Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Postępowanie sądowe

WOS
by

Katarzyna Zając

on 31 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe
jest to rozstrzyganie sprawy przez niezawisły i niezależny sąd. Najczęściej przebiega jawnie. Sytuacje, w których istnieje konieczność wyłączenia jawności, określa ustawa. Wyróżnia się postępowania
cywilne, karne i administracyjne.
Czym jest postępowanie sądowe?
Postępowanie sądowe
Proces cywilny

jest sporem zainicjowanym pozwem, a kończący się wyrokiem. Postępowania w sprawach cywilnych są procesowe lub nieprocesowe.

Pozew

to pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego – powoda przeciwko określonej osobie – pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia.
Uczestnicy:
organy procesowe – sąd
strony procesowe – oskarżony, prokurator, oskarżyciel posiłkowy
przedstawiciele stron – oskarżony jest reprezentowany przez obrońcę – adwokata
osobowe źródła dowodowe – świadkowie, biegli

W
procesach cywilnych
rozpatruje się między innymi sprawy z zakresu:

prawa cywilnego
– np. dotyczące umów i odszkodowań
prawa pracy
– np. wypłaty wynagrodzeń
prawa rodzinnego i opiekuńczego
– np. małżeńskie, między rodzicami a dziećmi
ubezpieczeń społecznych
– np. przyznawanie rent

Sprawy cywilne są rozpoznawane przez sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne) oraz Sąd Najwyższy.
Sprawy cywilne
W

postępowaniach karnych

ustala się odpowiedzialność ludzi, którzy popełnili zabronione czyny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działania zagrożone karą to
przestępstwa i wykroczenia
Skargi

na urzędowe decyzje administracyjne wydane w drugiej instancji rozpatrują sądy administracyjne. Postępowanie nie może być wszczynane z urzędu, czyli z inicjatywy samego sądu. Rozpoczyna się od skargi lub wniosku obywatela w sprawie działania albo bezczynności organu administracji publicznej. Strony postępowania są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej
Sprawy karne
Sprawy administracyjne

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i sądy polubowne.
Pozew w procesie cywilnym
Proces karny
Sala sądowa
Proces Cywilny
Katarzyna Zając
Kl. IeKonstytucja RP
Art. 45
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. [...]

Przestępstwa dzielone są na:

zbrodnie i występki
.
Do

zbrodni

zaliczmy np.: rozboje z użyciem broni czy morderstwa. Grozi za nie pozbawienie wolności od lat trzech do dożywocia. Kara zależy od rodzaju czynu oraz okoliczności. Za

występki

można zostać pobawionym wolności na ponad miesiąc albo zapłacić grzywnę.
W odróżnieniu od zbrodni są one popełniane umyślnie lub nieumyślnie. Wszystkie pozostałe zabronione działania to

wykroczenia

Wygląd sali rozpraw regulują przepisy określone przez ministra sprawiedliwości. Część przeznaczona dla publiczności powinna zostać oddzielona od tej, w której znajdują się stół sędziowski oraz miejsca przygotowane dla osób uczestniczących w rozprawie.
Sala sądowa w polskich sądach pochodzi wprost od forum rzymskiego. Nawiązując do tego wzoru stół sędziowski dużych rozmiarów znajduje się na podwyższeniu, a za nim są krzesła sędziowskie. Po lewej stronie stołu sędziowskiego swoje miejsce ma protokolant.

Sędzia
Prokurator
Adwokat
Ławnik
Procesowe
strona powodowa (powód), wnosząca pozew i domagająca się udzielenia przez sąd ochrony prawnej,
strona pozwana (pozwany), do której kieruje się żądanie.
Rozprawa przebiega zwykle w
kilku etapach
. Najpierw strony (kolejno powód i pozwany) zgłaszają wnioski i żądania, a także przedstawiają dowody na ich poparcie. Każda ze stron musi się odnieść do stwierdzeń adwersarza.Rozprawa obejmuje również postępowanie dowodowe i rozpatrywanie jego wyników. W procesie cywilnym przyjmuje się zasadę, że wyrok powinien pokrywać się z zakresem żądania zgłoszonego przez powoda.

Nieprocesowe
w postępowaniu nie ma stron procesowych, biorą w nich udział wnioskodawca oraz osoby zainteresowane sprawą,
wszczyna się na wniosek, który występuje zamiast pozwu,
nie kończy się wyrokiem, lecz postanowieniem.
Rozprawę poprzedza postępowanie przygotowawcze (śledztwo lub dochodzenie). Inicjuje je prokurator po ujawnieniu przestępstwa albo wpłynięciu odpowiedniego zawiadomienia.

Działania prokuratury i policji:
ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo
zebranie danych o podejrzanym, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
wyjaśnienie okoliczności sprawy
zebranie i zabezpieczenie dowodów
wykrycie i ujęcie sprawcy
Po odczytaniu

aktu oskarżenia

przewodniczący poucza oskarżonego o prawie złożenia wyjaśnień oraz odmowy ich składania. Potem pyta go, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia.
Proces karny kończy się ogłoszeniem

wyroku
. Sąd poucza też strony o przysługującym im prawie wniesienia odwołania.

Proces administracyjny
Każdy obywatel będący w urzędzie lub sądzie może podlegać sytuacji, którą określa się jako postępowanie, bądź proces administracyjny. Obywatel podlega wówczas określonym w przepisach prawnych czynnościom podejmowanym przez organy administracyjne, w celu rozstrzygnięcia problemu, który należy zbadać, a następnie o nim orzec. Obywatel uczestniczący w procesie administracyjnym może otrzymać decyzję administracyjną lub postanowienie.
Decyzja administracyjna
– to akt prawny, wydany przez odpowiedni organ z zakresu jego kompetencji. Może dotyczyć:
przyznania lub cofnięcia obywatelowi określonych uprawnień np. nakaz, zakaz, licencja.
nałożenia lub cofnięcia obywatelowi określonych uprawnień.
Jeśli decyzja organu administracyjnego zmienia sytuację prawną obywatela mówimy wówczas o decyzji konstytutywnej. Jeśli natomiast potwierdza sytuację prawną istniejącą dotychczas mówimy o decyzji deklaratoryjnej.


Każda decyzja zawiera ściśle określona strukturę:

określenie organu, który ją wydał,
datę wydania decyzji,
oznaczenie stron, których postępowanie dotyczy,
odwołanie się do podstawy prawnej na mocy, której decyzja została podjęta,
rozstrzygnięcie sprawy,
uzasadnienie decyzji,
pouczenie o przysługującym trybie i terminie odwoławczym,
podpisy osób wydających decyzję oraz zajmowane przez nich stanowiska.
Postanowienie administracyjne

to akt organu administracyjnego, na temat kwestii proceduralnych wynikłych w trakcie postępowania administracyjnego np. zawieszenie postępowania, czy sprostowanie błędów. Postanowienie administracyjne zawiera taką samą strukturę jak decyzja administracyjna, z wyjątkiem uzasadnienia, które występuje jedynie wówczas gdy jest możliwe odwołanie.
Każdy obywatel uczestniczący w procesie administracyjnym z chwila wydania decyzji lub postanowienia niesatysfakcjonującego jego osobę może uciekać się do środków odwoławczych. W Polsce stosuje się zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze.
Zwyczajne środki odwoławcze:

odwołanie

obowiązuje ścisły termin złożenia 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja zawiera wskazanie organu odwoławczego, który może uchylić całkowicie lub częściowo wydaną wcześniej przez organ administracyjny decyzję.

zażalenie

wnosi się 7 dni od daty doręczenia do organu odwoławczego.

Oba żądania stosuje się z chwilą wydania aktów nieostatecznych.
Nadzwyczajne środki odwoławcze to:

żądanie wznowienia postanowienia
– polega na konieczności ponownego rozpatrzenia sprawy wniesionej przez obywatela (stronę) lub z urzędu. Warunkiem wznowienia jest pewność, że w trakcie postępowania wystąpiły poważne nieprawidłowości podczas postępowania administracyjnego np. korupcja lub nowe dowody w sprawie.

żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

– może być podjęte, jeśli wydał ją organ nieuprawniony, jej wydanie nie miało podstaw prawnych lub decyzja jest obciążona wieloma wadami. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji może podjąć strona zainteresowana może być również podjęte z urzędu.

Oba środki stosuje się z chwilą wydania aktów ostatecznych.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Zawiadomienie

może złożyć każdy obywatel. Najczęściej czyni to pokrzywdzony lub świadek zdarzenia. Można tego dokonać
osobiście
,
korespondencyjnie

lub

telefonicznie
.
Po przyjęciu takiego zawiadomienia oraz przesłuchaniu świadka sporządza się

protokół
, w którym można zamieścić wniosek o

ściganie
. Następnie podejmuje się decyzję o wszczęciu postępowania, jego odmowie lub umorzeniu postępowan
ia.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Sądy polubowne
Sąd polubowny
jest sądem

niepaństwowym

orzekającym w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny. Sądy polubowne mogą orzekać:
w sprawach o prawa majątkowe;
w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o alimenty.
Wyroki wydane przez sądy polubowne mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd powszechny na posiedzeniu niejawnym, na wniosek strony.

Źródła:
A. Janicki,
W centrum uwagi
, str.86-93.
Pozew
[online]
[dostęp 29.01.2014 godz. 18:34]
Dostępny w internecie: <
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozew >
M. Grządziel,
Prawo administracyjne
[online] [ dostęp 29.01.2014r. godz. 21:48] Dostępny w internecie: <http://www.wosna5.pl/prawo_administracyjne,>

KONIEC
Autorzy zdjęcia nieznani, [online] [dostęp 29.01.2014r. godz. 15:00[
Dostępny w internecie:
< http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/d/q/gimnazjalisci_molestowali_5061833.jpg >
<http://jozeflubowiecki.pl/img/11.jpg >
<http://cdn11.se.smcloud.net/t/pics/thumbnails/2010/10/25/Prokurator_640x0_rozmiar-niestandardowy.jpg >
<http://s2.flog.pl/media/foto/4142052_jako-lawnikprzed-wejsciem-na-sale-rozpraw.jpg >
Autor nieznany, wzór pozwo o zapłatę odszkodowania [online] [dostęp 29.01.2014r. godz. 17:15]
Dostępny w internecie: <http://formularze.iform.pl/zdjecia/formularze/1088/SF_cpzod.gif >
Autorzy nieznani, Schemat sali sądowej [online] [dostęp 29.01.2014r. godz 14:30>
Dostępny w internecie: <http://gpl.exdat.com/tw_files2/urls_1/113/d-112452/112452_html_m15f6f29e.png >
Autorzy nieznani, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa [online[ [dostęp 29.01.2014r. godz. 18:00[
Dostępny w internecie: <http://druki-formularze.pl/files/fillup/8/2769368/1.png >
Druki zwarte
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Full transcript