Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

No description
by

jirayu anuchon

on 23 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
หลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตร
ควรจะตอบคำถามพื้นฐาน 4 ประการคือ
1. มีความมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง
ที่โรงเรียนควรจะแสวงหา
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่
โรงเรียนควรจัดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุจุดประสงค์
ที่กำหนดไว้
3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร
จึงจะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ
4. จะประเมินประสิทธิผลของประสบการณ์
ในการเรียนอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึง
จุดประสงค์ที่กำหนดไว้
รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร

ของไทเลอร์ แบ่งออกเป็น 3ข้อดังนี้
1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย
2. การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน
3. การประเมินผล
(Ralph
Tyler)
อ้างอิง http://www.slideshare.net/NISACHOL_P/ss-23031148
1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย
2. การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน
ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. ฝึกพฤติกรรม และเรียนรู้เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์
2. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะทำให้ผู้เรียนพึงพอใจ
3. กิจกรรมและประสบการณ์นั้นสามารถปฏิบัติได้
4. กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้อาจนำไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้
5. กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่ง
อย่างอาจตอบสนองจุดประสงค์หลายๆ ข้อได้
ไทเลอร์ เน้นในด้านเวลาต่อเวลา และเนื้อหาต่อเนื้อหา เรียกว่าความสัมพันธ์แบบแนวตั้ง กับแนวนอน ซึ่งมีเกณฑ์
ในการจัดดังนี้


1. ความต่อเนื่อง
2. การจัดช่วงลำดับ
3. บูรณาการ

3. การประเมินผล
1. กำหนดจุดประสงค์
2. วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น
3. ศึกษาสำรวจข้อมูล
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
4.1 ความเป็นปรนัย
4.2 ความเชื่อมั่นได้
4.3 ความเที่ยงตรง
5. ผลการประเมินเพื่ออธิบายผลการเรียนรู้
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
อ้างอิง : บุญชม ศรีสะอาด.2456:46

1949
แหล่งแรกคือสังคม
แหล่งที่สองเกี่ยวกับผู้เรียน
แหล่งที่สามคือ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่าง ๆ
การศึกษาสังคม
การศึกษาผู้เรียน
ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
จุดประสงค์ชั่วคราว
ทฤษฎีการเรียนรู้
ปรัชญา
จุดมุ่งหมายแท้จริง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ประเมินผล
Full transcript