Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deontikus + cselekvés logika

description
by

Syi

on 6 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deontikus + cselekvés logika

A tételezett jogi normarendszerben hasonló különbség teendő a normahiány és a joghézag között. A normahiány egy normatív kijelentés: „Nincs norma", amiből nem vonható le normatív következtetés. A joghézag egy értékelés: „Kellene, hogy legyen norma". Ez utóbbi kivezet a logika területéről, a tételes jog megoldásai felé. E bizonytalanságok vezették B. S. Jacksont arra, hogy Blanché és Kalinowski nyomán egy ötödik ponttal egészítse ki a hagyományos logikai négyzetet arra az esetre, amikor a jog sem A szabályt, sem A szabály negációját nem erősíti meg. Ez a pont triadikus viszonyban áll a két kontráriussal: akármelyikük igazolása a két másik tagadását jelenti. Egy újabb jogi helyzet megjelenítése érdekében vált továbbá szükségessé egy hatodik pont felvétele is, arra a nemkívánatos, de lehetséges esetre, amikor a jog egy szabályt is és e szabály negációját is megerősíti. Ez a pont is triadikus viszonyban áll a két szubkontráriussal.
megengedett – P (permitted, permissible, allowed)
tilos – F (forbidden, impermissible, prohibited, prohibition)
kötelező – O (obligatory, commanded, required, duty)
mellőzhető – M (omissible, non-obligatory, exemption)
közömbös – I (neutral, indifferent, optional, facultative)
preskriptív – N (prescriptive, non-optional, non-facultative)
megengedett megengedett cselekedni
tilos nem megengedett cselekedni
kötelező nem megengedett nem cselekedni
nem kötelező megengedett nem cselekedni
megengedett cselekedni
közömbös és
megengedett nem cselekedni
nem megengedett cselekedni
preskriptív vagy
nem megengedett nem cselekedni
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


_________________________________________


_________________________________________
megengedni megtenni

megengedni tartózkodni = megengedni nem megtenni
megparancsolni tartózkodni = megparancsolni nem megtenni = megtiltani megtenni
megparancsolni megtenni
= megtiltani tartózkodni = megtiltani nem megtenni = nem megengedni nem megtenni
____________________
____________________

deontic operators' terms
Kijelölt várakozóhely. (= szabad parkolni)

Kötelező haladási sebesség feloldása.

Megállni tilos!
Várakozni tilos!
Behajtani tilos!

Kötelező haladási irány.
Tartsa a követési távolságot!
Állj! Elsőbbségadás kötelező!
Kötelező haladási sebesség.
Tilos a segítségnyújtás elmulasztása.
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
_________________
összefüggések a deontikus modalitások között
közlekedési szabályok
______________________
ami megparancsolt - elmulasztásért büntetés jár
ami ajánlott - elmulasztásáért nem jár büntetés, elvégzéséért jutalom jár
ami tiltott - elkövetéséért büntetés jár
ami helytelenített - mellőzéséért jutalom jár, gyakorlásáért nem jár büntetés
ami közömbös - azért sem jutalom, sem büntetés nem jár.
az iszlám protokoll
megengedett szavazni megengedett szavazni
tilos szavazni nem megengedett szavazni
kötelező szavazni nem megengedett nem szavazni
nem kötelező szavazni megengedett nem szavazni
deontic hexagon
____________
__________________
szavazás
Joergensen's dilemma
__________________________________________________________________
tiltott, nem szabad, nem lehet, nem engedélyezett, helytelenített
imperativusz, felszólított, előírt, preskriptív, nem opcionális, nem fakultatív
kötelező, parancsolt, támogatott, ajánlott
közömbös, indifferens, neutrális, semleges, bilaterálisan megengedett, opcionális, fakultatív
mellőzhető, nem kötelező, eltekinthető, elhagyható, felmentett, kiváltságos
szabad, lehetséges, megengedett, nem tiltott, tűrt
_______________________
interpretation of deontic modal schema:
_______________
Contrary-to-Duty Paradox
jog (mint jogszabály)/law
privilege, liberty
---------------
privilégium
kivételes jog (jus singulare)
lehet igenleges (P. affirmativum), azaz másokat nem illető előjog vagy nemleges (P. negativum vagy immunitás), azaz mentesség a nem kiváltságolt állampolgárokat terhelő valamely kötelesség alól
lehet kedvező (favorabile), ha az érintett jogait a közönséges joggal szemben kitágítja vagy hátrányos (odiosum), ha az érintett jogait megszorítja
Wesley Newcomb Hohfeld
(1879–1918)
jog/law
jog (mint jogosultság)/right
tárgyi jog (norma agendi)
alanyi jog (facultas agendi)
claim-right
-----------
igényjog
power
----------------
felhatalmazottság
immunity
---------
immunitás
no-right
--------
joghiány
duty
------------
kötelezettség
liability
-----------------------
beavatkozásnak-kitettség
disability
----------------------
beavatkozás-képtelenség
korrelativitás
(komplementaritás)
nem kötelezettség, nem kötelesség, csak annak lehetősége
nem tényleges, csak potenciális kötelezettség, ezért csak kitettség
Hohfeld példája: minden 60 évnél fiatalabb férfi köteles esküdtszéki vagy katonai szolgálatban résztvenni
jogalakító: azaz jogviszonyt létrehozó, megszüntető, módosító
pl. házasságot elbontó vagy az apaság vélelmét megdöntő ítélet
mentesség, kivételezettség, beavatkozás-mentesség
ellentét
ellentét
korrelativitás
korrelativitás
korrelativitás
beavatkozás-képesség
szabadság
, kiváltság, felmentés, előjog, engedély/licence, duty-free
erkölcs/moral
jogi jog/legal right
erkölcsi jog/moral right
milyen kapcsolatban áll egymással az igényjog és a felhatalmazottság köré kiépített joghelyzet-csoport.
Az egyik lehetséges válasz a tárgyi jog rendelkezéseiből vezethető le. Eszerint a tárgyi jog szabálya vagy normája vagy feljogosít, vagy felhatalmaz. Ez a szabályok két fajtáját (a jogosító és a felhatalmazó szabályt), s a joghelyzetek két kristályosodási pontját eredményezi, amelyet tehát az autoritás kapcsol össze.
A másik magyarázat a két csoportot logikailag eltérő szintekre helyezi. „Míg a joghelyzetek első két párja elsőrendű viszonyt, addig a második kettő másodrendűt képez. Az elsőrendű viszonyok közvetlenül az emberek viselkedésére és kapcsolataira vonatkozhatnak, a másodrendű viszonyok közvetítése nélkül; ezzel szemben a másodrendű viszonyok közvetlenül csak az emberek jogcímeire vonatkoznak, s csak áttételesen (bár meghatározó módon) az emberek viselkedésére és kapcsolataira.”
jogi felhatalmazottság:
örökség visszautasítása
elővételi jog gyakorlása
ajánlati kötöttség
telki szolgalom biztosítása
szolgalmi jog:
telki szolgalom: átjárási, vízmerítési, vízvezetési, pinceszolgalom
személyes szolgalom: haszonélvezet, használat
felelősség
tehetetlenség
Isaiah Berlin:
negatív szabadság: az egyén számára biztosított, külső beavatkozás nélküli mozgástér (valamitől, valakitől való szabadság)
pozitív szabadság: döntési szabadság, az egyén saját maga ura legyen (valamire való szabadság)
„Ama-gi”: a szabadság szimbóluma sumér ékírással (a fogalom egyik első ismert formája)
freedom - személyes szabadság
liberty - politikai szabadság
negatív szabadságjogok
sokak szerint feltétlen érvényességűek
állami beavatkozást korlátozó jogok
polgári, politikai jogok
szólásszabadság, gyülekezési jog, vallásszabadság, élet és testi épség védelme, védelemhez való jog, magánélethez való jog, magánlakás sérthetetlenségéhez való jog
right
pozitív szabadságjogok
sokak szerint feltételes érvényességűek
állami beavatkozást buzdító jogok
gazdasági, szociális és kulturális, egészségügyi jogok
jóléti jogok, szociális biztonsághoz való jogok
globális és környezeti jogok
első generációs jogok
második generációs jogok
harmadik generációs jogok
"Az egyéni szabadságok bevezetésével a modern jog a hagyományos jogrendtől eltérően azt a hobbesi elvet érvényesíti, mely szerint minden megengedett, ami nem kifejezetten tiltott. Ily módon a jog és a morál elválik egymástól. Míg a morál elsősorban azt írja elő nekünk, hogy mi a kötelességünk, a jog struktúrájából a jogosultságok primátusa következik. Míg a morális jogok reciprok kötelességekből erednek, a jogi kötelességek az egyéni szabadságok törvényi korlátozásából vezethetők le." (Habermas)

"az erkölcs mindmáig nem ismeri az alanyi joghoz hasonló erkölcsi normát, mégpedig elsősorban azért nem, mert az erkölcsben nincs hivatalos instancia, nincs olyan intézmény vagy intézményrendszer, amelyhez a normasértés károsultja panaszával fordulhatna. (Földesi)
norma/norm
kiváltság, előjog,
privilegium personea
privilegium rei
privilegium affirmativum
privilegium negativum (immunitas)
spousal privilege/házastársi privilégium
közeli rokonra irányuló vallomástétel megtagadása
feljelentés elmulasztása vagy a bűnpártolás vádja alóli mentesség

papi titoktartás – gyónási titok – gyóntató privilégium
a gyónási titok felfedésének (tehát a tanuvallomás) megtagadása

orvosi titoktartási – orvosi privilégium
páciensre irányuló vallomástétel, orvosi praxis során szerzett információ felfedésének megtagadása

ügyvédi titoktartás – ügyvédi privilégium
az ügyfél által felfedett információ felfedésének megtagadása
Subpoena duces tecum: vallomástételi kötelezettség büntetés terhe mellett
privilégium
monopólium
kiváltság
regálé
some modal logic
nem megengedett nem megtenni
nem teszi meg
büntetés
nem megengedett nem megtenni
megteszi
jutalom
nem megengedett megtenni
megteszi
büntetés
nem megengedett nem megtenni
nem teszi meg
jutalom
megparancsolt
ajánlott
tiltott
helytelenített
közömbös
impersonal deontic logic
_________________
some example
szubkontrárius (alárendelten ellentétes): lehetnek egyszerre érvényesek, de nem lehet mindkettő érvénytelen
megengedett nem kötelező nem cselekedni
tilos kötelező nem cselekedni
kötelező kötelező cselekedni
nem kötelező nem kötelező cselekedni
nem kötelező cselekedni
közömbös és
nem kötelező nem cselekedni
kötelező cselekedni
preskriptív vagy
kötelező nem cselekedni
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________


__________________________________________


__________________________________________
_____________________
_____________________

összefüggések a deontikus modalitások között
if A obligatorily true, then A permissively true
if A is obligatory, then A is permited
the accessibility relation is total (definitive, serial, extendable, unbounded)
if A is true in every accessible possible world, then there exists an accessible possible world in which A is true
if something is obligatory, then it is not forbidden

in deontic world the next formula is not true (in this case the accessibility relation is not reflexive):


the content of prescription (A) is not neccesarily realized, other (social) support is needed
_____________________________
kontrárius (ellentétes): nem lehetnek egyszerre érvényesek, de lehet mindkettő érvénytelen
kontradiktórius (ellentmondó): ha egyik érvényes, a másik érvénytelen, és fordítva
Hammurabi’s almost 300 rules: http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM
http://www.site.uottawa.ca/~luigi/papers/LegalLogicBlog.htm
http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/
Ennek megfelelően a szakszervezeti képviselet hatalmi (potesztatív) jellege abban áll, hogy a szakszervezetbe tömörült kollektíva eme összefogásánál, illetve szervezettségénél fogva egy Kvázi jogon kívüli hatalmat, a munkáltatói (tulajdonosi) hatalommal (potesztásszal) egyenértékű hatalmat testesít meg. Olyan hatalom rejlik a szakszervezetben, amely nyomást tud gyakorolni a munkáltatóra a kívánt cél elérése végett
potesztatív = jogalakító, jogosító
A kártérítési kereseti kérelem jogalakító tartalmú is lehet. Ilyen a baleset következtében csökkent munkaképesség miatt előzetes perben megállapított, jövedelemkiesés pótlását szolgáló havi járadék módosítását igénylő kérelem, annak alapján, hogy a károsult munkaképessége javult, jövedelme növekedett, így a korábban megítélt járadékot a jövedelemkülönbözet csökkenése miatt módosítani kell. Sor került tehát egy korábban fennálló jogviszony módosítására.
claimright
k has the obligative right that j does A iff it is obligatory, towards k, that j does A
An example of obligative right is “it is obligatory, towards Mary, that Tom pays 1,000 euros to John”
noright
k has a noright that j does A iff j is permitted, towards k, to omit A
privilege
j has a privilege towards k, with regard to action A, iff it is permitted towards k that j omits to do A.
liability / duty
j has a liability right concerning k’s action A means that if k performs the permitted action A then k will have to perform another action B for the benefit of j
For example, consider a copyright regime when one is permitted to reproduce a protected work, but the author is entitled to a royalty for the reproduction of his or her work
immunity
k has an immunity towards j with regard to the creation of position Pos in the head of k, exactly if is not the case that j has that power
action powers / power
An action-power consists in a generic power to produce a legal effect through an action determining it.
subjection
k is in a state of subjection towards j, with regard to normative position Pos, means that j has the abstract enabling-power of determining Pos in the head of k
For instance, debtor k is subject to creditor j in relation to j’s power of freeing k from j’s obligation.
disabilities
j has a disability towards k, with regard to the creation of position Pos exactly if it is not the case that j has the abstract enabling power of creating Pos in the head of x.
claimable obligation
If Alan demands that Betty shall repay this loan, then she has to do so.
Hansson: Dc – declaration operator
grantable permission
If Allan allows Betty to enter this park, then she may do so.
revocable obligation
Alan is forbidden to enter Betty's house unless she lets him do so.
revocable permission
Alan is allowed to walk alone King's street unless the police forbid him to walk there.
jog
kötelezettség
felelősség
Hohfeld: A-nak szabadságában áll ráksalátát ennie; de ettől B még megakadályozhatja őt ebben (elhúzva előle a tálat), ha tudja, hogy a ráksalátától A mindig hasmenést kap. A szabadságából nem következik B kötelezettsége.
ha másnak tilos is, de a telektulajdonosnak magának szabad a saját földjén járkálnia — minthogy senki más sem szerzett jogot azt igényelni, hogy maradjon távol
copyright: a szerző privilégiuma a másolásra
képviselői mentesség: a mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel
erőszak alkalmazása jogos önvédelemből jogtalan erőszak-alkalmazással szemben arányosság elvét betartva
helyjegyünket lobogtatva megállunk az ülőhelyünk előtt a vonaton, s azt mondjuk: „Ez az én helyem!”, kimondva–kimondatlanul azt igényelve, hogy adja át, aki elfoglalta, mert kötelessége azt megtenni.
„Tilos az átjárás!” keletkeztette távolmaradási kötelezettségnek párja a telektulajdonos háborítatlansághoz való joga.
'latex:\forall{x}\forall{y}(Duty(x,y)\leftrightarrow\lnot{Privilege(x,y)})
Regálé (latinul iura regalia) volt a neve az államkincstárt illető, királyi felségjogon szedett jövedelmeknek. Ezek egy részét később a földesurak, illetve a városok kapták meg.

Fontosabb regálék:
urbura, vagy bányajövedelem volt a kitermelt ércek (arany, ezüst, réz) után fizetendő illeték neve. Eredetileg kizárólag a királyt illették, de Károly Róbert átengedte a jövedelem egyharmadát a földek tulajdonosainak.
nemesércek felvásárlásának monopóliuma
pénzverés monopóliuma – a névérték és az fémtartalom értékének különbsége miatt
ehhez kapcsolódott a kamara haszna, amely az általában évi kötelezpénzbeváltásból származó nyereséget jelentette
a sótermelés és sóvágás jövedelme is a királyt illette, bár rendszerint bérlők szedték be
be- és kiviteli vámok, pl. nyolcvanadvám, harmincadvám
nyestadó (marturina)
szabadok dénárja
székelyek ököradója
rendkívüli hadiadó (collecta, subsidium) – a porták után esetenként 1 aranyforint Károly Róbert idején
városi adó – a városok évi egyösszegű adója (census, collecta)
zsidóbér – a zsidók évi egyösszegű adója (census, collecta)
pápai tized egyharmada Károly Róbert idején

A földesurak és városok élvezte regálé jogok (regalia minora) közé tartozott már az Árpádok idejétől kezdve:
italmérés és kocsmaépítés joga
húsvágás és húsmérés joga
malomtartási jog (malomjog)
vám- és révjog (jus telonii et nauli)
vásárjog (jus nundinarum)
regálé
generációs jogok
jogképesség
privilégium: tanuvallomás megtagadása
it was initially proposed in 1979 by the Czech jurist Karel Vasak at the International Institute of Human Rights in Strasbourg
liberty, equality, fraternity
moral rights are grounded in moral reasons
legal rights derive from the laws of the society
customary rights exist by local convention
elidegeníthetetlen jog az élethez / inalienable right to life
elévülhető jog a szabadsághoz / forfeitable right to liberty
visszavonható jog (az ígéretet meg kell tartani) / waivable right that a promise be kept
Hart: primary rules and secondary rules
secondary rules: specify how agents can introduce, change, and alter primary rules
The Hohfeldian power is the incident that enables agents to alter primary rules
Ordering, promising, waiving, sentencing, buying, selling, and abandoning are all examples of acts by which a rightholder exercises a power to change his own Hohfeldian incidents or those of another.
The librarian has the power over a student with regard to the use of the library. Normally a student has the right to use the library. But if a student is noisy then the libarian has the power to take away that right and stop the student from using the library
Diplomats are supposed to have diplomatic immunity. If they have committed a crime in their host country, they are immune against arrests and legal prosecution. In other words, the police would have no power over them. (They can still be expelled though.).
If A the right (against the Japanese Government) to stay in Japan, then this is a privilege. It means that the Japanese Government has no claim-right against A that he leaves the country. Or in other words, A has no duty to the Japanese Government that he leaves Japan.
Judith Jarvis Thomson, Normativity (2008)
Judith Jarvis Thomson, The Realm of Rights (1990)
konvenció/convention
szokásjog/customary right
duty no-right

claim privilege
___________________

liability disability

power immunity
az egyházi tized haszonbérlési joga
kötelezettség joghiány

igény privilégium
__________________________

beavatkozásnak- beavatkozás-
kitettség képtelenség

felhatalmazottság immunitás
Hohfeld
Hohfeld
Norm(Content,Modality,Authority,Subject,Condition,Occasion,Sanction)
normaösszetevők
________________
felhatalmazottság
power
immunitás
immunity
privilégium
privilege
igényjog
claim
másokkal szemben, hogy ők megváltoztathassák az egyén privilégiumát vagy jogigényét
megváltoztatni (lemondani, megszüntetni, átruházni) az egyén privilégiumát vagy jogigényét
használni a saját tulajdonát (számítógépét)
másokkal szemben, hogy ők nem használják a saját tulajdonát (számítógépét)
elsőrendű jog
jogok a tulajdon (számítógép) fölött
másodrendű jog
jogok az elsőrendű jogok fölött
a számítógép tulajdonjoga
passzív jog
jogok a tulajdon (számítógép) fölött
aktív jog
jogok az egyén saját cselekvésére vonatkoztatva
X has a right to φ
X has a right that B φ
promulgate
proclaim
declare
proclamation:
initiate promise
initiate command
terminate promise
terminate command
bindingness => adoption-worthiness
kötelező => elfogadásra méltó
mert nemzet vagy nemzetközi szokás
mert "ratio decidenci of the Court de Cassation"
mert ez az összes jogtudós egyhangú véleménye
monadic deontic logic
positional deontic logic: personal modalities
logic of actions
sees to it that (stit)
causes that
brings it about that
Georg Henrik von Wright
Stig Kangar
Lars Lindahl
Ingmar Pörn
A.J.I. Jones
Marek Sergot
Nuel Belnap
Michael Perloff
Vranas
Giovanni Sartor
Jari Talja
Karl Krister Segerberg
Alan Ross Anderson
Alf Ross
Brian Farrel Chellas
J. Jörgensen
Edward Lemmon
Risto Hilpinen
Jaakko Hintikka
SDL - Standard Deontic Logic - szabványos deontikus logika, a von Wright)
MDL - Minimal Deontic Logic - minimális deontikus logika
DL - Jones & Pörn’s Deontic Logic - Jones és Pörn deontikus logikája
PDL - Preference-Based Deontic Logic - preferencia-alapú deontikus logika
DDL - Defeasible Deontic Logic - támadható deontikus logika
CDL - Contextual Deontic Logic - kontextuális deontikus logika
TDL - Temporal Deontic Logic - temporális deontikus logika
ADL - Action Deontic Logic - deontikus cselekvéslogika
PTDL - Preference-Based Temporal Deontic Logic - preferencia alapú, temporális deontikus logika
PADL - Preference-Based Action Deontic Logic - preferencia alapú, deontikus cselekvéslogika
DUS - Deontic Update Semantics - deontikus alapú frissített szemantika
deontic logics
állapot (state of affairs): ami a világ tulajdonságait, jellemzőit írja le
folyamat (process): ami úgy történik, hogy zajlik, megy tovább egy bizonyos időszakon, időtartamon át
esemény (event): ami szintén történik, de ez megtörténik és nem – folyamatosan – zajlik, megy tovább
von Wright logic of action
egy állapotból egy másik állapotba
egy állapotból egy folyamatba
egy folyamatból egy állapotba
egy folyamatból egy másik folyamatba
egy folyamat valamely állapotából ugyanazon folyamat egy másik állapotába (pl. gyorsabb állapotból lassabb állapotba)
transzformációk
pTp
pT~p
~pTp
~pT~p
tények
T-kifejezések
d(pTp)
d(pT~p)
d(~pTp)
d(~pT~p)
cselekvések
tartózkodás
tevés
d(pT~p) bezárni az ajtót az ajtó nyitva van és nem záródik be magától

d(~pTp) kinyitni az ajtót az ajtó zárva van és nem nyitódik ki magától

d(pTp) nyitva tartani az ajtót az ajtó nyitva van, de beavatkozás nélkül bezáródna magától
(pl. önműködő mechanikus ajtózár segítségével)

d(~pT~p) zárva tartani az ajtót az ajtó zárva van, de beavatkozás nélkül kinyitódna magától
(pl. fotocellás ajtó vagy liftajtó)
f(~pTp) tartózkodni az ajtót bezárni az ajtó nyitva van és nem záródik be magától

f(pT~p) tartózkodni az ajtót kinyitni az ajtó zárva van és nem nyitódik ki magától

f(pTp) tartózkodni az ajtót nyitva tartani az ajtó nyitva van, de beavatkozás nélkül bezáródna magától
(pl. önműködő mechanikus ajtózár segítségével)

f(~pT~p) tartózkodni az ajtót zárva tartani az ajtó zárva van, de beavatkozás nélkül kinyitódna magától
(pl. fotocellás ajtó vagy liftajtó)
a cselevés feltétele a cselekvés: megcsinálni vagy tartózkodni a cselekvés eredménye
_______________________________________________________________________________________________________
pT~p d(pTp) pTp
p állapot fennáll, de megszűnik, valaki a p állapotot megőrzi p megmarad
hacsak nem tartják fent

pT~p f(pTp) pT~p
p állapot fennáll, de megszűnik, valaki hagyja, hogy p állapot megszűnjön p megszűnik
hacsak nem tartják fent

pTp d(pT~p) pT~p
p állapot fennáll, és meg is marad, valaki a p állapotot megváltoztatja p megszűnik
hacsak nem változtatják meg

pTp f(pT~p) pTp
p állapot fennáll, és meg is marad, valaki hagyja, hogy p állapot megmaradjon p megmarad
hacsak nem változtatják meg

~pT~p d(~pTp) ~pTp
p állapot nem áll fenn, és nem is következik be, valaki a p-t állapotot előállítja p megtörténik
hacsak nem állítják elő

~pT~p f(~pTp) ~pT~p
p állapot nem áll fenn, és nem is következik be, valaki hagyja, hogy p állapot hiánya megmaradjon p hiánya megmarad
hacsak nem állítják elő

~pTp d(~pT~p) ~pT~p
p állapot nem áll fenn, de bekövetkezik, valaki megakadályozza, hogy p állapot bekövetkezzen p hiánya megmarad
hacsak nem akadályozzák meg

~pTp f(~pT~p) ~pTp
p állapot nem áll fenn, de bekövetkezik, valaki hagyja, hogy p állapot bekövetkezzen p megtörténik
hacsak nem akadályozzák meg
empirical agent
ágensek
világállapotok
state of affairs
állapotok
Amikor valaki kinyitja az ablakot, akkor a cselekvés eredménye az lesz, hogy az ablak nyitva lesz (nyitott állapotba kerül), míg a cselekvés következményeként lehűl a szoba hőmérséklete (már amennyiben odakint hidegebb a levegő, mint a szobában).
eredmény vs.
következmény
super-empirical agent
impersonal agent
personal agent
individual agent
collective agent
"This correspondence between act and change is an intrinsic or logical tie. The act is, as it were, 'defined' as the act of effecting such and such a change…
… the relation between an act and its consequences is extrinsic (casual)."
állapotok, cselekvések, eredmények
Chellas, Brian (1971) Imperatives. Theoria 37:114-129
Belnap, Nuel and Perloff, Michael (1988). Seeing to it that: a canonical form of agentives. Theoria 54: 175-199
Kanger, Stig (1972). Law and logic. Theoria 38: 105--129
Lemmon, Edward (1965). Deontic logic and the logic of imperatives. Logique et Analyse 8: 39-71.
Ross, Alf (1941). Imperatives and logic. Theoria 7: 53--71 (pdf)
Segerberg, Krister(1990). Validity and satisfaction in imperative logic. Notre Dame Journal of Formal Logic 31: 203-221 (pdf)
Wright, Georg Henrik von (1963). Norm and Action: A Logical Inquiry. Routledge and Kegan Paul (book)
imperative logic
irodalom
logic of desire
Cross, Charles B. (1997) The modal logic of discrepancy, Journal of Philosophical Logic 26: 143—168 (pdf)
Castelfranchi, Cristiano and Paglieri, Fabiano (2007) The role of belief in goal dynamics: prolegomena to a constructive theory of intentions. Synthese 155: 237—263 (pdf)
Kanger's theory of rights
Lars Lindahl
Belnap-Perloff's stit-operator
Pörl: kontroll, befolyás
Makinson
'latex:(\pm)O(\pm)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}do(\pm)F
______________________________________________
'shall' operator represents deontic modality
'do' operator represents actions
'F' and 'G' constatns represent state of affairs (conditions)
Jari Talja. A Technical Note on Lars Lindahl's "Position and Change". Journal of Philosophical Logic, Vol. 9, No. 2 (May, 1980), pp. 167-183, http://www.jstor.org/stable/30226203
Jari Talja. On the logic of omissions. SYNTHESE, Volume 65, Number 2 (1985), 235-248, DOI: 10.1007/BF00869301 http://www.springerlink.com/content/q1802725437n7581/
'latex:\lnot{O}\lnot{(x\;do\;}\lnot{F)}
'latex:Duty(x,y,D_x)\leftrightarrow\lnot{Privilege(x,y,\lnot{D_x})}
1) Power, not immunity, counter-power, not counter-immunity
2) Not power, immunity, not counter-power, counter-immunity
3) Claim, not counter-freedom
4) Not-claim, power, immunity, counter-freedom, not counter-power, not counter-immunity
5) Power, immunity, counter-power, counter-immunity
6) Claim, power, counter-freedom
7) Claim, not power
8) Power, immunity, counter-freedom, not counter-power, counter-immunity
9) Power, immunity, counter-power, not counter-immunity
10) Power, not immunity, not counter-power, counter-immunity
11) Not freedom, counter-claim
12) Freedom, not power, not immunity, not counter-claim, counter-power, counter-immunity
13) Freedom, counter-claim, counter-power
14) Counter-claim, not counter-power
15) Freedom, not power, immunity, counter-power, counter-immunity
16) Power, not immunity, counter-power, counter-immunity
17) Not power, immunity, counter-power, cot counter-immunity
18) Not power, not immunity, not counter-power, not counter-immunity
19) Not claim, not counter-freedom, not counter-immunity
20) Not counter-freedom, counter-immunity
21) Not claim, not power, immunity, not counter-power, not counter-immunity
22) Power, not immunity, not counter-power, not counter-immunity
23) Not freedom, not immunity, not counter-claim
24) Not freedom, immmunity
25) Not power, not immunity, not counter-claim, not counter-power, counter-immunity
26) Not power, not immunity, counter-power, not counter-immunity
26 atomic types of rights (1)
26 atomic types of rights (2)
conversion
inversion
simple types of rights (1)
claim(x,y,F)
freedom(x,y,F)
power(x,y,F)
immunity(x,y,F)
counter-claim(x,y,F)
counter-freedom(x,y,F)
counter-power(x,y,F)
counter-immunity(x,y,F)
F(x,y) - state of affairs
x, y - agents, holders of rights
'I.\;\;If\;F\longrightarrow{G,\;then\;shall$-$F}\longrightarrow{shall$-$G}
'II.\;\;(shall$-$F\;and\;shall$-$G)\longrightarrow{shall$-$(F\;and\;G)}
'III.\;\;shall$-$F\longrightarrow{not\;shall$-$(not$-$F)
'IV.\;\;If\;F\longrightarrow{G\;and\;G}\longrightarrow{F,\;then\;X\;causes\;F}\longrightarrow{X\;causes\;G}
'V.\;\;{X\;causes\;F}\longrightarrow{F}
1a) x has versus y a claim that F(x,y)
1b) x has versus y a freedom that F(x,y)
1c) x has versus y a power that F(x,y)
1d) x has versus y an immunity that F(x,y)
2a) it shall be that y causes that F(x,y)
2b) not: it shall be that x causes that not-F(x,y)
2c) not: it shall be that not: x causes that F(x,y)
2d) it shall be that not: y causes that not-F(x,y)
3a) it shall be that y causes that F(x,y)
3b) it may be that x causes that not-F(x,y)
3c) it may be that not: x causes that F(x,y)
3d) it shall be that not: y causes that not-F(x,y)
logical schema
simple types of rights (2)
strength diagram
Hohfeld
claim/right
duty
privilege
no-right
power
liability
immunity
disability
claim
inverse of claim
freedom
inverse of freedom
power
inverse of power
immunity
inverse of immunity
Kanger
co-ordinate
x has versus y a claim that F(x,y)
not: y has versus x a freedom that not-F(x,y)

x has versus y a freedom that F(x,y)
not: y has versus x a claim that not-F(x,y)

x has versus y a power that F(x,y)
not: y has versus x a immunity that not-F(x,y)

x has versus y a immunity that F(x,y)
not: y has versus x a power that not-F(x,y)
relations between the simple types of rights
X has versus Y a right of type P that S(X,Y)
if and only if
Y has versus X a right of type Q that S(X,Y)
X has versus Y a right of type P that S(X,Y)
if and only if
Y has versus X a right of type Q that not-S(X,Y)
simple types of rights (3)
not-doing
omission
forbearance
refraining
inaction
abstaining
avoidance
Karl Krister Segerberg
(1936-)
passive rights:
counter-party obligatives
O-rights
x - bearer
y - couner-party
F - state of affairs/object-matter
active rights:
bearer permissives
P-rights
claim(x,y,F)
counter-claim(x,y,F)
immunity(x,y,F)
counter-immunity(x,y,F)
power(x,y,F)
counter-power(x,y,F)
freedom(x,y,F)
counter-freedom(x,y,F)
claim(x,y,F) is the counter-part of counter-freedom(x,y,F)
counter-claim(x,y,F) is the counter-part of freedom(x,y,F)
immunity(x,y,F) is the counter-part of counter-power(x,y,F)
counter-immunity(x,y,F) is the counter-part of power(x,y,F)
4a) it shall be that y does F(x,y)
4b) it may be that x does not-F(x,y)
4c) it may be that x do not F(x,y)
4d) it shall be that y do not not-F(x,y)
Stig Kanger
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
claim freedom power immunity counter-claim counter-freedom counter-power counter-immunity
not-claim not-freedom not-power not-immunity not-counter-claim not-counter-freedom not-counter-power not-counter-immunity
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
claim freedom power immunity counter-claim counter-freedom counter-power counter-immunity
claim not-freedom power not-immunity counter-claim counter-freedom counter-power counter-immunity
claim freedom not-power immunity counter-claim counter-freedom counter-power counter-immunity
.....
claim freedom not-power immunity counter-claim not-counter-freedom counter-power counter-immunity
...
256 posssible atomic types
filtering inconsistent and redundant elements
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
claim freedom power immunity counter-claim counter-freedom counter-power counter-immunity
not-claim not-freedom not-power not-immunity not-counter-claim not-counter-freedom not-counter-power not-counter-immunity
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
power immunity counter-power counter-immunity 5
power not-immunity counter-power counter-immunity 16
claim not-power 7
.....
not-counter-freedom counter-immunity 20
____________________
legitimitás
correlativity
inversion
conversion
complementarity
reciprocity
negative right: the holder is entitled to non-interference
positive right: the holder is entitled to provision of some good or service
active right: X has a right to φ
passive right: X has a right that Y φ
active vs. passive rights
negative vs. positive rights
Since both negative and positive rights are passive rights, some rights are neither negative nor positive. Privileges and powers cannot be negative rights; and privileges, powers, and immunities cannot be positive rights. The (privilege-) right to enter a building, and the (power-) right to enter into a binding agreement, are neither negative nor positive.
positive rights permit or oblige action
negative rights permit or oblige inaction
Anderson, A.: The formal analysis of normative concepts. American Sociological Review 22, 9-17 (1957) - http://www.jstor.org/stable/2088759
Anderson, A.: A reduction of deontic logic to alethic modal logic. Mind 22, 100-103 (1958) - http://www.jstor.org/stable/2251344
B. Hansson. An analysis of some deontic logics. Nous, 3:373–398, 1969. - http://www.jstor.org/stable/2214372
Alan Ross Anderson. Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics. Noûs, Vol. 1, No. 4 (1967), pp. 345-360. - http://www.jstor.org/stable/2214623
G. H. Von Wright. Deontic Logic and the Theory of Conditions. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía, Vol. 2, No. 6 (1968), pp. 3-31 - http://www.jstor.org/stable/40103910
Kocourek, Albert. Hohfeld System of Fundamental Legal Concepts; http://www.jstor.org/stable/2090820
H. Hamner Hill. A Functional Taxonomy of Normative Conflict. Law and Philosophy, Vol. 6, No. 2 (1987), pp. 227-247. - http://www.jstor.org/stable/3504576
Eugenio Bulygin. On Norms of Competence. Law and Philosophy, Vol. 11, No. 3 (1992), pp. 201-216. - http://www.jstor.org/stable/3504945
Brian F. Chellas. On Bringing It about. Journal of Philosophical Logic. Vol. 24, No. 6 (Dec., 1995), pp. 563-571. http://www.jstor.org/stable/30227229
Krister Segerberg. Bringing It about. Journal of Philosophical Logic. Vol. 18, No. 4 (Nov., 1989), pp. 327-347. http://www.jstor.org/stable/30226417
Davide Grossi. Norms as ascriptions of violations: An analysis in modal logic. Journal of Applied Logic, Volume 9, Issue 2, June 2011, Pages 95–112
Segerberg, K. Getting started: Beginnings in the logic of action. Studia Logica 51, 3-4 (1992), 347–378
Anderson, Alan Ross. The Logic of Hohfeldian Propositions, Logique et Analyse 231 (1970)
Alan R. Anderson, Logic. Norms and Roles, 4 Ratio, 36-49 (1962)
Anderson, A.: The logic of norms. Logique et Analyse 2, 84-91 (1958)
Jörgensen, J.: Imperatives and logic, Erkentniss, pp. 288-296 (1937)
Singer, Joseph William. 1982 Wis. L. Rev. 975 (1982) The Legal Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to Hohfeld
count as
McNamara: tradicionális definíciós séma (TDS)
nem lehetséges a kötelességek konfliktusa:
= "ami kötelező, az nem lehet tilos"
tradicionális klasszifikációs séma (TKS):
dyadic deontic logic: conditional modalities
duty no-right

claim privilege
___________________

liability disability

power immunity
kötelezettség igényjoghiány

igényjog privilégium
__________________________

beavatkozásnak- beavatkozás-
kitettség képtelenség

felhatalmazottság immunitás
Hohfeld
Hohfeld
felhatalmazottság
power
immunitás
immunity
privilégium
privilege
igényjog
claim
másokkal szemben, hogy ők megváltoztathassák az egyén privilégiumát vagy jogigényét
megváltoztatni (lemondani, megszüntetni, átruházni) az egyén privilégiumát vagy jogigényét
használni a saját tulajdonát (számítógépét)
másokkal szemben, hogy ők nem használják a saját tulajdonát (számítógépét)
elsőrendű jog
jogok a tulajdon (számítógép) fölött
másodrendű jog
jogok az elsőrendű jogok fölött
a számítógép tulajdonjoga
passzív jog
jogok a tulajdon (számítógép) fölött
aktív jog
jogok az egyén saját cselekvésére vonatkoztatva
X has a right to φ
X has a right that B φ
logic of positions
Alan R. Anderson
p - state of affairs
s - sanction (deontic modal constant)
gentle murder paradox
(1) if you murder, you ought to murder gently
(2) you do commit murder
(3) to murder gently you must murder

imply the less plausible statement:

(4) you ought to murder
how to define O deontic modality in terms of 'necessity' alethic operator and a 0-ary modal operator
Ingmar Pörn
Stig Kanger
(1924-1988)
Georg Henrik von Wright
(1916-2003)
lars.lindahl@jur.lu.se
lars-lindahl@live.se
Frederic B. Fitch. A Logical Analysis of Some Value Concepts. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 28, No. 2 (Jun., 1963), pp. 135-142. - http://www.jstor.org/stable/2271594
Frederic Brenton Fitch
(1908.09.09-1987.09.18)
The assertive point is to say how things are.
The commissive point is to commit speaker to doing something.
The directive point is to get other people to do things.
The declarative point is to change the world by saying so.
The expressive point is to express feelings and attitudes.
The process of reasoning about what to do next on the basis of mental states such as beliefs and desires is called deliberation. (Kracht-Meyer-Segerberg)
beszédaktus
intencionalitás
Frederic B. Fitch. A Logical Analysis of Some Value Concepts. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 28, No. 2 (Jun., 1963), pp. 135-142. - http://www.jstor.org/stable/2271594
Frederic B. Fitch
logic of intention
M.E. Bratman, Intentions, Plans, and Practical Reason, Harvard University Press, Massachusetts, 1987.
Brian F. Chellas
B. F. Chellas. The Logical Form of Imperatives, Perry Lane Press, Stanford, 1969.
I. Po rn, Action theory and social science. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1977.
tabu
Durkheim
vallási tiltás
mágikus tiltás
"Először is a vallási tiltásokon kívül ott vannak azok, amelyek a mágia körébe tartoznak. Mindkét fajtában az a közös, hogy bizonyos dolgok összeférhetetlenségét rendelik el, s előírják az ily módon összeférhetetlennek nyilvánított dolgok szétválasztását. De igen komoly különbségek is vannak köztük. Először is nem ugyanolyan szankciókkal járnak. Igaz, mint majd később bemutatjuk, a hiedelem szerint a vallási tilalmak megszegése gyakran már önmagában is olyan, anyagi jellegű zavarokkal sújtja a bűnöst, amelyek mintegy tette szankciójaként tűnnek fel. De még ha valóban automatikusan bekövetkezik is ez a spontán szankció, nem az lesz az egyetlen; mindig kiegészül egy másikkal is, amely már emberi beavatkozást feltételez: vagy kifejezett büntetés adódik hozzá – ha ez már előbb nem lett volna beígérve –, amit a többi ember ró a tettesre, vagy legalábbis nyilvános megrovásban, megszégyenítésben részesítik. A szentségtörésért tehát a tettes egyfelől betegséggel vagy természetes halállal bűnhődik, másfelől még meg is bélyegzik a többiek; megsérti a közvéleményt, az pedig válaszképpen vétkesnek nyilvánítja. A mágikus tiltás ellenben csakis anyagi szankciókkal jár, a tiltott cselekedet mintegy fizikai szükségképpen csakis anyagi következményeket von maga után. Aki nem engedelmeskedik, az csak olyan kockázatot vállal, mint az orvos tanácsát figyelmen kívül hagyó beteg; de az engedetlenség ilyenkor nem jelent vétséget, nem kelt felháborodást. Mágikus bűn nincs. A szankciók különbsége egyébiránt a tilalmak természetének mély különbözőségében rejlik. A vallási tilalom szükségképpen a szentség fogalmát foglalja magában; a szent tárgyat övező tiszteletből fakad, célja pedig e tisztelet elmaradásának megakadályozása. A mágikus tiltások ellenben csak a tulajdonságok világi fogalmát feltételezik. A varázsló azért tanácsolja bizonyos tárgyak elkülönítését, mert jellegzetes tulajdonságaiknál fogva veszélyt jelenthetnek, ha összekeverik vagy közel hozzák őket a többivel. S bizonyos szent tárgyaktól sem azért tartja távol a klienseit, mintha annyira tisztelné e tárgyakat, és attól félne, hogy megszentségtelenítik őket, hiszen a mágia, mint tudjuk, éppen a megszentségtelenítést szereti; kizárólag hasznossági megfontolásokból jár el ekképpen. Egyszóval a vallási tilalmak kategorikus imperatívuszok; a többi haszonelvű szabály, a higiéniai és orvosi tilalmak első formája. Ha két ennyire különböző ténycsoportot azonos névvel illetünk és egyidejűleg tanulmányozunk, az óhatatlanul zavarokhoz vezet. A következőkben csak a vallási tilalmakkal szándékozunk foglalkozni."
tiltás
szent dolgokon
belüli tilalom
szent és profán közti
átmenet tiltása
érintési tilalom
étkezési tilalom
nézési tilalom
beszédtilalom
Emile Durkheim. A vallási élet elemi formái .L'Harmattan Kiadó, 2002
tabutéma
cigánybűnözés
zsidó befolyás
papi molesztálás
örmény genocídium
Fiske's relational theory models
Market-pricing
(MP)
A single utiliy metric (e.g. money) makes valuation of large number of diverse entities possible
Authority-ranking
(AR)
Equality-matching
(EM)
Communal-sharing
(CS)
One's location in a social hierarchy determines one's status and claim on resources
Relationship such as collegial or friendship networks in which in-kind or 'tit-for-tat' reciprocity dominates
World id divided into two groups (members or non-members). Non-members are excluded. Members give what they can and take what they need.
trade-off
within
realm
taboo
trade-off
between realms
four realms or ‘spheres of exchange’ for organizing, interpreting, coordinating and evaluating social life
mode
central tendency
nominal scale
scale
ordinal scale
interval scale
ratio scale
mode
median
mode
median
arithmetic mean
mode
median
arithmetic mean
geometric mean
model
equivalence
linear ordering
reflexive
transitive
antisymmetric
reflexive
transitive
symmetric
ordered Abel-csoport
linear ordering
additive identity (0)
additive inverse
associative addition
commutative addition
addition is order preserving
Archimedian ordered field
ordered Abel group
multiplicative identity (1)
multiplicative inverse
associative multiplication
commutative multiplication
multiplication with positive number is order preserving
addition and multiplication combination is distributive
archimedean property
iszlám tabu
http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/iszlam-gazdasag/iszlam-gazdasagi-etika
vérfertőzés-incesztus tabu
kannibalizmus
A terhesség új tag érkezését jelenti a közösségbe, és hogy ez boldogságot hozzon, mind az anya, mind az apa egy sor kultúrális tabut vállal magára. A felkészülés egy gyermek érkezésére jelentős változásokat hoz a család tevékenységében. Létezik egy sor tiltás a mama táplálkozását illetően, így például a terhes nő bizonyos tipusú gyümölcsöket és húsokat nem fogyaszthat. Ez a tiltás a férfit is érinti valamilyen szinten, mivel ez idő alatt nem vadászhat ezen állatokra. A chacobo, pacahuara, yaminahua, moré amazóniai törzseknél a szülés az egész közösség jelenlétében történik, ott vannak a gyerekek is, mellyel azt a társadalmi élményt kapják, hogy ez egy fontos esemény, és jó megünnepelni. Amikor ikrek születnek, szokás, hogy az egyiket hagyják meghalni, vagy ha az anya a szülésbe belehal, a gyermeket akkor is veletemetik, ha az életben van, mert úgy vélik, nem lesznek meg a feltételek a megfelelő felneveléséhez. Amikor egy egyedülálló, fiatal lány esik teherbe, több közösség természetes eljárásokkal szünteti meg az ilyen terhességet. Az ayoreos törzs például hagyja, hogy megszülessen a gyermek, de aztán a placentával együtt eltemetik.
character
Frederic B. Fitch
striving for, doing, believing, knowing, and proving are treated as two-termed relations between an agent and a proposition, or more simply, if the agent is disregarded, as classes of propositions
striving for
doing
believing
knowing
proving
truth
casual necessity
casual possibility
logical neccessity
logical possibility
obligation (deontic necessity)
permission (deontic possibility)
desire for
concepts are assumed
to be truth-classes:
concepts are closed with respect
to conjunction elimination:
doing
knowing
proving
truth
casual necessity
logical neccessity
Anderson, A.R. 1970. The logic of Hohfeldian propositions. Logique et analyse 49–50, 231–242.
Belnap, N., Perloff, M., & M. Xu. 2001. Facing the future, Oxford: Oxford University Press.
Walton, D. 1976. Logical form and agency. Philosophical studies 29, 75–89.
Troquard, N., Trypuz, R., & L. Vieu. 2006. Towards an ontology of agency and action: from STIT to OntoSTIT+. In B. Bennett & C. Fellbaum, (eds.), International conference on formal ontology in information systems (FOIS), Baltimore, Maryland, USA, vol. 150 of Frontiers in artificial intelligence and applications, IOS Press, 179–190.
Walton, D. 1976. St. Anselm and the logical syntax of agency. Franciscan studies 36, 298–312.
Hintikka, Andreka & van Benthem, and Rahman.
openlibrary
google my library
striving for
doing
believing
knowing
proving
truth
casual necessity
logical neccessity
obligation
desiring
concepts are closed with respect
to conjunction elimination and conjunction introduction:
A class of propositions will be said to be a truth class if (necessarily) every member of it is true.
theorem 1.
is a truth class
is closed with respect to conjunction elimination
theorem 2.
theorem 3.
theorem 4.
theorem 5.
theorem 6.
agentive sentences
alpha stit Q (alpha sees to it that Q) = "a choice of the agent 'alpha' guarantees the truth of 'Q' ..."
stit sentences are designed to help clarify such philosophical questions as when it is true to say that an agent "could have done otherwise"
agency
agency
American comedian George Carlin, 1972:
"Seven Words You Can Never Say on Television"
shit
piss
fuck
cunt
cocksucker
motherfucker
tits
Talmud, 24 offences:
insulting a learned man, even after his death;
insulting a messenger of the court;
calling an Israelite a "slave";
refusing to appear before the court at the appointed time;
dealing lightly with any of the rabbinic or Mosaic precepts;
refusing to abide by a decision of the court;
keeping in one's possession an animal or an object that may prove injurious to others, such as a savage dog or a broken ladder;
selling one's real estate to a non-Jew without assuming the responsibility for any injury that the non-Jew may cause his neighbors;
testifying against one's Jewish neighbor in a non-Jewish court, and thereby causing that neighbor to lose money which he would not have lost had the case been decided in a Jewish court;
a Kohen shochet (butcher) (all the more so an Israelite[4]) who refuses to give the foreleg, cheeks and abomasum of kosher-slaughtered livestock to another Kohen;
violating the second day of a holiday, even though its observance is only a custom;
performing work on the afternoon of the day preceding Passover;
taking the name of God in vain;
causing others to profane the name of God;
causing others to eat holy meat outside of Jerusalem;
making calculations for the calendar, and establishing festivals accordingly, outside of Israel;
putting a stumbling-block in the way of the blind, that is to say, tempting another to sin (Lifnei iver);
preventing the community from performing some religious act;
selling forbidden ("terefah") meat as permitted meat ("kosher");
failure by a "shochet" (ritual slaughterer) to show his knife to the rabbi for examination;
masturbation;
engaging in business intercourse with one's divorced wife;
being made the subject of scandal (in the case of a rabbi);
declaring an unjustified excommunication.
Nuel Belnap
(1930-)
Edward Lemmon
Brian Chellas
Michael Perloff
(-2010.11.19)
Alan Ross Anderson
(1925-1973)
Nicholas Rescher
(1928-)
Wilfrid Sellars
(1912-1989)
Alvin W. Gouldner
There are two types of causation:
Transeunt causation, i.e. event causation, in which events cause events
Immanent causation , i.e. agent causation, in which agents cause events
A taxonomy of action:
Facere esse = to bring it about
Non facere esse = to abstain from bringing it about
Facere non esse = to prevent from having it come about
Non facere non esse = to abstain from preventing from having it come about.
http://www.siue.edu/~evailat/ml14.html
Szerződéstípusok tartalmuk szerint:
1. Dologszolgáltató (dare) szerződések
2. Tűrésre kötelező (non facere) szerződések
3. Tevőleges szolgáltatási kötelezettséget jelentő (facere) szerződések
3.1. eredmény kötelmek
3.2. gondossági kötelmek
4. Helytállási (praestare) kötelezettség szerződései
Az ügyletek egy jelentős részénél időleges szolgáltatás történik, amelyet kötelezetti magatartásként jellemez egy átadási aktus, mint a teljesítést megkezdő aktus, és egy folyamatos tűrési kötelezettség a dologgal egyébként rendelkezni jogosult, szolgáltatásra kötelezett részéről, az egyébként tartós szerződések fennállásának teljes időtartama alatt.
A domináns elem a tényleges szolgáltatás nyújtására kötelezett részéről a tűrés, azaz tartózkodás olyan magatartási lehetőségektől, amely egyébként a non facere tartalmú szerződés hiányában a kötelezettet megilletné.
Ha a szolgáltatás jogosultja oldaláról közelítjük meg a szerződéseket, akkor szokás használati kötelmekről beszélni. A szolgáltatás kötelezettjének a dolog birtoklásától, használatától, általában hasznainak szedésétől kell tartózkodnia, de a rendelkezési joga továbbra is nyitva álló lehetősége.
N. Belnap, M. Perloff, M. Xu. Facing the Future. Agents and Choices in Our Indeterminist World. Oxford, OUP 2001, 501 pp.
Horty, J.F. Agency and Deontic Logic, Oxford University Press 2001
Alf Ross. Directives and norms, Humanities Press, 1967 (reprint 2009 by The Lawbook Exchange)
Holmstrom-Hintikka, Ghita and Raimo Tuomela (eds). Contemporary Action Theory (Individual Action), 1997
Charles Duhigg. The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, 2012
Bratman, M. E., 1987, Intentions, Plans, and Practical Reason, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
Pörn, I., 1977, Action Theory and Social Science, Dordrecht: Reidel
Ross, W.D. (1930). The Right and the Good. Oxford, UK: Oxford University PressDuties of Fidelity
Kenny, A. Action, Emotion, and Will. London, 1963
Roderick Milton Chisholm
(1916-1999)
http://e-ducation.net/epistemologists.htm
Jaakko Hintikka
(1929-)
David K. Lewis
(1941-2001)
Mircea Eliade
Richard Jeffrey
(1926-2002.11.29.)
Alf Niels Christian Ross
(1899.06.10-1979.08.17)
Risto Hilpinen
Process: From S-P to:Obversion S-nonPConversion P-SObverted Conversion P-nonSConversion by Negation nonP-SContraposition nonP-nonSInversion nonS-nonPObverted Inversion nonS-P
Hungarian translations:
tesz róla
gondoskodik róla
ügyel arra
Lindahl
Kanger has reinterpreted Hohfeld's categories of power and immunity
power should be analyzed as ability rather than a permission
'can' rather than 'may'
"... evaluative sentences are not the sort of sentences that can be either true or false. But then how can there be a logic of normative sentences, since logic is the study of what follows from what, and one thing can follow from another only if the things in question are the sort that can be either true or false? So there can be no deontic logic. On the other hand, some normative sentences do seem to follow from others, so deontic logic must be possible. What to do? That's Joergesson's dilemma." (http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/)
(Chisholm's Paradox)
Paradox of the Gentle Murderer
Chisholm, Roderick M. “Contrary-to-Duty Imperatives and Deontic Logic.” Analysis (1963) 24: 33–36.
Forrester, James William (1984). “Gentle Murder, or the Adverbial Samaritan.” Journal of Philosophy, 81: 193–196.
Rao, A. S. and Georgeff, M. P. (1997). Modelling rational agents within a bdi-architecture, in M. N. Huhns and M. P. Singh (eds), Readings in Agents, Morgan Kaufmann, pp. 317–328.
Rao, A. S. and Georgeff, M. P., 1991, “Modeling rational agents within a BDI-architecture”, in J. Allen, R. Fikes and E. Sandewall (eds.), Proceedings of the Second International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR '91), San Francisco: Morgan Kaufmann, pp. 473–484.
Rao, A. S. and Georgeff, M. P., 1998, “Decision Procedures for BDI Logics”, Journal of Logic and Computation, 8(3): 293–344.
Roy, O. (2008). Thinking before Acting, ILLC - Dissertation Series, Institute for Logic, Language and Computation.
Cohen, P. R. and Levesque, H. J., 1990, “Intention is Choice with Commitment”, Artificial Intelligence, 42(3): 213–261.
Cohen, P. and Levesque, H., 1991, “Teamwork”, Noûs, 24(4): 487–512.
intention
Sir William David Ross
(1877.04.15-1971.05.05)
Duties of Fidelity
Duties of Reparation
Duties of Gratitude
Duties of Beneficence
Duties of Justice
Duties of Self-Improvement
Duties of Non-Maleficence
prima facie duties of W.D. Ross
Jari Talja
Marek J. Sergot
http://www.dcs.kcl.ac.uk/staff/ajijones/publications.html
Andrew J.I. Jones
“On normative-informational positions”, in Alessio Lomuscio & Donald Nute, eds, Deontic Logic in Computer Science – Proceedings of the 7th International Workshop, Lecture Notes in AI 3065, Springer Verlag, Berlin, 2004, pp.182-190.
“The Normative Aspect of Signalling and the Distinction between Performative and Constative”, Journal of Applied Logic, 2008, vol. 6(2), pp. 218-228 - written with Steven Kimbrough. [DOI 10.1016/j.jal.2007.06.009]
“Normative-informational positions – a modal-logical approach”, Artificial Intelligence and Law, 2008, vol. 16, pp.7-23 – written with Xavier Parent. [DOI 10.1007/s10506-007-9045-1]
"Actions and normative positions: a modal-logical approach", in D. Jacquette, ed., A Companion to Philosophical Logic, Blackwell Publishing, Oxford, 2002, pp.694-705 - written with Robert Demolombe.
http://www.doc.ic.ac.uk/~mjs/publications/selected_pubs.html
Positions and changes (1977)
Hohfeld Relations and Spielraum for Action (2006)
Cartwright, Dorwin, Influence, Leadership, Control (1965). J.G. March (ed.) Handbook of Organizations, p.1-47
jog mint normatív rendszer (law)
jog mint jogszabály (?)
jog mint normatív jogosultság (right)
http://www.pitt.edu/~belnap/papers.html
Canterburyi Szent Anzelm, Filozófiai és teológiai művek I., ford., jegyz. és tan. Dér Katalin, Osiris, Budapest, 2001 (Sapientia Humana). ISBN 963-389-025-X
Douglas N. Walton
Cantenbury St. Anselm
1033.-1109.04.21.)
Alvin I. Goldman
(1938-)
Michael Bratman
(1945.07.25.)
ez a tábla hibás, javítani kell
'latex:(D)\Box{A}\rightarrow\Diamond{A}
'latex:(D)\hspace{1cm}\Box{A}\rightarrow\Diamond{A}
Frederic B. Fitch. A Logical Analysis of Some Value Concepts.
The Journal of Symbolic Logic, 1963, Vol. 28, No. 2, pp. 135-142.
declarations (without proving)
theorems
definition of some value concepts
partial causation
does
knows
can
should
desires
value
two undefinied concepts:
striving for
believing
believing
Edgar Frank Ted Codd
(1923.08.23–2003.04.18)
tulajdonhoz kapcsolódó négy jogosultság:
birtok
használat
hasznosítás
rendelkezés (eladás, örökösítés)
szabadságjogok:
szólásszabadság
választójog
büntető igazságszolgáltatás visszaéléseivel szembeni védelem
vallásszabadság
gyűlöletkeltő hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem és ennek megelőzése
tulajdonhoz való jog
szerződési szabadság
pihenéshez való jog
fizetett szabadsághoz való jog
táplálékhoz való jog
hajlékhoz való jog
megfelelő orvosi ellátáshoz való jog
minimálbérhez való jog
tanuláshoz való jog
jó álláshoz való jog
munkához való jog
jó, egészséges környezethez való jog
David Makinson
1941.08.27-
Full transcript