Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fagskriving i alle fag

Ungdomsskoler i Ski: mars & mai 2015
by

Lisbeth M Brevik

on 27 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fagskriving i alle fag

Fagskriving i alle fag
Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no
* Fra tradisjonelle tentamensdager til
responsskriving? Hvorfor og hvordan?
* Hva sier elevene om dette?
* Konkrete tips og skrivestrategier:
hva kan vi gjøre for at elevene skal
skrive bedre.
PLAN :
Paradoks?
1) Eleven bruker masse tid på skrivingen sin
(elev ferdig med tekst)
2) Lærer bruker masse tid på å vurdere elevens tekst
(lærer ferdig med tekst)
3) Eleven får tilbake teksten
4) Lærer og elev ferdige med teksten

- liten/ingen effekt av respons etter innlevering
Mindre biter!
* Ta utgangspunkt i at responsen fra lærer må skje før eleven føler seg "ferdig med teksten" - også om teksten er kort!

* Del inn skriving i flere prosesser eller "steg" og hjelp til underveis
Margunn Mossige
www.lesesenteret.no
tidslinje fra
www.Tiki-Toki.com
(elevlaget)
Elev og lærer møtes aldri i teksten samtidig?
Hovedfunn fra SKRIV-prosjektet

* Formålet med skriveoppgavene ofte er underkommunisert til elevene

* Elevene mangler ofte en klar forståelse av hvorfor de skal skrive, hva skriften skal brukes til, hva de skal lære når de skriver og hvordan skrivingen i bestemte situasjoner kan bidra til at de utvikler skrivekompetansen sin

* Mye fragmentert skriving
å holde kontakt
å argumentere
å reflektere
å forestille seg
Hva er målet med skrivingen?
De fleste tilbakemeldinger til
elever kommer for sent, når eleven
er ferdig med skrivingen og helt ute av skrivesituasjonen
-ofte ikke synlig i
skoleoppgaver, og det er mange ulike måter å skrive på!
Veldig mye av skrivingen som skjer på skolen handler om at elevene skal gjengi informasjon fra læreboka eller fra undervisning.


Hva er målet med skrivingen?
Yggdrasil 5 (s. 35)
"Hvor mange bein har en edderkopp?"
"Hvorfor kan en edderkopp gå i nettet sitt uten å sitte fast?"
"Hvilken edderkopp spinner runde, flotte nett som den fanger insekter i?"

(etc.)
"Skrivetrappa"
30.april
"Formålsrettet skriving" i LK06:
"Grei ut om FN"


"Fortell om en helt
vanlig dag"


"Selvtillit, en fordel
eller en ulempe?"

- Hvilke sjangere er vesentlige i ditt fag?
Hva slags type tekster er elevene avhengige av å kunne skrive i faget ditt?
Er "sjanger"
borte i den
reviderte
læreplanen?


Sjanger: viktig fremdeles
Det hjelper ikke å vite hva formålet med en tekst er, dersom du ikke aner hvordan formen på teksten skal være
Sjanger kan altså være skrivehjelp!
Skrivesenterets skrivetrekant
Like viktig i alle skrivesituasjoner!
FAGSKRIVING i alle fag
Vi skal følge en klasse som jobber med
fagskriving i prosess - i fire trinn. Her er det mange konkrete skrivestrategier i bruk.
samfunnsfag, men strategiene
er uavhengige av fag
Førskrivingsfasen
Kom-i-gang-fasen
Revisjonsfasen
Sluttføringsfasen
Ressurser
* Hjelper svake skrivere til å strukturere skrivingen fremfor å sitte med et blankt ark
* Eleven får en oversikt over hvordan teksten skal se ut til slutt
* Bryter oppgaven ned i trinn
* Gir elevene et verktøy til å strukturere tekster senere i utdanningsforløpet og utenfor skolen
* Skrivestillasene er ikke utfyllingsskjema som elevene skal fylle ut uten hjelp!!!

(Øgreid og Gedde-Dahl 2010)

Ikke vær redd for å skrive i elevens tekst
- gi gjerne eleven setninger
Apropos Skriving (Blikstad-Balas, Beyer-Olsen & Ellingsen, 2014)
www.skrivesenteret.no

Referanser


Berge, K.L., Evensen, L.S., Hertzberg, F. & Wagle, W. (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind 2: Norsk eksamen som tekst. Oslo: Universitetsforlaget.

Brevik, Lisbeth M. og Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2011 + 2012) Les Mindre, Forstå mer! (1-7, og 8-10) Gyldendal.

Blikstad-Balas, Marte, Beyer-Olsen, Christoffer & Ellingsen, Eystein (2014): Apropos Skriving - http://apropos-skriving.cappelendamm.no

Dysthe, Olga: Ord på nye spor. Samlaget.1993.

Flyum, Karl Henrik:http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/

Hertzberg, Frøydis: "Kap. 6: Skrivekompetanse på tvers av fag?” 2007.

Løkensgard Hoel, Torlaug: "Utprøvande skriving i læringsprosessen” 2008.

Purcell-Gates, V., Duke, N.K.& Martineau, J.A. (2007). Learning to read and write genre specific text: Roles of authentic experience and explicit teaching. Reading Research Quarterly, 42 (1), s. 8–45.

Øgreid og Gedde-Dahl 2010 http://www.vefsn.kommune.no/www/vefsn/resource.nsf/files/wwww89lgr6-skrivingmosjoenstottte/$FILE/skrivingmosjoenstottte.pdf
Samtale/diskusjon før skriving
https://www.teachingchannel.org/videos/reading-like-a-historian-taking-positions
Det viktigste er:
- del prosessen i mindre biter, gi hjelp
underveis og bruk gode
tekster som modeller
Læringsstrategier
Hva må du tenke på når du velger modelltekst?

* Hvilke grep er det forfatteren gjør som elevene også kan gjøre i egne tekster?
* Fokus på sammenhengen
mellom form og innhold
Modelltekster
Skriverammer
Fra tradisjonelle tentamensdager til responsskriving?
Lisbeth M. Brevik
Doktorgradsstipendiat, forfatter og lærer
Vanlig heldags med 5 min respons
Vanlig heldsgs med respons uten tekst
Styrt responsskriving
To halvdags
www.wordle.net
Samling 2
PLAN
*
Skriving – vurdering for læring
*
Differensiering basert på skriftlige
arbeider
*
Elevenes egenvurdering av skriving
underveis i skriveprosessen
PLAN samling 1
* Fra tradisjonelle tentamensdager til
responsskriving? Hvorfor og hvordan?
* Hva sier elevene om dette?
* Konkrete tips og skrivestrategier:
hva kan vi gjøre for at elevene skal
skrive bedre.
Hva VfL ikke er...
Hva VfL er:
Men på forrige samling så vi gode eksempler på hva VfL kan være.
Engelsk skriveprøve
Elevene har hatt en engelskprøve med forberedelsesmateriell.
Dagen etter får de se på sin prøve/tekst og kriteriene.
De skriver egenvurdering til hvert kriterium.
De begrunner hva de mestrer (tilbakemelding).
De skriver hva de kunne gjort bedre (fremovermelding).
De setter en karakter på egen prøve/tekst.

SUMMING
Hvordan vil dere bruke elevenes egenvurdering i eget vurderingsarbeid?
PÅSTAND:
Hvis du ber elevene foreta egenvurdering må du også bruke den som grunnlag for din vurdering, evt. i elevsamtaler.

REFLEKSJON:
Hvordan kan du gjøre dette tidsmessig?
Vil du kombinere dette med hverandrevurdering? Har det betydning om det er samsvar mellom din og elevens vurdering?
Formativ vurdering
Summativ vurdering
Vurdering for læring (VFL)
Vurdering av læring (VAL)
Vurdering som læring (VSL)
Underveisvurdering
Sluttvurdering
-Skriv ned sammenlignende setninger som beskriver forskjeller og likheter. Bruk setningsbindere fra skjemaet:
Læringsfremmende
En halv er
- tenk hvor aparte,
to-tredjedeler
av tre kvarte
Piet Hein
Egenvurdering
Fremovermelding
Tilbakemelding
Mål og Kriterier
Full transcript