Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İş Etiği ve Ahilik

Zeliha Duygu Ölmez
by

CEMAL ARTUN

on 30 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İş Etiği ve Ahilik

İş Etiği
İşletmelerin çalışanlarına etik davranmaları konusunda motive edilmesidir.
İŞ ETİĞİ
İŞLETME ETİĞİ
Etik Kavramının Çerçevesi:
Nasıl bir yaşam yaşamaya değerdir?
İnsan nasıl yaşamalı?
EFLATUN
ARİSTOTELES
Etiğin alanlarından biri olan iş etiği, genel olarak, ‘iş yerinde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmak’ anlamını taşımaktadır
Sorumluluk

Dürüstlük

Eşitlik

Gizlilik
iş Etiği Amaçları
Modern işletmelerin iş süreçlerinin ahlaki kurallara göre düzenlenmesi
İş hayatında yaşanan hile ve aldatmacanın işletme içerisinde yaşanmasını engellemek
Etik bir davranışın teorisi,

ahlak ise pratiğidir.

Etik sorgular

ahlak ise üzerine konuşur

iş etiği tarihsel gelişim süreci
TÜRK İSLAM TARİHİNDE İŞ ETİĞİ VE AHİLİK
Hisbe teşkilatıyla başlayan bu kurumsallaşmalar fütüvvet teşkilatı ve ahilik teşkilatıyla islam tarihinde iş etiğinin önemli örnekleri olmuşlardır

İŞ ETİĞİ ve AHİLİK
5.2.1. Türk İslam Tarihinde İş Etiği ve Ahilik
5.2.1.1. Ahilik Teşkilatı
5.3. Meslek Etiğinin Amacı ve Özellikleri
5.4. İşletme Etiğinin Amacı ve Özellikleri
6. İlgili Araştırmalar
7. Sonuç ve Öneriler
1. GİRİŞ
2. Ahlak Kavramı
3. Etik Kavramı
4. Etik Ahlak İlişkisi
5. İş Etiği Kavramı ve Çerçevesi
5.1. İş Etiği Amacı ve Özellikleri
5.2. İş etiğinin Tarihsel Gelişim Süreci

SUNUM PLANI
Ahlak kavramıyla bireylerin özel ve iş yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözerken rehber olabilecek erdemleri evrensel bir bakış açısıyla bireye kazandırmayı amaçlanmaktadır (Yaran, 2010: 9).
İş yaşamındaki ahlak ve etik anlayışı, gelişmelere bağlı olarak şekillenmektedir (Gök, 2008: 3).

Ahilik, İslam inancıyla Türk örf ve adetlerinin sentezi sonucu oluşan bir sistematik kurallar bütünü olmakla birlikte hiyerarşik bir yapı oluşturmuştur.
HULK
MORAL
AHLAK
AHLAK
DEVLET
TÜM İNSANLAR
TOPLUMDAKİ KİŞİLER
BİREY
(Çotuksöken, 2003, 13).

Yrd. Doç. Dr. Bayram ŞAHİN

Zeliha Duygu Ölmez

ETİK KOD
İLKELER
ETİK
(Yılmaz, 2010: 21).
:
:
(Ülgen ve Mirze, 2004: 449).
(Tansal, 2002: 10-11).
İş Etiğine Verilen Önemin Artmasında ki Sebepler
sosyal sorumluluk anlayışı
Etİk değerlerİn İşletme İmajına doğrudan etkİsİ
TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASININ ÖN PLANDA TUTULMASI
çALIŞANLARIN KARŞILIKLI GÜVEN DUYMASININ ÖNEMLi HALE GELMESı
İŞ ETİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
ADALET
MENFAAT
1960 Yılı Öncesi İş Etiği
1970'li Yıllarda İş Etiği
1980'li Yıllarda İş Etiği
1990'lı Yıllarda İş Etiği
2000'li Yıllarda İş Etiği
(Demirkaya, 1998:305).
GİRİŞ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Hisbe Teşkilatı :
İslâm’ın ilk dönemlerinde tüketiciyi koruma, iktisadi hayatı ve çarşı-pazarı kontrol etme, esnafların ölçü ve tartıda hile yapmalarının önüne geçmek, kaliteyi bozmalarına engel olmak, iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek gayesiyle kurulan bir müessesedir (Demirkaya, 1998:305)
Fütüvvet Teşkilatı
Asya’dan Anadolu’ya gelip yerleşen Müslüman Türklerin, Araplarda ki fütüvvet anlayışından beslenerek yeni topraklarda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli maddi ve manevi ortamı oluşturacak bir teşkilatlanma tarzı olarak benimsemişlerdir (Erdem, 2008: 78; Kabakçılı, 2011:299).
Ahilik Teşkilatı

AHİ
KARDEŞ
AKI
Ahilik 13-18. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlâkî yönden yetiştiren, çalışma hayatında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. (Kazıcı,1988:541 ).
Ahiliğin, Anadolu’da kurulup gelişmesinde Ahî Evran’ın büyük rolü olmuştur. (Çeker, 2008: 37). Ahilik kültürü ilk olarak Kayseri’de yayılmaya başlamıştır (Dönek, 1998: 98).
PABUCU DAMA ATILMAK
Ahilik Eğitimi
ÇIRAK-KALFA-USTA
AHİLİĞİN İLKELERİ
1. Eli açık olmalı, yani cömert olmalı.

2. Kapısı açık olmalı, yani konuksever olmalı.

3. Sofrası açık olmalı, yani ikramı herkese açık olmalıdır.


Ahinin üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olmalı.
Kapalı olanlar:
1. Gözü kapalı olmalı, yani kimseye kötü bakmamalı ve kimsenin ayıbını görmemeli.

2. Beli kapalı olmalı, kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve şerefine göz dikmemeli.

3. Dili kapalı olmalı, yani kimseye kötü söz söylememelidir.

1960
Sanayileşme
Kirlenme
Nükleer atık
Kirlenme
1970
sosyal imaj farkındalığı
akademik alanda iş etiği araştırmaları
Rüşvet
Yanıltıcı reklam
Çevre kirliliği
1980
etik ilke
etik komite
etik programlar
Yüksek Lisans
1990
serbest ticaret
açık rekabet
rakip- ortaklık artışı
işletme uygulamalarının incelemeleri
iş etiği uzmanları göreve başladı
küresel işletmelerin sayısı arttı
2000
işletmelerde etik
sosyal sorumluluk uygulamaları
iş etiği ilkeleri oluşturulması
işletmelerin bu uygulamalara başlaması
ENRON
ŞİRKETİ
İş etiği alanları
Meslek Etiği
Etik yaklaşımların meslek alanında somutlaşmış haline denilmektedir (Ekici,2013: 45).
Dürüstlük
Sözünde durmak
Doğa ve insana saygı
önetsel Etik
Yönetsel etik, bir bakıma örgüt kültürü ve örgütle çalışanların sahip oldukları değer yargılarına uygun davranışlara dayalı oluşumlardır (Yatkın, 2008: 216).
Adalet
Eşitlik
Tarafsızlık
Dürüstlük
İşletme Etiği
İşletme etiği, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele almaktadır (Sabuncuoğlu, 2011: 26).
Finansman, üretim yönetimi, kalite, çıkan ürün, pazarlamadan bahsediliyorsa bu kavram kullanılmaktadır (Şahin, 2011: 107).
Örgütsel Etik
Örgütsel etik ise örgüt içi ilişkilerde rehberlik yapması, kişiler arası ilişkilerin uyumlaştırılması, işbirliği ve iş barışı konusunda rehberlik eden davranış ilkelerine denmektedir (Gül ve Gökçe, 2008: 381).
iş gücü
emek
sermaye
insan unsuru
İş etiği ve işletme etiği kavramları arasında ki fark
İş dünyasındaki, iş hayatında ki, çalışanların çalışanlarla, çalışanların yöneticilerle, işletmenin toplum ve çevreyle davranışlarından bahsederken yani çalışma hayatında etikten bahsederken iş etiği kavramı kullanılmaktadır (Kozak, 2006, 45-61).

İşletme etiği işletme yönetimi açısından ahlak ile kazanç arasında ki ilişkiyi konu almaktadır (Şahin, 2011:107).

işletmenin faaliyeti,
üretim faktörü,
ürünün ve hizmetin güvenliği
ürünün kalitesi,
satış sonrası hizmet,
reklamların içeriği ve niteliği,
yatırımcıların hakları ve menfaatleri,
insan kaynakları yönetimi
işletmelerin çevreye ilişkin politikaları

gibi işlevsel alanlardan bahsediyorsak kullanabiliriz (Kozak, 2006, 45-61).
İşletme etiği kavramını ise
Danışman:

hazırlayan:

Bir ön büro müdürünün;
işine zamanında gelmesi çalışma etiği,

yanında çalışanlara adil davranması iş etiği,

otele gelen misafirlere gereken ilgiyi göstermesi ise meslek etiği örnekleridir (TÜSİAD Raporu, 2016)
Etik
Ethos
En genel anlamıyla iyi ’nin, iyi olanın, iyi davranışların doğasını, özünü ve kaynaklarını araştıran bir felsefe dalıdır
(Çotuksöken, 2003, 13).
vicdan
?
Örneğin
Sonuç ve Öneriler
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Jazsay (2002)
Otel işletmelerinde gerçekleştirilen
çalışmada, işletmelerin yazılı etik standartlarına sahip olmadığı,
etik standartların otel çalışanlarınca
net anlaşılmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Çalışmasında eğitim denetiminin dört önemli sürecini analiz etmiş ve her süreçte hangi etik ilkelerin yaşama geçirilmesi gerektiği konusunda genel bir görüş ortaya çıkarmayı amaçlamıştır
Aksoy (1998)
Şahin (2011)
Çalışmasında etik karar verme konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve etik karar süreçlerinden, etik sorunların algılanması, etik davranış niyeti ve etik dışı davranış arasındaki ilişkiyi ve seyahat acentelerinde pazarlama faaliyetlerinde çalışanların etik karar verme yaklaşımlarının incelenmesini amaçlanmıştır.
.
..............
Doğdubay (2015) çalışmasında yiyecek-içecek işletmelerinin faaliyetlerinde etik davranmalarının uzun vadede işletmenin kârlılığının yükselttiğini, rekabette üstünlük elde edildiğini, işletmenin sosyal sorumluluklarını da yerine getirerek olumlu bir imaj yarattığı belirtmiştir.
İş etiği kavramının iki kelimenin birleşiminden meydana gelmesi, bu iki kavramın kapsamının kesişiminde anlam kazanmasına neden olmaktadır.
İş etiği kavramı da etik gibi kolayca değişmemekle birlikte, iş etiğinin uygulama alanları iş kavramının dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle genişlemektedir.
İş kavramının farklı seviyelerinde yaşanan değişim iş etiği kavramına olan ihtiyacı daha da artırmaktadır.
Rekabet kavramının özellikle 1970 ve 1980'lerde yıkıcı bir hal alması etik yaklaşımını insanların tercihlerinde daha fazla hissedilmesine neden olmuştur.

İş kavramı meslek, işyeri, çalışanlar, örgüt gibi kavramları akla getirmesi iş etiğinin farklı kavramlarla ilişkilenmesine neden olabilmektedir.

Bu kavramlar iç içe geçmiştir ve birbirinin yerine kullanılmaktadır.
İş etiği kavramına ilişkin yapılan çalışmalarda etik kavramı kısa vadede işletmeye gözle görülür bir etkisi olmadığı belirtilse de uzun vadede işletmenin rekabet gücünü artırdığı tespit edilmiştir.
Turizm gibi öznesi insan olan bir sektörde de tüketici ihtiyaç, istek ve arzularının tespit edilmesi, kaliteli mal ve hizmet üretilmesi ve tatmin edilerek, tatminden sağlanan kârın elde edilmesi anlayışı Ahilik anlayışı ile birebir örtüşmektedir. Bu nedenle turizmde etik kodlar ahilik ilkelerini örnek alarak oluşturulabilir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

MESLEK ETİĞİ
ÖRGÜTSEL ETİK
YÖNETSEL ETİK
ÇALIŞMA ETİĞİ
iş etiği, son elli yıla damgasını vurmuş çalışma alanlarından biridir (Özbek vd, 2003: 332).

İş etiği ile ilgili benzer kavramlar iç içe geçmiş olup günümüzde birbirleri yerine kullanılmaktadır. İş etiği tanımlamasında bir meslek alanı ve bu meslek alanına çevre olan diğer alanlarda ki etik uygulamalar kastedilmektedir (Şahin, 2010:83).
GİRİŞ
Ahilik
Görgü
Kuralları
İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak
İşinde ve hayatında
dedikodudan kaçınmak,
Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak
Alçakgönüllü olmak
Full transcript