Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэгч

No description
by

TheGame DopeMan

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэгч

Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх худалдан авалт гэдэг нь
Байгууллагыг материаллаг нөөцөөр хангах үйл ажиллагаан дахь материалын урсгалын удирдлагыг хэлнэ.
Микро логистикийн систем дэх чухал элемент нь НХ-д материаллаг урсгалыг оруулах үйл ажиллагааг зохицуулах худалдан авалтын дэд систем юм.

Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх худалдан авах үйл ажиллагаа
Байгууллага дээрх худалдан
авалтын үүрэг гүйцэтгэхэд дараах үйл ажиллагаанууд явагдана:
Зах зээлийн шинжилгээ
Үнийн хандлага ба бэлтгэн нийлүүлэгчийн өртөгийн шинжилгээг судлах. Энэ нь худалдан авалт илүү тохиромжтой нөхцөлд хамгийн зөв цаг хугацаанд хийгдэх боломжийг олгоно.
Нийлүүлэгчийн саналыг хүлээж авах ба үнэлэх
Нийлүүлэгчийг сонгох
Үйлчилгээний өртгийг тохирч гэрээ байгуулах
Худалдаж авч байгаа бүтээгдэхүүн нь тодорхой шаардлагыг болон худалдан авагчийн онцлогт тохирч байгааг шалгах

Худалдан авалтыг удирдах аргууд:
х/а-н хэмжээг нэмэгдүүлэх арга
х/а-н хэмжээг багасгах арга
х/а-н хэмжээний шууд тооцооны арга

Нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгох
Лекц № 7

НХ-д худалдан авалтыг тодорхойлох үндсэн асуудлууд нь:
Юу худалдан авах вэ?
Хэдий хэрийг худалдан авах вэ?
Хэнээс авах вэ?
Ямар нөхцөлөөр худалдан авах вэ? гэсэн асуудлууд болно.

Логистикийн зүгээс нэмэгддэг
асуудлууд нь:
Худалдан авалтыг үйлдвэрлэл ба борлуулалттай хэрхэн системтэйгээр холбож үзэх вэ?
Байгууллагшын үйл ажиллагааг бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хэрхэн системтэйгээр холбож үзэх вэ?

НХ-ний худалдан авалтын
зорилт ба гүйцэтгэх ажлууд нь:
1. Материаллаг нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох.
Үүний тулд дүүсийн дотоод материаллаг нөөцийн хэрэглээг нарийвчлан тогтоох ёстой. Дараа нь материаллаг нөөцийн хэрэглээг тооцоолж гаргана. Энд нийлүүлэлтийн хэмжээг өгөгдсөн хэмжигдэхүүний хүрээнд тодорхойлж нийлүүлэлтийн үйлчилгээг харгалзаж үзэх ёстолй. Дараа нь нийлүүлэх нөөц буюу нөөцийн бүлэг бүр дээр дөлөвлөгөө-график гаргана. Хэрэглэх гэж байгаа материйллаг нөөцийн хувьд бас өөрсдөө хийх үү, эсвэл худалдан авах уу гэдэг асуудлыг шийдэх ёстой.

2. Худалдан авах зах зээлээ судлах
Энэ судалгаа нь нийлүүлэгч нарын зах зээлийн үйл хөдлөлийн шинжилгээнээс эхэлнэ. Үүний тулд бүх боломжит нийлүүлэгчид болон орлуулах нөөц, мөн шинэ зах зээлийн талаар тодорхой нарийн мэдээллүүдийг цуглуулах ёстой. Дараа нь бүх боломжит нийлүүлэгч нарт урьдчилсан үнэлгээ хийх ба нэмж энэ зах зээлд гарахад үүсч болох эрсдлүүдийг шинжилнэ.

3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгох.
Энэ үед нийлүүлэгчийн талаарх мэдээллийг цуглуулж оновчтой нийлүүлэгчийг хайж олон, сонгосон бэлтгэн нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгнө.

4. Худалдан авалтыг хийх.
Энэ үйл ажиллагаа нь нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахаас эхэлнэ. Худалдан авах үйл явц нь худалдан авалтын аргыг сонгох, нийлүүлэлт ба төлбөрийн нөхцлүүдийг боловсруулах болон материаллаг нөөцийн тээвэрлэлтийн асуудлыг багтаан авч үздэг. Энэ үйл ажиллагаанд нийлүүлэлтийн графикийг зохиох болон гаалийн процедурыг зохион байгуулах ажлууд ордог. Худалдан авалт нь хүлээн авалтын хяналтыг зохион байгуулснаар дуусна.

5. Нийлүүлэлтийн хяналт.
Нийлүүлэлтийн хяналтын хамгийн чухал асуудлын нэг нь нийлүүлэлтийн чанарын асуудал юм. Нийлүүлэлтийн хяналтад мөн нийлүүлэлтийг хугацаандаа хийж байгаа эсэх, захиалгын хугацаанд хяналт тавих, тээвэрлэлтийн хугацаа болон материаллаг нөөцийн үлдэгдэлд тавих хяналт орно.

6. Худалдан авалтын төсвийг
бэлдэх.
Үүний тулд дараах зардлуудыг тодорхойлно:
Үндсэн материаллаг нөөцийн захиалгын биелэлтийн зардал
Тээвэрлэлт болон даатгалын зардал
Ачаа зөөвөрлөлтийн
Нийлүүлэлтийн гэрээг баримталж байгаа эсэхэд тавих хяналтын
Материаллаг нөөцийг хүлээн авах болон шалгах
Боломжит нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл цуглуулахад

7. Худалдан авалтын үйлдвэрлэлтэй, борлуулалттай, агуулахтай, тээвэрлэлттэй болон нийлүүлэгчтэй харгалзах байршил болон системчилсэн харилцан үйлчлэл.
Энэ худалдан авалтын тусгай зорилт нь дээрх субъектуудтэй төлөвлөлт, эдийн засаг, техник, технологийн салбаруудад хамтран ажиллах системчилсэн холбоон дээр үндэслэгдэнэ.

Байгууллага дах худалдан авалтын
систем нь дараах зорилгын
дагуу хийгддэг:
Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх
Нөөцийн нийт зардлыг бууруулж алдагдлыг багасгах
Хоцрогдсон болон удаан борлогддог бүтээгдэхүүний нөөцөөс татгалзах
Тусгай захиалгын хяналт
Алдсан борлуулалтын хяналт
Стандартын дагуу хийгдэж байгаа захиалгын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх

Түүхий эд материалын
хангамжийн дараах үндсэн хэлбэрүүд байдаг:
Агуулахын. Нийлүүлэлт нь дундын болон хуваарилалтын агуулахын цогцолбор болон терминалаар дамжин хийгддэг.
Дамжин өнгөрүүлэх. Бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэгч байгууллагаас шууд хэрэглэгчдэд хүрч байна.
Худалдаж авсан бүтээгдэхүүн нь нийлүүлэгчээс шууд жижиглэнгийн хдалдааны байгууллагад шилжих

Нийлүүлэлтийн нөхцлийн хувьд байгууллагын идэвхтэй бодлого нь бүтээгдэхүүнийг борлуулах үед худалдан авагчийн агуулахад аль болох ойр хүргэж өгөхөд оршино. Энэ нь НХ-д хамгийн сайн бизнес төлөвлөгөө ба хяналтыг бий болгодог. Худалдан авах нөхцлийн идэвхтэй бодлогын давуу тал нь:
НХ-ний хамгийн сайн хяналт
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх үйлчилгээний худалдан авалттай харгалзсн талаас нь авч үзэхэд бизнес төлөвлөгөө болно.

Нийлүүлэгч ба худалдан авагч хоёрын хооронд урьдчилсан тохиролцоо хийх
Захиалгыг байрлуулах
Худалдан авалтын бодлогын бүрэн эрх болон үнэлгээний үр дүнг итгэмжлэх
Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй харьцах нэгдсэн бодлого боловсруулах
Бүтээгдэхүүний тооллогын аргыг боловсруулах
Бүтээгдэхүүний хяналтын болон онцлогийг дэмжих хугацааг богиносгох
Бүтээгдэхүний төлбөрийг хурдавчлах

Байгууллагын нөөцийг хэмнэх
Бүтээгдэхүүний хэрэглээний шинж чанарыг алдуудахгүй илүү хямд орлуулагчийг хайх
Худалдан авах үндсэн бүтээгдэхүүний хангамж, эрэлт, болон үнийн талаар таамаглал хийх
Бэлтгэн нийлүүлэгчийн үнэ цэнэ ба боломжийн талаар шинжлэх
Худалдан авалтыг илүү үр ашигтай явуулах аргыг боловсруулах

Дээрх бүх үйл ажиллагаанууд байгууллагын НХ-ний худалдан авалтын үе шатуудад нэгтгэгддэг.
Төслийн хүрээг тодорхойлох
Худалдан авалтын төлөвлөгөө зохиож нийлүүлэгчдийн рьдчилсан үнэлгээ хийх
Нийлүүлэлт хийх тухай зар гаргах
Саналуудыг үнэлэх
Эцсийн гэрээ
Баримт бичгийг бүрдүүлэх
Нийлүүлэлт ба чанарын хяналт
Маргаантай асуудлууд болон баталгаат үүргийг хэлэлцэх

Бүтээгдэхүүний худалдан авах төлөвлөгөөг боловсруулахад дараах хүчин зүйлүүдийг тооцож үзнэ.
Нийлүүлэгчийн гаргаж болох захиалгын хамгийн бага хэмжээ
Нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүний хэмжээ өөрчлөгддөхөд ийгдэх хөэнгөлөлт
Түүхий эдийн, баглаа боодлын болон бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн агуулахад байх цаг хугацааны болон хэмжээний хязгаарлалт

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн байршил.
Нийлүүлэгчийн найдвартай байдал
Нэг нийлүүлэгчээс худалдан авах түүхий эд материалын нэр төрөл
Түүхий эд материалын захиалга өгсөнөөс хойш нийлүүлэх хугацаа

НХ-ний бас нэг чухал зорилт бол хэнээс худалдан авахаа шийдэх явдал юм. Үүнд дараах 2 шийдвэрийн нэгийг сонгох шаардлага гарна:

Барааны нөөцийг шууд үйлдвэрлэгчээс нь худалдан авах
Зуучлагчаар дамжуулан худалдан авах

Дараах тохиолдолд шууд үйлдвэрлэгчээс худалдан авснаас зуучлагчаар дамжуулах нь илүү ашигтай байдаг.
А. Харьцангуй бага хэмжээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авахад
Б. Зуучлагчид бүтээгдэхүүний үнэ үйлдвэрлэгчийнхээс хямд байж болно.
В. Үйлдвэрлэгч газар нутгийн хувьд зуучлагчаас илүү хол байж болно.
Энэ сонголтын дараа байгууллага ямар түүхий эд материалыг худалдан авах шаардлагатайг тодолрхойлж нийлүүлэгчийг сонгох ажилдаа орно.

Нийлүүлэгчийг сонгох шийдвэр
гаргах үндсэн үе шатууд:
Боломжит нийлүүлэгчдийг хайх. Дараах аргуудыг ашиглаж болно:
Уралдаан зарлах
Рекламын материал судлах
Үзэсгэлэн яармагт очих
Боломжит нийлүүлэгчидтэй захидал бичих
Дээрх аргуудын үр дүнд боломжит нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг гаргах ба энэ нь байнга нэмэгдэж байдаг.

Боломжит нийлүүлэгчдийг шинжлэх. Тусгай үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн боломжит нийлүүлэгчдийг үнэлнэ.
Нийлүүлэгчдийн үнэлгээг дүгнэх

Бэлтгэн нийлүүлэгчээ сонгосны дараа худалдан авалтыг гүйцэтгэх аргаа боловсруулна.

Дараах аргууд байна:
Шууд худалдан авалт
Харилцан худалдан авалт
Лизинг
Шинэ худалдан авалт
Ердийн дахин худалдан авалт
Өөрчлөгдсөн дахин худалдан авалт
Цогц худалдан авалт
Full transcript