Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.2-Organització del centre eductiu

No description
by

Felix Tejero

on 8 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.2-Organització del centre eductiu

Organització del centre educatiu
a) Avaluar els projectes i les normes.
b) Avaluar la programació general anual del centre....
c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció....
d) Participar en la selecció del director del centre....
e) Informar sobre l'admissió d'alumnes i alumnes....
f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar ...
g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre...
h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions ....
i) Informar les directrius per a la col·laboració amb les Administracions .....
j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre....
k) Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre ....
l) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració educativa.
Competències del Consell Escolar (LOMCE)
El Claustre de professors
a) Formular a l'equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l'elaboració de els projectes del centre i de la programació general anual.
b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.
c) Fixar els criteris referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació...
d) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació, la investigació pedagògica i en la formació del professorat...
e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar participar en la selecció del director....
f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció....
g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre.....
h) Informar les normes d'organització i funcionament del centre.
i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i de sancions....
j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
k) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l'Administració ....
Normes d'organització i funcionament (NOFC)
Estructura organitzativa de govern i de coordinació
Criteris específics organitzatius
Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació
Les funcions de govern o de gestió dels òrgans unipersonals de direcció addicionals
Criteris i mecanismes pedagògics
:
Concreció de l'organització pedagògica
Criteris per a l'organització dels grups d'alumnes
Criteris per a la formació dels equips docents
Mecanismes de coordinació docent
Criteris per a l'atenció a la diversitat
Mecanismes per garantir la globalitat de l'acció educativa
Mecanismes d'acció tutorial
Mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre

1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.
2. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2.
El claustre del professorat (LEC)

1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també
determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.
2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques
singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.
3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració
de la Generalitat.
El consell escolar (LEC)
Full transcript