Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ОПРР 2007-2013

No description
by

Zlatko Stefanov

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ОПРР 2007-2013

25,7 % трайно повишаване на пътникопотока
Реализирани бяха 1104 проекта на стойност над 3,27 млрд. лв.
Имахме съществена роля в развитието на обществено значими области от живота на гражданите
Приключи ОПРР 2007-2013
Реализирахме и проекти от национално значение
Подобрихме пътната инфраструктура на територията на страната
12 Май 2016
Пето заседание на КН на ОПРР 2014-2020
Проектите за градско развитие - най-разпознаваеми сред гражданите
Повишено е качество на живот в градовете
Развитие на туристическия потенциал
ОПРР 2007-2013
Основният фокус на програмата беше в следните направления:
градска среда и интегриран градски транспорт;
социална, образователна и културна инфраструктура;
регионална пътна инфраструктура;
развитие на туристическия потенциал;
деинституционализация на социални услуги;
здравна инфраструктура;
Подобряване на жилищните условия,вкл за маргинализирани групи.
Подобрихме жизнената среда на хората в градовете
Развихме градската мобилност и публичния транспорт
Подобрихме условията за образование на децата и студентите
Предоставихме условия за качествени социални услуги в градовете
Подобрихме условията за културна дейност
Подобрихме жилищните условия в страната
Осигурихме 334 социални жилища за маргинализираните групи, вкл. и за роми.

- Реализирахме голям проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради.
- Общия брой на реновираните сгради е 158 в 23 от големите градове на страната.
Броят на обновените жилища е над 2 200.
Подобрихме здравните услуги в страната
Промотирахме обекти на културни ценности с национално и световно значение
Развитие на високоскоростен широколентов достъп
Реализирахме политиката за деинституционализация на социални дейности
По проекта са изградени 927 км. електронно съобщителна мрежа.

Допълнителното население, обхванато от широколентов достъп, е 21 %

Предоставихме подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари
Изградени са 132 Центъра за настанявяне от семеен тип с общ капацитет 1 584 деца; 19 са изградените и 7 са ремонтираните и оборудвани защитени жилища с капацитет 208 места.

Преструктурирани са 8 домове за медико-социални грижи за деца, в които са настанени 589 деца.
Основни резултати от реализираните проекти:
• Доставихме 192 бр. нови автобуси и 64 бр. тролейбуси;
• Рехабилитирахме и изградихме нови велосипедни алеи с обща дължина 115 км.;
• Внедрихме интелигентни транспортни системи за управление на трафика;
• Рехабилитирхме и/или изградихме 4 бр. бази за ремонт (депо);
• Ремонтирахме и рехабилитирахме въздушно контактна мрежа с обща дължина 93 км.
Реализирането на проектите има пряко отражение и ефект върху ежедневния живот на хората, ползващи градския транспорт в тези градове.

Реализирахме 213 проекта за образователна инфраструктура на стойност 399 млн. лв.

Модернизирахме 455 училища и 392 детски градини на територията на цялата страна

Общия брой на облагодетелствани ученици и деца е над 240 хил.

В резултат на 15 проекта на стойност над 42,8 млн. лв. са подобрени условията в 43 сгради на Висши училища. В тях получават образование над 100 хил. студенти.
Реализирахме 30 проекта на стойност 87,4 млн. лв. за развитие на културната инфраструктура в градовете.

Обновени са 72 сгради - театри, опери, музеи и други.
Облагодетелстваното население е над 1,3 млн. души.
Организирани са 182 иновативни културни събития на стойност 18,4 млн. лв. Събитията бяха посетени от над 1 млн. души.

Основни постигнати резултати
Подобрихме съществена част от градската среда:
– зелени площи и паркове 4,7 млн. кв. м.
– градска инфраструктура – 1.74 млн. кв. м.

Проектите за градско развитие са най-разпознаваеми сред 63% от гражданите.

Ефект от изпълнението
:
Пряко облагодетелствано от тези проекти е населението на градовете, както и техните посетители, гости, туристи. Качеството на живот в големите градове е повишено.

Реализирахме 43 проекта за социална инфраструктура на стойност 41,2 млн. лв., включващи общо 138 модернизирани сгради. Облагодетелстваното население е над 435 хил. души.
Обновихме 41 сгради на Дирекции "Бюро по труда" - над 155 хил. са регистрираните лица, облагодетелствани от подобрената инфраструктура
С цел развитие на туристическия потенциал реализирахме 58 проекта на стойност над 197 млн. лв. Подкрепихме 145 туристически атракции в цялата страна.
За промотиране на туризма в страната бяха разработени 108 туристически продукти и 150 маркетингови кампании.
Реализирани са 289 участия в туристически борси, изложения и панаири за промотиране на туристическия потенциал на страната.
Изпълнихме и 32 проекта за подобряване на здравните услуги в общинските болници.

Облагодетелстваните пациенти в тях са над 250 000 души.


Модернизирахме 10 обекта на културни ценности с национално и световно значение на Министерство на културата. Създадени са 138 работни места към подкрепените туристически атракции.
В подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали, модернизирахме дирекциите за пожарна безопасност и защита на населението.

Териториалният обхват на проекта включва:
29 общински центрове;
24 населени места по трасетата от областния град до общинския център; и
67 бр. центрове, оборудвани и функциониращи като точки на присъствие.
Трасета на изградена ИКТ мрежа484 млн. лв. е общия размер на верифицирани разходи включени във Финален МДС и ДДР към СО или 15 % от бюджета на ОПРР.


Очаквано изпълнение на сертифицирани разходи към 30.06.2016 г. – 2 940 млн. лв. или 94 % от бюджета на програмата.

Прогноза за финансово изпълнение към 30.06.2016 г.

Реализирахме проекти в 16 бр. национални здравни заведения, които вече са оборудвани с модерна медицинска апаратура - общо 187 апарати;
Облагодетелствани пациенти от проектите са над 3,5 млн. души.
гр. Своге
ТУ-София
Археологически музей гр. Варна
гр. Ловеч
Обновихме 52 сгради на дирекции "Социално подпомагане".
Регистрираното население, облагодетелствано от обновяване на помещенията е над 680 хил. души.

гр. Девня
гр. София
гр. Добрич
гр. Русе
гр. Бургас
гр. София
гр. Русе
гр. Петрич
НМБИИ гр. София
гр. Гоце Делчев
гр. Ботеврад
гр. Габрово
гр. Сливен
гр. Благоевград
гр. Бургас
гр. Бяла
гр. Стара Загора
гр. Велико Търново
гр. Русе
остров Св. Анастасия
Асенова крепост - община Асеновград
3 211 млрд. лв. е общият размер на плащанията по договори или 98% от размера на договорираните средства и 103% от бюджета на ОПРР.

2 456 млрд. лв. е общият размер на сертифицираните разходи по договори към ЕК или 78,45 % от бюджета на ОПРР.
гр. Габрово
АККК Сердика- гр. София
Белоградчишка крепост
Кръстатата казарма - гр. Видин
църква "Св. Георги" - Арбанаси
Никополис ад Иструм - Велико Търново
Теке - община Балчик
Римска крепост Сексагинта приста - гр. Русе
Трапезица - гр. Велико Търново
НИАР Плиска - област Шумен
Тракийска гробница Шушманец - гр. Казанлък
Ески джамия - гр. Стара Загора
Червената църква - гр. Перущица
Исторически възстановки в Никополис ад Иструм
Реализирахме 55 проекта в подкрепа на републиканската пътна мрежа на обща стойност 478 млн. лв., като са рехабилитирани 932 км. пътища 2-ри и 3-ти клас.

За подкрепа на общински пътища се осъществиха 30 проекта на стойност 124,4 млн. лв. Рехабилитираните отсечки са с дължина от 289 км.

В резултат на подобрената транспортната инфраструктура се отчита трайно повишаване на пътникопотока с 25,7 %.
Северна скоростна тангента - голям проект на стойност 220 млн. лв.
- Доставени са 69 бр. автомобили за пожарогасене „лек тип“, 104 бр. автомобили за пожарогасене „среден тип“ и 18 бр. автомобили за пожарогасене „тежък тип“;
- Доставени са 1 230 бр. въздушно-дихателни апарати, както и 2 412 бр. комплекти лични предпазни средства.
Модернизираха се лечебни заведения, както от национално значение, така и от местно значение.
Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 10.05.2016 г.
Подкрепихме процеса на деинституционализация на децата в Република България

Предприехме необходимите мерки за намаляване на риска при изпълнение на програмата.
От началото на оперативната програма досега, най-висока е стойността на наложените финансови корекции по първа ос - около 60 млн. лв., следвана от втора приоритетна ос -24 млн. лв
Посочените стойности на финансовите корекции не включват прекратените нередности както и наложени плоски финансови корекции (ПФК). Стойността на ПФК е в размер на приблизително 150,1 млн. лв. върху всички сертифицирани разходи.
От 2011 г. стойността на финансовите корекции по първа ос е с най-голямо съотношение в общо наложените финансови корекции.
Повишеният брой обработени сигнали през 2015-2016 се дължи на подобрените системи за управление и контрол (СУК) след одита на Европейската комисия от 7 до 11 Април 2014 г. С цел защита на финансовите интереси на ЕС УО на ОПРР предприе редица корективни мерки. Отличителна мярка е въвеждането на нови контролни листове за осъществяване на предварителен контрол на обществени поръчки преди верификация.
Към днешна дата е осъществен контрол за законосъобразност на всички обществени поръчки финансирани по ОПРР като всички сигнали са приключени или с прекратяване или с налагане на финансова корекция.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Деница Николова
Заместник - министър и Ръководител на УО на ОПРР

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!


12 май 2016 г., гр. Велико Търново

Ефекти от ОПРР 2007-2013 върху макроикономически показатели
Източник: МФ, СИБИЛА 2.0
Всички показатели биха имали по-ниска стойност, ако нямаше инвестиции по ОПРР 2007-2013

Поради характера на програмата (инфраструктурни проекти), голяма част от ефектите се наблюдават далеч след реализацията на инвестициите
Успешно реализирахме проекти чрез финансови инструменти по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Рехабилитация на индустриалната зона на Русе

Магически замък в София
Реконструкция на Женски пазар в София
Брой създадени работни места: 391;
Брой пациенти, ползващи подобрената здравна инфраструктура: 10 092
Брой население, ползващо реконструираните сгради: 326 570
Централен общински пазар в Стара Загора
Многофункционален спортен комплекс „Възраждане“, "Зона Б-5"
Full transcript