Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sodelovanje šole s starši

No description
by

Kristijan Tomassini

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sodelovanje šole s starši

Sodelovanje šole s starši
Komunikacija
Sodelovanje
Reševanje težav
Vsebina
Cilji
Vrednote
Vedno izhajamo iz poslanstva in vizije šole
Poslanstvo OŠ Vič

Nenehno
prizadevanje za izboljšave
, ob upoštevanju interesov učencev, kolektiva šole in staršev.

Zagotavljati varno, vzpodbudno in ustvarjalno okolje
za vzgojo in izobraževanje.

Bogata ponudba šolskih in obšolskih dejavnosti, da lahko
učenci razvijajo svoje intelektualne, fizične in socialne potenciale ter sistem vrednot
. S tem pa se lahko razvijajo v zdrave, zadovoljne in uspešne posameznike, odgovorne državljane ter angažirane in solidarne člane svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.

Vizija OŠ Vič

"
Odlična šola
, kjer bomo
kvalitetno vzgajali in izobraževali
učence."
Vrednote OŠ Vič

1.
ODLIČNOST
pri doseganju lastnih in skupinskih ciljev (
naredi najbolje, kar zmoreš
).
2.
ODGOVORNOST – INTEGRITETA
pri besedah, dejanjih in razmerjih (
delaj prave reči
).
3.
ODGOVORNOST
za svoje besede in dejanja (
bodi svoj gospodar
).
4.
SPOŠTOVANJE
do sebe, drugih in lastnine (
upoštevaj druge
).
5.
SPREJEMANJE
raznovrstnosti in različnosti posameznikov.

Vizija

Prednostne naloge za šolsko leto 2016/17, ki se nanašajo na delo z učenci in sodelovanje s starši

-
Kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
z uresničevanjem predmetnika in učnega načrta.
-
Zmanjševanje nasilja
;
sprotno beleženje in odpravljanje nasilja med učenci, razredna predavanja, mediacija.
-
Zdravje
;
vključenost OŠ Vič v projekt "Zdrav življenjski slog" skozi vse šolsko leto.
-
Aktivno vključevanje staršev
v učno-vzgojni proces, partnersko sodelovanje in komunikacija.
-
Izvedba nacionalnih preizkusov znanja
v šestem in devetem razredu.
-
Stalno strokovno izobraževanje
strokovnih delavcev.
-
Dopolnjevanje didaktičnih gradiv in učne tehnologije
v skladu s finančnimi zmožnostmi.
-
Spodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti
s pomočjo IKT.
-
Prostovoljstvo
;
učenci nudijo medvrstniško pomoč ostalim učencem.
Komunikacija na nivojih
:
a) učitelji-učenec,
b) učitelj-starši,
c) učenec-učenec,
č) učitelj-učitelj..

Roditeljski sestanki, govorilne ure, razredne ure, ure pouka, interesne dejavnosti...

Pomembno je imeti postavljene cilje, ki jih želimo doseči pri delu z razredom!
Pomembno je oblikovanje
lastnih ciljev, poti do njih in vloge v skupini.
Mora biti prisoten
duh pravega sodelovanja
med vsemi deležniki (skupni interes!).

Vzpostaviti polje, kjer lahko vsak deležnik prispeva svoje ideje in rešitve
.
S tem pa odpreti možnost za kreativnost in rešitve v smislu »Kaj vse bi lahko počeli«. Na primer: humanitarne akcije, ozaveščanje in druge aktivnosti izven osnovnega programa šole.
Uveljavitev principa reševanja težav
:
1. definicija problema,
2. iskanje možnih rešitev,
3. izbira rešitve,
4. izvedba.
Vsebina 1. roditeljskega sestanka

1.
Uvodna predstavitev
razrednika.
2. Predstaviti staršem kje najdejo vse potrebne
informacije
o:
- šolskem koledarju (počitnice ipd), predmetniku in predvidenih dejavnostih,
- govorilnih urah,
- pravilnikih (tudi o opravičevanju odsotnosti),
- razrednem učiteljskem zboru (na predmetni stopnji),
- šolski prehrani.
3.
Predstavitev vrednot, ciljev in načinov
, ki jih bo razrednik zasledoval pri
delu s skupino ter kako bo to dosegal in preverjal.

Vsebina 2. roditeljskega sestanka

1.
Analiza učnega uspeha
po predmetih in primerjava z drugimi razredi,
tudi pregled odsotnosti (morebitna nenormalna odstopanja).
2. Kratka
predstavitev programa dela
za 2. ocenjevalno obdobje.
3.
Analiza dosedanjega dela
na področju izpolnjevanja vrednot in
doseganja ciljev pri delu s skupino.
4. Področja in
usmeritve za izboljšanje
kakovosti dela skupine (na podlagi
dosedanjih izkušenj).
Govorilne ure
- individualni rezultati
- cilji pri delu s posameznim učencem
- položaj učenca v skupini
Razredne ure
- razvijanje vizije, vrednot in ciljev skupine
- komunikacija znotraj skupine
- sodelovanje
- reševanje težav
Ure pouka
- navezava učne snovi na že usvojena dejstva in procese
- vzročno posledična povezanost učne snovi
- aktualizacija
- pri odnosu do dela vedno izhajati iz vizije, vrednot in
prednostnih nalog šole

Ključno je razvijanje vseh 6 nivojev znanja
- Poznavanje
- Razumevanje
- Uporaba
- Analiza
- Sinteza
- Vrednotenje
Full transcript