Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identitet

13 september 2011
by

Sara Berglund

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identitet

12 november 2012
Sara Berglund

Genom språket uttrycker vi vilka vi är!
Kontextens betydelse:

Vi beter oss olika, och uppfattar oss olika, beroende på vem vi interagerar med och varför.
Vad är påverkbart?
Vad är inte påverkbart?
Omgivningen påverkar oss, från vår födsel. Omedvetet och/eller medvetet är den präglad av en viss syn på hur barn bör bemötas i förhållande till sitt kön.
Kromosomerna påverkar...

- om vi kan bli gravida
- vår muskelmassa och röstläge
Kromosomerna påverkar inte...

- om vi gillar att mecka med bilar
- om vi tycker om att klä oss i rosa och glitter
- om vi är lämpliga som företagsledare
Vår könsidentitet är istället resultatet av hur vi bemöts av omgivningen - vad vi fått lära oss, vilka förväntningar vi haft på oss, vad vi uppmuntrats att göra.
Uppfattningar kring hur vi kan och bör klä och bete oss förändras hela tiden.

Normerna växlar mellan olika tider, olika kulturer.
Alltså...

Kön är en i hög grad social konstruktion.
Könsidentiteten uppstår EFTER födseln.
HUR vi pratar

VAD vi säger
VAD vi gör

HUR vi gör det
Genom könsattribut:

Kläder
Frisyr
Smink
Accessoirer
Förväntningarna ser olika ut på pojkar och flickor, vad de har för intressen och önskemål.

Deras beteende tolkas också olika.
Identiteten är knuten till en mängd olika egenskaper, intressen och aspekter av individen.
Upplägg
Identitet
Vad är
identitet?

Det som definierar den unika människan.

Hur jag upplever mig själv, samt hur andra upplever mig.
Identitet är mångdimensionellt
Identitet är relationellt
Identitet är föränderligt
Jaget och omvärlden:

Identiteten kan inte existera ensamt, det skapas i relation till sin omvärld.
Olika delar av identiteten är aktiva och betydelsefulla i olika sammanhang.
Ständiga förhandlingar och omvandlingar.
Identitetsarbetet blir aldrig "klart", men är aktivare ibland.

När då?
Identitet
Val
Tro/övertygelser
Utseende
Kön
Sexualitet
Etnicitet
Ägodelar
Intressen
Familj
Vänner
Vanor
Från öde till
projekt...
I bondesamhället valde traditionen åt individen.
Man ifrågasatte inte livs-
och tankemönster. Fungerade avlastande, men inskränkte möjligheterna.
Dagens senmoderna samhälle karaktäriseras av globalisering och medialisering. Valmöjligheterna är oändliga!
Det är upp till oss själva att forma vår identitet - och det förväntas att vi gör aktiva val.
Identiteten är ofta knuten till konsumtion.
Vi har större möjligheter idag att förhålla oss till oss själva och andra reflexivt. Vi analyserar, omskapar, dömer och bedömer oss ständigt i förhållande till vad vi möter omkring oss.
Medier - veckotidningar, tv-program och reklam visar upp idealkroppar och idealmänniskor som vi jämför oss med.
Allt fler sidor av identiteten är idag ”görbara”, dvs. möjliga att skapa och omskapa.
Olika perspektiv
Kön?
Sexualitet?
Klass?
Ras?
Ålder?
Friheten att forma sin identitet innebär också en "fångenskap" - vi blir utsatta som individer i förhållande till marknaden, i form av reklam och trender.
Goffmans teatermetafor
Samhället är som en teaterscen, där människor framträder i olika roller, i olika sociala sammanhang.
Backstage kan man sänka garden och gå ur sin roll. Normerna blir inte längre så viktiga. Mellan de båda regionerna är barriärerna höga.
Framträdandet sker frontstage, där spelar de sociala normerna stor roll. Individen är på sin vakt för att kunna visa upp en sammanhållen bild av sig själv. En motstridig bild skulle skada förtroendet för rollpresentationen.
Det är i framträdandet som individens identitet bestäms, med hjälp av det som publiken tillskriver honom/henne.
Med industrialismen och det moderna samhällets intåg förändrades människors valmöjligheter. Förutsättningar för att friare forma sin identitet skapades.
Identiteten var nära knutet till produktion och arbete.
Det som definierar den unika människan. Hur jag uppfattar mig själv, och hur andra uppfattar mig.
Skillnader och likheter:

Genom kulturella överenskommelser skapas motsatspar och laddas med betydelse. Därmed kan gränser, uteslutningar och gemenskaper upprättas och upprätthållas.
Identitet definieras genom vad
vi INTE är.
Ingen människa är en ö...
Samspel och kommunikation:

I relation till andra lär vi oss vem vi själva är.
Vem vill du vara?
Hur signalerar du det?
Hur uppfattar andra dig?
Vem är du?
Individuell identitet - vem är jag?

Kollektiv identitet - vilka är vi?
Klass
Konstruktivistiskt perspektiv
Essentialistiskt
perspektiv
Identiteten är medfödd
och fast. Förändring
är omöjligt.
Identiteten skapas i relation till omgivningen och förändras genom hela livet.
Den enskildes konsumtion styrs av ekonomiska förutsättningar och kulturella kapital, enligt Bourdieu.
Varor och tjänster vi
köper säger något om vem
vi är eller vill vara - dvs. den sociala och kulturella identiteten.
Vad köpte du senast?
Vad säger det om dig?
När är du frontstage?

Var ligger ditt backstage?

Hur påverkas dina handlingar beroende på var du befinner dig?
Högt - lågt

Varmt - kallt

Kultur - natur

Man - kvinna

Vit - svart

Ung - gammal
Är motsatserna lika värda?
Definiera...

Perspektivera...

Diskutera...

... vad IDENTITET är.
Identiteten utformas i
ett ständigt växelspel med omgivningen.
TV och medier
Historien
Samhället
Skolgång
Materiella tillgångar
Social och
fysisk miljö
Uppgift
Diskutera - i arbetslagen - fritidshemmets roll för barns identitetsutveckling, utifrån följande frågor:

Vad tror ni händer med barnen och deras identitetutveckling på fritidshemmet?

Vilken roll tänker ni att fritidshemmet och dess pedagoger kan (bör?) spela för barns identitetsutveckling?

Skulle fritidshemmet kunna skilja sig från skolan i detta avseende? Hur?

Skriv - individuellt - en kort reflektion på max 1 sida där ni lyfter fram det ni själva anser särskilt intressant/viktigt i förhållande till ämnet. Lägg på It's learning senast 20 september.
Vilka är du?
Full transcript