Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

case

case
by

peter de tollenaere

on 6 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of case

SITUERING de gezondheidszorg behoort tot de grotere sectoren
van de Vlaamse economie op vlak van
werkgelegenheid met 140.342 werknemers Ondanks de crisis kende de werkgelegenheid in deze sector nog een groei van 2,1% in 2009 In de sector zijn er heel wat uitdagingen.
Om de haverklap hoor je op het nieuws
welke nieuwe knelpuntvacatures er bijgekomen zijn en
in één adem vermeldt men dan ook het
grote aantal werkzoekenden,
de lage werkzaamheidsgraad in Vlaanderen en
dat de prognoses voor 2020 ...
nog grotere tekorten aan personeel voorspellen. Innovatief denken is dus nodig.
Want waar vind je nog voldoende geschikte arbeidskrachten? En dit terwijl er nieuwe zorgnoden zijn. - er is de nood aan meer en meer gespecialiseerde profielen (b.v. medisch instrumentarium) - de demogafische evolutie toont dat het aantal 18 jarigen de komende jaren daalt, de zijstroom voor de opleidingen zal dus moeten verhogen als we hetzelfde aantal afgestudeerde verpleegkundigen willen afleveren aan de arbeidsmarkt - hoe gaat VDAB om met nieuwe opleidinsinitiatieven van opleidingsverstrekkers (b.v. veiligheidsberoepen bij IVV, …) Welke nieuwe opleidingswegen komen er met aandacht voor EVC, EVK, … Welke combinaties zullen mogelijk zijn tussen werk en leren? Hoe kunnen we de sociale economie betrekken in de onderbenutting van bepaalde groepen zoals mensen met en beperking? De nieuwe technologische ontwikkelingen binnen domotica, ... in samenwerking met het Zorgvernieuwingsplatform (Flanders' Care) We moeten dus anders gaan denken, innovatief gaan denken en dat in een sector die zeer gereglementeerd is. Want werkzoekenden die interesse hebben in de zorg kunnen in deze sector niet zomaar aan de slag. Afhankelijk van de job die je wil doen moet je de nodige kwalificaties (diploma’s) behalen. Maar binnen de sector krijgen de mensen echt wel kansen!! - oudere werknemers kunnen aan de slag - er is binnen de sector de beweging dat werknemers vaak evolueren van poetshulp, naar verzorgende en daarna naar zorgkundige (soms zelfs tot verpleegkundige HBO5), - jongeren krijgen echt wel kansen om via inleefmomenten te ervaren of de zorgsector iets voor hen is (www.ikgaervoor.be www.rol in de zorg.be www.nietvoorwatjes.be). 1. Opmaken van Sectoraal Ondernemings Plan

2.Strategische relaties uitbouwen met de partners van VDAB

3.Verder uitbouwen van een strategisch plan voor Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten (OKOT)

4.Inwerken in de eigenheid van de sector

5.Opvolgen van de lopende zaken (strategisch plan), nieuwe ontwikkelingen

6.Opvolgen van de ontwikkelingen rond de kwalificatiestructuur

7.VIA4 (Vlaams Intersectoraal Akkoord tussen Verso, vakbonden en de Vlaamse Regering)

8. ... Wat zijn nu de voornaamste (huidige)
uitdagingen voor een strategisch accountmanager Social Profit? 1. Opmaken van Sectoraal Ondernemings Plan Bekijken of de voorstellen van de diverse Provinciale Sectorale OndernemingsPlannen
conform de strategische lijnen zijn

-> zijn ze gericht op uitstroom
-> bieden de voorstellen een antwoord op het knelpuntenbeleid?
-> welke zijn de prioriteiten op niveau van de verschillende provincies

-> is er aandacht voor extra trajecten voor specifieke kansengroepen! De PSOP’s van de verschillende provincies
uiteindelijk groeperen tot een coherent
Sectoraal Ondernemingsplan Social Profit (SOP). 2. Strategische relaties uitbouwen met de partners van VDAB

Dus:
- met behulp van de beschikbare data (studiedienst, sectorrapporten, website VDAB, ….)
strategische keuzes maken
op vlak van opleiding, bemiddeling, screening, …
- afstemmen met de andere beroepsclusters
bij het opzetten van nieuwe acties
- afstemmen tussen de PSOP's binnen de provincies
- gericht op interne samenwerking AMB - CC
- gericht op optimalisatie (verschuivingen)

De gemaakte tactische keuzes daarna vertalen naar het operationele is een volgende stap.
Wat kunnen we als VDAB concreet doen? Succes ontstaat niet vanzelf, succes wordt
gecreëerd in een strategische dialoog Hoe bouw je een strategische relatie uit?

Alle samenwerkingen, alle relaties die VDAB heeft, zijn natuurlijk belangrijk, maar sommige net dat ietsje meer.

Want om onze beleidsdoelstellingen waar te maken hebben we met een aantal organisaties een goede samenwerking: VIVO, VERSO, VESOFO, de scholen waar we onze opleidingen mee uit bouwen, de diensten van Gezinszorg, SERR/RESOC’s, ...

Als organisatie hebben wij onze doelen beheersovereenkomst).
Om dit doel te bereiken werken we samen met allerlei partners.
Wij hebben veel te bieden

Van belang in deze gesprekken is, nagaan hoe onze strategische partners vinden dat ons aanbod of onze services moeten verbeteren.

Welke zijn de voordelen hiervan?
een open sfeer
een aantal kleine problemen kan je snel oplossen
minder aanslepende klachten door deze openheid

De openheid zorgt ook dat je sneller zwakke punten binnen de organisatie ontdekt en een beter zicht krijgt op de kwaliteit van de dienstverlening, het imago van de organisatie en de prioriteiten die de organisatie moet leggen 3. Verder uitbouwen van een strategisch plan voor Onderwijs Kwalificerende Opleidings Trajecten (OKOT)

Doel is cursisten met succes een knelpuntgerichte opleiding laten volgen (bij onderwijs) die een diploma oplevert 4. Inwerken in de eigenheid van de sector . Ik ga mij verder moeten inwerken wat betreft o.a. de samenwerking met de partners, de visie van het beleid binnen de social profit, de samenwerking met de scholen in Vlaanderen, uitbouw OKOT, … Maar zoals gezegd, ik wil ook veel leren, want het lijkt me een uitermate boeiende uitdaging 5. Opvolgen van de lopende zaken (strategisch plan), nieuwe ontwikkelingen Met andere woorden, het is de taak van de strategische accountmanager om de beleidslijnen van VDAB mee op te volgen
op vlak van
o Samenwerking met onderwijs
o Excellente centra
o Duurzaamheid
o Mogelijkheden tot samenwerken opsporen
o MVO
o Verdere uitbouw van de zorgpunten,
o Opvolgen uistroomcijfers van de opleidingen 6. Opvolgen van de ontwikkelingen rond de Europese kwalificatiestructuur

in 2008 werd het European Qualification Framework vastgelegd,
een gemeenschappelijk Europees referentiekader dat kwalificatieraamwerken van landen aan elkaar koppelt.
Dit Europees raamwerk bevat 8 niveaus.

Doel is de verschillende kwalificaties van de lidstaten leesbaar te maken. Elke EU lidstaat stelt een overzicht op van alle mogelijke kwalificaties die iemand kan behalen.
Het doel hiervan is de interne mobiliteit van de EU burgers bevorderen. 7. opvolgen realisaties VIA 4 middelen Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit

(akkoord tussen de Vlaamse overheid en vertegenwoordigers van WG en WN,
voor organisaties actief in bijzondere jeugdzorg, zorg voor personen met een handicap,
thuiszorg, kinderopvang, ...

Voor VDAB relevant waar het gaat over bijkomende jobcreatie:
b.v. extra cursisten voor de opleiding verzorgende
in samenwerking met de diensten van Gezinszorg

Loopt tot eind 2015

De bedoeling is dat de SAM SP opvolgt waar VIA4 maatregelen bevat
relevant voor VDAB (jobcreatie, instroom werkzoekenden, …). Netwerken! netwerken is
je goed voorbereiden Waar ga ik naartoe?
Wie zal er zijn?
Doel van het event
Wat wil ik bereiken?
Hoe stel ik me voor: ELEVATOR STORY Maar ook: nauwe banden onderhouden
samenwerken
beloften nakomen
tijdige info geven
VERTROUWEN OPBOUWEN
helpen als er iets fout loopt
eerlijk zijn - betrokken
niet beginnen als je een vraag hebt
loyaal zijn tegen VDAB
geen levensverhalen vertellen Communiceren
begint met luisteren Zakelijke dienstverlening Wat?
heel uiteenlopende activiteiten: huisbewaarder, schoonmaken, landschapsverzorging, tewerkstelling op sociale secretariaten of op immo kantoren, notariaat, … Concretiseer hoe je elk van de
geformuleerde uitdagingen
wil/zal aanpakken.
Op welk vlak wil je vernieuwen,
waar wil je continueren? Met in ons achterhoofd het gegeven dat we :
- kwaliteitsvolle zorg blijven organiseren,
- retentie willen vermijden,
- de sociale economie zo veel mogelijk betrekken (er is een
onderbenutting van bepaalde groepen – zoals mensen met een
beperking),
- de etnische culturele minderheden meer willen bereiken
- nieuwe opleidingswegen willen zoeken met aandacht voor
EVC en de combinatie werken/leren

vragen we ons af welke activiteiten/acties we gaan continueren/vernieuwen/stopzetten? - Activeren van herintreders, huisvrouwen, …
Doel is het bereiken van zoveel mogelijk huisvrouwen
en hen te informeren en te sensibiliseren voor een opleiding in de zorgsector.
Partners zijn vrouwenorganisaties, mutualiteiten, diensten voor gezinszorg, het tijdschrift ‘Klasse’, …

Waar mogelijk is, doen we dit best i.s.m. de gemeenten.
De bedoeling is dat VDAB zorgt voor getuigenissen
en gebruikt maakt van de wervende e-tool www.rolindezorg.be

- Screening van de arbeidsmarktreserves binnen de zorgsector i.s.m. AMB (de zogenaamde: INFO PLUS)
- Hierbij aansluitend moeten we verder uitwerken hoe we
mensen die uitvallen uit een opleidingstraject, beter kunnen opvolgen
om uitval te vermijden (Hoe? Andere opleiding binnen zorg? Vacatures bezorgen, … )

- Promotie voor opleidingen Nederlands op de werkvloer
(worden terugbetaald door het sociaal fonds van de sector,
maar dit wordt weinig gebruikt door ziekenhuizen)

- Uitbouw van de servicepunten Zorg zoals in Limburg.
Dit loopt reeds in diverse werkwinkels in Vlaanderen.
In Oost-Vlaanderen zijn de onderhandelingen bezig met de Stad Gent.
Vraag is ook of we deze zorgpunten niet kunnen openstellen voor
werkzoekenden en werknemers,
gezien de grote doorstroom in de social profit sector
(van poetsvrouw -> verzorgende -> zorgkundige). Bedankt voor Uw aandacht! De Informatie- en Oriëntatiemodule: Continueren
Mobiele opleiding proberen van maken om meer mensen te bereiken.

lopende actie m.b.t. deze module in Oost-Vlaanderen: de ontwikkeling van een "infopakket social profit".
VDAB en VIVO engageren zich samen om werkzoekenden te informeren
over de tewerkstellingsmogelijkheden in de social profit sector.
Eén van de acties daarbij: breder informeren van werkzoekenden, d.w.z. dat ook beroepen en opleidingen die je niet met een VDAB contract kan volgen, kort worden belicht tijdens de algemene infosessies social profit Vooropleidingen voor allochtonen (VOSPA)
Als VDAB zelf het initiatief nemen om naar de allochtonen organisaties te stappen om b.v. gerichte infosessies te verzorgen.
Flyers bedelen bij apothekers omdat dit volgens mij de plaats bij uitstek is waar alle werkzoekenden ooit eens binnenkomen waar ook nog eens de link met de "zorg" evident is.

Logistiek assistent(e)
Resultaten naar tewerkstelling zijn matig, daarom bekijken of we ons aanbod niet kunnen verminderen

Voorbereidende module verpleegkunde
Wordt sinds dit jaar uitbesteed
Resultaten zijn goed, maar is deze module een noodzakelijke meerwaarde?

Voorbereidende module opvoed(st)er
Idem Zorgportaal
Wat doen we met de grote verschillen in prijzen tussen de verschillende provincies voor de opleiding Zorgportaal
Zorgportaal versus voorbereidende jaar VPK

Bachelor in de verpleegkunde /Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO5)
Verdere uitbouw, zeker nu het aantal 18 jarigen in Vlaanderen afneemt

Jeugd- en gehandicaptenzorg in CVO
Uitstroomcijfers zijn matig
De opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg duurt drie jaar, maar vanaf het tweede jaar kunnen cursisten aan de slag gaan. In samenspraak met de trajectbegeleider deze cursisten aan de slag proberen helpen Bekijken van een aantal nieuwe initiatieven (mogelijke uitbestedingen i.s.m. regie)

Veiligheidsberoepen IVV, met steun van VDAB (Vraag van IVV)
Opleiding persoonlijk assistentiebudget opnemen?
Train-the-trainer voor begeleiders werkzoekende 50 plussers in hun arbeidsmarkt gericht gebruik van de sociale media Rolverdeling tussen strategisch account,
regie, accountwerking van PSOP naar JOP accountwerking Alle regionale input wordt gebundeld en uitgewerkt in het PSOP. De opmaak van het PSOP wordt getrokken door de directie.

De SAM bundelt de info, kijkt of alles conform is met beleidslijnen en maakt van hieruit het SOP. strategisch account Intermediair tussen beleid/ het
kabinet versus provincie

Verantwoordelijk voor de contacten
met de sector (VIVO, VERSO, …)
rond de opmaak van de sectorovereenkomsten

Vertalen van doelstellingen naar het operationele Op basis van zijn gesprekken
met de sector, vormingsfondsen,
onderwijs, het kabinet, …

geeft hij signalen aan regie
voor bepaalde acties REGIE Het SOP gebruiken als input voor concrete
acties en de opmaak van bestekken Zorgen ervoor dat de wetgeving met betrekking
tot de uitbestedingen gerespecteerd wordt

Opmaken bestekken, organiseren lezersoverleg voor de offertes, … Aanspreekfiguur voor ondernemingen, organisaties, RVT’s, ziekenhuizen, …

Accounts geven toelichting aan de werkgevers over de tewerkstellingsmaatregelen, diensten van VDAB (opleidingen, …). Ze doen ook aan prospectie, sporen vacatures op, …

Sensibilisering werkgevers in het kader van diverse problematieken (aanwerven allochtonen, mensen met een beperking), alsook het organiseren van activiteiten zoals ‘de rode loper voor de zorg’ Op basis van zijn gesprekken met RVT’s, ondernemingen, … geeft de account de signalen door aan regie (opleidingsnoden, nieuwe ontwikkelingen…) Bedankt voor Uw aandacht LOs van de Social Profit, kunnen
werkzoekenden ook - onder bepaalde voorwaarden - met vDAB in een school ook andere opleidingen volgen die leiden tot een onderwijskwalificatie
(Onderwijs Kwalificaerende Opleidings Trajecten) PBA electromechanica - SenSe tandartsassistent (West-Vlaanderen) - mixed trajecten tweedekansonderwijs (bediende, PC-technicus, onderhoudsmechanica) (Vlaams-Brabant) - mixed traject HBO Informatica-Netwerkbeheer (Limburg) - mixed traject HBO boekhouden PBA Kleuteronderwijs Waar nodig is de SAM aanwezig op onderhandelingen met scholen, om

o scholen te informeren over de opzet van OKOT
o af te tasten wat mogelijke partnerschappen zijn

met naast scholen ook oog voor andere actoren zoals bedrijven, openbare besturen, derden, ... Rol van de SAM?

input leveren voor de lijst met opleidingen
die jaarlijks opgesteld wordt, waarbij er rekening gehouden wordt met:
- de criteria vastgelegd door de Raad van Bestuur
- knelpunten per provincie
- WZ populatie
- de evaluatie op het einde van de opleidingscyclus (continuering? stopzetting? uitbreiding?) In Vlaanderen vormen de beroepscompetentieprofielen van de SERV het uitgangspunt:
Bedoeling is ook EVC expliciet te gebruiken bij de opmaak van leertrajecten. Met andere woorden, deze kwalificatiestructuur ordent en ondersteunt opleiding, onderwijs, elders verworven competenties en vele bruggen met de werkvloer. Bedoeling is dat de SAM voeling houdt met de ontwikkelingen relevant voor VDAB. Nazorg om de uitstroomcijfers te verbeteren

In Oost-Vlaanderen zijn we gestart met: nazorg. De WZ die een opleiding (al of niet succesvol) beeindigd hebben en nog niet aan de slag zijn, worden (in groep) uitgenodigd.

Vooraf gaan we op zoek naar vacatures die passen bij het profiel van deze WZ.

Deze vacatures worden besproken. De resultaten zijn postief maar het is nog iets te vroeg om er een cijfer op te plakken.
Full transcript