Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BIM

Ett kompendium om BIM
by

Ruhul Amin

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BIM

B M BIM - Building Information Modelling BIM - Building Information Model Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell t.ex. kan vara en digital representation av en byggnad. BIM - Building Information Modeling Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs. processer att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i byggprocessen. http://www.tyrens.se/BIM En virtuell modell av byggnadens/anläggningens alla ingående delar och deras egenskaper samt förhållandet mellan delarna

Modellen innehåller också information om de processer som förekommer i anslutning till byggnaden/anläggningen

Modellen kan omfatta 5 dimensioner; x, y, z, tiden och kostnaderna

Informationsflöde i hela processen, från tidiga skeden till förvaltning

Avser hela byggnadens/anläggningens livscykel För en BIM-modell gäller: Modellen består av objekt (ex. vägg, fönster, va-ledning, vägprofil)

Objekten kläs med egenskaper (ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper)

Relationer skapas mellan objekten Modellen som informationsbärare Ur modellen produceras olika "informationsvyer" (ex. ritningar, tidplaner kostnadskalkyler, energisimuleringar, materiallistor, rumsytor mm. BIM på Tyréns Vyer ur en BIM-modell Stockholmsarenan 3D-samgranskning/
kollisionskontroll Analyser med BIM BIM & anläggningar Kollisionskontroller Förvaltning Byggs av Stockholms Stad
Vid Globen
30 000 sitplatser
Mobilt tak som går att skjuta över planen Modellering i Tekla
Studier av olika alternativ
Minskade stålåtgången med ca. 1500 ton
Ekonomisk besparing med ca. 200 000 miljoner kr Ursprungsförslaget innebar två s.k. super-
fackverksbalkar, medan det nya förslaget
innebar 4 fackverksbalkar. Detta gav
mindre last på fler ställen, vilket gör
grundläggning och stållyft lättare osv. Löpande kvalitetssäkring av den ”egna” produkten
Löpande kvalitetssäkring (granskning) mellan inblandade aktörer/discipliner (med hjälp av 3D-underlag)
Ökad kommunikation, med 3D skapas möjlighet att tolka produkten på samma sätt
Det blir lättare och snabbare att hitta fel och komplikationer Varför? Tillgång till rätt information genom hela byggnadsobjektets livscykel
Bättre samordning och färre fel i projektering, produktion och förvaltning
Minskad tidsåtgång
Minskade kostnader
Ökad produktivitet
Ökad kvalitet i process och produkt Hållfasthetsanalyser Brandanalyser Produktionsberedning Kalkylering Akustiska analyser Mängdberäkningar Visualisering Tidsplanering Grundades 1942 av Sven Tyrén.

Ambitionen var att Tyréns skulle ligga i frontlinjen och fördjupa den traditionella projektörsrollen.

Tyréns har ca. 900 medarbetare på ett 20-tal platser i landet.

Sven Tyréns Stiftelse bildades 1976 och genom denna finansieras årligen utvecklingsprojeket, industridoktorander och adjungerade professorer.

Ett av Tyréns största utvecklingsprojekt omfattar utveckling och införande av BIM. Tyréns kompetensområden Akustik
Analys, strategi & planering
Arkitektur
Berg
Brand, risk & säkerhet
Bro
Byggnadsvård & kulturmiljö
Energi & byggfysik
Förorenade områden
Gata & väg
Geoteknik
Järnväg
Konstruktion
Landskap & ljus
Miljö & klimat
Mätnings- & kartteknik
Projektledning
Stadsutveckling
Trafik
Vatten "Building information modelling (BIM) integrates all of the geometric
model information, the functional requirements and capabilities, and
piece behaviour information into a single interrelated description of a
building project over its life cycle. It also includes process information
dealing with construction schedules and fabrication processes"

Chuck Eastman, Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and
Computing Fördelar? AIM - AnläggningsInformationsModellering Objekten kan ex. utgöras av:
Terrängmodeller
Vägkroppar
Broar
Byggnader
Fastighetsgränser
Ledningar & brunnar
Växtlighet Samma som BIM
Trafiksimuleringar
Underlag för maskinstyrning
Analys av hur anläggningar fungerar i landskapet
Analyser avseende tillgänglighet Tyréns koncept:
3D-modeller av städer
Anläggningsmodeller & maskinstyrning
VA-modeller
Visualisering Vyer 3D-modeller av städer 3D-modell av Malmö stadsbebyggelse.
Underlag från Google Earth. Utgår från digitala flygfoton för att kartera (i x, y & z) byggnader och större växtlighet.
Geometribildning för karterade objekt
Objekt överförs till CAD- eller GIS-verktyg för vidare bearbetning Användningsområde Visualisering av miljöer & företeelser
Illustrationer för olika ändamål
Simulering av trafik
Modeller för bullerberäkning
Modeller för simulering av ljussättning av städer
Modeller för analys av skyggor & solljus
Digitala 3D-kartor Maskinstyrning VA-modeller Objekten kan ex. utgöras av:
Ledningar
Brunnar
Ventiler
Avrinningsområden
Magasin
Pumpstationer
Egenskaper kan vara:
Geometri, ekonomi, dimension, fabrikat, drift, kapacitet mm. Visualisering BIM & Byggnader Objekten kan ex. utgöras av:
Väggar
Bjälklag
Pelare
Fönster & dörrar
Inredning
Installationer (el & VVS) Tyréns koncept:
Analyser med BIM
Byggmaterialinformation
Hantering av byggsystem
Virtuella brandförlopp Visionen med BIM är att effektivisera informationsflödet i processerna för en byggnads hela livscykel. Detta ska ske genom att samla informationen i centrala databaser med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och för samtliga aktörer. Akustik Brandteknisk simulering Strukturanalys Energi Beräkning av buller från ventilationsdon Fler ex. Framräknad spänningsfördelning i en spiraltrappa visualiserad i ett fotomontage. Förslag på takkonstruktion. Comfort Hotel, Slagthuset, Malmö Solstudie mm. Gateway, Lund Analys av efterklangstid Waterfront, Stockholm Auralisering Brandanalys BIM & Byggprocessen Tyréns koncept:
4D - Visuell produktionsberedning
5D - Modellbaserad kalkyl
PIO - Project Information Officer
Virtual Reality (VR) 4D PIO 5D Tidsatta 3D-modeller för simulering av hela eller delar av byggprocessen
Genomförande av alternativstudier på en framtagen tidplan
Byggbarhetsanalyser
Redovisning av arbetsplatsdispositionsplan i 3D-simulering PIO-tjänstens roll:
Sammanställning & samordning av alla projektörers 3D-modeller till en gemensam modell
Oberoende 3D-granskningar
Strategiska tjänster för att komma igång med BIM eller virtuellt byggande
Rådgivning och analyser av för- & nackdelar med virtuellt byggande
Förädling av den gemensamma modellen med kopplingar till tidplaner (4D) och kalkyler (5D)
Byggbarhetsgranskning tillsammans med entreprenör Samgranskning/kollisionskontroll i Kungsbrohuset Beräkningar/strukturanalys
Avancerade statiska och dynamiska analyser
Skisser i Revit kopplade till Robot Infallande värmeflöde (I detta fall för att säkerställa att ytskikt inte antänder)
Temperaturer i brandgaser, transport av brandgaser, siktnivåer i brandgaser, farliga ämnen i brandgaser Virtuella brandförlopp Dimensionering av brandgasventilation för att motivera öppen planlösning & atrium i Tyrénshuset Avancerad utrymningsanalys i vilken utrymmande personers agerande påverkas av brandförloppet Praktiska exempel Praktiska exempel Praktiska exempel Idéstadium
Kommunikation - Visualiseringar
Tidiga analyser

Projektering
Kommunikation - Visualiseringar
Kommunikation - Samordning
De tidigare analyserna ersätt med mer noggranna

Produktion
Kommunikation - Samordning
4D
5D

Förvaltning
Modelleringa av bef. fastighetsbestånd
Ythantering Fastighetsanalys av Regions Skånes
Fastighetsbestånd. Modern teknik, som laser, totalstationer, nätverks-RTK, GNSS, mobil telefoni mm. möjliggör att positionera maskiner med dess maskinstyrningsutrustning
Sensorer på schaktmaskinens skopa
3D-projekterad anläggningsmodell --> styrdata som exporteras till maskinens styrningsdator
Centimeternoggrannhet Virtuell verklighet utifrån anläggningsmodellens informationsmängd Metoder Fotomontage
Animeringar
Videomontage
VR-modeller Videomontage av gång- & cykelväg Animering av E4 Sundsvall Projekteringen av Kungsbrohuset, Stockholm innehöll många BIM-inslag Import och export mellan informationsmodellen & analysverktyg Underlag för dimensionering av bärande delar
Beräkna stommens värmebelastning och värmeledning Spridninga av brandgaser
Aktivering & funktion av brandgasventilation
Siktförhållanden i brandgaser
Effekten av värmestrålning
Aktivering av brand- & utrymningslarm
Temperaturer i brandgaser & byggnadselement
Toxicitet i brandgaser
Aktivering & funktion av sprinklersystem
Interaktiva utrymningsanalyser där utrymmande fattar beslut baserat på det simulerade brandförloppet Olika metoder: Mängder hämtas manuellt från informationsmodellen & kopplas i kalkylverktyget
Mängder kopplas automatiskt med poster i kalkylverktyget
Informationsmodellen importeras in i kalkylverktyget Fotomontage av ljussättning
Full transcript