Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKUT BÖBREK HASARI ÖNLENMESİ ve FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

No description
by

Lale Karabıyık

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKUT BÖBREK HASARI ÖNLENMESİ ve FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ

AKUT BÖBREK HASARI
ÖNLENMESİ FARMAKOLOJİK
TEDAVİSİ

Prof Dr Lale Karabıyık
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tanımlama
İsimlendirme
Ischuria Renalis
(William Heberden, 1802)
Acute Bright’s Disease
(William Osler’s Textbook for Medicine, 1909)
War Nephritis
(First World War 1914-1918)
Acute Renal Failure
(Homer W.S., 1951)
Acute Tubular Necrosis, Acute Uremia, Acute Azotemia
Acute Kidney Injury/Impairment
(Acute Dialysis Quality Initiative, 2004)
Acute Kidney Diseases and Disorders
(KDIGO, 2012)

Acute Kidney Injury (AKI) = Akut Böbrek Hasarı (ABH)
Böbrekte ani fonksiyon kaybına bağlı olarak üre ve diğer azotlu atık ürünlerin vücuttan atılamaması, hücre dışı sıvı hacmi ve elektrolit içeriğinin bozulmasıyla sonuçlanan Akut Böbrek Yetmezliği olarak bilinen bir sendrom.
ABH'nın küresel yükü
Kidney International 2013;84:457

ABH
Ekstra renal olaylara sekonder fonksiyonlar bozulur
Nitrojen metabolizması son ürünlerinin birikimiyle karakterize
Üre ve kreatinin artışı
İdrar çıkışında azalma (potasyum ve fosfat artar)
Ya da her ikisi
Yatan hastalarda ve YB de yüksek
Spesifik tedavisi yok destekleyici tedaviler uygulanır
Kronik böbrek hastalığı ve ölüm riski taşır


AKI AKD ve CKD arasındaki ilişki
AKI=ABH

AKI: Acute Kidney Injury
AKD: Acute Kidney Disease
CKD: Chronic Kidney Disease

ABH
Fiziksel travma, enfeksiyon, enflamasyon, hipotansiyon, toksisite nedenli, ani başlangıçlıdır
Semptomlar: Üremi, oligoüri/anüri, hiperkalemi ve pulmoner ödemdir
Kritik hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir
Gelişen destek sistemlerine ve tedavilere rağmen morbidite ve mortalitesi yüksektir
Tanımlama farklılıkları sonucu bulgular geniş aralıkta
Sıklık %1-30, mortalite %28-82 arasında

İnsidans ve Prevalans
Diyaliz gerekmeyen ABH: 5000/milyonda/yıl
Diyaliz gereken ABH: 295/milyonda/yıl
Özellikle YB olmak üzere hastanede yatanlarda %1.9
YB da yatan sepsisli hastalarda >%40
Bir YB ünitesinde yatıştan sonraki gün %36
YB da yatış süresince %60
Gelişmiş ülkelerde kalp cerrahisi sonrası, gelişmekte olan ülkelerde diyare nedenli hipovolemiye bağlı

Bellomo R, Kellun JA, Ronco C. Acute Kidney Injury. Lancet 2012;380:756

Prevalans ve Mortalite
Hastanede yatan hastalarda %5
Yoğun bakım hastalarında %30
Mortalite > %50


Comprehensive Clinical Nephrology 2010

Acute kidney injury: an increasing global concern
İnsidansı artıyor
Nedenleri ve mekanizması anlaşılıyor
Önlemler ve tedavi seçenekleri çok az
Birden fazla komorbiditeyle hastalık şiddeti skoru yüksek
Erken ve geç dönem komplikasyonları var
Son dönem böbrek hastalığı
Kronik böbrek yetmezliği
Ölüm
Birden fazla ataktan sonra KBH gelişiyor
Sağlık giderlerini artırıyor


LANCET 2013;382:9887
Acute kidney injury: an increasing global concern
Fonksiyonlarda akut azalma genellikle hasarı izler
Erken tanınması ve iyi yönetilmesi için uluslararası medikal disiplinlerin işbirliğiyle hareket etmesi gerekir

LANCET 2013;382:9887
Süreç
Tanımlama 2000 li yıllarda..
ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative)-
RIFLE
2004-(Acute Kidney Injury Network)-
AKIN
2012-(ADQI,
ASN, ISN, NKF
, ESICM)-
KDIGO


RIFLE ve AKIN birleştirilerek yeni bir tanımlamada uzlaşıldı
Uluslararası, disiplinler arası, dernekler arası birlikteliği sağlamak
ABH ve ABH riskindeki hastaların tedavisinde en iyi sonuçları elde etmek

ABH Komplikasyonları
Metabolik
(Hiperkalemi, asidoz, hiponatremi, hipokalsemi, hipermagnezemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi)
Kardiyovasküler
(HT, pulmoner ödem, aritmi, Mİ, perikardit, pulmoner emboli)
GIS
(Bulantı, kusma, malnütrisyon, gastrit, ülser, kanama, stomatit,
gingivit, pankreatit)
Nörolojik

(İrritabilite, konvülsiyon, mental değişiklikler, somnolans, koma)
Hematolojik

(Anemi, kanama)
İnfeksiyöz

(Pnömoni, yara, IV giriş, üriner trakt, sepsis)
Diğer

(Hıçkırık, insülin direnci)

Kavramsal Model
Önlenmesi ve Yönetimi
Önlenmesi
Neden ya da tetikleyici olaylar tedavi edilmeli
Prerenal faktörler sorumluysa tanınmalı
Hızla hemodinamik resüsitasyon sağlanmalı
İntravasküler volüm korunmalı ya da hızla restore edilmeli
İntravenöz sıvıların hızla verilmesi süreci durdurabilir
Nişastalı volüm genişleticiler nefrotoksik kabul edildiğinden özellikle sepsisde kullanılmamalı

Lancet 2012;380:756

ABH Yönetimi
Neden ortadan kaldırılır ya da tedavi edilir
Yeterli kalori ve protein içeren nütrisyon desteğine erken başlanır
Spesifik ürün gerekli değil
Enteral yol tercih edilir
Asidoz varsa ve ciddi ise bikarbonat verilir
Potasyum >6 mmol/L ise insülin ve dekstroz verilir
Potasyum >7 mmol/L ise ya da EKG de hiperpotasemi bulguları varsa 10 ml %10 kalsiyum glukonat verilir

Acute Kidney Injury. Lancet 2012;380:756
Sıvı ve sıvı yükü
Volüm değerlendirme
Fizik muayene ya da invazif izlem
OAB> 65-70 mmHg olmalı
Yeterli volüm replasmanına rağmen hipotansif kalan hastalarda renal kan akımının otoregülasyonu bozulmuştur
ABH sebebidir
vazopresör gerekli olabilir
Kardiyak debi düşük olan hastalarda yeterli volüm replasmanına rağmen ABH gelişebilir
inotrop ilaç düşünür

ABH ve sıvı
Farklı sıvıların renal fonksiyonlara etkileri nelerdir ?
Kristalloidler
Nişasta
Albümin


Kolloidler ve ABH
VISEP çalışması istatistiksel fark olmadığını göstermişti
Brunkhorst ve ark 2008
Kolloidlerin kristalloidlere üstünlüğü gösterilememiştir
Perner A ve ark. N Eng J Med 2012;367:124
Guidet B ve ark. Critical Care 2012;16:R94
Myburgh J ve ark. Crit Care Resusc 2012;14:44
Septik ABH lı hastalarda HES 130/0.4 kullanımının güvenliği tartışmaya açılmış
Haase ve Perner 2012
Kolloidler ABH riskini ve RRT süresini artırıyor
Guided ve ark, 2012Kristalloid ve kolloid
Kristalloidlerle ABH ve RRT daha düşük
Taburculuk bakımından fark yok
Crit Care Resusc 2012;14:44

Böbrek yetmezliği riski benzer
N Eng J Med 2012;367:1901


Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function
Molekül ağırlığı yüksek nişastaların nefrotoksik etkileri
Özellikle septik hastalarda risk yüksek
Septik olmayan hasta grubu küçük olduğundan verilerin istatistiksel gücü yeterli değil


Cochrane Database Syst Rev. 2010;20:CD007594

Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function
42 çalışma (11 399 hasta)
HES ler tüm hasta popülasyonlarında ABH ve RRT riskini artırır
Güvenli kullanılabilecekleri miktar bilinmiyor
Riskleri yararlarından fazla olduğu için alternatif volüm replasman tedavileri uygulanmalı
Düşük molekül ağırlıklı HES ler içeren sıvıların nefrotoksisitesi araştırılıyor

Mutter TC, Ruth CA, Dart AB. Cochrane Database Syst Rev. 2013;7:CD007594
Sıvı tipinden çok, sıvı aşırı yükünün son organ fonksiyonları üzerine etkileri daha önemli..
Septik hastada kapiller kaçak ve septik şok
Sıvı 2. ve 3. boşluklara kaçar
Son organda ödem
Organ disfonksiyonu
Asit, intestinal ödem ve ileus gelişir
İntra abdominal basınç artar
Renal plazma akımı azalır
Glomerüler filtrasyon hızı azalır
Renal interstisyel ödem olur
Renal fonksiyonlar bozulur

Pozitif Sıvı Dengesi
Yararını gösteren randomize kontrollü çalışma yok
YB da ilk haftada morbidite ve mortaliteyi artırır
Malbrain 2012
Bouchard ve Mehta 2009
Prowle ve Bellomo 2010
Prowle ve Bellomo 2013
Butcher ve Liu 2012
Cordemans ve ark 2012

CARS
Kardiyo abdominal renal sendrom
Abdominal konjesyon
İAB artışı
Akut dekompanse kalp yetmezliği
Renal disfonksiyon

Kardiyorenal sendrom
Dekompanse kalp yetmezliğinde kalp debisi ve kan basıncı düşüklüğü ile ABH tetiklenir

Hepatorenal Sendrom
ABH nın bir formudur
Progressif oligüri
İdrar sodyum konsantrasyonu düşüklüğü
Ciddi karaciğer disfonksiyonu

Tetikleyen faktör tedavi edilmeli
Hipovolemiden kaçınmalı
Glomerüler filtrasyon hızını iyileştiren uzun etkili vazopressin analoğu (terlipressin) verilmeli

Rabdomiyoliz
YB da ABH ilişkili rabdomiyoliz: %5-10

Tipik olarak major travma, opioid doz aşımı, vasküler emboli ve ilaç kullanımı sonucu meydana gelir

TEDAVİLER
Agressif sıvı tedavisi, sebep olan ilaçların kesilmesi ve uzaklaştırılması, kompartman sendromunun önlenmesi ya da giderilmesi, idrarın alkalinizasyonu (pH>6.5), poliürinin sağlanması ve sürdürülmesi (300 mL/sa)

ABH Yönetiminde
koruyucu uygulamalar
Anemi düzeltilir
Stres ülser profilaksisi
Enfeksiyondan korunma
Sıvı yükünden korunma
Bazı hastalarda loop diüretikleriyle azaltılabilir
Sıvı yönetimi için spesifik öneriler yoktur
Sıvı resüsitasyonu yapılmış ve derin oligüri anüride olan hastalarda erken dönemde RRT ye başlanmalı
RRT ile sıvı yükü azaltılarak komplikasyonlar önlenmeli
%10-20 sıvı yükü yeterli

Acute Kidney Injury. Lancet 2012;380:756

Nefroprotektif uygulamalar
Hemodinamik resüsitasyon
Nefrotoksinlerin uzaklaştırılması
Renal doz-düşük doz dopamin söylemi geçersiz
Loop diüretikleri insidansı azaltmaz
Diüretiklerin volüm kontrolünde yararları sınırlı

Acute Kidney Injury. Lancet 2012;380:756

Nefroprotektif uygulamalar
DİĞER İLAÇLAR
Teofilin
Ürodilatin
Fenoldopam
Bikarbonat
Atrial Natriüretik Peptid

Çalışmalar küçük, tek merkezli, spesifik hasta gruplarında ve henüz sonuçlanmamış negatif özellikte


Acute Kidney Injury. Lancet 2012;380:756

İlaç ve Kontrast ilişkili
İlaç İlişkili ABH
ABH YB da % 20 -30 sıklıkta
%25 i ilaç ilişkili

Nefrotoksik olmayan ya da daha az olanlar kullanılmalı
Her zaman mümkün değil

Pannu 2008, Bentley 2010
ABH Nedeni Olan İlaçlar
Radyokontrastlar
Aminoglikozidler
Amfoterisin
Nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar
Beta laktam antibiyotikler
Sülfonamidler
Asiklovir
Metotreksat
Sisplatin
Takrolimus
Anjiyotensin
converting enzyme
inhibitörleri
Anjiyotensin reseptör blokerleri

Radyokontrast ilişkili ABH
YB da iyotlu radyokontrastlar anjiyografilerde sık kullanılır
İzoozmolar radyokontrast kullanımıyla azaltılabilir
İzotonik sıvı yüklenerek azaltılabilir
N-asetil sistein verilmesi tartışmalı
Bikarbonat verilebilir

Sodium bicarbonate therapy for prevention of contrast-induced nephropathy:
a systematic review and meta-analysis
12 çalışmada 1854 hasta
Sodyum bikarbonat ve normal salin (±NAC) incelenmiş
Sodyum bikarbonat ile hidrate edilenlerde ABH daha az
RRT gereksinimi ve hastane mortalitesine etkisi yok
Gruplarda NAC eklenmesinin sonuçlar üzerine etkisi yok

Am J Kidney Dis. 2009;53:617

Pharmacological Strategies to Prevent Contrast-Induced Acute Kidney Injury
Volüm genişletici verilmesi ve dehidratasyonun tedavi edilmesi etkilidir
Oral sıvı alımı tek başına yeterli değildir
3-12 sa önce ve 6-12 saat sonra % 0.9 saline ≥ 1–1.5mL/kg/s hızda verilmeli
Uygulamadan önce 3 mL/kg/sa, 6 saat sonra ise 1 mL/kg/sa sodyum bikarbonat uygulanmalı

Biomed Res Int. 2014

Pharmacological Strategies to Prevent Contrast-Induced Acute Kidney Injury
NAC maliyeti düşük olduğundan oral verilebilir, standart volüm ekspansiyonu ile kombine edilmesi önerilir
Erken verilen yüksek doz kısa etkili statinler yararlı
Diğer ilaçlar; theophylline, nebivolol, prostaglandin, ANP, dopamine ve fenoldopam bazı yararları gösterilmiş
yararları ve zararları tartışmalı
Askorbik asit ve tokoferol araştırılmalı

Biomed Res Int. 2014

Effect of THEOPHYLLINE on prevention of contrast-induced acute kidney injury:
a meta-analysis of randomized controlled trials
Genel popülasyonda kontrast ilişkili ABH riskini azaltır
Bazal kreatinin değerleri >1.5 olanlarda bu etki yok
Kendisine ait uzun süreli klinik etkileri değerlendirilmemiş

Am J Kidney Dis. 2012;60:360
Kontrast madde ilişkili ABH tedavisi: Nebivolol
3. Jenerasyon Beta Bloker
Renal vazodilatasyon etkisiyle koruyucuKoroner anjiyografi yapılacak 90 renal hastalıklı hastada, bir hafta öncesinde 5 mg/gün oral verildiğinde yararlıNebivolol ile ön tedavi koruyucu


Preventive effect of nebivolol on contrast-induced nephropathy in rats. Nephrology Dialysis Transplantation. 2008;23:853
The role of nebivolol in the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with renal dysfunction. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011;11:613
Does nebivolol prevent contrast-induced nephropathy in humans? Clinical Cardiology. 2012;35:250
Kontrast ilişkili ABH yı önlemede farmakolojik stratejiler
Kontrast madde ilişkili ABH gelişme riski yüksek olan hastalarda, iv izotonik kristalloidler ile birlikte oral NAC verilmesi önerilir

Aynı amaçla teofilin uygulaması önerilmez

Kidney International 2012 Supplements 2, 37-68

Kontrast madde ilişkili ABH yı önlemede farmakolojik stratejiler
Sıvı uygulanması
Kontrast madde ilişkili ABH gelişme riski yüksek olan hastalarda, izotonik sodyum klorür ya da sodyum bikarbonat solüsyonlarıyla volüm genişletilmesi önerilir
Sadece oral sıvı verilmesi önerilmez

Kidney International 2012 Supplements 2,37-68

Kontrast madde ilişkili ABH
Profilaktik fenoldopam verilmesi önerilmez (1B)

Yüksek riskli hastalarda kontrast maddeyi uzaklaştırmak için profilaktik aralıklı hemodiyaliz ya da hemofiltrasyon uygulanması önerilmez (2C)

Kontrast madde ilişkili ABH yı önlemede nonfarmakolojik stratejiler
Uygulanan doz ve volümü
Riskli hastalarda mümkün olan en düşük doz (sınıflandırılmamış)

Kontrast ajan seçimi
İzoozmolar ya da hipoozmolar kontrast ajan önerilir (1B)

Nütrisyon
Kritik hastalıkta glisemik kontrol ve nütrisyon desteği
Kritik hastada insülin tedavi hedefi plazma glukoz 110-149 mg/dL (6.1-8.3 mmol/L) dir
ABH nın her evresi için total enerji alımı 20-30 kcal/kg/gün önerilir

Kidney International 2012 Supplements 2,37-68

ABH tedavisinde ve önlenmesinde nütrisyon
RRT nin başlatılmasını önlemek ve engellemek amacıyla protein alımının kısıtlanmasından kaçınılmalı

Nonkatabolik hastalarda, 0.8-1.0 g/kg/gün protein alınması önerilir (diyaliz için ihtiyaç olmadıkça)

Hiperkatabolik hastada ve CRRT uygulamalarında en fazla 1.7 ye kadar çıkılabilir

Enteral yol önerilir

Kidney International 2012 Supplements 2, 37-68

Fluids and nutrition in acute kidney injury
Kümülatif sıvı yükü renal ödeme ve fonksiyonlarda kötüleşmeye neden olur

Nütrisyon ABH nın farklı evrelerine ve RRT uygulamasına adapte edilmeli

Kardiyo abdominal renal sendrom (CARS) değerlendirilmeli
Malbrain M LNG, Verburg P, Schoonheydt K
ICU Management 2013;3:15
Tedavilerimizi ABH gelişiminin önlenmesine ya da oligürik dönemden anürik duruma progresyonunu önlemeye adapte etmeliyiz

Nütrisyon-enerji gereksinimi
Hastalar genellikle hiperhidrate, volüm yüklü ve ödemli oldukları için hesaplamalar kuru ağırlığına göre yapılmalı
Hipermetabolik durumda strese bağlı enerji ihtiyacı değişir
Altta yatan eşlik eden durumlara bağlı olarak değişebilir
Nutrient toksisitesi: Normalde glukozun %5 i laktata metabolize olurken ABH ve kritik hastalıkta bu oran %85 e çıkabilir

Kaç kalori
Kadında 20-25 kcal/kg/gün protein olmayan enerji
Erkekte 25-30 kcal/kg/gün protein olmayan enerji
%70-75 KH dan
% 20-25 Yağdan

Aşırı nütrisyondan her zaman kaçınmalı
Riskler: Hiperglisemi, azotemi, lipid depolanması, CO2 üretimi artması ve weaning zorluğu, enfeksiyöz komplikasyonlar


Ne kadar protein
İdeal miktar tartışmalı
1.2-1.6 g/kg/gün protein önerilir
Esansiyel ve nonesansiyel aa kombine edilmeli
optimal oran 2:1 ile 4:1

Spesifik nütrisyon komponentleri kullanmalı mıyız
Oksidatif stres olduğundan antioksidan olarak vitaminler ve eser elementler verilmesi önerilir
C vit 30-100 mg. Günde 50 mg ı aşmamalı
A vit kümülatif etkisinden dolayı kullanılmamalı, toksisite izlenmeli

CRRT uygulanan hastada optimal nütrisyon destek stratejisi halen belirsizliğini koruyor

Önlenmesi ve Tedavisi
ABH Önlenmesi
DİÜRETİK
ABH yı önlemek için diüretiklerin kullanımı önerilmez (1B)
Volüm yükü tedavisinin dışında, tedavide diüretiklerin yeri yoktur (2C)MANNİTOL
Hayvan çalışmaları ve anektodal klinik uygulamalara karşın mannitolü diğer stratejilerle karşılaştıran güçlü prospektif çalışmalar yok
ABH nın önlenmesinde mannitol kullanımı bilimsel değil


Vazodilatör tedavi:
dopamin ve fenoldopam
ABH tedavisi ve önlenmesinde:

ABH tedavisi ya da renal koruma amaçlı düşük doz dopamin
uygulanmaz


ABH tedavisi ya da koruma amaçlı düşük doz fenoldopam
uygulanmaz


Fenoldopam dopamin tip 1 reseptör agonistidir, düşük doz dopamin gibi hemodinamik renal etkiler benzerdir

Tedavi ve Önleme
ABH nın tedavisinde ve önlenmesinde

atrial natriüretik peptidler
kullanılması önerilmez

ABH nın tedavisinde ve önlenmesinde
human Insuline like Growth Factor -1

kullanılması önerilmez

ABH gelişme riski yüksek olanlarda, perinatal ciddi asfiksisi olan yenidoğanda
adenozin reseptör antagonisti

tek doz teofilin verilebilir

Aminoglikozid ilişkili ABH nın önlenmesi
Daha az toksik alternatifleri olduğunda aminoglikozid kullanılmaması önerilir
Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, aminoglikozidler günde tek dozda uygulanmalı
24 saatten fazla çoklu doz uygulandıysa aminoglikozid ilaç düzeylerini izlenmeli
48 saatten fazla günlük tek doz uygulananlarda aminoglikozid ilaç düzeyleri izlenmeli
İntravenöz yerine topikal ve lokal uygulamalar tercih edilmeli
Amfoterisin ilişkili ABH nın önlenmesi
Standart formülasyon yerine lipid formülasyon kullanımı önerilir

Sistemik mikoz ve parazitik enfeksiyonların tedavisinde konvansiyonel amfoterisin B yerine, azol ya da ekinokandin grubu antifungal kullanımı önerilir

ABH nın önlenmesinde diğer yöntemler
KORONER ARTER BAYPAS CERRAHİSİNDE ON PUMP-OFF PUMP TERCİHİ
Sadece perioperatif ABH nın azaltılması ya da RRT ihtiyacını azaltmak amacıyla of pump cerrahi tercihi yapılmaması önerilir

N-ASETİL SİSTEİN (NAC)
Hipotansif kritik hastalarda kullanılması önerilmez
Cerrahi sonrası ABH gelişen hastalarda oral ya da iv NAC verilmesi önerilmezRRT
Sıvı, elektrolid ve asit baz dengesinde yaşamı tehdit eden değişiklikler meydana geldiğinde acilen uygulanır

Sadece üre kreatinin eşik değerlerini değil laboratuar ile birlikte klinik olarak başlamaya karar verilmeli

İhtiyaç kalmadığında kesilmeli

Böbrek fonksiyonlarını iyileştirmek için ya da RRT süresini ve sıklığını azaltmak için diüretik kullanılmamalı

Acute kidney injury: global health alert
(Dünya böbrek günü yürütme komitesi)
2013 de 13 dergide yayınlandı

Li PKT, Burdmann EA, Mehta RL J Nephropathol. 2013;2:90
Raising awareness of acute kidney injury:
a global perspective of a
silent killer


Kidney International 2013;84:457

Önleme Stratejileri
Prognoz ve Sonuç
Prognostik risk faktörleri
Retrospektif, çok merkezli, YB hastalarında AKIN kriterleri kullanılarak:
Sıklık % 34.1, 28 günlük mortalite %54.4
≥ 4 Organ sisteminde yetmezlik
Mekanik ventilasyon
Sepsis
Şiddetli akut pankreatit
Baz serum kreatinin değeri
YB’da uzun yatış


Nephrology 2012;17:330
Prognoz ve önemi
Daha sonra KBY ve son dönem böbrek hastalığı gelişme riski yüksek

Mortalite yüksek
>%50

Sonuç
Farkındalık artırılmalı
Önleme stratejilerine uyulmalı
Nefrotoksiklerden kaçınılmalı
Erken tanınmalı
İyi yönetilmeli

Formları ve Koruma
Gelişimi
Potansiyel yolaklar
Risk faktörleri:
İleri yaş
Diabet
Azalmış GFH
Düşük albümin düzeyi
Full transcript