet. De initiatiefnemer kan ook gevraagd worden om een deel vooraf aan ons overtemaken, zodat wij het vervolgens als cofinanciering in kunnen zetten. In dat geval krijgt de aanvrager minder subsidie dan voorheen gebruikelijk, maar in ieder geval niet niets. Mag dit? Is dit wenselijk?

Het inzetten van Bosbelasting of andere heffingen (door wie: provincie/heritage/etc) is ook een optie. Revolvingfunds worden in dit kader ook genoemd. Benefitsharing
&
cofinacieringsregels Voor de ontwikkeling van het landelijk gebied breken er nieuwe tijden aan die om ingrijpende, onorthodoxe oplossingen vragen in de aanpak en financiering van de vraagstukken op het platteland. Wordt dit op korte termijn niet ingevuld dan zal de uitvoering van het beleid dat op gang is gekomen met de partners in het landelijk gebied langdurig stil komen te liggen. Met andere woorden: de aanwezige energie bij partijen om gezamenlijk vorm te geven aan de uitvoering van de sociaal-maatschappelijke en economische opgaven in het landelijk gebied zal wegvloeien, een situatie die met inzet van alle betrokkenen nu nog kan worden voorkomen. Op basis van het 'Bestuursakkoord voor natuur en een vitaal platteland' zal de provincie het initiatief moeten nemen om tot die andere aanpak te komen en daarbij duidelijk moeten maken wie nu wat in deze nieuwe situatie zou kunnen gaan bijdragen aan de vraagstukken in het landelijk gebied.
De vraagstukken in Drenthe richten zich in de komende jaren op:

- de vitalisering van het platteland, gericht op een regionale uitvoering van de sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken als gevolg van de demografische ontwikkelingen, het verslechteren van het economisch perspectief etc.
- de uitvoering van het beleid voor natuur, water, lanschap en cultuurhistorie;
- de modernisering van de landbouw, die een antwoord moet kunnen geven op de wijzigingen in het GLB, wat van de sector een inzet vraagt op het gebied van innovatie en het integreren in de bedrijfsvoering van maatschappelijke diensten.

In de afgelopen maanden is intern bij de provincie de discussie gestart over de invulling van de nieuwe aanpak voor de organisatie en financiering van het beleid in het landelijk gebied. INLEIDING EIND ADVIES TEAM PLATTELANDSONTWIKKELING http://www.knhm.nl/
Bij de KNHM werkt men veel met een groot vrijwilligers netwerk en kijkt men hoe men een buninesmodel kan koppelen aan een project. Hier liggen twee onderzoeksvragen die een sterke link hebben met elkaar.

Hoe kunnen we in onze organisatie benefit sharing vorm geven en voor welk beleid is dit geschikt?

Anderzijds: wat voor cofinancieringregels zouden we eigenlijk willen en kunnen we hierop invloed uitoefenen en zo ja, hoe?

Actie 1 : Communicatie tussen Economie en ROMN verbeteren .

Actie 2 : Onderzoeksvragen uitwerken en beantwoorden Niets voor niets Nieuwe inkomsten
genereren Heritage Zaken die besproken kunnen worden in een heritage:

Vriend worden van de natuur, adoptie van een boom, verkoop van uitzichtrechten.
Vrije tijd van de toerist en bewoner benutten voor het beheer; denk aan arrangementen of nieuwe woonconcepten als de nieuwemarken en knooperven zie ook:
Natuur hoeft niet altijd gratis te zijn, betaalvergoeding voor gebruik (of betalen in natura door beheer, heffen parkeergeld, compenseren WRO en EHS).
Kan bezig gaan met het vraagstuk hoe meer opbrengst uit natuur te genereren ipv alleen energie en hout. Denk aan eikels/beukennootjes, souvenirs, belevingsarrangementen.
Voorbeeld parkschap in de Biesbosch, zie internetlink hiernaast. Een parkschap mag ook heffen (participatie in toeristenbelasting).
Ruil principe. Natuur mag commercieel gebruikt worden in ruil voor onderhoud, in bijvoorbeeld de verhouding 1:2 of door andere compensatievormen.
Beter samenwerken als het gaat om beheer en hierbij samenwerking doorontwikkelen met argrariers.
Gefragmenteerd eigendom en beheer van natuur, natuur ruilverkaveling nodig?
Dit raakt de slow food discussie. Voor inspiratie neem eens een kijkje bij de provincie limburg.
Vereniging van natuureigenaren met gebiedsbudget voor beheer, Gebiedenbeheer met gebiedsbudget met daarbij beheersvrijheid en ruimte voor experimenten?
Enz. Gebieds-coöperatieven In een gebiedscoöperatie ontstaan projecten tussen agrariërs en burgers op het gebied van zorg, natuur, educatie, leefbaarheid, onderhoud, landschapsbeheer en duurzame energie. Deze laatste in de breedste zin van het woord, denk aan zonne, wind, biomassa, mest, bodem en water. Dit kan door individuele partijen, maar bij voorkeur worden projecten door andere partijen verbeterd, aangevuld en ontstaan er samenwerkingsverbanden. In plaats van versnipperde initiatieven, vindt er dan doelgerichte, gecoördineerde en integrale actie plaats.

Als door middel van een gebiedscoöperatie doelgerichte en gecoördineerde integrale actie plaatsvindt, is het vervolgens belangrijk dat ook de stimulering, financiering en procesbegeleiding professionaliseert. Hiernaast is beschreven dat er kansen zijn voor verschillende partijen om slimmer met elkaar samen te werken (Overheden, kvk , SNN, Knhm, SNN, NOM fondsen en andere particuliere bronnen).

In Zuidoost Drenthe is sprake van krimp. In dit deel bevindt zich de huidige leader regio en in dit gebied zal het nieuwe GLB grote gevolgen hebben. Daarnaast zijn ook de bio-based economie en duurzaamheid belangrijke beleidsthema's in dit gebied. Zuidoost Drenthe is daarom een geschikt gebied om deze slimme manieren van organiseren verder vorm te geven.

Bovenstaande raakt de uitwerking van een aantal beleidsmatige processen binnen de provincie waarover nog veel onduidelijk is, zoals Gebiedsagenda's, het GLB, vitaal platteland en krimp.

Om juist aan de voorkant te blijven werken (zie manier van denken /werken) en gevoel te houden met het gebied kan binnen het leadergebied/Zuidoost gestart worden met een aantal brainstorm/werksessies die vervolgens tot 2 pilots kunnen leiden. Ook het nieuwe financieren kan hierin getest worden. Mochten deze samenwerkingsverbanden succesvol zijn dan kunnen zij op een later moment aanhaken bij de eerder genoemde processen, doorontwikkeld en verbreed worden.

Dit alles omdat het juist nu, in een tijd van weinig financiële middelen, dé tijd is om "organisatorisch te innoveren". Dit kost in principe alleen procesgeld en mens en denkkracht. Daarom stellen we de volgende 2 acties voor:Actie 1: Gebiedscoöperatie => start een brainstorm met partijen als BOKD, STAMM, KNHM, ANV 's maar ook LTO en burgergroeperingen. Ontwikkel samen een projectplan.

Actie 2: Start een brainstorm met partijen als de knhm, KvK , SNN, provincie en gemeenten om slimmer samen te werken bij het stimuleren van sociaal economische vitalisering.

http://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/noord-drenthe/streekrekening/ Benefitsharing
&
cofinacieringsregels Tennet & NAM schonebeek, Nieuwe waterheffing stuk Rinke v.veen Gebiedsfonds en streekrekening Om effectievere gesprek partner te worden in gebiedsontwikkelings discussies:
http://www.teebweb.org/ Voor info over parkschap de biesbosch zie:
http://www.np-debiesbosch.nl/documents/news-items/parkschap.xml?lang=nl Erg interessant intereg project: Working together for Economically-prosperous Communities through Assets of Natural heritage. Zie:
http://www.nweurope.eu/index.php?act=project_detail&id=4115 Initiatief in Zuid-Amsterdam naar aanleiding van Duits energie dorp Feldheim (eigen varkens stinken niet)
http://www.wijkrijgenkippen.nl/ Verdienmogelijkheden, cahier gebiedsontwikkeling van innovatie programma nederland bovenwater, door Peter van Rooy, ligt in de bieb van ROMN (daar graag laten liggen). Voor korte beschrijving zie hier:
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/op-zoek-naar-nieuwe-verdienmodellen/ Naast het ideële doel van een gebiedsfonds als communicatiemiddel gericht op draagvlakverbreding en vergroting naamsbekendheid is het doel het aantrekken van particuliere financiering. Hierdoor wordt de realisatie van de doelen in het gebied weer een stap verder gebracht.

Het aantrekken van financiering voor het gebied kan via een Rabobank streekrekening. Dit is een specifiek bancair product voor spaarders met een eenvoudig maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. De Rabobank keert vervolgens 5% van de uitgekeerde rente uit aan het gebiedsfonds. Professionaliseren sociaal economische vitalisering Dit raakt ook de slowfood discussie, kijk eens bij de provincie limburg.
http://www.vanafnul.nl/Film_Nieuw4.html
http://www.vanafnul.nl/Film_Nieuw2.html stimulering sociaal economische vitalisering optimaliseren Stimulering sociaal economische vitalisering optimaliseren Gebiedsfonds & streekrekening Voorbeeld benefit sharing uit Noord-Holland:

http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/pdfstukken/VOORDRACHT/2006/SV116.06%20WED%20herontwikkeling%20bedrijventerrein%20De%20Grote%20Hout%20Velsen.doc.pdf Coöperatie Het groene woud

Enkele streekondernemers startten het project Branding Het Groene Woud. Deze ondernemers, nu verenigd in de Coöperatie Het Groene Woud, willen Het Groene Woud samen met de maatschappelijke partners uit het gebied laten groeien tot een sterk streekmerk. Ondernemers die inhaken op het idee, doen dat niet vrijblijvend. In ruil voor het dragen van het logo draagt de ondernemer namelijk bij in de ontwikkeling van het Nationaal Landschap. Om dit op een objectieve wijze te toetsen is een certificeringssysteem opgezet en is de Coöperatie Het Groene Woud organisatorisch opgedeeld in twee onderdelen: een maatschappelijke deel en een commercieel deel. Onder het maatschappelijk deel functioneert het Maatschappelijk Platform en onder het commerciële deel bevindt zich de Coöperatieve Vereniging Het Groene Woud. De verbindende schakel tussen beiden is het Dagelijks Bestuur Branding.

http://www.hetgroenewoud.com Plannen voor groene gebiedscoöperatie zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier bestaan plannen voor een groene gebiedscoöperatie. Agrarische natuurvereniging Boer & Natuur is hierover in gesprek met onder andere Wageningen UR en gemeenten.
De groene gebiedscoöperatie moet een overkoepelende organisatie worden in Zuidwest-Groningen waarin de agrarische natuurvereniging, Staatsbosbeheer, Mien Westerkwartier en de welzijns- en toeristische sector met elkaar samenwerken.
Het idee is dat de nieuwe organisatie partner richting de overheid wordt, zegt voorzitter van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier Alex Datema. De coöperatie komt boven de andere organisaties te staan.
'Op deze manier hopen we efficiënter te kunnen werken. Geld dat voor verschillende potjes bestemd is, kunnen we bij elkaar brengen. Dat scheelt een hoop rompslomp.'

Belangen
Datema waakt er voor dat de agrarische sector ondersneeuwt in de coöperatie. 'We moeten er scherp op zijn dat we de belangen van agrarische ondernemers blijven behartigen.'
De coöperatie moet voor 2012, voordat het GLB verandert, vorm krijgen.

Auteur: Tienke Wouda, maandag 19 september 2011, Nieuwe Oogst Gebiedsbranding! Onderstaande is te gebruiken als naslagwerk voor de verkenning verdienmogelijkheden. Alle ideeën en informatie zijn verzameld tijdens twee meedenksessies waarbij ca. 35 provinciale medewerkers zijn betrokken.In deze presentatie is een "path" aangebracht die je langzaam de structuur van dit product laten zien. Echter je kan er ook "alleen" doorheen zoomen, alle links zijn aan te klikken en rapporten zijn online te googelen. Kijk vooral bij inspiratie voor nog meer over dit onderwerp. Wij pretenderen hier niet een compleet en vaststaandbeeld over verdienmogelijkheden neer te zetten. Dit is ons begin en mag met iedereen gedeeld worden. http://www.watertorenberaad.nl/ http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/op-zoek-naar-nieuwe-verdienmodellen/ Financieren nieuwestijl betekent ook dat men als provincie actief op zoek moet naar subsidies van bijvoorbeeld het Rijk en Europa. Sociale cohesie is bijvoorbeeld een van de speerpunten uit de 2020 strategie. De 2020 strategie is niet alleen gekoppeld aan het GLB, van waaruit voorheen plattelandsontwikkeling werd gestimuleerd. Het is daarom goed mogelijk dat ook via andere programma subsidies te ontsluiten zijn. Daarnaast kan ook aansluiting worden gezocht bij innovatieprogrammas (EU en Rijk) of kun je denken aan het ontsluiten van middelen uit het Detha programma bij grote opgaven op het gebied van natuur en landschap in combinatie met water. http://www.lei.wur.nl/NR/rdonlyres/2A3C9F9F-BAD0-4BB3-8769-53B40EABC049/154058/LEI_brochure_11119_landschap.pdf zie ook lessen voor succesvol investeren in het landschap van het Lei,naar aanleiding van publiek private samenwerking en investingen in het landschap, klik op onderstaande link Kritische special over gebiedsfondsen en streekrekeningen, zie hier:

http://www.landwerk.nl/documenten/tijdschrift-artikel/2011-5-landwerk-special-landschapsfondsen.pdf "...Anders denken /werken kan in de praktijk gebracht worden door flexibel te plannen, uit te voeren en te beheren..." Natuurmelk als motor voor het landschap? http://www.groengarantie.nl/ Voor meer info over gezonde producten uit een renderend landschap
http://www.hofvantwello.nl/ Samenwerkende partijen op het gebied van landschap hebben in plaats van een opvolger voor hetlandschapsmanifest een platformlandschap opgericht waar op een zeer transparante wijze de dialoog over het landschap wordt aangegaan. deze is voor iedereen toegankelijk! Ondernemend onderzoeken Nieuwe houding en regierol (PNS) & Leuk artikel uit de krimp hoek waarin een aantal leuke dingen worden gezegt over de rol van de overheid! Legitimatie van dit project Het richtinggevende advies:

Wij concluderen op basis van interviews, een inventarisatie van bestaande verdienmogelijkheden, interne meedenksessies en literatuur onderzoek dat een verdienmodel voor zuidwest Drenthe vooral moet ontstaan bij de gebruikers van het gebied zelf. Of dit nu ondernemers, belangenpartijen of burgers zijn. Uit een inventarisatie van de vele nieuwe verdienmogelijkheden die de laatste tijd in het landelijk gebied ontstaan blijkt namelijk dat deze initiatieven vooral ontstaan bij de gebruikers van een gebied zelf en niet bij een overheidsorgaan. Het nieuwe verdienmodel is sterk afhankelijk van de gebiedsspecifieke kenmerken. Hierdoor zijn de modellen moeilijk te kopiëren naar Drenthe. Dit betekend dat als men een nieuw verdienmodel wil ontwikkelen voor zuidwest Drenthe dat men dat samen met het gebied moet doen. Ook dat bestaande verdienmogelijkheden vooral als inspiratie kunnen dienen en dat eventueel bepaalde (aangepaste) elementen kunnen worden gekopieerd.
Er is echter wel een rol weggelegd voor de overheid om een nieuw verdienmodel tot een succes te maken. Maar deze rol is dus niet het bedenken van het verdien model zelf. Wij zien deze rol meer in het organiseren van het proces, delen van kennis en het wegnemen van belemmeringen als deze binnen ons bereik liggen (juridische belemmeringen wegnemen, beschikbaar stellen van middelen, door gebruik te maken van onze netwerken). Dit sluit overigens goed aan bij PNS.

Als de provincie Drenthe haar (mogelijk herijkte) beleidsdoelstellingen goedkoper, slimmer en efficiënter wil realiseren dan moet de provincie deze rol beter, scherper en integraal gaan invullen zodat die het ontstaan van nieuwe verdienmogelijkheden mogelijk maakt. Deze rolinvulling is als het ware een randvoorwaarde voor het ontstaan van nieuwe verdienmodellen. De provincie zou zich de vraag moeten stellen hoe zij zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en daarbij een heldere taak afbakening moeten definiëren (wat doen we wel en wat niet). Helder naar buiten communiceren is essentieel. Dit geld voor een gebied als zuidwest Drenthe, maar natuurlijk ook voor alle andere gebieden in Drenthe met hun eigen beleidsurgenties.

Wij zien drie belangrijke hoofdlijnen binnen deze randvoorwaardelijke rolinvulling door de provincie, namelijk:

Het ontwikkelen van een bepaalde Manier van denken en werken door de provinciale ambtenaar. Deze is ondernemend, onderzoekend, proactief en verbindend. Hierdoor kunnen nieuwe geldstromen worden ontsloten of geldstromen worden “verlegd”.
Het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Slimmer samenwerken levert een efficiëntieslag, schaalvoordelen meer synergie op en bespaard dus geld.
Het nieuwe financieren, houd in dat wij ons geld op een andere manier gaan uitgeven. Te denken valt aan benefitsharing, garanties, leningen, gebiedsfondsen e.d. Bij subsidie aanvragen kan er gekeken worden of projecten rendabel gemaakt kunnen worden.

Voor ieder veel teams binnen de provincie kunnen deze “randvoorwaarden” worden ingevuld, waarbij accenten verschillen. Voor het team Plattelands Ontwikkeling (PO) is deze prezi gemaakt die gebruikt kan worden als naslagwerk voor diegenen die met de implementatie van deze adviezen verder gaan. In deze prezi staat wat een team als PO concreet zou kunnen doen als men op een andere manier wil werken(denken), als men slimmer wil samen werken en welke vragen er gesteld moeten worden over het nieuwe financieren. Overigens kan de prezi makkelijk gekopieerd worden door andere teams. Daarnaast staat deze prezi helemaal vol met voorbeelden, ideeën en (verwijzingen naar) artikelen over dit onderwerp die door iedereen gebruikt kunnen worden. Wij hopen dat het mensen vooral inspireert omdat uit de vele voorbeelden blijkt dat er nog heel veel mogelijk is ondanks alle bezuinigingen. Heel belangrijk is de blik waarmee deze prezi gelezen wordt. De ideeën die genoemd worden zijn ideeën, niet meer en niet minder dan dat. Deze zijn te verbeteren, incompleet en moeten vooral samen met anderen uitgewerkt worden, waarbij gelijkwaardig en transparant wordt gecommuniceerd. De prezi is hier te vinden:
http://prezi.com/xhgowzsi3let/verdienmogelijkheden/

Veel voorbeelden zijn gestoeld op begrippen als; organische gebiedsontwikkeling, burgerparticipatie projecten, nieuwe netwerken en veel DIY (do it yourself). Wij zien binnen de huidige ontwikkelingen veel energie en positiviteit. Aansluiten bij deze energie in de gebieden is een kansrijke manier van werken.

Als laatste willen we nog benadrukken dat als men verder gaat met de uitwerking van een verdienmodel in Zuid West Drenthe het essentieel is dan men zich bezint op de definitie van het woord “verdienmodel”. En hiermee goed verankert wat een verdienmodel wel en niet omvat. Is dit bijvoorbeeld een abstracte visualisatie van geldstromen of iets anders? Voor wie of wat dit een nieuw verdienmodel moet zijn en welke rol wij als provincie hierin moeten vervullen.

Samenvatting van de adviezen:

Verdiendellen bedenk je niet alleen en zijn niet op te leggen.
Schep de randvoorwaarden voor het ontstaan van nieuwe verdienmodellen passend bij onze provinciale rol en taak en commmuniceer hier duidelijk over.
Gebruik de prezi voor implementatie en inspiratie binnen de provincie en daarbuiten!
Geef een vervolg aan deze verkenning door in gesprek te gaan met partners.
Geef veel aandacht tijdens vervolg communicatie aan de definitie van het begrip verdienmodel of verdienmogelijkheid. Onze start was het boekje Verdienmogelijkheden, cahier gebiedsontwikkeling van innovatie programma nederland bovenwater, door Peter van Rooy, http://www.nweurope.eu/index.php?act=project_detail&id=4115 Handreiking Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit, zie hier:
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2011.2.26_gebiedsontwikkeling-in-1300659485.pdf 10 Acties voor gebiedsontwikkeling:
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/2011.03.01_tienactiesvoorgebiedso-1300811025.pdf http://www.vvm.info/?pid=reactieboek&act=index&n=40 Het tijdschrift voor het netwerk van milieu proffesionals kwam in november 2011 met een special over kansrijke natuur. De editie ligt in de ROMN Bieb en zie onderstaande link voor een korte beschrijving van de artikelen. 'Natuur kan prima zonder subsidie'
Hans Marijnissen − 13/02/12, 08:27 , Trouw

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten.
Het plan voor de introductie van 'moderne heerlijkheden', waarmee wordt verwezen naar het Middeleeuwse economische systeem, is afkomstig van Gerben Smid en Tom Bade, beiden directeur van kennisinstituut Triple E.

Zij presenteren hun idee op korte termijn als voorstel aan het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie, waar veel belangstelling bestaat voor deze alternatieve financiering.

Noord-Hollandse duinen
In de Noord-Hollandse duinen wordt het model al toegepast. De provincie is eigenaar van de duinen, maar heeft de rechten over het gebied overgedragen aan waterleidingbedrijf PWN. Dat mag de duinen gebruiken als filter voor water dat het uit het IJsselmeer betrekt, maar in ruil daarvoor is PWN verplicht de duinen als natuur- en recreatiegebied te onderhouden.

Dat beheer wordt betaald uit de verkoop van drinkwater, terwijl het bedrijf ook een bescheiden entree heft. De provincie levert geen enkele bijdrage meer aan het gebied.

Middeleeuwen
Deze constructie is afkomstig uit de Middeleeuwen, toen een vorst zijn gronden aan een leenheer overdroeg. In ruil voor de zorg, mocht de leenheer tol en pacht heffen. Volgens de milieu-economen Smid en Bade is deze werkwijze in de huidige tijd nog steeds bruikbaar, en heeft deze voordelen boven overheidssteun.

Subsidies zijn altijd van tijdelijke aard, en afhankelijk van de politieke wind van het moment. Voor giften geldt hetzelfde. De rechten over een gebied zijn waardevoller. Wie, onder specifieke voorwaarden, voor twintig jaar die rechten in handen krijgt, kan deze ook verhandelen of op basis van die rechten een lening of hypotheek bij een bank afsluiten.

Een ander voordeel van de constructie is dat de opbrengsten van de natuur weer aan diezelfde natuur ten goede komen. Hoe houden we het platteland van Drenthe Leuk, Gezond, Leefbaar en Betaalbaar ? verkenning


oplossing ≠ Het bruist DIY
Rendabele landschappen
Guerrilla Gardening
Duurzame energie projecten
Crowd sourcing Inventarisatie NIET! OVERHEID WEL! = X = Y = Z F (verdienmogelijkheden) = iets moeilijks met X Y en Z ROL Meerwaarde Abstract Overheid bedenkt niet zelf Onze rol
=
Regisseur Meerwaarde

Geld ≠ Kan aansluiten bij de buzz Doen ? Omdenken anders gaan werken
Anders organiseren De netwerken
Anders financieren Vandaag => experiment Roald Dahl (13 September 1916 – 23 November 1990) Those who don't believe in magic will never find it! Hoe?
Iedere organisatie, afdeling en team, kan dit voor zichzelf doen. Begin, exirimenteer en bouw vooral samen (denk dus niet alles helemaal uit) ! Dyslexie proclaimer Over Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (Def. Stichting dyslexie Nederland, 2008).
Het oplossen van het ‘probleem’ dyslexie (problemen met het kunnen lezen van woorden) kost ontzettend veel moeite. Er wordt vaak gesproken in termen van probleem, stoornis en behandeling. Dit terwijl dyslectische mensen over het algemeen ook positieve krachten hebben zoals het hebben van een goed overzicht en het goed toe kunnen passen van kennis. Dyslectici zijn vaak beeldende, creatieve, logische denkers en praktische probleemoplossers.

Over Mij:
In die zin maakt mijn dyslexie dus ook wie ik ben. En wie ik ben wil ik accepteren en niet veranderen. Desondanks loop ik vaak tegen mijn schrijf “probleem” aan. Daarnaast vind ik het inbouwen van vele controles door andere mensen tijdverspilling, van mijn tijd en die van de ander, zolang de inhoud en argumentatie begrijpbaar blijft. Meestal laat ik de boel een keer nalezen en dan wil ik graag weer verder met de zaken waar ik wel goed in ben en energie van krijg. En dus zult u ook in deze prezi gegarandeerd spelfouten tegenkomen die niet zullen worden verbeterd . 4. U kunt ook vrij door deze prezi heen zoomen m.b.v. muis en scrol! link naar SWOT analyse natuur sector!

http://www.innovatienetwerk.org/sitemanager/downloadattachment.php?id=11EgImAMNf0HANysHrRGzT
Full transcript