Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VTW Toezichthouders in Woningbouwcorporaties

Afronding 'De aanspreekbare commissaris' en introductie ‘Wij toetsen ons toezicht’, speerpunt VTW in 2013
by

Derk Windhausen

on 14 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VTW Toezichthouders in Woningbouwcorporaties

Vraagkaartjes
Inspiratiekaartjes
Vragenlijst zelfevaluatie

Van maatschappelijk belang
Veel corporaties spelen een belangrijke en gewaardeerde rol. Meestal gaat het goed.
Maar soms gaat het niet goed. (Rochdale, ss Rotterdam, SGBB, Servatius, Vestia, WSG, Laurentius).
Door negatieve uitstraling staan vertrouwen en integriteit van de sector ter discussie. En daarmee ook ieders ‘license to operate’.
Terwijl corporaties op zoveel plekken van zo’n grote betekenis zijn….
De aanspreekbare commissaris?
Externe omgeving plaatst vragen over de inrichting van het toezicht.
Intern toezicht wordt gezien in ivoren toren. Te dicht op de bestuurder, vriendjespolitiek, graaicultuur, te grote afstand, onbereikbaar.
Intern toezicht VOELT zich echter in kelder, onbekend, onbegrepen en afhankelijk van bestuur en directie.
Experiment afgerond in 2012.
Wat is er in dit kader gebeurd?
Aangestuurd
Zelfstandig
De volgende cases kunt u downloaden op www.vtw.nl
De aanspreekbare commissaris.
1. PREZI: Kick-off Speerpunt VTW in 2013
De aanspreekbare commissaris. Experiment afgerond. Hoe verder?
Vervolg 2013: campagne speerpunt VTW
Aansporen. Informeren. Faciliteren.

2. E-NEWS · KAART · FOLDER
Aanstippen cases, initiatieven, wijzen op belang zelfevaluatie.
DOEL: G
a naar Prezi en/of website
Kaart naar leden persoonlijk
E-mailing, naar leden persoonlijk, regelmatig met nieuwe cases
Folder naar corporaties (RvB’s en RvC's)
Omgeving: toezicht moet beter:


Toezichthouders wíllen ook beter:
‘Kom uit die toren’


‘Klim uit de kelder’
Twee percepties van dezelfde werkelijkheid.
Beide zijn
even waar.

Evaluatie Aanspreekbare commissaris
Cases
Experimenten met forum
Sites van deelnemers
Contact
Content Management Systeem
Community activeren:
Facebook | LinkedIn
Twitter | YouTube
Fora

Online publicaties:
Sites WBC’s
Sites uitgevers
Publieke sites?

Informatie
ter
inspiratie

Naar
relevante onderwerpen

Documentatie:
Links:
Het maat-
schappelijke geweten
RvC Casade
wilde de morele verbinding aangaan met de samenleving
In een informele ontmoeting buiten de deur hebben de leden van de RvC samen met gemeenteraadsleden naar mogelijkheden gezocht om signalen uit de omgeving te registreren en te interpreteren.
Maatschappelijke rookmelders
RvC Het Grootslag
wilde risico’s beperken
RvC en bestuurder inventariseerden gezamenlijk de risico’s van samenwerkingsverbanden met belanghouders
Verplicht
Informeel
Jaarverslag
Hulpmiddelen:

Lijn 1: Aanspreekbaarheid via het toetsingskader
Maatschappelijke
visitatie
Deelname aan
belanghouders-
bijeenkomsten
Experimenteergebied
Met inbreng
van anderen
Geformaliseerd
Intern toezicht laat zich zien
RvC Buitenlust wilde van de belanghouders horen waar zij hun aandacht op moeten richten
In vier bijeenkomsten met verschillende belanghouders is de RvC het gesprek aangegaan over de wijze waarop de RvC de relatie met de samenleving het beste vorm geeft.
De maatschappij in huis
RvC Amerongen wilde inbreng van belanghouders formaliseren
De belanghouders van woningbouwvereniging Amerongen hebben een eigen vertegenwoordiging die in de statuten is vastgelegd. Deze kan gevraagd
en ongevraagd advies uitbrengen
Uit de schaduw van het bestuur
RvC Welbions wilde
de interne en externe verantwoording verbeteren.
Naast het Jaarverslag ter verantwoording gaat de RvC zich van meer middelen en methodieken bedienen om ‘de dominante logica van de bestuurder’ te doorbreken
en om zichzelf te evalueren
Daarvoor is de bestaande werkwijze tegen het licht gehouden met als belangrijkste conclusie dat het jaarverslag hét verantwoordingsmiddel van de RvC is. Het belangrijkste aandachtspunt is het doorbreken van de ‘dominante logica van de bestuurder’. De argumentatie van de RvC wordt uitgebreider vastgelegd en er wordt via meerdere methodieken geëvalueerd
Demissionair minister Liesbeth Spies, VTW-congres 10 jaar VTW, oktober 2012
Intern toezicht heeft sleutelrol bij legitimatie, vertrouwen en integriteit
De RVC komt uit de kelder om te vragen en te luisteren

Lijn 3:
Verantwoorden aan de samenleving
De RVC komt uit de toren om vragen te beantwoorden

Lijn 2:
cultuur van onderlinge aanspreekbaarheid
De leden van de RVC maken gebruik van elkaars kwaliteiten om de gewenste beweging(en) in te zetten

Lijn 4:
Signalen opvangen over de bestuurder
Kundig, integer, gericht op het borgen van vertrouwen in de bestuurders
“U zult scherper, kritischer, onafhankelijker en verantwoordelijker te werk moeten gaan”
Journalist/auteur Jeroen Smit, moderator congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Het gaat erom dat u het goede doet. En erop toeziet: Wordt hier het goede gedaan?”
Journalist/auteur Jeroen Smit, moderator congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Om het goede te doen heb je een slim en heel divers toezichthoudend bestuur nodig”
Journalist/auteur Jeroen Smit, moderator congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Narcisme kan een stoornis worden. Het risico bestaat dat u verslaafd raakt aan succes. En dan gaat het vaak mis.”
Bestuurder Roger van Boxtel, spreker congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Transparantie, daar gaat het uiteindelijk om.
U moet willen weten wat er aan de hand is.”
Bestuurder Roger van Boxtel, spreker congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Haal vertrouwen zelf terug. Dat is een taak van bestuurders en commissarissen.”
Pauline van der Meer-Mohr, spreker congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Zonder transparantie overleef je niet meer vandaag de dag.
Ook over dingen die ondanks goede bedoelingen fout gaan.”
Onder
toezichthouders
RvC SOR wilde leren
van collega-toezichthouders
In een formele setting wisselde de RvC ervaringen en beelden uit met een commissie van de gemeenteraad en kwam tot afspraken over de verdieping van de onderlinge relatie
Belanghouders centraal
RvC Pré Wonen wilde weten
wat er speelt onder de belanghouders
In gerichte gesprekken zijn bewoners gehoord over hun belangen en verwachtingen. Deze zijn opgenomen in een aparte paragraaf bij het Meerjarenbeleidsplan
Kaders in aanbouw
RvC de Goede Woning wil verder werken aan de zachtere criteria van hun toetsingskader
Centraal stonden thema’s als de vertrouwensband met de directeur-bestuurder, de informatievoorziening en de wederzijdse aanspreekbaarheid
Beleid en
belanghouders
RvC Wierden en Borgen
wilde inzicht
in alle belanghouders
Met een inventarisatie van alle belanghouders is bepaald
welke en hoeveel invloed ieder heeft
op het beleid van de corporatie
Informeel
Zelfstandig
Governance code
Herzieningswet
Demissionair minister Liesbeth Spies, VTW-congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Voelt u zich altijd wel voldoende eigenaar van het toezicht?” Eerlijk gezegd twijfel ik daar wel eens aan.”
Demissionair minister Liesbeth Spies, VTW-congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“De beeldvorming door incidenten doet onrecht aan de vele bestuurders en toezichthouders die te goeder trouw zijn.”
Regeerakkoord
Belanghouders
Corporatie
RvB
RvC
Extern toezicht
Accountant
BZK - CFV - WSW
Verbanden toezicht

nieuw

versterken • handhaven
Creatie en realisatie in opdracht van VTW door:
Is uw interesse gewekt?
Heeft u een vraag?
VTW, adviseurs, publicisten
Downloads e-book/pdf van cases
Moderator Jeroen Smit en demissionair minister Liesbeth Spies,
VTW-congres 10 jaar VTW, oktober 2012
“Denkt u dat er nog íemand is die commissaris bij een woningbouwcorporatie zou willen zijn?”
In de governance van corporaties is nog te weinig aandacht voor de
verbinding
tussen intern toezicht en de belanghouders van de corporatie (de trap).

Dat moet beter, maar hoe dan? Op die trap zien we vier treden om de maatschappelijke aanspreek-baarheid van het toezicht te verbeteren.
Op verzoek van VTW is de SEV in 2011 het experiment
De Aanspreekbare Commissaris gestart.
Binnen dat kader is samen met 9 corporaties:
a. verkend hoe het intern toezicht haar verbinding met de maatschappij kan versterken
b. ontdekt dat verbindingen verplicht of vrijwillig
tot stand kunnen komen
c. en gezien dat het initiatief bij het intern toezicht zelf kan liggen of bij anderen (aangestuurd)

Dit heeft geleid tot de
Aanspreekbaarheidsmatrix...
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
Kennis
Neem contact op met VTW of met Derk Windhausen van &Windhausen:
030 2544511 | 06 50696230 | d.windhausen@windhausen.nl |www.windhausen.nl
Beste VTW-leden, geachte lezer,

Deze prezi is getoond tijdens de VTW-themabijeenkomst op 27 november 2012 in Utrecht. Het gaat over de afronding van het experiment ‘De aanspreekbare commissaris’ en introduceert het vervolg daarop, de campagne ‘Wij toetsen ons toezicht’. Het toezicht-houderschap verder professionaliseren en de beeldvorming bijsturen zal in 2013 een speerpunt van de VTW worden. Hopelijk inspireert deze prezi u tot nieuwe initiatieven. Wilt u meer weten over deze campagne en de activiteiten, neem dan contact op met de VTW.

Heino van Essen, voorzitter VTW
Albert Kerssies, directeur VTW
Derk Windhausen, projectleider ‘De Aanspreekbare Commissaris’
Full transcript