Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ของสำนั

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ของสำนั

งานวิจัย
1.ประเด็นที่ต้องการแสวงหาคำตอบ

2.ผ่านกระบวนการแสวงหาคำตอบที่เชื่อถือได้

3.ได้มาซึ่งคำตอบที่มึความถูกต้องแม่นยำ

4.ผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องคุ้มค่า
งานวิช่าการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารสนเทศที่ผ่านมา
1.โครงการพัฒนาสื่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ e-learning วิชา ระบบงานสารบรรณอิกล็กทรอนิส์ [2551]
2.โครงการศูนย์รวมภาพถ่ายวงงานรัฐสภา (Parliament Web Gallery) [2552]
3.รายงานการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ RFId และนำเสนอระบบเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางาน และการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ [2553]
4.รายงานการวิจัย เรือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี multi-touch สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร [2554]
5.โครงการศูนย์จัดเก็บข้อมูลภาพ เสียง และจดหมายเหตุของรัฐสภา [2556]
6.รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา Computer literacy การใช้งานไมโครซอฟท์ออฟฟิค ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [2557]
7.รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) [2558]
รายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (SMART DEVICE)
ที่มา :
- การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
- การนำอะุปกรณ์๋ไอทีส่วนตัวมาร่วมใช้งานในองค์กร
(bRING YOU OWN DEVICE)

ปัญหา
-ความหลากหลายของ dEVICE
-ความปลอดภัย
-ความรู้ในการใช้งาน
-นโยบายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1.สำรวจการนำอุปกรณ์ (sMART DEVICE) มาใช้ในการปฏิบัติงาน

2.สำรวจการใช้,ความรู้,สภาพปัญหา,ความปลอดภัย

3.นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ

4.นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารฯ
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร : ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,041 คน

กลุ่มตัวอย่าง :
ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 334 คน

การสุ่มตัวอย่าง : แบบโควต้า (qUOTA sAMPLING)
การศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เครื่องมือ
แบบสอบถาม 1 ชุด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ smart device
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้อุปกรณ์
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ตัวแทนสำนักฯ นำแบบสอบถามไปแจกตามกลุุ่มเป้าหมาย

ที่ได้กำหนดไว้ตามจำนวนโควต้าที่่ได้รับ
2.รวบรวบส่งแบบสอบถามกลับมายังกลุ่มงานวิทยาการฯ

สำนักสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
3.หากติดปัญหา ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คุณพจนา พรกนกพิพัฒน์ โทร.02-244-2347
Full transcript