Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

องค์การอนามัยโลก ( WHO )

No description
by

Belle Bungrakel

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of องค์การอนามัยโลก ( WHO )

หน้าที่และบทบาทของ
องค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกเป็นองค์การชำนัญพิเศษของ
สหประชาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศที่ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญขององค์การฯ ทั้งนี้โดยมิคำนึงว่าประเทศเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือไม่ หน้าที่ของ
องค์การอนามัยโลกตามธรรมนูญมีดังนี้ คือ
งานขององค์การอนามัยโลก นั้นแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่างๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา

2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ อันไม่อาจ
ดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
องค์การอนามัยโลก
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ใน
ระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และ
ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ
และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization ตัวย่อ WHO
เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ ทำหน้าที่ดูแลประสานงานงานด้านสาธารณสุข
ก่อตั้งเมื้อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
องค์การอนามัยโลก ( WHO )
สัญลักษณ์องค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก เป็นทบวงการชำนาญ
พิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวง
หนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ (ธันวาคม 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก
องค์การอนามัยโลกได้รับเอางานด้านสุขภาพอนามัยอันมีประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมมือช่วยเหลือ
กันเป็นการระหว่างชาติตลอดมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว นั้นมาปฏิบัติสืบต่อไปนับได้เริ่มก่อตั้ง
องค์การขึ้นในพ.ศ.2491 ความมุ่งหมายดั้งเดิม
ของการร่วมมือระหว่างชาติในด้านนี้ ก็เพื่อช่วย
กันหยุดยั้งการระบาดของโรคต่างๆ แต่ใน
ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างชาติในด้านนี้ได้ขยายกว้างขวางออกไปมาก กล่าวคือ เพื่อดำเนินการ
ยกระดับสุขภาพอนามัยในที่ทุกแห่งในโลกและช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านนี้อาศัยการศึกษา การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรื่องควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๑. ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการ
พัฒนาและปรับปรุงบริการทางแพทย์และ
สาธารณสุข

๒. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการสอน
และการฝึกอบรมในวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุข และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาแนะนำ และความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

๔. ให้การส่งเสริมการพัฒนาในด้านโภชนาการการเคหะ สุขาภิบาล นันทนาการ สภาพการทำงานและในเรื่องอื่นๆ ของการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับองค์การชำนาญ
พิเศษอื่นๆ ของสหประชาชาติ

๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิชาชีพที่มีส่วนในการสร้างความก้าวหน้าด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

๖. ส่งเสริมอนามัยและสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ตลอดจน
การดำรงชีวิตที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของบุคคลโดย
ทั่วไป

๗. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของบุคคลที่มีความบกพร่องในด้านมนุษยสัมพันธ์

๘. ส่งเสริมและดำเนินการวิจัย เพื่อการพัฒนาในด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข

๙. ศึกษา และรายงานวิธีการและเทคนิคด้านบริหาร
และสังคมที่มีผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขโดยร่วมมือกับองค์การชำนัญพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติ

สมาชิก ม.6/4
สวรส รัตนธนาประสาน เลขที่ 1
สุมนฑา ช่วยเกื้อ เลขที่ 8
รัชมล ตั้งเตชะรุ่งเพชร เลขที่ 11
ญาดา ประจักษ์จิตร์ เลขที่ 16
ริญญภัสร์ วราวงศ์โรจน์ เลขที่ 17
พัชรา อุทยเศรษฐวัฒน์ เลขที่ 31
Full transcript