Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

angiography

No description
by

baatar nota

on 17 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of angiography

Мэдрэлийн мэс заслын тусгай шинжилгээний аргуудын дотроос тархины судасны зураглалыг тодосгогч бодисын тусламжтайгаар авах шинжилгээний арга – ангиографи нь хамгийн найдвартай, оношлогооны боломж ихтэй, эмчилгээний дараах уед хяналт тавих боломжтой чухал аргуудын нэг юм. Ангиографийн шижилгээг анх 1927 онд Португалийн мэдрэлийн эмч Мониц мэдрэл, мэдрэлийн мэс заслын практикт анх нэвтруулсэнээс хойш 85 орчим жил ѳнгѳрч орчин уеийн шинжилгээ оношлогооны шинэ арга, аппарат /CT & MRI angiography/ багаж хэрэгсэл тус салбарт нэвтрэн хэрэглэгдэж байгаа боловч одоо болтол унэ цэнээ алдаагуй ѳргѳн хэрэглэгдсээр байна. Учир нь тархины судасны эмгэг нь зѳвхѳн тархины судасны зураглалыг авч байж тодордогт оршино. Уунээс гадна тархины судасны шинжилгээ нь гавлын гаднах том судсуудын янз бурийн эмгэгийг оношлож, эмчилгээний тактикийг зѳв сонгоход чухал ач холбогдолтой. Манай орны хувьд анх 1969 онд нейрорентгений чиглэлээр Б.Оюун эмчийг ЗХУ-д 6 сарын хугацаатайгаар курс явуулж, 1970 оны 4 сараас онош тодруулах тархины ангиографийн шинжилгээг хийж байжээ. Тухайн уед гурээний артери луу шууд хатгалт хийж зураг авч байсан ба дараа нь суганы артериар дамжуулан хийж байсан байна. 1994 оноос З.Лхагвсурэн, Р.Болдбат нар Сельдингерийн аргаар гуяны тараагуур судсыг хатгаж тархины ангиографийн шинжилгээг нэг хатгалтаар 2 талыг зэрэг оношлох аргыг нэвтруулжээ. Тархины цусан хангамж
Тархины цусан хангамж нь гурээний болон нуруу нугалмайн 2 хос артериас бурддэг байна. Клиник, дурс оношлогооны ач холбогдлоор нь гурээний болон нурууны артерийг 2 хэсэгт хуваадаг.
1.Гавлын гаднах хэсэг
2.Гавлын доторх хэсэг Гавлын гаднах хэсэгт:
А. truncus brachiocephalicus Гол судасны нумын баруун дээд хэсгээс гарсан хос биш богино-ѳргѳн судас юм. Truncus brachiocephalicus нь эгэмний холбоосны тувшинд баруун гурээний ерѳнхий артери /a.carotis communis dextra/, баруун эгэмний доорх артери /a.subclavia dextra/ гэж тус тус салаалдаг
B. a.carotis communis dextra /гурээний ерѳнхий артери/ Бамбайн мѳгѳѳрсний дээд ирмэгийн тувшинд ѳргѳсѳлт уусдэг ба энэ хэсгээс гурээний артери нь гадна ба дотор артери гэж салаалдаг.
C. a.carotis interna /гурээний дотор артери/
3 ундсэн том салаатай:
1.Нудний артери /a.ophtalmicus/
2.Арын холбогч артери /a.communicantes posterior/
3.Судасны багцийн ѳмнѳд артери
D. a.carotis externa /гурээний гаднах артери/
E. a.vertebralis /нурууны артери/ Виллизийн цагираг

Виллизийн цагирагийн ѳмнѳт хэсгийг гурээний дотор артерийн супраклинойд хэсэг болох баруун, зуун талын тархины ѳмнѳт артерийн А1 хэсэг, тархины ѳмнѳт холбогч артери тус тус уусгэдэг бол ар хэсгийг 2 талын тархины арын холбогч артери болон тархины арын артериуд ууүүүүүүүүүсгэдэг. Тархины судас сэтгуурдэх:
Тусгай зориулалтын хэлбэртэй сэтгуурийг хэвлий болон цээжний гол судсаар дамжуулан гол судасны нумын ундсэн салаанууд болох гурээний ерѳнхий артери, гурээний гадна ба дотор артери, нугалмайн артериудыг сэтгуурдэн тодосгогч бодис шахаж зураг авах /видео бичлэг хийх/ шинжилгээний аргыг хэлнэ.
Тархины ангиографийн шинжилгээг дотор нь:
1.Тархины судасны зураг авах /краниальная ангиография/
2.Гурээний судаснаас зураг авах /каротидная ангиография/
3.Нугалмайн тараагуураас зураг авах /вертебральный ангиография/ гэж хуваадаг. Тархины судас сэтгуурдэх шинжилгээний уед тодосгогч бодис шахсанаас хойш тухайн судасны тодрох хугацааг тооцож
-Тараагуур садасны тодролын уе
-Хялгасан судасны тодролын уе
-Хураагуур судасны тодролын уе гэж хуваах ба уе тус бурт дугнэлт ѳгѳх нь оношлогооны ѳндѳр ач холбогдолтой. Тархины судас сэтгуурдэх заалт:
1.Тархины тараагуур судасны цулхэн
2.Тархины тараагуур, хураагуур судасны эмгэг сулжээрэл
3.Тархины судаслаг хэлбэрийн хавдарууд
4.Судасны гипоплази
5.Судасны нугаларал, нарийсал
6.Цус харвалт
7.Тархины судасны гэмтэл
8.Судсан дотуурх мэс засал эмчилгээний уед Мэс засал болон ангиопластик эмчилгээ Шинжилгээнд хэрэглэгдэх сэтгуур, багажууд:
Ангиографийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх зуу, чиглуулэгч, дамжуулагч гуурс нь адилхан ба сэтгуурууд нь ялгаатай байдаг. Хэмжээгээр харьцангуй урт 110-120 см, сэтгуурийн гаднах диаметр 4-6 Frinch, узуурийн тахийлт, муруйлт нь насны онцлогт тохирсон олон янзийн хэлбэртэй байдаг.
Ангиографийн шинжилгээнд ундсэн 2 тѳрлийн шинж тэмдэг илэрдэг

1.Тархины судасны байршил шилжих шинж
2.Тархины судасны байршил ѳѳрчлѳгдхгуй шинж Тархины судасны байршил ѳѳрчлѳгдхгуй шинжид:
А. Тархины тараагуур судасны цулхэн /АА/
Энэ нь гавлын доторх аль судаснаас гардаг ба их тѳлѳв тархины урд, дунд, арын тараагуур судас болон базилляр судсуудад гардаг эмгэг ѳѳрчлѳлт юм. Янз бурийн хэмжээний цулхэнгууд тодосгогч бодисоор дуурч харагдах ба энэ нь тараагуур судасны фаза хуртэл дуурэнгэ хэвээр харагдана. /задержка контраста/ Б. Тараагуур-хураагуур судасны слжээрэл /АВМ/
Тархины ѳнгѳц ба гун байрлал бухий том жижиг судаснууд эмх замбараагуй сулжээрэлдэн судасны бѳѳгнѳрѳл уусгэж, эдгээр судаснуудын хооронд шунт уусч, тараагуур судасны цус шууд хураагуур судсанд ордог байна. Ангиографийн зураглалд уг сулжээрэл тодосгогч бодисоор дуурсэн эмх замбараагуй мушгиралдсан, сулжээрэл харагдах ба уг сулжээрлийг тэжээж байгаа хураагч судсууд ѳргѳссѳн харагдана. -Гурээний артерийн (ГА) 70-99%-ийн нарийсалтай ѳвчтѳнд гурээний эндартерэктоми мэс засал (ГЭАЭ) зѳвлѳнѳ.
-Суулчийн цус хомсрох харвалтын дараа аль болох хурдан (2 долоо хоногийн дараа) ГЭАЭ мэс заслыг хийхийг зѳвлѳнѳ.
-ГА-ийн 50-69%-ийн нарийсалтай зарим ѳвчтѳнд ГЭАЭ зѳвлѳх ч, ихэвчлэн ѳмнѳ нь тал бѳмбѳлгийн шинж илэрсэн эрэгтэйчуудэд давуу талтай. 50-69%-ийн нарийслын уед ГЭАЭ мэс заслыг зѳвхѳн мэс заслын уеийн хундрэл илрэх эрсдэл <3%-тай тѳвд хийхийг зѳвлѳнѳ.
-ГА-ийн <50% нарийсалтай ѳвчтѳнд ГЭАЭ зѳвлѳхгуй. -Мэс заслын ѳмнѳ болон дараа ѳвчтѳн антиагрегант эмчилгээ хэрэглэнэ.
-Зѳвхѳн сонгосон ѳвчтѳнд арьсаар нэвтрэн, гурээний судасны дотор (перкутан транслуминал) ангиопластик буюу гурээний артерийн стент (ГАС) тавихыг зѳвлѳнѳ. Уунийг зѳвхѳн хунд зэргийн шинж тэмдэг бухий гурээний артерийн нарийсалтай ѳвчтѳнд хийнэ. Тухайлбал, ГЭАЭ-ийн эсрэг заалттай, мэс заслаар хурэх боломжгуй байрлал, ѳмнѳх ГЭАЭ-ийн дараа нарийсалт дахих, туяа эмчилгээний дараах нарийсалтын уед ангиопластик буюу стент эмчилгээг зѳвлѳнѳ. Стент суулгахаас ѳмнѳхѳн болон дараа нь 1 сар хуртэл хугацаанд, ѳвчтѳнд аспирин болон клопидогрел хавсарч ѳгнѳ.
-Шинж тэмдэг бухий гавлын доторх артерийн нарийсалтай ѳвчтѳнд эндоваскуляр эмчилгээ зѳвлѳнѳ. Гурээний судасны эндартерэктоми
Гурээний судасны нарийслыг “NASCET”-ийн хэмжуурт зааврын дагуу ангилна. Хэдий тийм боловч “Гурээний мэс заслын Европын судалгаа” (“ECST”) нь “NASCET”-ээс ѳѳр хэмжилтийн аргачилалтай байдаг ба нэг аргаас нѳгѳѳ арга руу хувирган нарийслын хувийг бодож олно. Гурээний артерийн хунд зэргийн нарийслын уед (70-90%) ГЭАЭ мэс засал хийхэд давтан харвах эрсдэл болон нас баралтыг багасгадаг. Нэг талын гурээний артерийн дунд зэргийн нарийсалтай (50-69%) ѳвчтѳнд ГЭАЭ мѳн адил давуу талтай. Гурээний артерийн хѳнгѳн зэргийн нарийслын уед (<50%) мэс засал эмчилгээ нь сѳрѳг ур дунтэй. Тархины судасны шинж тэмдэг ѳгсѳн мѳчѳѳс эхлэн боломжтой бол аль болох тургэн хугацаанд ГЭАЭ хийх хэрэгтэй (2 долоо хоногийн дотор ур дун сайн). Мэс засал эмчилгээний ажилбар нь харвалтаас урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой. Гурээний судсыг нѳхѳх ангиопластик арга нь хагалгааны уе дэх артерийн судас бѳглѳрѳх эрсдлийг багасгахаас гадна давтан нарийсахаас хамгаалдаг. ѳндѳр настай (>75 нас), эрхтэн системийн ямар нэгэн доголдолгуй, эсвэл зурхний уйл ажиллагааны хунд зэргийн дутагдалгуй ѳвчтѳнд ГЭАЭ эмчилгээ нь ур дунтэй. Хунд зэргийн нарийсалтай (>70%), шинж тэмдэг ѳгсѳн эмэгтэйчууд ГЭАЭ эмчилгээнд зайлшгуй хамрагдах ёстой, харин нарийслын дунд зэргийн уед эмийн эмчилгээ илуу ур дунтэй. Тур хараагуйдэлтэй (Amaurosis fugax), артерийн хунд зэргийн нарийсалтай, мѳн эрсдэл ѳндѳр ѳвчтѳнд ГЭАЭ эмчилгээ хийлгэхийг санал болгоно; харин тур хараагуйдэлтэй, эрсдэл багатай ѳвчтѳнд эмийн эмчилгээг зѳвлѳнѳ. Гурээний артерийн гавлын доторх хэсгийн хѳнгѳн-дунд зэргийн нарийсалтай ба гавлын гаднах хэсгийн хунд зэргийн нарийсалтай ѳвчтѳнд ГЭАЭ эмчилгээг санал болгоно. Хонхлойт шигдээс бухий ѳвчтѳнд ГЭАЭ эмчилгээ ур дунгуй. Лейкоарайоз бухий ѳвчтний хагалгааны уеийн эрсдэл их байдаг. Эсрэг талын гурээний дотор артерийн бѳглѳрѳх тохиолдол нь ГЭАЭ-ийн эсрэг заалт болохгуй боловч хагалгааны эрсдэл ѳндѳртэй. Гурээний артерийн ангиопластик болон стент
Хэд хэдэн судалгаагаар гурээний артерийн ангиопластик /стент болон ГЭАЭ ажилбаруудыг харвалтын хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрхэн нѳлѳѳлѳхийг харьцуулан судлахад шинэчилсэн мета-анализаар гурээний ангиопластик/стентийн уеийн 30 хоног доторх нас баралт болон харвах эрсдэл ѳндѳр байгааг илруулсэн. Аль аль эмчилгээний дараа цѳѳн тоогоор ижил талын цус хомсрох харвалт тохиолдож байсан талтай. Гавлын доторх болон нурууны артерийн бѳглѳрѳлт эмгэг Экстракраниал-интракраниал анастомоз
Тархины дунд артери болон чамархайн ѳнгѳц артерийн хооронд холболт хийх мэс заслын эмчилгээний арга нь ТДА буюу ГДА-ийн нарийсал/бѳглѳрѳлтэй ѳвчтѳнд харвалтаас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолгуй. Нурууны артери болон гавлын доторх артерийн нарийслын стент эмчилгээ Шинж тэмдэг нь илэрсэн гавал доторх артерийн нарийсалтай (нарийслын зэрэг >50%, тархины ѳмнѳд болон арын бус ялгаагуй) ѳвчтѳнд давтан харвах эрсдэл ѳндѳр (давтан харвалт 1 жилийн дотор 12%, 2 жилийн дотор 15%). Тархины артерийн хунд зэргийн нарийсалтай ѳвчтѳнд стент тавьснаас хойш 1 жилийн дотор давтан харвах эрсдэл 5-7%, 2 жилийн дотор 8% байдаг. Ангиопластик, эсвэл стент ажилбарын дараа нийт ѳвчтѳний 6% хуртэл тохиолдолд хундрэл илэрдэг. Ангиопластик буюу стент тавих ЭМЧИЛГЭЭНИЙ аргын талаар гавлын доторх артерийн нарийслын хувьд хэр ур дунтэйг нотолсон судалгаа байхгуй байна. Хэд хэдэн хяналтгуй судалгаанд ундэслэн, гавал доторх артерийн судсанд стент тавих нь ѳвчтѳнд давуу талтай гэдгийг харуулсан боловч артери давтан нарийсах эрсдэл ѳндѳр байсан. Гавлын гадна хэсгийн нурууны артерийн судсанд стентийг техникийн хувьд тавьж болох боловч, мѳн л, ялангуяа, судасны эхлэл хэсэгт артери давтан нарийсах хувь ѳндѳр. Тромболиз эмчилгээ РЭПИ эмчилгээний шалгуур
Мэдрэлийн мэдэгдэхйц голомтот ѳѳрчлѳлттэй цус хомсрох харвалтыг оношлосон байх;
Мэдрэлийн голомтот ѳѳрчлѳлт нь аяндаа сэргэхгуй байх;
Мэдрэлийн голомтот ѳѳрчлѳлт нь хѳнгѳн зэргийн биш, цорын ганц шинж агуулаагуй байх;
Мэдрэлийн гунзгий голомтот шинжтэй, хунд ѳвчтний эмчилгээнд болгоомжтой хандах;
Харвалтын шинжууд нь аалзавч дорх цус харвалтын сэжиг тѳруулэхгуй байх ёстой;
Харвалтын шинж эхэлснээс хойш, эмчилгээ эхлэх хуртэл хугацаа <3 цаг байх;
Суулийн 3 сарын дотор гавал-тархины гэмтэл буюу харвалтанд ѳртѳѳгуй байх;
Суулийн 3 сарын дотор зурхний шигдээс уусээгуй байх;
ѳмнѳх 21 хоногийн дотор ходоод-гэдэс болон шээсний замын цус алдалт илрээгуй байх;
ѳмнѳх 14 хоногийн дотор том хэмжээний мэс засал хийгдээгуй байх;
ѳмнѳх 7 хоногийн дотор артери судасны хатгалт хийгдээгуй байх;
ѳмнѳ нь тархинд цус хурах харвалт уусээгуй байх;
Цусны даралт ихсээгуй байх: агшилтын <185 мм муб, сулралын <110 мм муб байх;
узлэгийн явцад идэвхтэй цус алдалт/хуралт буюу шинэ гэмтлийн шинж (ясны хугарал г.м.) илрээгуй байх;
Антикоагулянт эм хэрэглээгуй, эсвэл хэрэглэсэн тохиолдолд INR <1,7 байх;
ѳмнѳх 48 цагийн дотор гепарин хэрэглэсэн тохиолдолд aPTT хэвийн байх;
Ялтас эсийн тоо >100 000 мм3 байх;
Цусан дахь глюкозын хэмжээ ≥50 мг/дл (2,7 ммол/л) байх;
Мэдрэлийн голомтот шинж улдээсэн уналт таталт илрээгуй байх;
КТ- зураглалд тархины олон голомтот шигдээс илрээгуй байх (тархины тал бѳмбѳлгийн >1/3 хэсгийг хамарсан гиподенс голомт);
Эмчилгээний эрсдэл болон давуу талыг ѳвчтѳн болон гэр булийн гишууд ойлгосон байх, протокол хѳтлѳх;

Тайлбар: INR – олон улсын хэвшлсэн харьцаа; aPTT – идэвхжлсэн тромбопластины хугацаа БХЭ /булэн хайлуулах эмчилгээ/ хийх заалт, эсрэг заалт гаргахад: анамнезийг бурэн, зѳв авах
эмнэлзуйн анхны шинж тэмдэг илрээд 3-6 цаг ѳнгѳрѳѳгуй байгаа бол аль болох хурц харвалтын тасаг, баг бухий эмнэлэгт утсаар яаралтай мэдээлэн хргэнэ.
Харвалтаар мэргэшсэн мэдрэлийн эмч оношийг баталж, тархины КТ-ийг туршлагатай эмч дугнэвэл эмнэлгийн хэлбэр, тувшингээс л хамааран булэн хайлуулах эмчилгээ нь найдвартай бѳгѳѳд ур дунтэй байж болно

Булэн хайлуулах эмчилгээний ѳмнѳ цусны даралт 185/110 мм муб-аас их байх тохиолдолд АД бууруулах эмийн эмчилгээний менежмент хийх:
Лабеталол 10-20 мг вен судсаар (вс) 1-2 минутын турш тарих, дахин нэг удаа давтаж болно, эсвэл Никардипин дуслаар 5мг/цаг (5-15 минут тутам 2,5 мг/цаг ихэсгэж болно), даралт тогтворжсоны дараа тунг 3 мг/цаг хуртэл буулгана. Хэрэв ЦД буурахгуй, >185/110 мм муб байвал РЕПИ хэрэглэхгуй. РЭПИ эмчилгээний заалт
18 ба туунээс дээш настай
мэдрэлийн мэргэжилтэн узэж дугнэлт гаргасан байх
мэдрэлийн уйлийн дутал бухий цус хомсрох харвалтын онош нотлогдсон тохиолдол / NIHSS >3 их ба хунд хэлбэрийн афази/
харвалтын шинж уусээд 3 цаг ѳнгѳрѳѳгуй,
“0” цаг тодорхой
эмчилгээг зѳвшѳѳрсѳн протокол хѳтѳлсѳн

булэн хайлуулах эмчилгээний эсрэг заалтгуй
Булэн хайлуулах эмчилгээг 18-аас дээш, 80-аас доош насны аль ч хуйсний хумууст хэрэглэнэ. Эмнэлзйн хувьд
ЭМИХУ нь 4-с их, 24-с бага
мэдрэлийн голомтот ѳѳрчлѳлт нь аяндаа сэргэхгуй
хѳнгѳн зэргийн биш
цорын ганц шинж агуулаагуй
аалзавч дорх цус харвалтын сэжиггуй
Цусны даралт ихсээгуй байх:
агшилтын даралт 185 мм муб-аас бага, сулралын даралт 110 мм муб-аас бага

Лаборатор шинжилгээ:
•Олон улсын тохируулсан харьцаа (INR) 1,7-гоос бага, антикоагулянт эм хэрэглээгуй байх. Хэрвээ антикоагулянт хэрэглэсэн тохиолдолд INR <1,7 байх
•Зориуд идэвхжуулсэн тромбопластины хугацаа хэвийн байх
•Эмчилгээний ѳмнѳх 48 цагийн дотор гепарин хэрэглэсэн тохиолдолд зориуд идэвхжуулсэн тромбопластины хугацаа 40 секундээс богино байх
Ялтас эсийн тоо 100 000 мм3-ээс их байх
•Цусан дахь глюкозын хэмжээ 50 мг/дл (2,7 ммол/л)-ээс их, 400 мг/дл-ээс бага байх
•Мэдрэлийн голомтот шинж улдээсэн уналт таталт илрээгуй байх
•Узлэгийн явцад идэвхтэй цус алдалт, хуралт буюу шинэ гэмтлийн шинж (ясны хугарал г.м.) илрээгуй байх
КТГ
КТ- зураглалд тархины олон голомтот шигдээс (тархины тал бѳмбѳлгийн >1/3 хэсгийг хамарсан гиподенс голомт) илрээгуй байх Зѳвшѳѳрлийн протокол
ѳвчтѳн булэн хайлуулах эмчилгээнд тохирохоор сонгогдсон нѳхцѳлд
эмчилгээний ур дунтэй ба эрсдэлтэй (тархины цус харвалтын хундрэл) талыг ѳвчтѳн, тууний гэр булийнхэнд мэдээлж, харилцан зѳвшилцсѳн тохиолдолд рекомбинант эдийн плазминоген идэвхжлэгчийг (PЭПИ) вен судсаар тарихаар шийдвэрлэнэ. Зѳвлѳмж:
Гавлын доторх артерийн бѳглѳрѳлтэй тохиолдолд артерийн судсаар булэн хайлуулах эмчилгээ хийх боломжтой.
Гурээний дотор артери болон тархины дунд артерийн хавсарсан бѳглѳрѳлтэй тохиолдолд вен судасны тромболиз эмчилгээний ур дун бага.
Суурийн артерийн бѳглѳрѳлтэй сонгосон ѳвчтѳнд артерийн судсанд булэн хайлуулах эмчилгээг зѳвлѳж болно.
Суурийн артерийн бѳглѳрѳлтэй ѳвчтѳнд 3 цагийн хугацаа ѳнгѳрсѳн ч, вен судсаар булэн хайлуулах эмчилгээг хулээн зѳвшѳѳрч болох талтай.
Цочмог цус хомсрох харвалтын уед РЭПИ эмчилгээ хийгээгуй тохиолдолд 48 цагийн дотор аспирин (эхлэх тун 160–325 мг) уулгах нь стандарт эмчилгээ болно.
Хэрэв булэн хайлуулах эмчилгээ хийхээр тѳлѳвлѳсѳн буюу хийсэн бол аспирин буюу бусад антитромботик эмчилгээг 24 цагийн дотор эхлэж болохгуй. РЭПИ эмчилгээний эсрэг заалт:
ѳмнѳ нь тархины цус харвалтын ѳгуулэмжтэй
суулийн 3 сард тархи нурууны мэс засал хийлгэсэн
толгойн хунд гэмтэлд ѳртсѳн
зурхний цочмог шигдээс, харвалтаар ѳвдсѳн
суулийн 14 хоногт мэс заслын том хагалгаа хийлгэсэн
бусад хунд гэмтэл авсан
суулийн 3 долоо хоногт ходоод-гэдэсний болон шээсний замын цус алдалт болсон
суулийн 7 хоногт артерийн судсанд хатгалт хийлгэхэд цус тогтохгуй байсан
7 хоногийн дотор нугасны хатгалт хийлгэсэн
харвалт эхлэх уед уналт таталт ѳгсѳн нотолгоотой байсан РЭПИ эмчилгээний дараах хяналт:
ѳвчтнийг туршлагатай уйлчилгээ бухий эрчимт
эмчилгээний буюу харвалтын тасагт хэвтуулж тогтмол
хянана. Уунд:
Амин узуулэлтууд шалгах:
БХЭ-ний эхний 2 цагт 15 минут тутамд дараагийн 6 цагт 30 минут тутамд
дараагийн 16 цагт 1 цаг тутамд
Мэдрэлийн уйл ажиллагааг ЭМИХ унэлгээгээр
РЭПИ дусал хийх явцад 15 минут тутам дараагийн 6 цагийн турш 30 минут тутам дараа нь 24 цагийн дотор 1 цаг тутам
Цусны даралтыг эмчилгээний эхний 2 цагийн дотор 15 минут тутам
дараагийн 6 цагийн турш 30 минут тутам
дараагийн 16 цагийн турш 1 цаг тутам хянана.
Хэрэв агшилтын даралт ≥180 мм муб, сулралын даралт ≥105
мм муб байвал даралт буулгах эм хэрэглэж, даралтыг
тогтворжуулна. РЭПИ эмчилгээний хундрэл:
Гавлын доторх цус харвалт
Зурх зогсох
Цусны даралт унах,
Зурхний дутагдлын улмаас оворгод орох
Амьсгалын замын цус алдалт болох (хамраас цус алдах, цустай ханиалгах)
Зурхний унхэлцэг хальсанд цус хурах
Хэвлийн арын хэсэгт цус хурах
Зурхний хавхлагийн болон таславч гэмтэх
Дотор эрхтний цус алдалтууд уусэх: элэгний ба уушгины цус алдалт Илрэх гаж нѳлѳѳ:
Дараах шинж тэмдэг нь эрхтэнээс хамаарна.
Хунд явцтай харшлын урвал (амь насанд аюултай анафилаксийн урвал, амьсгал давчдах, гуурсан хоолой агших): арьсны хаван, цусны даралт багасах шок)
Зурхний дутагдал
Туунчлэн уушигны хаван, тарьсан хэсэгт цусан хураа уусэх, цусны даралт багасах, буйлнаас цус гарах, ходоод ба гэдэснээс цус алдах, цусаар бѳѳлжих, ѳтгѳн цустай гарах, шээсний замаас цус алдах, шээсэнд цус илрэх,
Жирэмсэн болон хѳхуул уеийн хэрэглээ: Зѳвхѳн эмчилгээний ашигтай уйлдэл нь ураг болон хуухдэд узуулэх эрсдэлээс илуу шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэж болно. Хундрэлийн уед авах арга хэмжээ:
РЭПИ эмчилгээний явцад ѳвчтний биеийн байдал муудвал дуслыг зогсоож, тархины КТ яаралтай хийнэ.
Тархинд цус харвалтын голомт илэрвэл протромбины ба тромбопластины хугацаа, тромбоцитын тоо, фибриногены хэмжээг яаралтай тодорхойлж, мэдрэлийн мэс засалчийн зѳвлѳгѳѳ авна.
судсаар тромбоцитын ѳтгѳруулэг (6-8 нэгж)
VIII фактор агуулсан фибриногены криопреципитат (6-8 нэгж)
шинэ хѳлдѳѳсѳн сийвэн хэрэглэнэ. Н.Баатаржан
АУ-ны магистр, кл.профессор
нейроангиологи Анхаарал хандуулсан та бухэнд баярлалаа Тархины судасны ангиографийн
оношлогоо, эмчилгээ
/булэн хайлуулах эмчилгээ/
Full transcript