Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORGANİZASYON YAPI VE TASARIM

No description
by

ismail erdoğmuş

on 14 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORGANİZASYON YAPI VE TASARIM

ÖRGÜT TANIMI VE ANLAMI

Örgütleme, örgüt yapısını oluşturmak için gerekli faaliyetler sürecini ifade etmektedir. Bu, yönetim fonksiyonlarından da bilindiği gibi faaliyetleri gruplamak, bu grupları örgütsel olarak kademe ve mevki haline getirmek, bu mevkilere uygun iş görenleri atamak safhalarını içerir.

ÖRGÜTSEL
YAPI
VE TASARIM

Örgütsel tasarım

Örgüt tasarım ise bir örgütün yapısını oluşturan başlıca ilişkilerin şeklini ve niteliğini gösterir. Bir örgütün tasarımı sırasında başlıca ele alınacak unsurlar şunlardır.
1 İşletmeyi amaçlarına ulaştıracak işlerin belirlenmesi
2 İşletmedeki temel işbölümünün kararlaştırılması
3 İşbölümü içinde yer alacak organların belirlenmesi
4 Organlar arası yetki ve iş ilişkilerinin belirlenmesi
5 Temel koordinasyon mekanizmasının belirlenmesi
6 Örgüt şema ve kılavuzlarının hazırlanması

Bahsettiğimiz örgütleme ve örgüt tasarımı sürecinden sonra ortaya çıkan yapıya örgüt adı verilir.

Örgüt Tasarımında Yapısal ve Bağlamsal Unsurlar
HAZIRLAYANLAR:
Atilla YAVUZ
İsmail ERDOĞMUŞ
Selim ÖZEN
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yapısal Unsurlar

Yapısal unsurlar, örgütün içsel özellikleriyle ilgilidirler. Bu unsurlar örgütü değerlendirme ve kıyaslama için bir ölçek ve taban oluştururlar

Bir örgütte davranışları ve faaliyetleri belirleyen yöntemleri, iş tanımlarını, düzenlemeleri ve politikaları içeren yazılı ve resmi belgeler bütünüdür.
Formalleşme
Örgütsel görevlerin kendi içerisinde parçalar ayrılmış işlere bölümlendirilme derecesidir. Uzmanlaşma çoksa, her bir çalışan görevlerin sınırlı kısımlarını yerine getirmektedir.
Uzmanlaşma
Örgütte benzer faaliyetlerin tek tip yerine getirilme düzeyidir. Mesela, Mc Donalds gibi aşırı standartlaşmış örgülerde çalışma faaliyetlerinin içeriği ayrıntılı olarak tanımlanır ve benzer faaliyetler her bir şubede aynı şekilde yapılır
Standardizasyon
Yetki Hiyerarşisi
Yetki hiyerarşisi kimin kime karşı sorumlu olduğunu gösterir. Örgütler hiyerarşik olarak yapılanırlar çünkü bu onlara iş görenleri koordine ve kontrol etme imkanı verir. Kontrol alanı (bir üste bağlı ast sayısı) çok ise yetki hiyerarşisi daha kısadır.
Karmaşıklık
Örgütte alt sistemlerin ve faaliyetlerin fazlalığı ile ilgilidir.
Merkezileşme
Karar verme hakkı üst yönetimde olan örgütün merkezileşme derecesi yüksektir.
Profesyonelleşme
Çalışanların işleriyle ilgili olarak ve genel anlamda aldıkları eğitimin düzeyidir. Bir örgütte profesyonelleşmenin yüksekliği çalışanların ortalama eğitim süreleriyle ölçülür.
Personel Rasyoları
Örgüt içindeki çalışanların değişik fonksiyon ve departmanlara yayılımı ile ilgilidir. Personel rasyoları; yönetsel rasyo, profesyonel çalışan rasyosu, dolaylı işgücü miktarının doğrudan işgücü miktarına oranlandığı rasyo gibi çeşitli rasyoları kapsar


Bağlamsal Unsurlar
Bağlamsal unsurlar ise, hem örgütün kendisini hem de çevresini temsil eden yapısal unsurları etkileyerek ve şekillendirerek örgütsel ortamı belirleyen unsurlardır.
Örgüt Büyüklüğü
Toplam varlıklar veya toplam satışlar gibi unsurlarda örgüt büyüklüğünü yansıtsalar da esas olarak örgütteki insan sayısı örgütün büyüklüğünü belirler.
Örgüt Teknolojisi
Örgütün üretim alt sistemin yapısı ile ilgilidir. Girdileri çıktılara dönüştürürken kullanılan teknikleri, yöntemleri ve sergilenen eylemleri içerir.
Çevre
Örgütün sınırları dışındaki tüm unsurlardır. Örgütün uluslararası çevresi (küresel etkenler), genel çevresi (ülkenin ekonomik, sosyokültürel, siyasal ve yasal yapısı) ve görev çevresi (müşteriler, rakipler, diğer işletmeler, tedarikçiler vs.) olmak üzere üç çevresi söz konusudur.
Örgütün Amaç ve Stratejisi
Örgütü diğerlerinden ayıran amaçlı ve rekabete dönük faaliyetleridir. Amaç ve stratejiler, faaliyetlerin sınırlarını ve çalışanlarla, müşterilerle, rakiplerle olan ilişkilerin türlerini belirlerler.
Örgüt Kültürü
Örgüt çalışanlarınca paylaşılan norm, inanç ve değerler seti olarak tanımlanabilir. Bu değerler; etik davranışa, iş gören adanmışlığına veya müşteri odaklılığa dair olabilir. Farklı örgütlerde farklı değer setleri vardır. Örgüt kültürü yazılı olmasa da örgütte anlatılan hikâyelerde, örgütte çalışanların slogan ve seremonilerinde ve giyim tarzlarında görülebilir. Burada incelenen tüm yapısal ve bağlamsal unsurlar birbirleri ile ilişkilidirler. Mesela, büyük örgüt ölçüsü, rutin bir teknoloji ve durağan bir çevre; yüksek derecede formelleşmiş, uzmanlaşmış ve merkezileşmiş bir örgüt yapısı oluşturma eğilimi gösterir.
YATAY YAPI
Piramit veya Hiyerarşik Yapılar
Hiyerarşi liderleri yöneten bir liderin bulunduğu, başka bir deyişle yöneticilerin yönetildiği bir yapıyı ifade eder. Bu nedenle genellikle bürokrasi ile ilişkilendirilir. Hiyerarşiye karşı en büyük eleştirilerden birini Peter İlkeleri getirmiştir. Peter İlkeleri'ne göre "hiyerarşik yapılarda her çalışan yetkinliklerinin yetersiz veya geçersiz kaldığı noktaya kadar yükselme (veya yükseltilme, atanma) eğilimindedir". Führerprinzip tarzı hiyerarşi sorumlulukların oldukça katı şekilde dağıtılmasına örnek olarak verilebilir. Askeri düzene oldukça benzeyen bu yapı, Nazi Almanyası sırasında pek çok sivil oluşumda uygulandı
MATRİS ÖRGÜT YAPISI
Matris yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır. Matris yapının özelliği, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada uygulanması¬dır. Matris yapı, benzer uzmanların beraber gruplandığı ve belirli bir ürün sorum-luluklarının bir arada kendi içerisinde gruplandığı fonksiyonel departmanların birleştirilmiş görünümüdür. Bu ürün grupları zor ayrıştırılacak üretim yeteneklerini içermediğinden ve çalışanlar fonksiyonel bölümlere yeniden dönebileceğinden veya üretim grubu oluşturabileceklerinden nispi olarak kolayca ilave edilebilir, de-ğiştirilebilir veya dağıtılabilir.
KAYNAKÇA:
1. http://slideplayer.biz.tr/slide/4868177/
2. http://readgur.com/doc/72/örgütsel-tasarım
HAZIRLAYANLAR:
Atilla YAVUZ
İsmail ERDOĞMUŞ
Selim ÖZEN
Full transcript