Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metodologia triatge basic/avançat

No description
by

MONTSE COROMINAS IGLESIAS

on 6 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metodologia triatge basic/avançat

Montse Corominas Iglesias
DUI. Hospital St. Jaume d'Olot/SEM

UF 2:ATENCIÓ A MÚLTIPLES VÍCTIMES (AMV)
1.CRITERIS DE CLASSIFIACIÓ DE LES VÍCTIMES

NIVELL DE TRIATGE
TRIATGE BÀSIC
TRIATGE BÀSIC
TRIATGE BÀSIC
-Triatge bàsic (TB)
-Triatge avançat(TA)


-Tot mètode de triatge consta de 3 nivells:
.ObjectiuPrimari: Triatge del pacient
.Objectiu Secundari: Tractament
.Objectiu Terciari: Transport
1er.IdentificaR les víctimes que poden deambular
ETIQUETA VERDA


"si vostè pot caminar segueixi la meva veu"

"no hospital"/" tractament difereit"

El TTS els agruparà en un lloc segur i escollirà a aquelles persones que poden col.laborar en maniobres bàsiques.


Resta de l'equip assistencial continuarà amb el triatge bàsic. START

Sistema
START
(simple triage and rapid tratment)

-Mètode senzill "en barrido".NO més 1 min/víctima.
-Es realitza a zona calenta (o entrada àrea assistencial)t

Valora:
1r. Ventilació adequada? (respira?, FR>30)
2n.Perfusió adequada? (RC>2seg,no FC)
3r.Afectació SNC?
(
ordres simplesno

Tractaments a aplicar:

Manteniment via aèria
Control hemorràgies
"comença per on estiugis i no paris fins que acabis"

-Ordre sistemàtic a través de víctimes
-Valoració i classificació< 60 seg
-Segona línia de rescatadors aplicaran tt immediat (maniobres bàsiques)...col.laboració fins i tot dels pacients
VERDS
-Categorització a l'hora d'arribada (SVB/SVA/SVI)
TRIATGE BÀSIC
TRIATGE BÀSIC.SEGON TRIATGE
DEFINICIÓ TRIATGE:
Procediment mitjançant el qual es
classifiquen les víctimes en categories segons llur gravetat i pronòstic vita
l, per determinar la proritat de tractament i evacuació.

Aquest procediemnt s'usa davant
múltiples víctimes
que han de ser ateses per un número proporcionalment reduït de sanitaris.

Fonaments del triatge:
-
salvar el major numero de víctimes
- fer ús òptim dels recursos disponible

Objecitus:

-
Estblir prioritats assistencials
-Realitzar maniobres salvadores
-Deixar constància del que hem realitzat
TRIATGE: COM ORGANITZAR-NOS I APLICAR EL MÈTODE
La primera unitat en arribar:
-
PAS
-
Valoració global de l'escenari
-Comunicació a CeCos
-Sol.licitar recursos necessaris
-Éxit r/a Organització
-Repartir Rols
-Definir zones físicament
-Iniciar el triatge sense assistir a cap víctima
(maniobres vitals bàsiques)
Objectius:
-separar de la resta de víctimes aquelles que necessiten atenció immediata.
-classificar les víctimes per colors, que determina prioritat de l'assistència
-optimitzar l'eficàcia del personal que actua
-iniciar un procés que continurarà amb un triatge avançat
-reduir temps de resposta a l'involucrar a més particiapants en el procés assistencial i facilitar una metodologia de triatge al personal no sanitari
-dirigir les víctimes que precisen tractament a les àrees habilitades per aquesta finalitat
-regular el flux de víctimes que accedeixen al PMA
TRIATGE BÀSIC
Un cop arribats més recursos i en funció de la seva categoria professionals procediran a:
1r. TTS farà un segona triatge de víctimes verdes(filiar totes les víctimes)
2n. Metge DUI i
TTS
faran triatge avançat
TRIATGE AVANÇAT
Objectius:
-Establir prioritat per estabilització o tractament
-Establir prioritat per estabilització entre les víctimes d'un mateix grup de prioritat (ABCDE)
- Separar aquelles vícitmes que siguin quirúrgiques.
-Determinar la distribució de les víctimes amb els recursos assistencials
-Determinar la prioritat d'evacuació
-Separar les víctimes que requereixin estabilització prèvia al trasllat
-Verificar correcte identificació
-Regular flux de víctimes
TRIATGE AVANÇAT
-Mètode complexe (GCS, RTS..)
-Triatge en embut
-Més d'un minut
-Executar per personal sanitari
-Gran precisió ( alerta i control de lesions de RIM)
-Es realitza l'entrada, dins i la sortida àrea assistencial
-Ideal utilitzar targetes i suport tecnològic
TRIATGE AVANÇAT : META
TRIATGE AVANÇAT META
Fase I
: identificar pel tractament. Col·locar targeta triatge
Fase II
: derivar a cada víctima a la seva zona assignada. Si no hi ha prou personal, estabilitzar lesionats de 1a prioritat o vermells. Seguir amb els grocs
Fase III
: evacuar lesionats de prioritat vermella (SVA), seguit dels de prioritat groga (SVB)
Fase IV:
atendre víctimes 3a prioritat o verdes
Fase V
: derivar pacients verds (lleus)
Fase VI
: atendre víctimes de prioritat 4arta o grises que mostrin signes de vida
TRIATGE AVANÇAT: fases a seguir

-No donar importància al triatge
-No assumir com un procés continuo
-Creure que és competència exclusiva dels sanitaris
-Prioritzar el TA per davant del TB
-Evacuar sense classificar
-No senyalitzar zones
-Caure en un excés de sobretriatge o subtriatge
-No estar identificat el personal
-No establir, o no respectar, les portes d’entrada i sortida de cada àrea
ERRORS MÉS FREQÜENTS


Obstrucció de la via aèria superior (OVAS)
Hemorràgia externa exanguinant
Pneumotòrax a tensió
Pneumotòrax aspiratiu
Hemotòrax massiu
Bolet costal
Taponament cardíac
Contusió pulmonar greu bilateral
TRIATGE I LESIONS AMB (RIM): RISC IMMINENT DE MORT
OVAS i Hemorràgia s’han de tractar durant el TB, o immediatament després del TA.
En cap cas es realitzaran abans del triatge
-Rotuladors indelebles, tisores punta roma, navalla multiusos, bolígrafs i llapis, xiulet
-Material comunicació (mòbil, talkie...)
-Material hemostàsia: gasses, benes, esparadrap...
-Frontal, lot, material autoprotecció, bloc de notes
-Polseres de triatge
Material Necessari
Armilla de TB (triatge bàsic)
TRIATGE I ELS SEUS MÚLTIPLES ESCENARIS
Accidents túnels:
zona d’assistència fora del fum. Una a cada extrem del túnel
Accidents aeris:
area de salvament pot ser molt àmplia. Sectoritzar
Accidents ferroviaris:
equips rescat TB i evacuació dels no atrapats. Analgèsia a les víctimes atrapades
Explosions:
sobretriatge per excés de recursos. Pensar en lesions per ona expansiva
NBQR
: ni equipats ni entrenats per assumir. Funció principal: LA NOSTRA VIDA. Allunyar-nos 500m de la zona calenta i sempre en direcció contrària al vent, i bellugar-nos tantes vegades com sigui necessari per culpa del vent
1.1-Definir concepte de triatge
1.2- Objectius de primer i segon triatge
1.3-Diferents mètodes de triatge
1.4-Aplicació del metode
1.5-Codificació i estructura targetes de triatge
1.6- Descriu mètode identificació de les víctimes
1.7-Prioritza evacuació de les víctimes seleccionant mijtà de transport adequat
1.8 Pren decisions amb rapidesa.

ACCIDENT DE VÍCTIMES MÚLTIPLES
COLOR PRIORITAT DEFINICIÓ
VERMELL 1 Pacient crític potencialment recuperable
GROC 2 Pacient que requereix atenció mèdica urgent,

pot esperar1h

VERD 3 Demorable.Pacient amb lesions lleus
NEGRE 4 Pacient que mort en el lloc/lesions imcompatibles amb vida
CODI COLORS
TIPUS DE TRIATGE BÀSIC

-
START
-SHORT
-

-
CARE FLIGHT-SIEVE
Armilla TA (triatge avançat)
-Rotuladors, tisores punta roma, navalla miltiusos, bolígrafs i llapis, xiulet
-material comunicació: mòbil, talkie.., lot, frontal
-A+B cànules de guedel, abb 14, vàlvules hemlich, fonendoscopi
-C : material hemostàsia: gasses, benes, esperadrap
-targetes de triatge
Material Necessari
-Lones de colors
-Cinta per marcar les zones
-Armilla de triatge bàsic
-Armilla de triatge avançat
-Bossa AMV
EVACUACIÓ FERITS
Estructura i organització del grup sanitari:
-Director del grup sanitari (Director dels Serveis Territorials de Departament de Salut
-Coordinador del grup sanitari (Director General del SEM)
-Responsable operatiu (Directiu assistencial designat pel director general del SEM, s'incorporarà al CCA, únic interlocutor amb CECOS
-Coordinació assistencial (comandament territorial del SEM o primera dotació SVA/SVI que actua des de l'alerta de l'incident fins a arribada de responsable operatiu que posteriorment passa a coordinació assistencial de zona sanitària)

la funció de coordinació dels recursos correspon a:
CECOS:
Centre de Coordinació sanitària:
-defineix el nivell operatiu

(nivell 1, nivell 2, nivell 3)
-desplega les unitats operatives
-
gestiona el trasllat i distribució d'afectats als centres hospitalaris-
-recopilar, ordenar i subministrar la informació incident
-en situacions d'emergència perllongada desplaçarà al lloc de l'emergència personal de la unitat operativa (UCO) ,per gestió i enllaç in situ
MITJANS EVACUACIÓ FERITS
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
VERMELL 1A: COMPROMÍS VIA AÈRIA:
-
Control cervical
- Obertura via aèria (tracció mandibular-front mentó)
-Neteja orofaríngea-Aspiració secrecions
-Cànul.la de Mayo
-IOT
VERMELL DE 2A: COMPROMÍS VENTILACIÓ
- Descartar penumotòrax (dispnea/desviació traqueal/silenci auscultació)
- Drenatge si sospita
-Administració oxigen
-Pulsioximetria

VERMELL DE 3A: COMPROMÍS ACTUAL O POTENCIAL CIRCULACIÓ
-Valorar estat HDM, FC, coloració, reompliment capilar
estat mental
-control hemorràgies externes (chitoflex)
-Vies venoses
-Aport de líquids (20 ml/kg)

GROC 1A: COMPROMÍS AÏLLAT ESTAT NEUROLÒGIC
-GSC
-Pupil.les
-Exposició pacient

GROC 2A: PRECISA VALORACIÓ HOSPITALÀRIA
-Valoració 2aria cap a peus
- Valoració sondatge
TRIATGE ESTABILITZACIÓ
TRIATGE EVACUACIÓ
PRORITAT primera: A/B/C/
(A,B,C ) resolt però necessitat terapèutica
PRIORITAT segona: compromís neurològic aïllat
PRIORITAT tercera: precisa valoració hospitalària.
PRIORITAT quarta: qualsevol cosa diferent del anteriorment esmentat (lesions lleus)
CONSIDERACIONS
-En un escenari ideal, on es troben tots el tipus actuants i seguint esquema del PROCICAT, el grup de rescat-intervencio haurien de ser els qui realitzessin un TB .Donat que actuen en escenaris poc segurs i que not tos tenen coneixements sanitaris, el bo seria que utilitzessim un mètode tripolar:
- caminen
-no caminen però responen,
- no responen. per tant víctimes vermelles i negres estan dins mateix grup
- El mètode més apropiat de TB és START.
-Un mètode de TB ha d'anar acompanyat dels coneixements de primers auxilis per poder realitzar maniobres bàsiques rescatadores (obrir via aèria, PLS, compressió hemorràgies)
-Fins que no s'ha realitzat un TB no comencem el TA
-Recordar que fins que no hem finalitzat el TA no començarem a tractar les víctimes.
-Per motius ètics, els pacient expectants, els negres, els colocarem en lloc per preservar la seva intimitat PMA si hi ha lloc, un co acabada l'atenció a les víctimes vermelles i puguem atendre'ls.
Sequència triatge
Zonificació de l'àrea AMV
Full transcript