Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema: Mostrimi i Auditimit dhe matjet e tjera të testimit

No description
by

Kaltrina Temaj

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema: Mostrimi i Auditimit dhe matjet e tjera të testimit

Tema: Mostrimi i Auditimit dhe matjet e tjera të testimit
Metodat më të rëndësishme për përzgjedhjen e mostrave janë:
Mostrimi statistikor

Mostrimi jostatistikor

Mostrimi Statistikor
Mostrimi statistikor kërkon trajnim teknik dhe ekspertizëm dhe kushton shumë.Prandaj nuk preferohet të perdoret plane të mostrimit statistikor vetëm nësë ka nevojë të matet risku I mostrimit dhe nësë kemi ekspertizen e duhur.

Gjatë përdorimit të planit statistikor të mostrimit masa e mostrimit do të percaktohet nga plani I zgjedhur , I cili përcakton edhe riskun e mostrimit dhe masën e popullacionit.

Prandaj auditori duhet të ushtrojë gjykimin profesional,duke pasë parasysh në mes tjerash edhe:
Masën e popullacionit;
Qëllimin e mostrimit;
Testet e parapara;
Objektivat e testit;
Koston e pranueshme.

Mostrimi i Auditimit
Mostrimi I auditimit nënkupton aplikimin e një procedure,në më pak se 100% të llogarive të përgjithshme apo transaksioneve të ndryshme për dhënien e një përfundimi nga ana e auditorit.Mostrimi I mundëson auditorit përdorimin e dëshmive të mjaftueshme me shpenzime të vogla.
Dr. Hysen Ismajli
As. Vlora Prenaj
Punuan:
Adelina Thaci
Deshire Pireci
Nida Dagaj
Mostrimi statistikor bazohet në ligjin e probabilitetit në zgjedhjen e shënimeve.

Gjatë vlerësimit të mostrave të përzgjedhura,statistika I mundëson auditorit që t’a bëjë matjen sasiore të rrezikut gjatë mostrimit.

Mostrimi jostatistikor bazohet në përvojen e auditorit në përzgjedhjen e mostrave.

Kjo metodë është më e përshtatshme kur kemi numrin më të vogël të artikujve që e përbejnë popullacionin,kurse mostra statistikore kur kemi numër më të madh të artikujve të njëtrajtëshëm.

Planet e mostrimit jostatistikor nuk caktojnë masën e mostrimit.Nuk ka metoda objektive të pergjithshme që mund të perdorën për të caktuar masën e mostrimit.
Përzgjedhja e mostrave dhe vlerësimi I tyre statistikor nënkupton edhe vlerësimin e përpikërise dhe besueshmërisë së tyre.

Përpikeria
nënkupton nivelin e vërtetësisë së pritur të njërës karakteristikë të mostrës e cila është e panjohur për popullacionin e testuar.

Besueshmëria
nënkupton gjasën matematikore që karakteristika e vërtetë e popullacionit të gjendet diku mes kufizave te përpikërisë.

Materialiteti
është masa e një kufiri të lejuar të gabimeve të cilin auditori duhet ta pranojë gjatë kryerjes së testit të caktuar në auditim dhe është drejtpërsëdrejt I lidhur me përpikerinë.

Mostrimi në auditim bëhët përmes dy llojeve të testeve:

Testet për kontrollin e brendshëm, dhe


Testet e pavarura

Testet per kontrollin e brendshëm
Kryhen me qëllim që të sigurohen evidencat e auditimit rreth efektivitetit të strukturës së sistemeve kontabël dhe kontrollit të brendshëm , për të parë nësë ata janë përceptuar në mënyren e duhur për të parandaluar ose për t’i zbuluar dhe korigjuar anomalitë materiale gjatë periudhës.

Nevoja për teste dhe zgjedhja e metodës së testimit duhet të kihet parasysh gjatë planifikimit të auditimit dhe nvaret nga:

Fushëveprimi I auditimit
Objektivat e auditimit

Testet mund të kryhen vetëm mbi kontrolla\transakcione

Testet mbi kontrolla mund të kryhen në:
Kontrollat e përgjithshme
Kontrollat e zbatimit

Kontrollat
e përgjithshme janë funksion kontrollues që është pjesë e organizatës si tërësi(mjedisi kontrollit) si ndarja e punës, përshkrimi I përgjegjsive në organizatë, etj.

Kontrollat e zbatimit
janë funksione kontrolluese të ndërtuara brenda zbatimit dhe rutinave të një sistemi.
Kontrollat e zbatimit mund te shkallëzohen në:
Kontrollat e transakcioneve
Kontrollat e regjistrave

Kontrollat e transakcioneve
zakonisht bëhën në lidhje më të futurat dhe regjistrimin e të dhënave në një sistem por gjithashtu mund të jenë pjesë e procesimit të të dhënave.

Kontrolla e regjistrit
janë kontrolla që ushtrohen në të dhëna të regjistruara.

Menaxhimi duhet të krijojë një kod etik dhe dokumente të tjera që të vendosin politikat e kompanisë dhe informojnë punonjesit për sjelljen e pritshme dhe të pranishme.


Një qëllim kryesor I kontrollit te brendshëm është të sigurojnë bindjen ndaj ligjeve dhe rregullave.

Testet e Pavaruara kanë për qëllim të sigurojnë dëshmitë e duhura të auditimit për të zbuluar anomalitë materiale në pasqyrat financiare. Testet e stransaksioneve testojnë për gabimet e mundshme në transakcionet individuale apo në grupe.

Vlerësimi I rezultatetve të testimit është faza ku auditori konsideron rezultatet e punës para raportimit mbi fushën e rishikuar.Auditori do të konfirmojë apo rishqyrtojë vlerësimin e tij parësor mbi kontrollat dhe mund të arrij në konkluzion që do të mundësonin atij të krijoj një opinion mbi përshtatshmërinë e tërë sistemit të kontrollit të brendshëm përbrënda sistemit si tërësi.

Auditori duhet të ushtrojë gjykim të shëndoshë në interpretimin e rëndësisë së rezultatit të auditimit dhe në arritjen e rekomandimeve praktike për tju adresuar dobësive të gjetura.

Auditori jo vetëm që duhet të mbledhë dëshmi të mjaftueshme për të arritur në konkluzione, por ato duhet të jenë të mjaftueshme që ta bindin menaxhmentin për të dakorduar me rekomandime. Ndikimi ekonomik I mbikontrollit poashtu duhet nënvizuar kjartë.

Auditimi I vlerësimeve të kontabilitetit:

Vlerësimet në kontabilitet bëhen kur mungon matja e përpiktë e ndonjë artikulli të caktuar financiar në pasqyrat financiare. Në vlerësimet e kontabilitetit kryesisht perfshihen këta zëra:

Lejimet për zvogëlimet e stoqeve dhe llogarive të arkëtueshme në vlerën e tyre të realizueshme neto,
Shkalla e zhvlersimit e cila përdoret për shpërndarjen e kostos së mjeteve fikse gjatë jetës së përdorimit,
Llogaritë e përkohshme për humbjet nga proceset gjyqësore,
Tatimet e shtyra,etj.

Përgjegjësia për vlerësimet në kontabilitet I takojnë menaxhmentit.

Për vlerësime nevojitet edhe përdorimi I gjykimit personal të auditorit.Për të vërtetuar arsyeshmërinë e vleresimeve dhe se janë të shpalosura drejtë.Auditori duhet të ketë dëshmi të mjaftueshme.

Për këtë mund të përdoren qasjet vijuese:
-Rishikimi dhe testimi I qasjes së menaxhmentit,
- Bërja e një vleresimi të pavarur, dhe
- Rishikimi I ngjarjeve pasuese.

Faleminderit për vëmendjen tuaj.
Pyetje?
Full transcript