Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Munkhzul Zulaa

on 24 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛБЭР Õè÷ýýëèéí çîðèëãî захиргааны vйл ажиллагааны хэлбэрийн ойлголт ба тз-ы байгууллагын акт, захиргааны гэрээний талаар судалж, оорийн мэдлэг, итгэл vнэмшил олж авах
эргэцvvлэн бодох, харьцуулах зэрэг бvтээлч идэвхийг бататгах БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛ 1.захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр түүний төрөл төрийн захиргааны байгууллагаас
өөрийн зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд явуулж байгаа
удирдан захирах тодорхой үйл ажиллагааны практик илрэл захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр гэдэг нь Захиргааны үйл ажиллагааны практик илрэл нь ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ 2.захиргааны акт түүний үндсэн шинж, түүнд тавигдах эрх зүйн шаардлага, төрөл удирдлагын акт
удирдлагын эрх зүйн акт
гүйцэтгэх эрх мэдлийн акт
гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагын акт
төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн акт
захиргааны эрх зүйн акт г.м. Нэр томъёоны практик хэрэглээ ЗАХИРГААНЫ АКТ ЗАХИРГААНЫ АКТЫН ШИНЖ Эрх зүйн тусгай шаардлага ЗАХИРГААНЫ АКТАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Нийгэм~улс төрийн үндсэн шаардлага Нийтийн ашиг тусын төлөө хүний эрх, олон түмний ухамсрын түвшин, соёп, ашиг сонирхол, үзэл санааны плюрализм, асуудлыг шийдвэрлэх боломж зэргийг харгалзан үзсэн байхёстой. Эдгээр нь нийгэм~улс төрийн үндсэн шаардлага мөн . захиргааны актын нэр томъёо, үг хэллэгийг монгол хэл бичгийн дүрэмд нийцүүлэн хоёрдмол утгагүй, товч, тодорхой, ойлгоход хялбараар бичих, хууль тогтоомжид хэрэглэсэн нэр томъёог хэрэглэх, нэг нэр томъёогоор өөр өөр ойлголтыг илэрхийлэхгүй байх, монгол хэлэнд тохирох үг нь байвал гадаад хэлний нэр томъёо хэрэглэхгүй байх, засвар, оруулга, үг үсгийн алдаагүй, найруулга сайтай байхбуюу соёлч байх зэрэг шаардлагууд тус тус орно. удирдлагын шуурхай чанарыг хангах үүднээс цаг тухайд нь захиргааны актыг гаргах удирдлагын уян хатан байдлыг хангах үүднээс ийм нөхцөл боломжийг захиргааны актад зөв харгалзан тусгах захиргааны акт товч тодорхой байх /Шийдвэрлэх зорилт, түүнийг биелүүлэх цаг хугацаа, байгууллага, албан тушаалтан, арга, хэлбэрийг товч тодорхой заана/ Зохион байгуулалт техникийн шаардлага Түүнчлэн актыг хэлбэржүүлэн гаргахдаа эрх зүйн актын стандарт, төрийн албан хэргийг хөтлөх журмыг нягтлан биелүүлж, гаргаж байгаа газар байгууллагын нэр, хаяг, он, сар, өдөр, дугаарыг тодорхойлсон эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, байгууллагын тамга буюу тэмдгээр нотолсон байх ба цаг тухайд нь холбогдох маягаар хэлбэржүүлсэн актыг биелүүлэгчийн сонорт хүргэж нийтлэх явдал нь соёлч байх шаардлагад ордог. захиргааны актын АНГИЛАЛ төрийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн акт хэм хэмжээний бус акт хэм хэмжээний акт Áàòëàí ãàðãàõ
субъектýýð íü Õóóëü ç¿éí
øèíæýýð íü Óëñûí íýãäñýí á¿ðòãýëä
á¿ðòã¿¿ëñýíýýñ õîéø Àêòàä õóãàöààã äóðüäñàí
áîë òýð ºäðººñ íü Бàòëàãäñàí ºäðººñ íü Áàéãóóëàãûí äîòîîäûí Áàéãóóëлãà õîîðîíäûí Îðîí íóòãèéí Óëñûí õýìæýýíèé Õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷ëýõ
õóãàöààãààð íü ¯éë÷ëýõ íóòàã äýâñãýð,
õàìðàõ õ¿ðýýãýýð íü Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí
ýðõ ç¿éí ÀÊÒ Óëñûí íýãäñýí á¿ðòãýëä
á¿ðòã¿¿ëñýíýýñ õîéø Àêòàä õóãàöààã äóðüäñàí
áîë òýð ºäðººñ íü Бàòëàãäñàí ºäðººñ íü Áàéãóóëàãûí äîòîîäûí Áàéãóóëлãà õîîðîíäûí Îðîí íóòãèéí Óëñûí õýìæýýíèé Õ¿÷èí òºãºëäºð ¿éë÷ëýõ
õóãàöààãààð íü ¯éë÷ëýõ íóòàã äýâñãýð,
õàìðàõ õ¿ðýýãýýð íü Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí
ýðõ ç¿éí ÀÊÒ Батлан гаргах журмаар нь: Илрэх хэлбэрээр нь: Хууль бус захиргааны акт
Эрх зүйн бус захиргааны акт
Эрх зүй зөрчсөн акт
Эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн акт
Алдаатай захиргааны акт
Эрх зүйн үр дагаваргүй акт Нэр томъёоны практик хэрэглээ Çàõèðãààíû àëäààòàé àêòàä ãàðñàí àëäàà áîëãîí óã àêòûã õ¿÷èíã¿éä òîîöîõîä õ¿ðãýäýãã¿é. Ýíý íü çàõèðãààíû àêòûí àëäààíû øèíæ ÷àíàðààñ õàìààðàí ò¿¿íèé ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð íü ººð ººð áàéäàãòàé øóóä õîëáîîòîé. Àëäààã ¿ð äàãàâðààð íü äàðààõ áàéäëààð àíãèëíà:
Иëò õóóëü áóñ зàõèðãààíû àêò
Ìàðãààí á¿õèé çàõèðãààíû àêò
Үр дагавар нь:
Т¿¿íèéã õ¿чèíã¿éä òîîöñîíîîð èëýðäýã. Маргаан бүхий акт Зàõèðãààíû áàéãóóëëàãà ýñâýë çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õýýñ çàõèðãààíû àêòûí ýðõ ç¿éí íºëººëëèéã ¿ã¿éñãýíý ãýñýí ¿ã þì.
Èðãýí, õóóëèéí ýòãýýä íü çàõèðãààíû àëäàà á¿õèé àêò ººðñäèéíõºº ýðõ, õóóëü ¸ñíû àøèã ñîíèðõëûã çºð÷ñºí ãýæ ¿çâýë óã àêòûã ãàðãàñàí áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí áîëîí òýäãýýðèéí øóóä õàðüÿàëàõ äýýä øàòíû çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä ãîìäîë ãàðãàíà. Õýðýâ õóóëüä òóñãàéëàí çààñàí áîë çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãàõ ýðõòýé. Çàõèðãààíû àêòûã õ¿чèíã¿éä òîîöîõ Çàõèðãààíû àêòûã ãàðãàñàí áàéãóóëëàãà ººðºº ýñâýë ò¿¿íèé äýýä øàòíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí õ¿÷èíã¿éä òîîöîõ
Çàõèðãààíû õýðãèéí ø¿¿õýýñ àëäààòàé çàõèðãààíû àêòûã õ¿÷èíã¿é áîëãîõ: Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí õóâüä èðãýä, õóóëèéí ýòãýýäýýñ çàõèðãààíû àêòûã õ¿чèíã¿éä òîîöóóëàõ äàðààõ àðãà çàìóóäûã õóóëüчèëæ ºãñºí áàéäàã. Çàõèðãààíû àêòûã õ¿чèíã¿é áîëãîõ õýìæýý õÿçãààð: Çàõèðãààíû àêòûã õ¿чèíã¿éä òîîöñîíîîñ ¿¿ñýõ ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàð: á. Çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû ýñ ¿éëäýõ¿éí óëìààñ èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäèéí ýðõ, õóóëü ¸ñíû àøèã ñîíèðõîë çºðчèãäñºí íü òîãòîîãäñîí áîë. à. Çàõèðãààíû àêò ãàðãàõààñ ¿íäýñëýëã¿éãýýð òàòãàëçñàí øèéäâýð áàéãàà áîë ò¿¿íèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, çàõèðãààíû àêò ãàðãàõ; Çàõèðãààíû àêò ãàðãàõûã äààëãàõ:
Äýýä øàòíû çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàí äàðààõ òîõèîëäîëä çàõèðãààíû çîõèõ àêò ãàðãàõûã òóõàéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòàíä äààëãàíà: 1. Албан ёсны
2. Албаны
3. Албан ёсны биш гэсэн 3 хэлбэр байна. 1. Төсөлд бэлтгэх
2. Хэлэлцэж батлах
3. Биелүүлэгчдийн сонорт хүргэх Захирганы актын хэрэглээ 4. Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé òóõàé îéëãîëò, îíöëîã Захиргааны гэрээ
Захиргааны эрх зүйн гэрээ
Нийтийн эрх зүйн гэрээ /çàõèðãààíû õýðýã õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí §3.1.1-ä "… õóóëü áîëîí íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð …” õýìýýí íèéòèéí ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýñýí îéëãîëòûã õýðýãëýæýý./ Нэр томъёоны практик хэрэглээ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭ Эрх зүйн субъектүүдийн харилцан тохиролцсон захирамжилсан áóñ çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ñàëáàðò ýðõ áà ¿¿ðãèéã ¿¿ñãýõ, ººð÷ëºõ áà äóóñãàõàä ÷èãëýñýí íèéòèéí ýðõ ç¿éí õ¿ñýë çîðèãèéí èëýðõèéëëèéã çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýý ãýнэ. ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÃÝÐÝÝÍÈÉ ÎÉËÃÎËÒ, ÒªÐªË Õóâü õ¿íä ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ òóõàé ãýðýý Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ãýðýý Òºðèéí ºì÷ õóäàëäàõ õ¿ðýýí äýõü ãýðýý Òºðèéí õýðýãöýýã õàíãàñàí ãýðýý Ýðõ õýìæýýíèé òóõàé ãýðýý Çîõèöóóëàõ ç¿éëýýð íü Çîõèîí áàéãóóëàëòûí àñóóäàë, õºäºëìºðèéí ãýðýý Õîëèìîã ìàÿãèéí ãýðýý Ýä õºðºíãºòýé õîëáîãäñîí ãýðýý Äàí ãàíö çîõèîí áàéãóóëàëòûí ãýðýý Àãóóëãààð íü ÿìàð ãýðýýíèé ýðõ ç¿éã õýðýãëýæ áàéãàà
ÿìàð ýðõ ç¿éí õýì õýìæýýíèé çîõèöóóëàëòóóä õ¿чèíòýé áàéõ
õýðýâ ãýðýýòýé õîëáîîòîé ìàðãààí ãàðâàë ÿìàð ýðõ ç¿éí çàìààð ìàðãààí øèéäâýðëýãäýõ
Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга
Гэрээний эрх зүйн үр дагавар зэргийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Захиргааны гэрээг иргэний гэрээнээс ялгахад анхаарах зүйл Нàðèéâчèëñàí óòãààðàà äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã îéëãîäîã. Íèéòèéí çîðèëòûã áèåë¿¿ëýõýä øóóä чèãëýýã¿é, òºðººñ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä íü øààðäàãäàõ Ýä ç¿éëñ áà ¯éë÷èëãýýã áèé áîëãîõîä чèãëýñýí "õóâèéí ýðõ ç¿éí òóñëàõ øèíæòýé õýëöýë" þì. Fiskal Çàõèðãàà ãýдэг нь 5.Çàõèðãààíû ýðõ ç¿éí ãýðýýíèé ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëò, ïðàêòèê õýðýãëýý 6.Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû áóñàä õýëáýð, òýäãýýðèéí îíöëîã Ýðõ ç¿éí ¿ð äàãàâàðã¿é àêò
Íèéòèéí Ñýðýìæë¿¿ëýã
Òºëºâëºãºº áà òºëºâëºëò
Çàõèðãààíû õýëáýðæýýã¿é ¿éë àæèëëàãàà: Çàõèðãààíû ¿éë àæèëëàãààíû áóñàä õýëáýð хичээлийн зорилго тvлхvvр vгс акт эрх зvйн бус хэлбэр захиргааны vйл ажиллагааны хэлбэр эрх зvйн хэлбэр захиргааны гэрээ захиргааны байгууллага захиргааны vйл ажиллагаа захиргаа эрх зvйн шинжээсээ vл хамааран хэрэгжvvлж буй эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоох буюу захиргааны норматив акт гаргах эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх буюу захиргааны акт гаргах зохион байгуулалтын арга хэмжээ явуулах материал техникийн үйл ажиллагаа явуулах Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн хэлбaэрхууль зүйн бүрдлийн үндсэн дээр тодорхой эрх зүйн үр дагавар шууд бий болгох ажиллагааг хамааруулж тооцдог. эрх зүйн акт (захиргааны шийдвэр) гаргах;
гэрээ байгуулах
хууль зүйн ач холбогдолтой бусад үйл ажиллагаа явуулах Захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн бус хэлбэрШууд хууль зүйн үр дагавар бий болгодоггүй зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон материал -техникийн үйл ажиллагаа багтдаг. Зохион байгуулалтын арга хэмжээ: хурал, зөвлөлгөөн, үзлэг, шалгалт хийх, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, ХБХ хийх, 'иргэдтэй уулзах, боловсон хүчнийг шилж сонгох, байршуулах, явуулах гэж байгаа болон явуулж буй арга хэмжээнийхээ талаар тайлбарлах г.м.
Материал - техникийн үйл ажиллагаа: бичиг баримт хүлээн авах, бүртгэх, бүрдүүлэх, олшруулах, тараах, хүргэх, протокол хөтлөх, шаардлагатай мэдээ, лавлагаа бэлтгэх.эд хогшил, техник хэрэгсэлээр хангах гэх мэт үйлдлүүд орно. Хууль зүйн үр дагавараар нь:
Эрх зүйн акт
Эрх зүйн бус акт
Үйл ажиллагааны чиглэлээр
Гадагш чигaлэсэн
Дотогш чиглэсэн Үйл ажиллагааны чиглэлээр
Гадагш чигaлэсэн
Дотогш чиглэсэн Зохицуулалтын шинжээр нь:
Нийтлэг зохицуулалт бүхий
Тусгай зохицуулалт бүхий Оролцогчдын тоогоор:
Нэг талын
Хоёр талын нийтийн эрх зүйн хүрээнд үүссэн тодорхой нэг тохиолдлыг зохицуулахаар захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас амаар буюу бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэр болон эрх зүйн үр дагавар бий болгодог нэг удаагийн захирамжилсан бусад арга хэмжээ зохицуулалт нь нийтийн эрх зvйн салбарт vvсдэг захиргааны байгууллага
албан тушаалтнаас
гарсан байх захиргааны акт нь захирамжилсан аргэ хэрэгсэл мон захиргааны акт нь тодорхой зохицуулалтыг агуулсан байдаг захиргааны акт нь тодорхой нэг
тохиолдуудыг зохицуулдаг зохицуулалт нь шууд бvхий нолоолол байна. материаллаг шаардлага формал эрх зvйн
шаардлага Формаль эрх зйн шаардлага
1. Захиргааны актыг эрх хэмжээнийхээ дотор гаргах
2. Эрх зйн хэм хэмжээнд заасан журмаар гаргах
3. Эрх зйн хэм хэмжээнд заасан хэлбэрээр гаргах
Нутаг дэвсгэрийн хамаарал
Чиг vvргийн хамаарал
Шатлан захирах ёсны хамаарал
Материаллаг эрх зйн шаардлага
1. захиргааны байгууллагад
захиргааны акт гаргах эрхзvйн
vндэслэл байх ёстой
2.захиргааны актын
агуулга хангалттай
тодорхой 3. захиргааны акт нь vндсэн хууль тэдгээрт vндэслэсэн эрх зvйн бусад хх-нд нийцсэн байх ЭРХ ЗЙН ТУСГАЙ ШААРДЛАГА
эрх бvхий байгууллагаас заавал урьдилан /виз/ авсан байх эрх бvхий оор байгууллгатай хамтран
хэлэлцэж /хавсарсан/ захиргааны акт гаргах оор захиргааны байгууллагатай зовшилцсоний vндсэн дээр захиргааны акт батлан гаргах Нийгэм улс трийн шаардлага
Актад тавигдах шаардлага
Хууль ёсны шаардлага
Зохион байгуулалт техникийн шаардлага
Хууль зүйн шинжээр нь
Батлан гаргасан субъектээр нь
Үйлчлэх нутаг дэвсгэрээр нь
Үйлчлэх хугацаагаар нь
Илрэн гарах хэлбэрээр нь
Батлан гаргах аргаар нь
хууль зүйн шинжээр нь батлан гаргах сүб-р муе-ийн зарлиг захирамж зг-н тогтоол ерөнхий сайдын захирамж яам агентлагийн тушаал тогтоол бүх шатны ИТХ засаг даргын захирамж захиргаанаас бусад байгууллагад
гаргаж байгаа акт
Full transcript