Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Придунавско-Добруджанска област

No description
by

Dimitar Zhelev

on 17 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Придунавско-Добруджанска област

Типични черноземи

Алувиални

Засолени

Блатни
Природен паркове:
"Персина", "Русенски Лом"
Резервати:
"Ибиша", "Китка", "Милка", "Бели Лом"
Поддържани резервати: "Персински блата", "Сребърна"
- най-северните части на България, Северна Дунавска равнина;

- на север е ограничена от р. Дунав и държавната граница с Румъния;

- на юг - Южнодунавско-Лудогорска област;

- на запад - р. Тимок;

- на изток - Черноморска област;

- Мизийска платформа
- Ломска депресия и Севернобългарско издигане
- Алувиални острови (без Вардим)
- Акумулативни низини
- Суфозионни (льосови) морфоскулптури
- Асиметрични речни долини и златии
- Каньоновидни речни долини и суходолия
- Пещери
- Базалтови могили
- Антропогенна морфогенеза
- Умерено-континентален

- Температурни рекорди 43,7 С; - 35,5 С

- Валежи, валежна сянка

- Местна специфика

- Неблагоприятни климатични явления

Придунавско-Добруджанска област
Дунавски острови

Крайдунавски низини

Плата и междудолинни възвишения


Реки: ?
Езера/блата: ?
Язовири: ?
Извори: ?
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНИ ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ
ГЕОЛОГИЯ и ГЕОМОРФОЛОГИЯ
КЛИМАТ
ВОДИ
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
?

?

?
о
о
ПОЧВИ
РАСТИТЕЛНОСТ
и
ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
?
?
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Тополовец
Войнишка
Видбол
Арчар
Скомля
Лом
Цибрица
Огоста
Скът
Искър
368 km,
8646 кв.km
Вит
Осъм
Янтра
Русенски Лом
Росица
Бели Лом
Черни Лом
СХЕМА: БЪЛГАРСКИ ПРИТОЦИ НА ДУНАВ
Суха река
Царацар
Канагьол
Сенкьовец
Кои други реки от Южна България, които не са част от приточната система на р. Искър, се оттичат към р. Дунав?
44 12'
o
р. Янтра
р. Дунав
Сребърна
Сребърна
Беленски острови
Русенски Лом
Река Дунав при Тутракан
Силно антропогенно натоварване!

Унищожена естествена растителност!

Трансформация на ландшафтите!

Ограничаване на естествените ареали!

Загуба на хабитати!
Каква е разликата между национален и природен парк?
Каква е разликата между резерват и поддържан резерват?
Остров Цибър (Ибиша)
?
Тимок
Типични растения

Степни видове - коило, садина, белизма, сграбиче, теснолист божур, пъстър клин, гороцвет, пелин, перуника, дунавски зановец и др.

Дървесни видове - цер, благун, летен дъб, виргилиев дъб, мъждрян, клен, бряст, липа, габър и др.

Влаголюбиви видове (р. Дунав) - гори от топола и върба.
Типични животни

Бозайници: заек, хомяк, степен пор, скачаща мишка, сива полевка, лалугер, лисици, вълк, дива свиня, сърна;
Влечуги: ивичест гущер, змия пясъчница;
Птици: диви патици, гъски, гмурци, яребици, пъдпъдъци...
в Добруджа - дропла; в Сребърна и други влажни зони - къдроглав пеликан, чапли, ибиси, блатари, лопатарка и др.
Риби - шаран, сом, бяла риба, есетра, чига, моруна и др.
гл. ас. д-р Димитър Желев
катедра "Ландшафтознание
и опазване на природната среда"

Природна география на България
Full transcript