Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Insolvens II - Konkursrätt

Föreläsning i kursen Kreditsäkerhet och insolvens den 17 september 2013
by

Jakob Heidbrink

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Insolvens II - Konkursrätt

Insolvens II –
Konkursrätt

Definitionen
· Enligt 1 kap. 1 § konkurslagen tar "genom konkurs […] en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar"

Allt förutom beneficiet säljs och används till att betala fordringarna
Ett enhetligt förfarande
· Det finns bara en typ av konkurs
– Ibland talas det om "personlig konkurs, men det är ingen självständig konkursform
· Det finns dock en reell skillnad mellan att ett bolag och att en privatperson går i konkurs
– Ett bolag upplöses efter konkursen (jfr aktiebolagslagen med flera lagar)
– En privatperson upplöses inte

· Skulderna är kvar efter konkursen!!!
– Jfr pantreglerna
– En privatperson i konkurs dras med fortsatta skulder om allt inte kunnat betalas
Förutsättningar för konkurs
· Insolvens/obestånd
– 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen: "Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig"
· Kräver en prognos
– Högsta domstolen i NJA 1994 s. 336: "det saknar därvid betydelse på vilket sätt gäldenären framskaffar medel till sådana betalningar" (inkluderar tydligen bokföringsbrott)
· Skilj från
– Insufficiens
· Fler skulder än tillgångar (fullt normalt för i synnerhet banker)
– Illikviditet
· Fler tillgångar än skulder, men inga likvida medel att betala skulderna med (leder ofta till insolvens)
Domstolsprövningen
· För att försätta någon i konkurs, krävs ett domstolsbeslut
– Bevisbördan för att någon är insolvent ligger på den sökande, i normalfallet borgenären
– Det finns presumtionsregler i 2 kap. 7 till 9 §§ konkurslagen
· Observera att presumtionsreglerna endast innebär en omkastning av bevisbördan
– Gäldenären måste bevisa att hen inte är på obestånd
Verkan av konkurs
· I och med konkursbeslutet förlorar gäldenären rådigheten över all egendom som ingår i konkursen, 3 kap. 1 § konkurslagen
– All egendom förutom beneficium
– Avträds till konkursboet som förvaltas av en konkursförvaltare förordnad av domstolen
– Gäldenären tappar alltså en del av sin rättshandlingsförmåga
Egendom som omfattas av konkursen
· All egendom som ägdes av gäldenären när konkursen meddelas omfattas av konkursen
– 3 kap. 3 § konkurslagen
– Egendom som inte tillhör gäldenären (hyrda saker etc.) omfattas inte av konkursen
– Avgränsningen görs enligt 4 kap. utsökningsbalken (verkan av besittning med mera)

Problem att gäldenärer som ser konkursen nalkas gör sig av med tillgångar
– Återvinningsregler
Återvinning
· Regler om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen
· Innebär att egendom som egentligen redan lämnat konkursboet återförs till detta
– Transaktioner hävs
· Två typer av regler
– Huvudregeln i 4 kap. 5 § konkurslagen
· Återvinning sker om
(1) någon otillbörligen gynnats
(2) gäldenären därigenom hamnat i konkurs
(3) motparten insåg (1) och (2)
· Svårt att bevisa
· Säkerhetsnät genom objektiva återvinningsregler
De objektiva återvinningsreglerna
· I 4 kap. 6 till 13 §§ konkurslagen finns regler som differentierade efter transaktionstyp stadgar om objektivt baserad återvinning
– Till exempel 4 kap. 6 § första stycket första meningen: en gåva går åter om den fullbordats mindre än sex månader före fristdagen
· Fristdagen framgår av 4 kap. 2 § konkurslagen

· Närstående lyder under särskilt stränga regler
– Kretsen av närstående definieras i 4 kap. 3 § konkurslagen
Försäljning av egendom. Fördelning
· Försäljning av egendom sker enligt 8 kap. konkurslagen
· Poängen att all konkursboets egendom säljs och borgenärerna får betalt för sin fordran
– Om pengarna inte räcker, är principen att alla får samma procentdel av sin fordran betald
· Observera (igen) att kvarstående skulder är kvar såvida gäldenären är kvar (personlig konkurs ./. bolag)
· Men vissa borgenärer har förtur...
– Säkerhet!
– Prioritetsordningen följer av förmånsrättslagen
Förmånsrättslagen
· Två typer av förmånsrätt (2 § förmånsrättslagen)

Särskild
förmånsrätt
· Kopplad till viss egendom, jfr 3 a till 9 §§ förmånsrättslagen
· Typiskt sett avtalad säkerhet eller fordran direkt förknippad med den individuella egendomen
· Gäller både i konkurs och vid utmätning, 2 § förmånsrättslagen
– Vid utmätning när endast en egendom finns i vilken det också finns en avtalad säkerhetsrätt
· Första tjing på de pengar som inflyter genom försäljning av just den egendomen

Allmän
förmånsrätt
· Gäller bara i konkurs, 2 § förmånsrättslagen
· Gäller i det konkursboets värde som är kvar efter det att särskilda förmånsrätter fått sitt
· Företräde framför
oprioriterade
fordringar
Fördelning av konkursboets värde med hänsyn till förmånsrätt
· Först får fordringarna med särskild förmånsrätt betalt ur den köpeskilling som egendomen till vilken de är kopplade inbringar
– Några undantag i 15 § förmånsrättslagen
– Kvarstående köpeskilling inflyter i konkursboet
– Överskjutande skuld blir oprioriterad
– Kopplingen till egendomen gör inbördes rangordning onödig
· Sedan får fordringarna med allmän förmånsrätt betalt ur de pengar som är kvar
– Notera 10 till 13 a §§ förmånsrättslagen "...följer därefter..."
· Mellan de allmänna förmånsrättigheterna finns en inbördes rangordning
· Av det som är kvar betalas de oprioriterade fordringarna med samma procentsats av fordringen
– Sällan mera än 10 till 15 procent
Full transcript