Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Andre verdenskrig

kap.7
by

Jeppe Gaupseth

on 22 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Andre verdenskrig

Før krigen
•1920 tallet: Håp på varig fred etter den første verdenskrigen
Ettervirkningene av første verdenskrig førte til drastiske politiske, kulturelle og sosiale endringer

•Stormaktene skrev under Versaillesfreden

•USA lånte penger til Tyskland slik at de kunne betale krigsskadeerstatning og få orden på økonomien
o Kommunister og nazister mistet oppslutning

•Tyskland med i Folkeforbundet

•1928: De fleste land undertegner en avtale om å løse konflikter uten bruk av våpen

•Tyskerne blir ikke anerkjent som likeverdig partner av Frankrike og Storbritannia, og innleder derfor et hemmelig militært samarbeid med Sovjetunionen på tvers av Versaillestraktaten.
o Tyske offiserer fikk utdanning i øst, mot at Sovjet fikk tilgang på tysk våpenteknologi
•1929
Black Thursday
: Børskrakket utløser verdenskrise
- Gir grobunn for ekstreme politiske bevegelser i Europa
- 1939: Alle stater i Øst-Europa under diktatorstyre

•Fredsoptimisme forsvant
- Krise og konflikter preger landene

•Folkeforbundets nedrustingskonferanse bryter sammen, land melder seg ut eller velger å stå utenfor. Land ikke lojale på bestemmelser tatt i FF.
Andre verdenskrig
Krigen begynner i Asia-
Japansk aggresjon frem
til 1941
Det europeiske forspillet
– det ekspansive Italia
Borgerkrigen i Spania
• 1936-39: Konflikt om våpenmakt, stod mellom
høyresiden
og
venstresiden


Høyresiden
: Konservative jordeiere, nasjonalistiske offiserer, politiet, katolikker og fascister


Venstresiden
: Moderate liberale, sosialdemokrater, kommunister, trotskister, anarkister

• 1936: Venstresiden danner folkefrontregjering som ville gjennomføre reform av den katolske kirken, hæren og godseierne
•Folkefrontregjeringen vinner valget samme året men høyresiden organiserer et statskupp ledet av Francisco Franco. Dette utløser en borgerkrig som krevde en halv million liv, og med at folkefrontregjeringen tapte.

•Høyresiden hadde fått god hjelp fra Mussolini og Hitler i borgerkrigen
o Italia bidrog med 50 000 ”frivillige” soldater
o Tyskland satte inn flystyrker som fraktet Francos soldater og utførte bombeangrep

•Venstresiden fikk ingen militær støtte fra verken Frankrike eller Storbritannia fordi britene var skeptisk til kommunistisk demokrati og Frankrike hadde selv en folkefrontregjering og var redd for å bli dratt inn i en ny storkrig
• Satset på en diplomatisk løsning og resultatet ble en ikkeinnblandingsavtale som ble undertegnet av både Hitler og Mussolini, men disse to brøt denne avtale.

o Som konsekvens av avtalebruddet, sendte Sovjet inn våpen og militære rådgivere til Folkefronten, 40 000 antifascister fra USA og Vest-Europa meldte seg frivillig til å støtte folkeregjeringen.

• Mot slutten av borgerkrigen oppstod det motsetninger mellom kommunister og andre grupper i folkefrontregjeringen, som bidro til at de tapte krigen
Tyskland og Sovjet brukte krigen til å teste ut nye fly, stridsvogner og kampteknikker. Offiserer fra Tyskland, Italia og Sovjet fikk krigserfaring som de senere brukte i den globale krigen.

Borgerkrigen i Spania viste at demokratiske krefter ikke var klar eller villig til å konfrontere nasjonalister, fascister, nazister og høyre radikale grupper som var på fremmars i Europa.

Hitlers oppgjør med
Versaillesfreden
Tyskland tar Østerrike
og Tsjekkoslovakia
•Hitlers neste mål var Østerrike, og med støtte fra det nazistiske partiet i landet skapte han politisk kaos

•Våren 1938 rykket tyske soldater inn i landet for å ”gjenopprette ro og orden”
o Mange østerrikere var begeistret for at Hitlers fødeland ble innlemmet under hans førerrike.

•Hitler ville samle enda flere tyskere under sitt rike, og satte øynene på Sudet-området i Tsjekkoslovakia. Her bodde 3 mill. tyskere

•Tsjekkerne avviste kravet, fordi området hadde rike kullforekomster og var viktig grensefestninger
Tysk-sovjetisk avtale
• Stalin mislikte at Sovjet ikke fikk delta på Münchenforliket, og at de var overlatt til sin egen skjebne
o Hevdet også at vestmaktene ofret de tsjekkoslovakiske områdene for sin egen sikkerhet

• Som et motrekk inngikk han en overraskende ikkeangrepsavtale med Tyskland der de ble enige i en hemmelig protokoll om å dele Polen mellom seg, i tillegg til at Sovjet skulle få overta Estland, Latvia og Litauen (baltiske land) + Moldova
• Denne avtalen ga Sovjet tid til å ruste seg opp til et evt. senere angrep fra Tyskland. Stalin håpte også at Tyskland og vestmaktene ville ødelegge hverandre, og på den måten gjøre det lettere å innføre kommunistiske revolusjoner i Vest-Europa

o I tillegg fikk Sovjet tilbake områder med sek mill. hviterussere og ukrainere som var avstått til Polen etter den russiske revolusjon
Tyskland angriper
Polen
•Hitler trodde ikke vestmaktene ville forsvare Polen, og gikk 1. Sept til angrep på landet

•To dager senere erklærer Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland

•Men i løpet av 4 uker var Polen nedkjempet

•Verken Frankrike eller Storbritannia sendte militær hjelp, til polakkenes store skuffelse, fordi de ventet på at Tyskland skulle angripe dem
• I det polske felttoget demonstrerte tyskerne en ny form for krigføring, lynkrig, som forklarer mye av det tyske overtaket i de to første årene i verdenskrigen


Bewegungskrieg (Blitzkrieg+Kesselschlacht)
bestod av hurtige fremstøt og omringing med lette panservogner og stupbombefly. Dette overrasket det polske forsvaret og satte de ut av spill.
Diktaturer på frammarsj 1939-1942
– Sovjet angriper Finland og erobrer
de baltiske statene 1939-40
•Etter at Stalin hadde tatt over østlig del av Polen, ville han sikre seg mot å bli angrepet vestfra

•Krevde at det tyskervennlige Finland måtte avstå landområder + sovjetiske baser på finske øyer, slik at de Sovjet kunne forsvare Leningrad
o Ble avvist, og Sovjet svarte med invasjon
• Vestmaktene sympati for Finland

o Storbritannia og Frankrike ville hjelpe, ved å landsette tropper i Narvik som skulle rykke østover for å ta kontroll over malmgruvene i Kiruna + hjelpe finnene mot Sovjet i krigen

o Franskmennene ventet et tysk framstøt mot forsvarsrekkene langs Rhinen og ville engasjere tyskerne i nord, slik at presset på Frankrike ble mindre

o Vestallierte mislikte svensk malmeksport til tysk krigsindustri

o Norge og Sverige protesterer iherdig, og planene faller bort da Finland og Sovjet slutter fred 1940
Norge blir en brikke
i stormaktsspillet
•1939-40: Britene mer og mer misfornøyd med Norges nøytralitetspolitikk
o Mislikte at tyske skip med krigsviktige varer slapp gjennom britisk marineblokade
o Reagerte kraftig da tre engelske handelsskip ble senket av tyske u-båter på norsk sjøområde

•Britene vil derfor ha egne skip på norsk farvann

•Feb 1940: Britiske soldater angriper Altmark (tysk skip) ved Egersund og befrir 300 fanger uten at norske soldater griper inn
•1940: Briter legger ut miner langs norskekysten
o Også mindre hærstyrke i Storbritannia dersom Tyskland går i land i Norge

•Vidkun Quisling besøker Berlin 1939, og Hitler planlegger et felttog mot Nord
o Quisling ønsket at nordmenn og tyskere burde gå sammen om å bekjempe jøder og kommunisme
o Disse ideologiske argumentene kan ha styrket Hitlers visjon om å skape et storgermansk, nazistisk Europa med front mot kommunistiske Sovjet

•Den britiske aksjonen mot Altmark overbeviser Hitler om at den norske nøytraliteten ikke var til Tysklands fordel
o Invasjonsforberedelser trappet opp, og angrepsplaner vedtatt
•Sovjet bekymret over Japans ekspansjon, spesielt det at de hadde inngått en antikomiternavtale med Tyskland 1936 om å stå sammen mot kommunismen

•1938 og 1939 ble det væpna sammenstøt mellom Japan og Sovjet, men våren 1941 undertegnet de en ikkeangrepsavtale som sikret dem i å slippe tofrontskrig

•Japan satset alt på å gå til krig mot de vesteuropeiske kolonimaktene i Asia og USA for å sikre tilgangen på råvarer.
• Japan går fra en keiserlig føydalstat til moderne industrimakt
o Eksport og folketall øker
o Ruster opp militæret

• Vil sikre råvaretilgangen ved å sette ut militære styrker på asiatisk fastland og Stillehavet

• Denne imperalismen møtte motstand hos Russland, USA, Kina, Frankrike og Storbritannia

• 1VK hadde Japan vært på de allierte sin side
o Misfornøyde med fredsoppgjøret, siden vestmaktene ikke anerkjente Japan som stormakt
o Fikk heller ikke klausul i FF-pakt om at alle raser måtte likestilles
o USA stengte grensene for asiatiske innvandrere
•Antivestlige følelser stod sterkt blant unge nasjonalister
o Ville gjenreise japansk kultur og gjøre seg uavhengige

•Ble styrket av det økonomiske krakket

•Kom også til makten gjennom snikmord

•Blir fordømt av FF etter at de erobrer Mandsjuria, svarer med å melde seg ut

•Lager sin egen ordning med seg selv i midten, ruster opp militæret for å gå til krig mot Kina
o Dette skjer i 1937
Tyskland på offensiven
– Hitler slår til mot nord
• 9. april 1940: Danmark invadert, kapitulerer umiddelbart
o Tyske lyngangrep mot Norge, og når alle sine hovedmål i løpet av dagen
o Regjeringen flykter nordover og håper på hjelp fra Storbritannia, noe de fikk

• Før invasjonen, fikk den norske utenriksministeren flere ganger varsler om at tyskerne var på vei nordover
o Trodde ikke tyskerne hadde fiendtlige hensikter
o Fikk derfor ikke forberedt forsvaret til krig
o Da tyskerne kom, var det for sent
•Verken de norske eller allierte styrkene klarte å hamle opp med de tyske troppene, som var bedre trent og utrustet
o Etter tre uker var Sør-Norge under kontroll

•Denne militære katastrofen utløste regjeringskrise i Storbritannia, og Winston Churchill avløste Chamberlain som statsminister.

•Hvorfor var det norske forsvaret så dårlig utrustet?
o Se side 231

•Våren 1940: Kongen og regjeringen drar til Storbritannia da de allierte trekker seg ut av Nord-Norge for å forsvare sine egne landområder
Benelux-landene og Frankrike
blir nedkjempet
• Effektiv planlegging og lynkrigstaktikk fra Tyskland sørget for at Frankrike var i kne i løpet av 6 uker

• Tyskland okkuperte nordlig del av Frankrike, den sørlige delen overlatt til en regjering som samarbeidet med Hitler om å utlevere jøder og kommunister (Vichy-regjering)

• Vichyregjeringen fikk også franske tropper til å angripe britiske tropper i Afrika
o Charles de Gaulle dannet en britiskvennlig motstandsbevegelse med hovedkvarter i London
Slaget om
Storbritannia
• Hitler forbereder angrep på Storbritannia etter å ha knekt Frankrike
o Må først ta det britiske luftforsvaret

• 1940: Juni-september - slaget om Storbritannia utkjempet i luften

• Resultatet var at Tyskland mislykkes. Dette forbløffet mange.
• Årsaken til at GB lykkes, var fordi de hadde:

o nye jagerfly i Spitfire og Hurricane

o Radar som oppdaget tyske fly på lang avstand, og dette sørget for at luftvernkanonene ble klargjort og flyene kom raskt på vingene

o Churchill holdt motet oppe i befolkningen med sine patriotiske taler, på tross av terrorbombing fra tyskerne

o Våpenavtale med USA
Aksemaktene tar kontroll
over Balkan
• Hitler avlyser invasjon av Storbritannia, og forbereder i stedet felttog mot øst

• Ble forsinket, fordi Mussolini hadde problemer på Balkan
o Italia hadde angrepet Albania i -39 og Hellas i -41 for å utbygge deres nye romerske imperium
o Italierne ble slått tilbake, og Hitler bestemmer seg for å ta både Hellas og Jugoslavia
o Dette betydde at hele Balkan var i aksemaktenes vold sommeren 1941
Angrepet på
Sovjetunionen
•1941, juni: Hitler bryter ikkeangrepsavtalen med Stalin fra 39.

•Store tyske styrker med soldater fra Finland, Ungarn og Romania angrep dårlig forberedte sovjetiske tropper

•Tyskland tok over to mill. krigsfanger, og ødelegger store mengder sovjetiske fly og kanoner
• Da høsten kom var både Moskva og Leningrad truet, i tillegg til at Tyskland hadde trengt dypt inn i Ukraina

• Stalin sendte fredsfølere til Hitler, som valgte å ignorere dem fordi han regnet med å knuse sin kommunistiske hovedfiende på kort tid
Krigen utvides
i Asia
• 1941: Japan regner med at Stalin holder deres ikke angrepsavtale fordi Sovjet hadde store problemer

• En ny japansk krigersk regjering bestemmer seg for at det er tid for oppgjør med USA
o USA hadde nemlig avbrutt all handel med japanerne etter at Japan okkuperte Fransk Indokina

• For at Japan skulle utkonkurrere USA i Asia og Stillehavet, valgte de å bombe den amerikanske flåten på Hawaii 7. des: Pearl Harbor

• USA erklærer krig mot Japan
o Tyskland og Italia erklærer krig mot USA
• Nå er Stalin, Churchill og Roosevelt sammen om å bekjempe Tyskland og Italia

• Hitler så på Japan som uovervinnelig støttespiller

• Så det som nødvendig å stoppe forsyningsforbindelsen mellom USA og Storbritannia, og startet ubåtskrig

• Håpet var at Tyskland skulle seire i Europa før USA rakk å gripe inn, da USA måtte føre tofrontskrig i Stillehavet og Atlanterhavet

• Japanerne okkuperte raskt store områder i Sørøst-Asia
o Ble i starten hilst velkommen, men gikk snart opp for dem at japanerne var verre enn kolonimaktene
Rasekrig og terror
– japanske overgrep
• Japanske soldater hadde rasistiske forestillinger, særlig om kinesere
o Så på dem som en mindreverdig rase

• Det verste overgrepet skjedde i Nanjing -37, da 300 000 mennesker mistet livet i løpet av 6 uker. Folk ble drept på de verste måter. 20 000 kvinner voldtatt i full offentlighet

• Nanjingmassakren skaper fremdeles problemer i forholdet mellom Kina og Japan
• Japanerne ble lært opp til å kjempe til siste mann, og så på forakt med soldater som overga seg

• Vestlige soldater som overga seg slik, ble behandlet som om de hadde mistet retten til å leve
o Enten skutt umiddelbart
o Slavearbeid
Nazistenes rase-
og utryddelseskrig i Øst Europa
• Nazistenes raselære: Tyskere var Europas herrefolk som skulle styre verdensdelen i nært samarbeid med nederlendere og skandinaver.

• Nazistparti i disse landene fikk tysk støtte

• Unge menn oppfordret til å verve seg inn i Waffen SS
o Eliteavdeling som bygger på germansk rase- og våpenfellesskap
o Skulle også avle frem en ny superrase, som skulle dominere verden og lede forsvaret av Europa mot framtidige angrep fra Asia
• Slaviske folk sett på som undermennesker med begrensa oppgaver

• Hitler ville utslette den polske og sovjetiske staten, i tillegg til å forflytte og redusere antallet polakker og russere

• Polakker nektet videregående utdanning, og måtte jobbe på gårdsbruk

• Polske intellektuelle systematisk henrettet, fordi de var bærere av polsk nasjonalisme
• Før tyskere trakk seg tilbake, benyttet de ”Den brente jords taktikk” som førte til at 70 000 landsbyer ble ødelagt i Sovjet

• Nazistene opprettet spesialavdelinger (
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei
) som hadde til hensikt å utrydde kommunister, partisaner, jøder og sigøynere

• Det verste eksempelet på utsulting var under beleiringen av Leningrad, som varte 900 dager og tok 6 350 000 liv.
(her deltok SS divisjon Norge)

• De fleste sovjetiske døde av kulde, sult, utmattelse eller sykdom
Sovjetisk krigføring
• Heller ikke sovjeterne behandlet krigsfangene sine på en human måte etter folkerettens regler

• Kvinner måtte overta hovedansvaret i landbruk og i industrien (her 50%)
o Arbeiderne levde på sultgrensen

• Da tyskerne var på retrett, slo sovjeterne hard ned på ikke-russere som han mente hjalp tyskerne
o Sendte hele folkegrupper i fangeleirer (tsjetsjenere, Krim-tartarer, Volga-tyskere)
o Gjaldt også sivilbefolkning i Polen, Tsjekkoslovakia og østelige del av tyske riket: De fleste flyktet vestover
Mange av disse ble drept i kryssilden mellom frontene og hevnangrep fra den slaviske lokalbefolkningen
• Under krigen blusset det gamle hatet mellom russere og polakker opp igjen
o Pga staten deres ble oppløst av ikkeangrepsavtalen fra 1939
o I tillegg til at året etter ble store mengder polske offiserer og intellektuelle henrettet

• Forholdet mellom de to slaviske folkene forverret
o Polske opprørere gjorde motstand mot tyskere i Warszawa, men fikk ikke hjelp fra Sovjet, slik at tyskerne kunne slå ned opprøret
o Da Sovjet erobret byen kort tid etter, satte Stalin inn en polsk regjering av kommunister
 Fikk liten støtte av befolkningen
Vestalliert
terrorbombing
• 1940: De vestallierte begynte med strategisk bombing for å svekke den tyske krigsindustrien

• Britene og USA prøvde å demoralisere sivilbefolkningen slik at nazistene måtte kapitulere ved å bombe byer og industriområder
o I tillegg ville de vise Stalin at de gjorde sitt for å redusere presset på Sovjet i øst
• Disse angrepene med brannbomber skapte ildstormer, som ble opp til 1000 grader varme. Dette forbrukte store mengder surstoff, som førte til et voldsomt sug (trær ble revet opp av rota, folk ble trukket inn i flammene i 200km/t osv).

• Moralen i Japan (som også ble bombet slik) og Tyskland ble ikke svekket. Krigsføringen fikk heller ikke oppmerksomhet i de vestlige landene (om de stred i mot Folkeretten)
Dresden - feb. 1945
Holocaust
• Hatet mot jødene var en av grunnpilarene i nazismens ideologi (antisemittisme)

• I 1930 prøvde nazistene å tvinge jødene til å forlate landet, ca. halvparten gjorde dette

• Etter Polens kapitulasjon -39, ble de samlet i gettoer frem til -42.
o Da ble de transportert til utryddelsesleirer, der de overlevende ble sortert - '
Die Endlosnung
' - den endelige løsningen

• Fangene som jobbet i rustningsfabrikker i Auschwitz, levde gjennomsnitt bare noen mnd.
o Døde pga mangel på mat, klær, sykdommer eller mishandling
o Alle eiendeler ble samlet inn og sendt til videre bruk i Tyskland, det gjaldt også kvinners hår, gulltenner og asken fra de døde
De allierte får overtaket
– slaget om Atlanterhavet
• USAs deltakelse viktig: Amerikansk industri kunne produsere store mengder krigsutstyr til Storbritannia og Sovjet, uten fare for fiendtlig bombing

• Ble sendt over Atlanteren, men ikke uten problemer, pga tysk ubåtkrig (senket allierte handelsskip)
o Løsningen ble å sette inn langrekkende bombefly og marinefartøy

• Høsten 1943: Endelig nok våpen og forsyninger til at Storbritannia kan invadere det okkuperte Europa
Tyske nederlag
på østfronten
• Hitler fikk nådestøtet på østfronten

• 1941-42: Sovjetere stanset Hitlers frammarsj mot Leningrad og Moskva
o Stalin kunne overføre soldater fra den asiatiske delen av Sovjet, pga ikkeangrepsavtalen med Japan
o Den røde armè tok i bruk nye våpen
o Trent opp store militæravdelinger med høy kampmoral
o Tyskerne var ikke utstyrt for vinterkrig, og var i tillegg måtte forsvare en 1600km lang front (hadde ikke nok forsyninger)
• Stalin fikk støtte av folket
o gjennom å spille på nasjonalistiske strenger, og sa det var landet (og ikke kommunismen) som skulle forsvares
o Fikk med seg den russisk-ortodokse kirken (propaganda mot de tyske barbarene i den store fedrelandskrigen)
o La ned komintern for å vise vestmaktene at kan kjempet mot nazistene, og ikke for kommunismen
• Sommer 1942: Hitler gir ordre om å ta over oljefelt i Kaukasus og industribyen Stalingrad
o Den røde arme klarte å bite seg fast ved elvebredden i byen

• 1943: Det største slaget i historien, da tyskerne ble omringet og måtte kapitulere (en mill. døde og sårede).

• Seieren ved Stalingrad ble et vendepunkt i krigen på østfronten
o Året senere var de tyske troppene drevet tilbake til Polen
T-34
Ørkenkrig i Nord-Afrika
og italiensk kapitulasjon
• Italia prøvde å presse Storbritannia ut av Nord-Afrika ved å invadere Egypt

• England slo angrepet tilbake, men så fikk Italia hjelp
o Hitlers afrikakorps nådde nesten frem til Suezkanalen, før det ble stoppet og tvunget til retrett

• November 1942: Tyskland og Italia taper et avgjørende slag i Egypt
o Amerikanske og britiske tropper ble landsatt i Marokko og Algerie
• Aksemaktene overga seg i mai 1943

• Briter og amerikanere dro over Middelhavet og gikk i land på det italienske fastlandet

• September 1943: Italia gir opp, Mussolini styrtet og fengslet
o Ble derimot befridd av tyske kommandosoldater, og forsatte krigen på Hitlers side til han ble fanget og henrettet i 1945
Invasjonen i vest
• Stalin ville at GB og USA skulle åpne for en avlastningsfront i vest
o Kanskje pga. Sovets enorme tap av mennesker og materielle verdier

• Stalin mistenkte at de vestallierte ville la Sovjet forblø
o Realiteten var at de trengte nok våpen og utstyr for å lykkes

• Høsten 1943: Forsyningslinjer over Atlanteren sikret, troppen trent opp og landgangsfartøyer ble klargjort
• GB og USA måtte ødelegge store deler av det tyske flyvåpnet og franske kommunikasjoner måtte ødelegges
o Måtte også lure tyskerne til å tro at angrepet kom ved Calais, der den engelske kanal er på sitt smaleste

• 6.juni 1944: D-dagen, invasjonen av Normandie.
o Den største amfibieoperasjonen i verdenshistorien

• Det ble harde kamper på strendene, men de allierte seiret, og lykkes i å befri Paris (slutten av August)
• Hitler prøvde forgjeves å få en motoffensiv like før jul 1944

• Hitler utkommanderte alle menn mellom 16 og 60 år til krigstjeneste og brukte nye rakettvåpen, men nederlaget var ikke til å unngå

•Begikk selvmord 8.mai 1945 da Sovjetiske tropper inntok Berlin
o Krigen over
Japan blir presset tilbake
• Juli 1942: Den japanske ekspansjonen i Stillehavet stoppet ved Midway (nord for Hawaii)

• USA klarte å senke fiendens hangarskip, og kunne ta fatt på gjenerobringer av de okkuperte områdene (sammen med de allierte)

• De møtte hard motstand, og da krigen var slutt i Europa, var fortsatt store områder okkupert av Japan i sørøst-Asia og Kina
• Mange japanske politikere ville ha fredsforhandlinger, men møtte liten forståelse hos den krigerske regjeringen
o Stolte på selvmordsflygere og ville kjempe videre

• USAs nye president, Truman, avsluttet krigen ved å ta i brukt atomvåpen, og bombe Hiroshima og Nagasaki
oMellom angrepene erklærte Sovjet krig mot Japan

• Kort tid etter kapitulerte Japan, og andre verdenskrig var over
Ribbentropp
Molotov
Norge under andre verdenskrig
– striden om okkupasjonsstyret i 1940
• Tyskerne ønsket en å få et nytt styre i landet i samarbeid med regjeringen
o De tyske styrkene nådde aldri frem, og regjeringen flyktet

•De oppholdt seg i landet til Norge måtte kapitulere i juni 1940
o Flyktet da til Storbritannia

• Vidkun Quisling var verdens første til å gjennomføre et statskupp over radio
o Han avsatte regjeringen
o Utnevnte en ny nasjonal regjering
o Stemplet all motstand mot tyskerne som kriminell
• Da Hitler stilte seg bak Quisling, gjorde det lettere for regjeringen å stille seg i mot Quisling
o Motstandsviljen økte

• En uke senere ble den erstattet av adminstrasjonsrådet
o Tok seg av det sivile styret av de okkuperte delene av landet
o Bestod av representanter fra statsadminstrasjonen og store organisasjoner i næringslivet

• Folk sluttet opp om dette adminstrasjonsrådet, fordi de ønsket at landet gikk tilbake til normale forhold så fort som mulig
• Mange bedriftseiere solgte varer og tjenester til tyskerne, og mange andre tok seg arbeid på tyske anlegg før kampene i Nord-Norge var over…

• Rett etter invasjonen opprettet Hitler Reichskommissariat under ledelse av Terboven
o Maktsenter for tyskerne

• Terboven forhandlet med adminstrasjonsrådet om en ny styringsordning
o Folk flest trodde tyskerne var i ferd med å vinne krigen da Frankrike hadde kapitulert 1940, og adm.rådet strekte seg svært langt
Var villig til å avsette Nygaardsvoldregjeringen og innføre et riksråd i stedet

• Sendte brev til kong Haakon om å gå av

• Ble ikke noe av, Hitler avbrøt forhandlingene
o Ville ha mer kontroll over Norge under forberedelsene til angrepet på Sovjet
o Lydhør overfor Quisling om å gi nazistene en ny sjanse

• Terboven oppløser Adm.råd og forbyr alle partier unntatt NS

Avsatte også kongehuset og regjeringen, og opprettet i stedet et kommissarisk statsråd under tysk overhøyhet.

• Quisling ikke med i rådet, men fortsatte som fører for NS
1933-39
1940
1941
1942-43
1944-45
Guernica -

Picasso
June 1944, Normandy, France
Battle of Iwo Jima
- Feb. 1945
Hiroshima og Nagasaki
feb. 1945
Tyskerne som
okkupanter
• Hitler så på Norge som et skjebneområde, der krigen kunne bli avgjort

• Redd invasjon i nord, og bygde kanoner over hele kysten

• Norge var et viktig oppmarsjområde i krigen mot Sovjet

• Norske metaller var viktig

• Fiskhermetikk godt for soldatene

• Når vi sammenligner med andre okkuperte land, ble det norske folket godt behandlet
o Pga nordmenn var en del av den ariske rasen
o Tok likevel i bruk vold
• Opprettet fangeleirer, der folk kunne interneres hvis de viste motstandsvilje

• Lærere, studenter og offiserer massearrestert

• Om motstandsfolk drepte en tysker, fikk det voldsomme konsekvenser

• Gestapo og det norske sikkerhetspolitiet brukte norske angivere og infiltratører
o Rinnanbanden torturerte og drepte for å få folk til å snakke

• 44 000 norske menn og kvinner fengslet
o 9000 sendt til fangeleirer i Tyskland
o 2000 mistet livet under motstandskampen
• 18 000 slaviske fanger i Norge døde, ble utsatt for ekstremvold

• Tyskerne fikk tak i relativt mange jøder i Norge (med norsk assistanse)

• 1940: Norsk politi går med på å registrere jøder og inndra radioene deres
o To år senere gjennomførte politiet og Gestapo massearrestasjoner og sendte jødene til Tyskland
63% klarte å rømme til Sverige
771 ble transport med sjøveien til Tyskland, 737 døde…
Samarbeid med tyskerne
• Quisling og NS ville få en nyordning i samfunnet

• Prøvde derfor å ta kontroll over statsapparatet, fylker og kommuner
o + store nærings- og yrkesorganer

•Riksting i stedet for Storting

•Quisling håpet å få en fredsavtale med tyskerne, og at Norge ville få en plass i det nye 'Storgermanske' Europa.
o Et viktig ledd i planen var å opprette en ny norsk hær, som kunne settes inn mot Sovjetunionen

• 1. Feb 1942: NS danner ny regjering som avløser kommissariske statsrådet
o Quisling ministerpresident, men Terboven sitter med reell makt
• NS fikk 55 000 nye medlemmer i løpet av krigen
o Antikommunister
o Hitler vil vinne krigen
o Misfornøyd med Nygaardsvoldregjeringen innsats, de var feige
o Politifolk under sterkt press fra nazistene
o Frykt for å miste arbeidet
o Infiltrere
o Barn av NS medlemmer ble mobbet av sympatisører av kongen, regjeringen
o Ungdommer tiltrekt av de militariske sidene ved NS

• 6000 nordmenn var soldater for Tyskland
1000 døde på østfronten
• 30-40000 kvinner hadde tyskerkjærester
o 9000 fikk tyskerbarn

• Mange tjente gode penger på okkupasjonen
o Bygg- og anleggsbransjen
 100 000 arbeidet her av nordmenn

•Mangel på arbeidskraft pga. tyskernes satsing på infrastruktur
o Ironisk nok med å mordernisere norsk næringsliv
Motstanden mot tyskerne og NS
• Motstand fordi nazistene ville avskaffe grunnleggende demokratiske rettigheter

• Motstanden begynte med Kong Haakons radiotale om å avvise regjeringen om å gå av
o Sendt på trykk i de illegale avisene

• Høsten 1940: Høyesterett går av, Idrettsforbundet trekker seg i protest mot NS
idrettsungdommen boikottet arrangement i naziregi

• Biskopene tar avstand

• Samme med yrkesorganisasjoner
• Terboven erklærer unntakstilstand for å knekke den sivile motstanden
o To menn fra fagbevegelsen skutt

• NS overtar LO og arbeidsgiverforeningen, andre organisasjoner nazifisert eller oppløst
o Danner grunnlag for hemmelige organisasjoner som samarbeider nært under en felles motstandsbevegelse

• 1942: Toppet seg da lærere nektet å gå inn i naz. Fagforening
o Foreldre protesterer også på at elevene skal inn i nasjonalsosialitisk ungdomsbevegelse

• Massearrestasjon av lærer, sendt til Kirkenes
• Fører til at motstanden bare vokser
o NS oppgir framstøt på skolene

• Nå mister tyskerne troen på NS

• 1944: Hjemmefronten forhindrer NS i å danne en ny norsk hær ved at hindre at ungdom blir innkalt til arbeids- og krigstjeneste

• Milorg (militær del av motstandsbevegelsen) blir viktigst mot slutten
o Vanskelig å bygge opp en hemmelig hær
o Våpen og utstyr smugles inn fra GB
o Risikofylt å lære opp mannskapene

• Tyskerne hadde et effektivt etterretningsvesen som gjorde jobben mye vanskeligere
• Milorg var redd tyske represalier, kritisk til geriljakrig og sabotasje
o Briter uenig, og tar saken i egne hender

• Først 1943 samarbeider de med de allierte

• To siste krigsårene flere sabotasjeangrep mot jernbaner og drivstofflagre
o Dominerte likevel ikke

• De allierte krevde at Milorg skulle holde seg i beredskap

• Kommunister uenig, utførte geriljakrig på egen hånd
Utefronten
• Nygaardsvoldregjeringen tok kontroll over handelsflåten.

• Norges viktigste bidrag i kampen mot nazismen var nettopp å sende forsyninger for de allierte
o Kostet 600 skip og 3000 msk liv (sjøfolk)

• Inntekene fra handelsflåten sørget for militæravdeilinger i utlandet
o Bla. Kompani Linge
Frigjøringen
• Slutten 1944: Sovjet tvang tyskerne på retrett

• Tyskerne tente fyr på alt de kom over

• Den tyske militærledelsen besluttet å legge ned våpnene 8. Mai 1945
Krigens virkninger –
Norge og de nordiske landene
Norge
• Bevisst på et bedre forsvar, og at nøytralitetspolitikken ikke holder mål

• Videre forsvarssamarbeid med GB og USA

• Medlem av NATO

• Krigsdeltakere fikk varige fysiske og psykiske lidelser

• Dømt til landssvik: Mobbet

• Samme gjaldt kvinner med tyskerkjærester og tyskerbarn

• Økt oppslutning om Folkestyre og kongedømme
o Klassemotsetninger svekket

• Interesseorganisasjoner fikk større innflytelse

• Mange ble gjeldsfrie, spesielt bønder og fiskere
Sverige
• Svenskene bøyde seg for begge sider, og klarte å være nøytrale

• Først mest tyskervennlig (jernmal, forsyninger), men etter hvert annerkjente London-regjering
o Åpnet for norske flyktninger
 Fikk militær trening, la planer for å sette inn svenske styrker for å frigjøre av Norge

• Økte den humantiære hjelpen i vest

• Kom styrket økonomisk ut av krigen med tro på nøytralitetspolitikk

• Meldte seg derfor ikke inn i NATO
Danmark
• Forsiktig okkupasjonspoltikk i starten

• Mer fiendtlige etter hvert – sabotasjer osv.
o Unntakstilstand av Tyskland
Motstand enda mer

• Motstandsbevegelsen klarte å transporte danske jøder over til Sverige, og organiserte en folkestreik i 1944

NATO medlem etter krigen
Island
• 1918-1944: Selvstendig kongerike i union med Danmark

• 1944: Nei til felles konge, fiskerioppsyn og utenrikspolitikk med danskene

• De allierte okkuperte Island og brukte den som et viktig støttepunkt

NATO medlem etter krigen
Finland
• Finland gikk inn på tysk side i krigen mot Sovjet

• Stalin slo hard tilbake
o 1944: Finnene må legge ned våpen og godta strenge sovjetiske krav
o Norge får på nytt grense mot Sovjet

• Finland måtte betale store summer i krigsskadeerstatning

• Sovjet hadde stor innflytelse i utenriks- og sikkhertspolitikk

• 1948: Forplikte seg til å gjøre motstand hvis Sovjet blir angrepet over finsk territorium av Tyskland

• 1991: Kvitt innblandingen fra Sovjet da unionen blir oppløst
Internasjonale konsekvenser
• Enorme tap av menneskeliv og materielle verdier

• Ønske om å unngå lignende katastrofer i fremtiden

• Atlanterhavserklæringen: Hovedprinsipp for en ny verdensordning
o De forente nasjoner
o Skulle forsvare liv, frihet, uavhengighet og religionsfrihet og bevare menneskerettigheter og rettferdighet både i eget og andre land

• FNs verdigrunnlag ble utformet i egen pakt, og utdypet i menneskerettserklæring fra 1948

• Styrke demokrati og internasjonal rettsorden
• Kolonifolk inspirert av Atlanterhavserklæringens mål om nasjonal frihet
o Ønsket frigjørelse

• USA og Sovjet ønsket å frigjøre koloniene, og verken GB eller Frankrike var sterke nok til å forhindre avkoloniseringen

• Dette var et uttrykk for at krigen hadde endret maktforholdene i verden
o Vest-Eruopa var ikke lengre i en dominerende posisjon, måtte overlate til seiersherrene

• Verdenspolitikken bli preget av supermaktene USA og Sovjet, Europa delt i to
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/666818/
"It was very easy to arrest the Norwegian jews... because they had all filled out a form."
"It was not the Germans that arrested the Norwegian jews... it was done by Norwegian police."
T-34 brukes ofte som et symbol for det sovjetisk motangrepets framgang mot tyskerne. Det første møtet med panservogn T-34 i 1941 var et psykologisk sjokk for de tyske soldatene: de hadde forberedt seg på å møte en underlegen motstander.
Hotaru no Haka – «ildfluenes grav» er en japansk anime-tegnefilm fra 1988 skrevet og regissert av Isao Takahata. Den er basert på en semiautobiografisk roman som går under samme navn som filmen. Boka er skrevet av Akiyuki Nosaka. Boka skal være ment som beklagelse til forfatterens søster. Flere kritikere, anser denne filmen som en av de sterkeste antikrigsfilmene som noensinne er laget.

Historien foregår på slutten av andre verdenskrig. To søsken, Seita og Setsuko, mister moren sin i ildbombingene i Kobe, mens deres far dør i tjeneste for den japanske marinen. Søsknene tvinges til å prøve å overleve i en verden av sult, hvor mennesker ser ned på dem med likegyldighet.
Niall Ferguson
The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West (2006)
“What is a country? A country is a piece of land surrounded on all sides by boundaries, usually unnatural. Englishmen are dying for England, Americans are dying for America, Germans are dying for Germany, Russians are dying for Russia. There are now fifty or sixty countries fighting in this war. Surely so many countries can't all be worth dying for.”
Joseph Heller, Catch-22
“mankind is resilient: the atrocities that horrified us a week ago become acceptable tomorrow.”
Joseph Heller, Catch-22
"Sir, you have my word for it, that this man will be punished severely."
"What the hell do I care?" If he wants to receive a medal without any clothes on, what the hell business is it of yours?"
"My sentiments exactly, sir,"

In order to be grounded, I've got to be crazy and I must be crazy to keep flying.
But if I ask to be grounded, that means I'm not crazy any more and I have to keep flying.
You've got it! That's Catch-22
That's some catch, that Catch-22 .
It's the best there is!
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nordmenn-deltok-i-Ukraina-massakrer-7001105.html
(1970)
Winston Churchill er mest kjent som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig. Churchill var en fremragende taler, og hadde en karriere som offiser, forfatter og politiker. Churchill er regnet som en av de viktigste lederne i moderne tid. Han fikk nobelprisen i litteratur i 1953 for sine bøker om britisk historie og andre verdenskrig.
Churchill
Winston Churchill:
We shall fight...
Supermarine Spitfire
...but the methods the axis powers used to build their empires, meant that living space soon turned into killing space.
It seemed as if the war could be won only by turning against them, their own inhuman methods.
Niall Ferguson
The War of the World: Twentieth century conflict and the descent of the West (2006)
Katyusha
(1993)
Spitfire er et av de lettest gjenkjennbare jagerflyene fra krigen, med sine elegante, elliptiske vinger og slanke skrog. Flyet er kjent for sine gode flyegenskaper, og mange krigsflygere mener det var andre verdenskrigs beste jagerdesign.
I Storbritannia er Spitfire et kulturelt ikon.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.5052161
Samlet oversikt over hvem de savnede norske SS frontkjemperne og frontsøstre var, hvor de kom fra, og hvor de ble borte:
(2012)
http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/nnfa50092512/25-09-2012#t=21m11s
(2012)
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-opererte-det-norske-Gestapo-7024130.html
Flere av polititjenestemennene sa under rettsoppgjøret etter krigen at de hadde fått vite at jødene skulle «bosettes i Øst-Europa». Imidlertid var flere som hadde tjenestegjort på Østfronten og der trolig vært vitne til summariske massakrer på sivile jøder, med på arrestasjonene. Flere må ha tenkt sitt om den skjebnen som ventet de jødene de arresterte.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-opererte-det-norske-Gestapo-7024130.html
Hver fikk en godtgjørelse på 20 kroner for innsatsen under den første arrestasjonsbølgen i oktober. Først ble mennene over 15 år tatt, en måned senere kvinner og barn. På nyåret 1943 arresterte man jøder som var arisk gift. Parallelt med arrestasjonene skulle «formuen beslaglegges. Oppmerksomheten henlegges på verdipapirer, smykker, kontanter, og deretter må det ransakes. Bankkonti og bankbokser tømmes».
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-opererte-det-norske-Gestapo-7024130.html
http://www.nrk.no/nett-tv/arkivert/44039/
(2010)
A vile race of Quislings -to use a new word which will carry the scorn of mankind down the centuries -is hired to fawn upon the conqueror, to collaborate in his designs and to enforce his rule upon their fellow countrymen while groveling low themselves. Such is the plight of once glorious Europe and such are the atrocities against which we are in arms.
PRIME MINISTER WINSTON CHURCHILL'S SPEECH TO THE ALLIED DELEGATES - June 1941
http://no.wikipedia.org/wiki/Quisling
The Soviet Union fought and won the biggest war of the 20th Century. A war in which more than 30 million people died.
Da tyskerne skulle jevne nord-Norge med jorden, oppstod det den største sivile motstanden i det okkuperte Norge.
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/726535/
Paris, Frankreich, Juni 1940
Festung
Norwegen
April 1940
The Treaty of Versailles (1919)
Treaty of Versailles - 1919
2,499 American soldiers were killed at Omaha Beach during the Normandy invasion. (June 1944)
Savnede i Karelen-området: (hentet ut fra tyske arkiver)
En del nordmenn ble plassert i en enhet kalt SS-Skijegerbataljon Norge. I løpet av to dager i 1944 ble nærmest hele avdelingen utslettet av russerne.

Levningene av de norske fremmedkrigerne ble liggende ute i skogen i mer enn 60 år, nå er en del samlet inn og venter på å bli identifisert.

Det er universitetet i Bergen som står for deler av arbeidet. Norske myndigheter har bidratt økonomisk til å identifisere disse fremmedkrigere, men familiene må selv betale hvis levningene skal hjem til Norge. En er identifisert, men mange har fortsatt status som savnet i området Karelen mellom Finland og Russland.


Jarl J. Sylten, 23 år, Asker
Malvin Mathisen, 27 år, Balsfjord
Magnar Skamfer, 18 år, Barkåker
Fartein Kleppe, 18 år, Bergen
Monrad Lindbom, 23 år, Bergen
Kåre Henning Pedersen, 20 år, Drammen
Gustav Bøhm, 20 år, Drammen
Hans Christian Rommerud, 34 år, Drøbak
Johan Agersen, 20 år, Finnsnes
Fritz Stingel, 36 år, Fredrikstad
Lillo Lilleborge, 18 år, Fredrikstad
Evald Moghus, 20 år, Fyresdal
Arthur Asplund, 22 år, Gautestad
Einar Helge Hansen, 22 år, Gjøvik
Trond Skiaker, 23 år, Hadeland
Ingar Brun Olsen, 25 år, Halden
Kjell Ramberg, 20 år, Halden
Knut Solheim, 19 år, Hamar
Roald Gebhard, 17 år, Hammerfest
Leo Alexander Frøiland, 31 år, Haugesund
Anders Grimsmo, 19 år, Hemne
Oddvar Ringen, 21 år, Hurdal
Harald Olsen, 20 år, Kirkenes
Øistein Faale, 25 år, Kolbotn
Magne Sølvberg, 18 år, Kongsberg
Arvid Bøe, 42 år, Kristiansand
Rolf Jahnsen, 26 år, Kristiansund
Albert E Vingsnes, 21 år, Kristiansund
Axel Steen, 28 år, Kristiansund
Harry Dahlen, 17 år, Kristiansund
Sigurd Ivar Stensvaag, 23 år, Laksevåg
Olaf Arvid Haugen, 18 år, Langhus
Alfred Aas, 34 år, Levanger
Reidar Arnesen, 24 år, Lillestrøm
Kåre Ødegård, 21 år, Moelv
Wilhelm Anton Hansen, 25 år, Moss
Birger Ernst Jonsson, 20 år, Moss
Gunnar Karlsen, 20 år, Mosvik
Hans Hansen, 22 år, Målselv
Otto Lund, 17 år, Namdal
Odd Mikael Strømsnes, 18 år, Narvik
Knut Rollag Haugen, 22 år, Notodden
Sverre Granli, 25 år, Odda
Kjell Tønnesen, 24 år, Oslo
Aage Dunsrudhagen, 17 år, Oslo
Jens Christian Gregersen, 17 år, Oslo
Kåre Nygård, 18 år, Oslo
Rolf Wahlstrøm, 26 år, Oslo
Sverre Østerdahl, 33 år, Oslo
Odd Nicolai Bratlie, 20 år, Oslo
Håkon Adelsten Fossum, 37 år, Oslo
Kåre Westbye, 26 år, Oslo
Arnljot Winje, 27 år, Oslo
Erling Münther Haaland, 41 år, Oslo
Olav Magnussen, 24 år, Oslo
Knut Jørgensen, 17 år, Oslo
Thor Egil Olausen, 19 år, Oslo
Wilhelm Brun, 20 år, Oslo
Finn Kristiansen, 21 år, Oslo
Hans Persson, 24 år, Oslo
Yngvar Kofoed, 26 år, Oslo
Reidar Nilsen, 17 år, Oslo
Tor Torjussen, 20 år, Porsgrunn
Arnfinn Johannes Pedersen, 19 år, Porsgrunn
Hans Slommerud, 30 år, Rakkestad
Alf Georg Mork, 22 år, Ringebu
Finn Simonsen, 28 år, Røros
Gustav Tørå, 29 år, Røyken
Alf Johan Istre, 18 år, Sandefjord
Rolf Aarbu, 22 år, Sarpsborg
Arne Navestad Larsen, 26 år, Sarpsborg
Roald Olsen, 26 år, Ski
Einar Vassbø, 28 år, Skien
Arne Ragnar Dahl, 20 år, Skien
Magne Antonsen, 26 år, Stange
Egil Habberstad, 23 år, Stange
Kåre Mæhlum, 21 år, Stange
Odd Wetteland, 19 år, Stavanger
Svein Sjøthun, 18 år, Stavanger
Harry Steinkopf, 23 år, Stavanger
Rolf Espedal, 18 år, Stavanger
Øivind Knutsen, 43 år, Stjørdal
Gudbrand Skude, 20 år, Søndre Land
Ottar Magne Hansen, 27 år, Tromsø
Bjarne Margido Lerfald, 35 år, Trondheim
Thor Leistad, 17 år, Trondheim
Thore Strøm, 18 år, Trondheim
Sturla Bratteng, 17 år, Trondheim
Gunnar Jacobsen, 19 år, Trondheim
Mentz Thomas Tinglum, 17 år, Trondheim
Kåre Børsting, 21 år, Trondheim
Helge Marius Svarva, 27 år, Trondheim
Hilmar Øien, 18 år, Trondheim
Ole Halvor Wigdahl, 19 år, Trondheim
Peder Habberstad, 33 år, Ullensaker
Håkon Belgonen, 24 år, Vardø
Henrik Stedje, 16 år, Verdal
Jon Vestheim, 21 år, Vestre Toten
Lars Mossefin, 19 år, Voss
Georg Olsen, 18 år, Ødegaard
Rolf Grimsrud, 31 år, Øyer
Kjell Schumann, 18 år, Ålesund
Rolf Karlsen, 29 år, Årnes
Savnede i Narva (Estland): (hentet ut fra tyske arkiver)
SS-Regiment Norge kjempet helt til krigens slutt. De var med i sluttkampene om Berlin, og mange norske SS-soldater ble igjen et sted på slagmarken mellom Estland og Tyskland.


Ferdinand Bøe-Simonsen, 25 år, Askim
Einar Findal, 26 år, Bamble
Trygve Aarø, 21 år, Bergen
Martin Hjørnevik, 37 år, Bergen
Gustav Karlsen, 26 år, Bergen
Kjell-Franz Hollmann, 20 år, Bergen
Olaf Hedlund, 30 år, Halden
Borger Dahl Larssen, 21 år, Hamar
Andreas Skulestad, 24 år, Haugesund
Nils Endresen Bu, 23 år, Indre Hardanger
Harald Bratfoss, 33 år, Jessheim
Gunnvald Øiseth, 20 år, Kongsvinger
Arne Klepsland, 20 år, Kristiansand
Anstein Kristian Halseth, 19 år, Lier
Roald Kongsbakk, 20 år, Marker
Erling Glosli, 23 år, Modum
Øivind Onstad, 21 år, Moss
Haakon Magne Tveitan, 18 år, Notodden
Haakon Sundberg, 21 år, Oslo
Erling Samuelsen, 20 år, Oslo
Waldemar Nielsen, 21 år, Oslo
Gunnar Kristiansen, 19 år, Oslo
Svein Nordby, 30 år, Rakkestad
Arvid Nordstrøm, 22 år, Raufoss
Ivar Korsan, 22 år, Rauma
Kåre Sandøy, 22 år, Rissa
Gerhard Klannerud, 44 år, Sarpsborg
Knut Agnar Aanonsen, 25 år, Seljord
Henry Nikolaisen, 32 år, Skien
Ørnulf Breines, 19 år, Sortland
Arthur Lundby, 30 år, Stange
Bernt Nybjerkan, 21 år, Steinkjer
Steinar Fjeldseth, 18 år, Trondheim
Ola Sesseng-Fjeseth, 25 år, Trondheim
Kjell Aune, 24 år, Trondheim
Magne Berg, 25 år, Trysil
Olai Rønningen, 22 år, Trysil
Bjørn Aage Kavli, 20 år, Åndalsnes

Savnede i Kurland (Latvia):
Edvard Hermann, 37 år, Bergen
Hjalmar Larsen, 19 år, Bergen
Harris Lund, 18 år, Bergen
Anton Bergh, 25 år, Bodø
Harry Lunde, 29 år, Drammen
Nils Moland, 30 år, Geilo
Reidar Leithe, 32 år, Harstad
Stefan Margido Trulsen, 20 år, Hønefoss
Arne Krogstad, 19 år, Lillestrøm
Kirill Karpow, 18 år, Notodden
Kåre Bergersen, 27 år, Oslo
Alf Georg Skogstad, 24 år, Romerike
Knut Erichsen, 27 år, Skjeberg
Roald Berntsen, 19 år, Søgne
Leif Nilsen, 20 år, Sør-Odal
Erling Eriksen, 34 år, Vardø
Værland, Lars, 19 år, Vegårdshei
Arne Andresen, 20 år, Vestby
Harry Osnes, 20 år, Ålesund
Thorvald Martinsen, 20 år, Ås
Knut Larsen, 29 år

Savnede fra sluttkampene i Polen, Ungarn og inn til Berl
in:
Bjarne Sveen, 24 år, BiriJentoft
Nilsen Natvik, 24 år, Bodø
Lars Sandbeck, 22 år, Brandbu
Thor Storm, 27 år, Eidsvoll
Kaare Oskar Smestad, 19 år, Fet
Jens Christian Gran, 23 år, Grimstad
Tor Svenneby, 27 år, Grue
John Willy Nygaard, 26 år, Horten
Harald Vesta, 38 år, Moss
Oscar Anton Erik Strømsnes, 24 år, Narvik
Ottar Olsen Herseth, 21 år, Nesna
Frithjof Rosnæss, 23 år, Notodden
Hans Thomas Nakken, 20 år, Oslo
Walter Paulsen, 24 år, Sandnessjøen
Johan Ragnar Gustavsson, 21 år, Sarpsborg
Sverre Ryen, 24 år, Sel
Hans-Heinrich Karsten, 39 år, Skien
Bjarne Petter Klimpen, 19 år, Stokmarknes
Margino Sivertsen, Trondheim
Sverre Hansen, 45 år, Trondheim
Asbjørn Jäger Wiik, 24 år, Trondheim
Ottar Henry Malmo, 20 år, Verran
Wilhelm Rørstad, 20 år, Ålesund
Kristoffer Kolberg, 23 år, Ålesund
Erling Granberg, 33 år, Åmot
http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=1.5052161
http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=1.5052161
Savnede i SS-Divisjon Wiking: (hentet ut fra tyske arkiver)
De første meldingene om savnede nordmenn er fra sommeren 1941. Da rykket SS-Divisjon Wiking inn i det sørlige Sovjetunionen. Her kjempet de seg etter hvert helt frem til Stalingrad, og mot slutten av krigen endte enheten opp i Ungarn. Flere fremmedkrigere er savnet i dette området.


Andreas Haarklou, 23 år, Arendal
Kaare Kristiansen, 22 år, Askim
Hans Kolbein Rande, 24 år, Askim
Yngve Schneider, 17 år, Bergen
Bjørn Jarle Brevik, 21 år, Bergen
Lars Elger, 22 år, Billingstad
Aksel Rekken, 28 år, Brandbu
Kolbjørn Rogstadkjærnet, 25 år, Elverum
Reidar Seeberg, 25 år, Gjøvik
Håkon Kvatum, 24 år, Gjøvik
Lars R.Guttormsen, 23 år, Halden
Hugo Johansen, 21 år, Haugesund
Tor Willems Hansen, 21 år, Holmestrand
Aage Jacobsen, 23 år, Honningsvåg
Nils Haarseth Strand, 35 år, Koppang
Konrad Christensen, 23 år, Kristiansand
Finn Gauslaa, 21 år, Kristiansand
Nils Andreas Quisling Nordvik, 18 år, Lillehammer
Harald Johnsen, 26 år, Lübeck
Thorkild Krogh, 29 år, Marker
Leif Gunnar Overn, 20 år, Modum
Kolbjørn Arne Pedersen, 30 år, Narvik
Arthur Sundbye, 21 år, Nes
Bjørn Furulund, 20 år, Oslo
Einar Karl Orlowski, 30 år, Oslo
Christian Severin Andresen, 19 år, Oslo
Arvid Oscar Guldberg, 34 år, Oslo
Paal Fredrik Sinding, 21 år, Oslo
Mathias Schröder Aalholm, 20 år, Oslo
Paul Steinberg, 22 år, Oslo
Per Koren Restrup, 23 år, Oslo
Odd Evju, 29 år, Oslo
Conrad Lauritsen, 25 år, Oslo
Gunnar Dahlstrøm, 22 år, Oslo
Leif Eriksen, 22 år, Oslo
Hugo Helldorf, 20 år, Oslo
Harald Wibe, 20 år, Oslo
Bjørn Einar Killen, 27 år, Oslo
Sven Rossing Bull, 20 år, Oslo
Sverre Osvald Olsen, 33 år, Oslo
Halvor Gjerne Jøntvedt, 22 år, Porsgrunn
Bjørn Eide Sørlien, 20 år, Raufoss
Ole Vestad, 25 år, Ringebu
Knut Honningsvåg, 18 år, Sarpsborg
Olaf Borgir, 20 år, Skien
Egil Strømsøe, 21 år, Stange
Otto Albert Engmann, 18 år, Stokke
Johan Lothe, 21 år, Trondheim
Ola Hektoen, 19 år, Tynset
Olav Borgen, 22 år, Vikersund
Semning Sletten, 21 år, Våler
Egil Henrik Solbu, 27 år, Ørland
http://m.nrk.no/artikkel.jsp?art_id=1.5052161
Skipet Donau forlater Oslo med 532 norske jøder om bord
Savnede i Den norske Legion, Leningrad:

I 1942 blir en enhet kalt Den Norske Legion sendt til østfronten for å delta i beleiringen av Leningrad. I ett år skulle omlag 1200 norske SS-soldater ligge i stillingskrig mot russiske styrker.

I 1944 havnet en annen enhet med Nordmenn, SS-Regiment Norge, like i nærheten. De som er savnet i Leningrad-området kom fra SS-Regiment Norge og Den norske Legion.

Eugen Klavitter, 39 år, Bergen
Kaare Knudsen, 22 år, Bergen
Kjell Jøntvedt, 23 år, Brevik
Johannes Nielssen, 27 år, Brumunddal
Knut Wold, 30 år, Drammen
Terje Litsheim, 25 år, Etne
Leif Mathiesen, 19 år, Fåberg
Arne Johnsrud, 28 år, Grue
Ole Martin Andreassen, 21 år, Halden
Kjell Oddvar Karlsen, 17 år, Halden
Ole Petter Arneberg, 29 år, Halden
Einar Høve, 30 år, Harstad
Nils Arild Botha, 23 år, Holmestrand
Ragnar Berg, 28 år, Horten/Oslo
Helge Tyvand, 20 år, Kragerø
Bjørn Ørsleie, 18 år, Levanger
Hans Bernhard Gauslaa, 19 år, Mandal
John Lind, 21 år, Moss
Julian Nielsen, 21 år, Narvik
Ernst Per Olsen, 20 år, Oslo
Olaf Kristiansen, 22 år, Oslo
Kjell Semb Kaastad, 23 år, Oslo
Ragnar Forsberg, 25 år, Oslo
Rudolf Oscar Olsen, 23 år, Oslo
Oskar Henry Lindseth, 28 år, Oslo
Aage Tveraaen, 23 år, Oslo
Einar Glestad, 28 år, Oslo
Julius Eriksen, 20 år, Oslo
Arne Eugen Østbye, 30 år, Rakkestad
Asbjørn Eng, 17 år, Rakkestad
Olav Kaald, 26 år, Rørvik
Alfred Gassmann, 18 år, Skien
Sigurd Karsten Karlsen, 43 år, Sortland
Thorleif Hodnefjell, 19 år, Stavanger
Henrik Skaar Pedersen, 26 år, Stavanger
Ole Moen, 20 år, Stavern
Olav Sandstad, 22 år, Steinkjer
Olav Falstad, 23 år, Stjørdal
Ludvig Lundemo, 28 år, Støren
Arthur Kleivseth, 24 år, Søgne
Lars Rotlid, 24 år, Torvikbruk
Ole Kristian Heggeset, 27 år, Trondheim
Knut Nielsen, 23 år, Trondheim
Kristian Løvold, 26 år, Trondheim
Olav Tronerud, 27 år, Ullensaker
Arne Olavsen, 23 år, Ullensaker
Aasmund Lien, 25 år, Valle
Ragnvald Klepsland, 28 år, Vegusdal
Arne Kristiansen, 22 år, Ørje
Hans Herman Gulli, 42 år, Øvre Sandsvær
Asbjørn Nyborg, 22 år, Åmot
Finnes på Youtube med engelsk tekst
Berlin- Die letzten Tage
(1983)
(1983)
Benedicte Maria Orvung
(2010)
(2008)
(1965)
(1948)
Kampen om tungtvannet (1948)
(1997)
(2002)
http://no.wikipedia.org/wiki/Iris_Chang
(1961)
• I tyskokkuperte deler av Sovjet drepte nazistenes mordkommandoer 1,25 mill. jøder

• Spesialavdelingene (
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei
) samarbeidet med vanlige soldater fra hæren og lokale politi/militsgruppper

• Ofrene ble gjerne skutt i store massegraver som de måtte grave selv

• Mot slutten av krigen døde mange jøder på dødsmarsjer fra utryddelsesleirer som ble evakuert før de allierte rakk å befri dem.
http://www.dagbladet.no/2012/09/25/nyheter/waffen_ss/waffen-ss/holocaust-senteret/holocaust/23567250/
http://morgenbladet.no/boker/2012/bor_bli_standardverk#.UUV7UhydG84
Forgive me comrade, but it seemed such a good opportunity!
Børskrakket på Wall Street i 1929 kom etter en lang oppgangsperiode i 1920 årene, og innledet den store depresjonen på 30-tallet.
avtale
Berlin, 2 mai 1945
(2009)
Omlag 50 norske SS soldater deltok i sluttkampen om Berlin
Vi levde fra time til time, og ingen av oss hadde noe håp om å overleve... De stormet frem på linje, det var hundrevis av dem, og jeg fyrte av med maskinpistolen. De døde lå i hauger. Tenkte aldri på dem som mennesker, de kom jo for å drepe meg. Jeg hadde sett det de hadde gjort i landsbyer vi tok tilbake. Barn ble skutt rett ned, kvinner voldtatt til døde, de hadde blod nedover langs bena og ble deretter festet på veggen som trofeer. Derfor mente jeg at de vi gjorde, var riktig, det var lettere å skyte dem etter det vi hadde sett. Jeg skjønte jo at krigen var tapt, men det var aldri i mine tanker å stikke av... Å overgi seg var uaktuelt, vi ønsket å kjempe helt til det totale nederlaget var et faktum. Både vi og sivilbefolkningen visste hva som ventet... Kvinnene visste at når sovjeterne kom, ville de bli voltatt. To kvinner spurte om jeg kunne gjøre dem gravid slik at de ikke måtte føde russerunger.
Kompanisjef, 'Håkon', SS regiment Norge
(2009)
(1999)
(2004)
Berlin: Nederlaget 1945, Antony Beevor, 2003
Sykepleierskene var frivillige fra Nederland, Flandern, Danmark og særlig fra Norge. Langendorf la merke til at en ung norsk sykepleierske hadde oppdaget sin elskede fra Waffen SS blant de sterkt sårede som nettop var brakt inn. 'Hun omfavnet ham og la hodet hans i fanget sitt, og ble hos ham helt til han døde av en alvorlig hodeskade.' I likhet med alle de utenlandske fascistene og nazistene som hadde meldt seg frivillig til SS, hadde de mistet sine fedreland, og nå hadde de også mistet saken de brant for. Sammen med det innbitte hatet mot bolsjevismen gjorde dette dem til fryktinngydende motstandere i kampen om Berlin.
(2003)
I have, myself, full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's Government — every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength.

We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
June 1940
Filmen handler om den pensjonerte skipskapteinen og secondløitnant Thor Espedal som melder seg til tjeneste igjen under den tyske invasjonen av Norge 9. april 1940. Den aldrende Espedal møter til tjeneste for å slåss mot tyskerne, men defaitisme råder blant de norske offiserene og de norske styrkene overgir seg uten kamp.
(1993)
Regi:
Hans Petter Moland
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/antony-beevor---the-second-world-war/4419258
(2004)
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nazister-ville-likvidere-Quisling-6324235.html
http://www.nrk.no/kultur/litteratur/_-et-monument-over-krigsseilerne-1.8408458
Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst
var en paramilitær dødsskvadron tilhørende
Schutzstaffel (SS)
. Ved behov ble gruppene forsterket med polititjenestemenn og utkommanderte fra lokalbefolkningen.

Sammen med spesialpolitistyrker antas de å være ansvarlige for drap på omkring 2 millioner jøder, en tredjedel av det totale antallet som ble drept. Gruppene sto også bak massakrer og enkeltlikvideringer av blant annet intelligentsia, sigøynere og kommunister.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nazijegere-retter-sokelyset-mot-Norge-7378879.html
http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11001513/01-10-2013#t=33m3s
Sommeren 1941 gikk Tyskland til krig mot Sovjetunionen. Den største militære invasjonen noensinne var i gang. Ikke lenge etter rykket SS divisjon Wiking inn i Ukraina. Rundt 380 norske fremmedkrigere var med. Olav Tuff fra Sparbu var en av dem.
(2010)
(2009)
(2010)
http://morgenbladet.no/boker/2010/fra_hvalstad_til_himmler#.Up5U-sQVrmc
Politiminister og NS-fører Jonas Lie var orientert om "løsningen av jødeproblemet" av naziledelsen i Tyskland. Lie var også øyenvitne til likvidering av jøder på Østfronten. Han kalte det studietur.
http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/article2082777.ece
http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1088848.ece
(2013)
Elsa Kvamme
Trikken til Auschwitz er fortellingen om hvordan den norske, jødiske unggutten Samuel Steinmann overlevde tre år i Hitlers tilintetgjørelsesleire under 2. verdenskrig. Den 26. oktober 1942 ble han arrestert hjemme hos en kamerat mens han gjorde lekser – av to norske politimenn. Han satt i mellom dem på trikken fra bydelen Nordstrand i Oslo, fraktet videre til en midlertidig leir i Tønsberg for så å bli deportert sammen med 531 andre jøder, i det tyske fraktskipet D/S DONAU 26. november 1942.
Biografen Bernt Roughtvedt hevder at Jonas Lie var arkitekten bak organiseringen av jødeaksjonene i Norge. Dette underbygger han ved å vise til at Lie var på besøk hos sjefen for planleggingen av Holocaust, Reinhard Heydrich, i Berlin høsten 1941, på samme tid som omfattende jødeaksjoner ble gjennomført der. I løpet av kort tid ble 50 000 jøder fraktet ut av Berlin. Kan Lies opphold i Berlin nettop i denne tiden ha vært et ledd i a innvie ham i hvordan dette skulle foregå? Etter oppholdet i Berlin var han invitert på studietur med Einsatzgruppe D i Odessa.
Denne innsatsgruppen drev jakt på partisaner og masseutryddelse av jøder i dette området. Lie skal ha sluttet seg til denne gruppen som hospitant, og ifølge Roughtvedt er det sannsynlig at han også har vært vitne til noen av massakrene der. Roughtvedt mener at Lie endret sin moderate antisemittise etter dette oppholdet. Han erklærte nå at østjødene var skyld i alle Tyslands ulykker, og at dette var årsaken til reaksjonen mot jødene i Tyskland. Roughtvedt mener også at Lie begynte forberedelsene til deportasjonen av jødene da han kom hjem fra Odessa, blant annet ved å sette i gang registreringen av jøder. Da jødeaksjonene ble satt i gang i Norge høsten 1942, var imidlertid Lie reist med sitt første politikompani til Leningradfronten, og Riisnæs hadde kommandoen i Politidepartementet. I et brev fra Riisnæs i begynnelsen av november fikk han beskjed om at "no gjør vi det av jødene og det ettertrykkelig".
(2010)
(2013)
Zerst rer voraus!
(1981)
Laurence Rees
Stalin, the Nazis and the West
Coventry Cathedral, 2008
'Mellomkrigstiden'
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/bloodlands-the-holocaust-in-eastern-europe/3006118
http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/hitlers-hangman/3661682
(2011)
Som regel deltok ikke formasjonene ved fronten i massakrene, men det var unntak, spesielt SS-divisjonen Wiking i Ukraina, og enkelte infanteridivisjoner, som deltok i drap, blant annet i Brest-Litovsk. Selv om det ikke hersker noen tvil om det nære samarbeidet mellom SS og armegruppenes hovedkvarterer, fantes det høytstående offiserer som forsøkte å distansere seg fra det som foregikk. Wehrmachts menn fikk forbud mot å delta eller overvære massedrapene, men et økende antall av soldater utenfor tjeneste dukket opp for å bivåne og fotografere ugjerningene. Noen tilbød seg til og med å overta dersom bødlene trengte en pause.
En dag kom en tysk Gefreiter og hans assistent forbi en gruppe menn, kvinner og barn med sammenbundne hender som ble drevet bortover veien av SS-folk. De gikk for å se hva som foregikk. Utenfor landsbyen så de en tre meter dyp grøft på omtrent 150 meter. Hundrevis av jøder var samlet sammen. Ofrene ble tvunget til å legge seg ned i grøften på rekke, slik at en SS-mann på hver side kunne gå bortover og skyte dem med konfiskerte, sovjetiske maskinpistoler. Så ble menneskene igjen drevet forover, og de måtte komme seg ned og legge seg oppå de døde. Dette var kjent som "sardinmetoden". I det øyeblikket var det en ung jente - hun må ha vært rundt tolv år gammel - som ropte med klar og trist skingrende stemme: 'La meg leve, jeg er bare et barn!'. Barnet ble kastet ned i grøften og skutt.
Karl A. Martinsen
(2012)
(2012)
(2012)
http://www.nrk.no/fordypning/nazi-sjefens-norske-rase-safari-1.11270023
NRK
• Fascistene i Italia ville gjenreise et nytt romersk imperium

• Gikk til angrep i nord Afrika (Libya, Etiopia)

• Folkeforbundet (tidlig version av FN) prøvde å straffe med økonomiske sanksjoner som hadde liten virkning, og Italia svarte med å melde seg ut
1930-årene:

Innføres det strenge fascistiske raselover i Italia.

Italia vil gjøre Etiopia om til en stor matvareprodusent.
Dette mislykkes siden altfor få italienerne utvandrer til landet, samt motstand og geriljakrig som ble utført av lokalbefolkningen

•1936: Mussolini innleder samarbeid med Hitler, kalt akseavtalen mellom Berlin og Roma. Tyskland og Italia ble etter dette kalt aksemaktene. (Japan ble med senere)
This is a history of political mass murder. The 14 million were all victims of Soviet or Nazi killing policy, often of an interaction between the Soviet Union and Nazi Germany...
Heydrich's life therefore offers a uniquely priviliged, intimate and organic perspective on some of the darkest aspects of Nazi rule... the rise of the SS and the emergence of the Nazi police state; the decision making processes that led to the Holocaust; the interconnections between anti-Jewish and Germanization policies; and the different ways in which German occupation regimes operated across Nazi controlled Europe... it illustrates the historical circumstances under which young men from perfectly 'normal' middle-class backgrounds can become political extremists determined to use ultra-violence to implement their dystopian fantasies of radically transforming the world.
Norske ungdommer deltok i okkupasjonen av Polen under andre verdenskrig, og SS hadde konkrete planer for Norge og nordmenn i det nye germanske riket:
Kampf um Norwegen er en unik tysk UFA-dokumentarfilm laget av den sveitsiske krigsreporteren Martin Rikli i 1940, men ble aldri vist. Filmen ble blant historikere regnet som tapt, men i 2006 ble den gjenfunnet. Filmen skal forklare hvorfor det var nødvendig for Tyskland å invadere det nøytrale Norge, og viser i kronologisk rekkefølge scener fra felttoget fram til opphør av kamper i juni.
http://www.nrk.no/norge/refser-bildts-quisling-referanse-1.11584518
Under den tyske okkupasjonen skrev Hamsun flere tyskvennlige artikler i norske aviser. Både på oppfordring og på eget initiativ skrev han opprop mot motstandsbevegelsen og nordmenn i alliert tjeneste. Blant annet oppfordret han til å legge ned våpnene og oppgi motstandskampen og heller samarbeide med okkupasjonsmakten.

I juni 1943 fikk han møte Hitler, og i møtet beklaget han seg over forholdene i det okkuperte Norge og ba om at Terboven ble avsatt fra stillingen sin. Hitler ønsket imidlertid ikke å diskutere politikk med Hamsun; han ble irritert og viste ham døra. Ved Hitlers død skrev Hamsun likevel en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog i Aftenposten den 7. mai 1945, hvor han roser diktatoren som en «kriger for menneskeheten»
Historiker
Tor Bomann-Larsen
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Stortinget-hvitvasker-sin-krigshistorie-7500998.html#.UyV5QPl5NWg
“For war there is always enough. It's peace that's expensive.” Joseph Heller, Catch-22
“When I grow up I want to be a little boy.” Joseph Heller, Catch-22
Mannen var så erfaren i å slakte ned forsvarsløse mennesker, kvinner og barn, at han senere ble satt inn av tyskerne som instruktør for yngre, tyske, SS-soldater som skulle lære det samme «håndverket». Derfor vet vi i dag så mye om hvilke forbrytelser han begikk, for Henriksen skrev det selv i notatene sine, som han brukte til slik «undervisning». Etter krigen ble han dømt for landssvik. Ingen i Norge interesserte seg for de ufattelige ugjerningene han hadde gjort seg skyldig i, hevder Matthew Kott.
http://www.dagbladet.no/2012/09/25/nyheter/waffen_ss/waffen-ss/holocaust-senteret/holocaust/23567250/
Felix Hartmann var direkte involvert i "utryddelse" av jøder og partisaner i Hviterussland under krigen. Han oppnådde majors grad i Waffen-SS. Etter å ha sonet landssvikdommen, ble han en godt kjent skribent og omreisende levemann.
Felix Hartmann
http://www.dagbladet.no/2012/09/25/nyheter/waffen_ss/waffen-ss/holocaust-senteret/holocaust/23567250/
Fridtjof Georg Henriksen

Det tok lang tid før det — selv i Tyskland — ble kjent at det var politifolk med SS-runer på uniformene som sto bak de verste forbrytelsene under krigen. Men på norske politistasjoner rådet det i mange år åpent fiendskap og gnisninger mellom de kollegene som kom fra polititroppene i Sverige, og dem som var utdannet på et «nazikurs» under SS-ledelse, forteller Terje Emberland.
http://www.dagbladet.no/2012/09/25/nyheter/waffen_ss/waffen-ss/holocaust-senteret/holocaust/23567250/
Som 15-åring fikk Jo Nesbø vite at faren hadde kjempet for tyskerne i Leningrad under krigen.
http://www.nrk.no/kultur/nesbo-om-forholdet-til-faren-1.11621219
http://tv.nrk.no/serie/apokalypse-verden-i-krig/koid22009909/sesong-1/episode-1
(2009)
Rule Britannia!
Britannia rule the waves.
Britons never, never, never shall be slaves.
Rule Britannia!
Britannia rule the waves.
Britons never, never, never shall be slaves.
Blitzkrieg was a tactic that required team work, careful timing, good command, constant radio communications, the element of surprise... and above all else speed.
'Historieløs'
?
Stortingsrepresentant og tidligere statsråd Anniken Huitfeldt refser Quisling-utspillet til Sveriges utenriksminister Carl Bildt
Fasces
var opprinnelig en bunt med pinner eller kjepper som ble båret under opptog og seremonier i det gamle Romerriket som tegn på makt. Kjeppene symboliserte retten til å straffe med slag, mens øksen symboliserte halshogging og dødsstraff.

Mussolinis personlige standart var prydet med fasces, et symbol som gav navn til hans politiske bevegelse fascismen.

Symbolet brukes fortsatt av det norske politiet.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/--Bedrag-a-hevde-at-angrepet-9-april-kom-overraskende-7694299.html
Jødeaksjonen i Norge
Den største og mest tragiske av alle aksjoner Statspolitiet deltok i gjaldt arrestasjonen av 771 jøder høsten 1942. Bare 34 overlevde deportasjonen og oppholdet i bl.a. konsentrasjonsleiren Auschwitz. Det var ledelsen av Statspolitiet anført av generalmajor Karl A. Martinsen som planla pågripelsene som ble gjennomført med hjelp av Germanske SS Norge og Hirden (NS).
Reinhard Heydrich var offiser i
Schutzstaffel (SS)
og sjef for
Reichs­sich­er­heits­haupt­amt
. Han var en av de sentrale personene i planleggingen av holocaust.
Jonas Lie

Josef Terboven
Heinrich Himler
Reinhard Heydrich
kirken
bank/kapital
militæret/politi
- kap. 7
•For å klare dette, måtte han få tysk kontroll over Saar og Rhinland

•Rhinland hadde rike kullforekomster, men dette området skulle styres av Folkeforbundet i følge Versaillestraktaten. Det var også bestemt at Rhinland skulle være demilitarisert.

•1935 blir det holdt en folkeavstemming om Saars fremtid, og 90% svarte at de ønsket gjenforening med Tyskland.

•Dette oppmuntret Hitler til å marsjere inn i Rhinland uten at noen stoppet han
o Franskmennene var uenig om hva som skulle gjøres
o Storbritannia ville ikke risikere en ny storkrig
•Etter Versaillesfreden ble det tyske militærvesenet kraftig redusert

•1933: Hitler blir demokratisk valgt som Reichskanzler, og viser tydelig sin misnøye med å trekke Tyskland ut av Folkeforbundets nedrustningsforhandlinger og melde seg ut av organisasjonen.

•To år senere innførte Tyskland allmenn verneplikt og satt i gang en militær opprustning
o Dette aksepterte Storbritannia, og undertegnet en flåteavtale med Tyskland

•Hitler så på krig som noe positivt som foredlet mennesker og var et nødvendig middel for å samle alle tyskere under ett førerskap.
•Høsten 1938 truer Hitler på nytt med krig, og det kommer i stand en konferanse som ble kalt Münchenforliket, der Storbritannia, Frankrike og Italia tvang tsjekkerne til å avstå Sudet-området til Tyskland og noen mindre områder til Polen og Ungarn.

•Storbritannias statsminister Chamberlain trodde dette ville skape varig fred ved å gjøre Hitler tilfreds

•Hitler fikk slovakene til å bryte ut og lage egen provins som fikk navnet Slovakia, ble satt under tysk protektorat. Samme status fikk den Tsjekkiske delen med navnet Böhmen og Mähren.

•Hitler brøt forliket da han sendte inn tyske tropper i denne provinsen, og da gikk det opp for britene og franskmennene at Hitlers løfter var verdiløse

•Var redd Hitler skulle ta sikte på større landområder i Øst-Europa, for eksempel Polen. Derfor besluttet de å stå sammen og forsvare polakkene.
Anschluss Österreichs

mars 1938
Shoah
Shoah
Hebraisk:
1998
Terrence Malick
I
have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering.
Churchills first speech as Prime Minister - May 1940
Stalin
Hitler
Stalin
Hitler
Radar
...et radarsystem – og et ganske effektivt et – fikk de tyske flygerne kjenne på kroppen da slaget om Storbritannia begynte sommeren 1940. Det var verdens første egent­li­ge luftslag, og på tre måneder utviklet det seg katastrofalt for tyskerne.

Britiske fly var alltid klar til å møte Luftwaffes fly i luften, og tapstallene på tysk side ble høyere enn noen gang. Først da de fanget opp britisk radiokommunikasjon som anga posisjoner på tyske fly, la de to og to sammen – britene kunne spore dem.
http://historienet.no/teknikk/vapen/vapen-under-andre-verdenskrig/britisk-radar-vant-luftkrigen-mot-tyskerne
Sturtzkampflugzeug
panzerkampfwagen
Iris Chang var en amerikansk journalist og historiker som er mest kjent for boka
The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II (1997)
som omhandler den brutale japanske massakeren på innbyggerne i den kinesiske byen Nanking/Nanjing i 1937, kjent som Nanjingmassakren.

Den ble en internasjonal bestselger som medførte et stadig sterkere krav om at Japan måtte ta et grundigere oppgjør med landets krigsforbrytelser. Mens vestlige kritikere og historikere lovpriste Changs arbeid, kalte høyreorienterte japanske nasjonalister henne en løgner.

Boka gjorde til at det ble langt større oppmerksomhet rundt japanernes krigsforbrytelser i USA og Europa. Chen hørte om Nanjing-massakren allerede som barn i USA, fra besteforeldrene som såvidt hadde unsluppet japanernes inntog gjennom bymuren. Hun hadde hørt muntlige historier av det mest groteske slaget om japanske soldater som spiddet spedbarn med bajonetter og om hauger med avhogde kinesiske hoder. I intervjuer har hun fortalt om sin egen undring over at det ikke fantes bøker om dette på biblioteket i hjembyen.
Mitsubishi Zero
Lebensraum
Unternehmen barbarossa
katastrofe eller ødeleggelse
P-51 Mustang
P-51 Mustang var en amerikansk jagerfly produsert av North American Aviation Inc. under andre verdenskrig. Det regnes som et av de mest vellykkede av alle amerikanske jagerfly benyttet i denne perioden, først og fremst på grunn av sin utrolige rekkevidde.
Med den store rekkevidden hadde de allierte en jager som kunne fly til Berlin og likevel var i stand til å fungere som jagerfly, noe som var en nesten utrolig teknisk prestasjon. Rorene kunne trimmes i alle retninger, og cockpitdeklslet på de senere modellene gav godt utsyn. Alt dette bidro til at lange flyturer ikke slet ut pilotene.
bewegungskrieg
arc de triomphe
Mussolini
"il Duce"
Hitler
"f hrer"
Partito Nazionale Fascistas
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartie
Full transcript