Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Scientisticka_filozofia

No description
by

Marek Gajdos

on 23 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Scientisticka_filozofia

POZITIVIZMUS
klasický - A. Comte
empiriokriticizmus - E. Mach, R. Avenarius
logický pozitivizmus - R. Carnap, Viedenský krúžok
postpozitivizmus - K. R. Popper, T. S. Kuhn, P. Feyerabend
založil vlastnú Pozitivistickú spoločnosť

DIELO
Systém pozitívnej filozofie
Kurz pozitívnej filozofie
Pozitivistický katechizmus
Pojednanie o sociológii

AUGUSTE COMTE
(1789 - 1857)
poznanie
pozitívna (vedecká) filozofia
poznanie má byť založené na:
pozitívnych faktoch
skúmaní vzťahov medzi pozitívnymi faktami

poznávanie AJ spoločnosti
nie len prírody

základ
pozitívna filozofia
pozitívne fakty a vzťahy medzi nimi

bez otázok, ktoré nemôžu byť empíriou
verifikované
falzifikované

bez metafyzických otázok
zovšeobecňovanie poznatkov jednotlivých vied

usporiadanie poznatkov jednotlivých vied

hlavne otázky
Čo je veda?
Na čo je veda?
Ako sú vedy usporiadané?
teologické
štádiá vývoja ľudského ducha
metafyzické
pozitívne
orientácia ľudského ducha na vieru a nadprirodzeno
viera nahradená obstraktnými Φ teóriami

rozpad klasických hodnôt
oslobodenie od teolog. a metaf. špekulácií

IBA prísne vedecké skúmanie

až teraz možná poznateľnosť sveta
EMPIRIOKRITICIZMUS
(1838 - 1916)
ERNST MACH
RICHARD AVENARIUS
(1843 - 1896)
radikálny pozitivizmus
empiriokriticizmus
kritické skúmanie pojmu
SKÚSENOSŤ
skúsenosť
východisko vedeckého poznania
zbavená všetkého, čo sme do nej vniesli (substancia, kauzalita)
čistá skúsenosť
len zmyslové pocity (farby, zvuky, teplota)
naturálne elementy
veci
(súcna)
komplexy naších pocitov
môže ich skúmať veda
vyjadruje ich matematickým aparátom
úloha vedy
neodhaľovanie "objektívnej pravdy"
najjednoduchšie vysvetľovanie javov
LOGICKÝ POZITIVIZMUS
novopozitivizmus

logický empirizmus
2/2 20. rokov 20. storočia

Viedenský krúžok
vznik - 1938
zakladateľ -
MORITZ SCHLICK
(1882 - 1936)
ovplyvnený L. Wittgensteinom
logický pozitivizmus
nemecko-americký filozof, logik a teoretik vedy

DIELO
Logická syntax jazyka
Úvod do sémantiky
Filozofické základy fyziky
RUDOLF CARNAP
(1891 - 1970)
skutočnosť vytvárajú
javy

o skutočnosti môžu
kompetentne
vypovedať
len jednotlivé vedy
používajú
objektívny jazyk
"nová" filozofia
"nová" filozofia
logika vedy

logická analýza jazyka

filozofia na úrovni
metajazyka
(jazyk o jazyku)
skúmanie logickej štruktúry jazykových výpovedí
skúmanie významu jazykových výpovedí
výroky prírodných vied
výroky
výroky filozofie
opisujú
skutočnosť, aká je

zmysluplné

gramaticky správne

empiricky verifikovateľné
bezprostredne verifikovateľné len
protokolárne vety
záznamy priameho pozorovania
zmysluprázdne
výroky
mnohé výroky tradičnej filozofie

utvorené
syntakticky nesprávne
Bytie bytuje
Nič ničuje

utvorené
syntakticky správne
ani potenciálne empiricky verifikovateľné

najčastejšie
metafyzické výroky
pseudoproblémy
vo filozofii
POSTPOZITIVIZMUS
kritický racionalizmus
1902 - 1994
KARL RAYMUND POPPER
pochádzal zo židovskej právnickej rodiny
po nástupe nacizmu emigroval na Nový Zéland
po vojne sa presťahoval do Londýna (rytier)
spolupráca s Viedenským krúžkom

DIELO
Logika vedeckého bádania
Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia
ostrá kritika niektorých tvrdení logického pozitivizmu
logický pozitivizmus
K. R. Popper
princíp verifikácie

indukcionizmus
princíp falzifikácie

dedukcionizmus
veda
teória rastu vedy
suma eliminovateľných výpovedí
nepoznáme, ale tušíme, ako sa veci majú
P1 TT EE P2
teórie sa nerozvíjajú
teórie sa porážajú
pokus o rehabilitáciu metafyziky
teória troch svetov
materiálny svet

svet prírody a všetkých jej častí

zub
1. svet
svet mentálnych stavov
stavy vedomia
psychické dispozície


bolesť zuba
2. svet
svet obsahov myslenia a produktov ľudského vedomia

výsledky objektivizácie vedomia

mnohé objekty 1. a 2. sveta patria aj do 3. sveta
mýty
vedecké teórie
umelecké diela
3. svet
historicizmus
sociálny kriticizmus
odmieta historicizmus
snaha o odhalenie zákonitostí spoločenského pohybu
otvorená spoločnosť
odporúča
nenásilné riešenie konfliktov
majú hynúť idey a teórie
kritika
totalitarizmu
autoritatívnych režimov
revolúcie
socilny ideál
racionálna
kritická
prevláda diskusia
(1922 - 1996)
THOMAS SAMUEL KUHN
filozof, metodológ a teoretik vedy

vyštudoval fyziku

DIELO
Štruktúra vedeckých revolúcií
zaužívané spôsoby
, pravidlá a metódy teoretického a empirického
poznania

akceptovaná vedeckým spoločenstvom

vyvíja sa cez ňu i morálka
paradigma
po revolúcii
stará paradigma nahradená novou
anomálie
nevysvetlené paradigmou

vedecká revolúcia
(1924 - 1994)
PAUL KARL FEYERABEND
rakúsko-americký filozof vedy

študoval históriu, sociológiu, fyziku a filozofiu

žiak K. R. Poppera

DIELO
Proti metóde
Náčrt anarchistickej teórie poznania
Veda v slobodnej spoločnosti
vo vede
je nevyhnutný
pluralizmus

epistemologický anarchizmus
(1818 - 1883)
KARL MARX
študoval právo a venoval sa žurnalistike

inšpirovaný Hegelom

angažovanie sa v robotníckom hnutí (I. internacionála)

DIELO
Ekonomicko-filozofické rukopisy
Kapitál
Manifest komunistickej strany
nástroj na zmenu

filozofia sa spája s
ekonomickou teóriou kapitalizmu
sociálno-politickými problémami socializmu
filozofia
falošné vedomie

neusiluje sa o pravdu

názory istej skupiny alebo triedy

cez názory
snaha o zachvanie svojho ekonomického, sociálneho a politického vplyvu
ideológia
produktívna činnosť

základná vlastnosť človeka ako prírodnej a sociálnej bytosti

človek v nej spredmetňuje svoje sily
pretvára sociálne a prírodné prostredie
práca
príčina odcudzenia
produktov práce od výrobcu
odcudzenie a súkromné vlastníctvo
súkromné vlastníctvo
proletár vyrobí produkt, ktorý mu nepatrí
je mu cudzí
vlastníkom je kapitalista
prekonanie odcudzenia
zrušenie súkromného vlastníctva
komunistická premena spoločnosti
komunistická revolúcia
vývoj ľudskej spoločnosti
a histórie
prírodno-historický
proces
zmeniť to má veda
ľudská spoločnosť
základ spoločnosti materiálna výroba
spôsob výroby určuje
spoloč.-ekon. formácie
otrokárska, feudálna, kapitalistická
spoločenská formácia
každá formácia má:
základňu
(súhrn výrobných vzťahov)
nadstavbu
(štát, inštitúcie, ideológie)
odvodzuje sa od základne
formácie sa vyvíjajú, kým poskytujú pokrok výrobných síl
ak výrobné vzťahy brzdia pokrok
radikálna zmena
prostredníctvom revolúcie
ĎAKUJEM
ZA
POZORNOSŤ
nesmie sa uprednostňovať jeden postu na úkor druhého
koncepcie odmietnuté v istých podmienkach sú prínosné v iných
pri poznávaní sa môžeme opierať o:
zdravý rozum
mystiku
orientálne myslenie
"všetko je dovolené"
Full transcript