Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

No description
by

Dominika Swancar

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

Ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

Ruch społeczny
Forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.Podejmowane przez członków ruchów społecznych akcje mają zazwyczaj charakter spektakularny, aby wywołać duże wrażenie zarówno na społeczeństwie, jak i na aparacie władzy, który kontroluje to społeczeństwo. Według Jana Szczepańskiego występują trzy typy ruchów społecznych:
Przykłady działalności
Przykłady ruchów społecznych
Emancypacja
wyzwolenie i obdarzenie kogoś pełnią praw
Wpływ na demokracje
I. RUCH REFORMATORSKI
powstaje, gdy mniej liczna zbiorowość lub nawet bardzo liczna wyraża niepokój społeczny, nie zagrażając ładowi społecznemu, a przywódcy ruchu korzystają ze środków masowego komunikowania w propagowaniu swej ideologii i strategii działania. Ruchy reformatorskie strukturalizują się, powołują odpowiednie instytucje i ich władze.
II. RUCH REWPOLUCYJNY
może mieć start podobny do ruchu reformatorskiego. Jednak aby był on silny i mógł zakończyć się zwycięską rewolucją, stan niepokoju musi objąć szerokie masy, a nawet klasy społeczne i dotyczyć najważniejszych życiowych spraw, aby wytworzyły silną motywację do rzeczywiście rewolucyjnych działań kierowanych przez ideologów, przywódców i organizatorów umiejących powiększać i właściwie wykorzystywać niezadowolenie mas w wywołaniu, przebiegu i pomyślnym zakończeniu działań rewolucyjnych.
III. RUCH EKSPRESYWNY
jest formą wyrazu pewnych postaw i innych komponentów osobowości ludzkiej. Rozwija się w wyniku przekazu emocjonalnego, a nie pod wpływem jakichś zorganizowanych grup i partii czy instytucji. Ruchy ekspresywne zazwyczaj powstają wokół wybitnych osób. Specyficznym postępowaniem oraz manifestowaniem idei pozyskują one sympatyków, idea ta stopniowo staje się czynnikiem ruchotwórczym, a popularna osoba ewentualnym jego liderem. Uczestnictwo w ruchu ekspresywnym bywa manifestowane odpowiednim stylem życia, przeważnie nonkonformistycznym.
Ruchy związkowe
-NSZZ-Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
-OPZZ-Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
-FZZ-Forum Związków Zawodowych
Ruchy Nacjonalistyczne
-ONR- Obuz Narodowo-Radykalny
-MW-Młodzież Wszechpolska
Ruchy Ekologiczne
-Green Peace
-Liga Ochrony Przyrody
-PZS-Polska Zielona Sieć
-WWF-World Wide Fund for Nature
Współczesne znaczenie tego słowa wywodzi się z XVII i XVIII w.oznacza wyjście jednostek czy grup społecznych ze stanu zniewolenia.
Emancypacja dotyczyć może wszelkich zbiorowości, które cierpią z powodu opresji, wykluczenia czy dyskryminacji. Najbardziej znane procesy emancypacyjne dotyczyły zniesienia niewolnictwa, równouprawnienia kobiet czy grup etnicznych i religijnych
W epoce nowożytnej emancypacja zaczęła oznaczać wyzwolenie pewnych grup społecznych. W XVII w. pojęcie było odnoszone do aktów tolerancji wobec grup religijnych, w XVIII w. do wyzwolenia niewolników, a od XIX w. do wyzwolenia kobiet.
manifestacja
wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej
Wydawanie czasopism
Emancypacja grup religijnych
dotyczyła wyznań, które nie miały przyznanej pełni praw. Np. po ogłoszeniu Aktu Supremacji(ustawa uchwalona przez parlament angielski w roku 1534 która przyznała władcy Anglii tytuł głowy Kościoła anglikańskiego oraz uniezależniła faktycznie angielskie duchowieństwo od papiestwa) angielscy katolicy poddani byli dyskryminującym prawom. Nie licząc krótkich okresów tolerancji, zakaz ten został zniesiony na dobre w 1829 r. przez Akt emancypacji katolików.

Emancypacja kobiet
zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im dostępu do szkół średnich i wyższych, poszerzenie ich aktywności zawodowej.
Pierwsze zorganizowane związki kobiet powstały pod koniec XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych i Francji. Związane było to z ustanowieniem w tych krajach nowoczesnych Konstytucji, które dawały np. wolność zgromadzeń i wolność słowa.
Emancypacja żydów
Przez długie stulecia Żydzi na kontynencie europejskim byli poddani rozlicznym dyskryminacyjnym prawom. Od schyłku XVIII w. do początku XX w. w różnych krajach europejskich następował proces wyswobadzania się Żydów w Europie spod dyskryminujących regulacji prawnych, prowadzący do formalnego nadania im obywatelstwa i zrównania ich praw z innymi. Dążenie do emancypacji Żydów zainicjowały przemiany epoki oświecenia oraz wtórującego mu oświecenia żydowskiego, zwanego Haskalą.
Emancypacja niewolników
związana była z działalnością ruchu abolicjonistycznego. Polegała ona na zniesieniu niewolnictwa i przyznaniu osobistej wolności niewolnikom. Najczęściej nie oznaczała jednak równości praw. Np. w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo na terenie całego kraju zniesiono w 1865 r., natomiast dyskryminujące regulacje prawne utrzymały się tam aż do Aktu o prawach obywatelskich (1964 r.)
Ruch obywatelskiego sprzeciwu
-zmiany społeczne
-obywatele zyskują więcej praw
-wywierają wpływ na sytuację społeczną i polityczną
-bezkrwawy sposób zwracania uwagi władzy
-pomaga walczyś z niesprawiedliwymi przepisami
Emancypacja
-zwiększenie udziału kobiet w życiu społecznym
-kobiety posiadają więcej praw niż przed kilkunastu laty
-zniesienie niewolnictwa
-wyswobadzanie się Żydów spod dyskryminujących regulacji prawnych
-afirmacja jednostki
-daje obywatelom świadomość decydowania o losie państwa
Based on Jim Harvey's speech structures
Szczególne znaczenie uzyskała emancypacja wraz z epoką oświecenia. Przekonanie o równości wszystkich ludzi prowadziło do walki z przywilejami feudalnymi, podziałem stanowym i zniesieniem poddaństwa.
Akcja społeczna
Polska flaga w polskim domu
Dominika Swancar,
Patryk Marek,
Daniel Capa,
Kinga Kusa,
Jacek Wójtowicz
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
Full transcript