Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Euroregion TATRY

No description
by

Wojciech Fabiszewski

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Euroregion TATRY

Euroregion TATRY
Borzym, Fabiszewski, Szczęsna
Historia powstania
Idea zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją w regionie Tatr narodziła się podczas konferencji samorządowej w Zakopanem w listopadzie 1991 roku. Projekt ten dyskutowany był następnie na konferencji wójtów i burmistrzów gmin polskich i słowackich, która odbyła się w maju 1992 roku w Popradzie. Rozmowy dotyczące sformalizowania wzajemnych kontaktów prowadzone były przez kolejne lata. Sprawą utworzenia Euroregionu "Tatry" żywo interesowali się dziennikarze po obu stronach granicy. Z ich inicjatywy w 1993 roku 27 maja w Popradzie i 28 maja w Nowym Targu spotkali się przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. W wyniku tych spotkań została zredagowana Deklaracja intencji, wnioskująca popularyzowanie idei euroregionu w środkach masowego przekazu.

Położenie
Euroregion Tatry zajmuje najpiękniejsze tereny zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej - Tatry.
Najniższy punkt znajdujący się na terenie Euroregionu znajduje się w Mniszku nad Popradem (382 m npm.), najwyższy to oczywiście szczyt Gerlachu (2654 m npm.). Obszar ten posiada wyjątkową różnorodność fizyczno-geograficzną. Przez teren Euroregionu przebiega główny wododział europejski rozgraniczający zlewiska Morza Bałtyckiego (dorzecze Wisły) i Morza Czarnego (dorzecze Dunaju). Wśród większych rzek, które biorą początek na omawianym terenie należy wymienić: Dunajec, Rabę, Poprad, Hornad, Wag i Orawę.
Dziękujemy za uwagę.
Joanna Borzym
Wojciech Fabiszewski
Magdalena Szczęsna
Euroregion "Tatry" jest transgranicznym stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko- słowackiego pogranicza. Zrodził się z idei zbliżenia i wszechstronnej współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i władzami pogranicza. W dniu 26 sierpnia 1994 roku przedstawiciele polskich i słowackich samorządów Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa podpisali Umowę pomiędzy samorządami Polski i Słowacji o założeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry".
Obszar, który swymi granicami obejmuje Euroregion "Tatry" należy do typowo górskich. Jest też jednych z najbardziej urokliwych i zróżnicowanych geograficznie, przyrodniczo i krajobrazowo regionów. W jego sercu położone są Tatry, które górują nad rozciągającymi się wokół nich historyczno-geograficznymi krainami: Orawą, Podhalem, Spiszem, Liptowem, Pieninami i ziemią sądecką.
W marcu 1993 roku w Popradzie powstał słowacki projekt międzyregionalnego związku, który został przedstawiony stronie polskiej 17 lipca w Kieżmarku. Na spotkaniu tym zaproponowano granice przyszłego wspólnego obszaru tatrzańskiego. Po stronie słowackiej miały wejść miasta i wsie należące do powiatów Dolny Kubin, Liptowski Mikulasz, Poprad, Stara Lubowla i Spiska Stara Wieś, a po stronie polskiej gminy wchodzące w skład byłego powiatu nowotarskiego, leżące na Orawie, Podhalu, Spiszu i w Pieninach. Powołano również grupę roboczą w celu opracowania statutu.
31 października 1993 roku, kiedy Słowacja stanowiła już suwerenne państwo, podpisano w Zakopanem Deklarację Samorządów Terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Regionu "Tatry".
18 sierpnia 1994 roku w Warszawie podpisano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej. Uzgodnienia pomiędzy rządami obu państw przyczyniły się w dużej mierze do sfinalizowania kilkuletnich starań o powołanie do życia euroregionu.

26 sierpnia 1994 roku na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu podpisano Umowę pomiędzy samorządami Polski i Słowacji o założeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry", który "zgodnie z procesem integracji krajów Europy, w oparciu o Europejską Konwencję Ramową o współpracy transgranicznej z dnia 11 maja 1980 roku" przyczyniać się będzie do "przyspieszenia wszechstronnego rozwoju przylegających do siebie obszarów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, w nawiązaniu do historycznych korzeni i wzajemnych stosunków tych regionów". Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 15 grudnia 1994 roku wpisał Euroregion "Tatry" do rejestru stowarzyszeń i zatwierdził jego statut. 14 listopada 1996 roku Euroregion 'Tatry" został członkiem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG).
Na Nadzwyczajnym Kongresie w dniu 22 paździenika 1999 roku w Nowym Targu podpisana została Umowa pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o współpracy w ramach transgranicznego związku EUROREGION "TATRY" zawarta pomiędzy Związkiem Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz Stowarzyszeniem Region „Tatry” w Kieżmarku. Tym samym zakończył się proces powstawania Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".
Polska
30 jednostek samorządowych
w tym:
27 gmin i miast
3 powiaty

powierzchnia: 4.031,98 km2
mieszkańcy: 505.660 osób (stan na koniec 2012 r.)

Słowacja
100 jednostek samorządowych
w tym:
14 miast
86 wsi

powierzchnia: 2.880,36 km2
mieszkańcy: 341.143 osoby (stan na koniec 2012 r.)

Władze
Euroregion ma wyjątkowe walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe. Na jego obszarze znajduje się pięć parków narodowych: Tatrzański, Pieniński, Babiogórski, Gorczański i Słowacki Raj:

Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" są wspólne polsko-słowackie. Ich organy to: Kongres, Rada, Komisja Rewizyjna, Sekretarze i komisje robocze.

Władze Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" w kadencji 2013-2014:
Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" - Jozef Ďubjak
Wiceprzewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" - Bogusław Waksmundzki

Kongres

Kongres jest najwyższym organem związku, składa się z 70 delegatów, po 35 z każdej ze stron. Do jego kompetencji należy m.in.: uchwalanie i zmiana statutu, przyjmowanie nowych członków, wybór i odwoływanie Rady i Komisji rewizyjnej, ustalenie podstawowych kierunków działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rady i komisji Rewizyjnej. Kongres jest zwoływany przynajmniej raz w roku.

Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym związku, wybieranym przez Kongres, składa się z 6 członków po 3 z każdej ze stron.

Rada Euroregionu

Rada jest najwyższym organem wykonawczym związku, składa się z 14 członków, po 7 z każdej ze stron, wybieranych prze Kongres na okres 2 lat. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, wybierany przez Radę w głosowaniu tajnym. Na przewodniczącego wybierany jest przemiennie co dwa lata polski i słowacki przedstawiciel. W kierowaniu pracami Euroregionu bierze udział wiceprzewodniczący, którym jest każdorazowo przedstawiciel drugiej strony. Do kompetencji Rady należy m.in.: uchwalanie planów rzeczowo-finansowych, wybór składu komisji, zwoływanie kongresu i wykonywanie jego uchwał.

Sekretarze

Organami wykonawczymi Rady są Sekretarze, po jednym z każdej ze stron, do ich zadań należy obsługa administracyjna struktur Euroregionu.
strona polska – Antoni Nowak
strona słowacka – Jana Majorová Garstková

Komisje robocze

Komisje robocze są powoływane przez Radę w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze współpracą w związku, są organami doradczymi Rady. Aktualnie działają komisje: gospodarcza, ochrony środowiska, kultury, informacji, sportu i młodzieży oraz turystyki.

Cele związku
Celem Euroregionu jest wspólna działalność transgraniczna ukierunkowana na równomierny i zrównoważony rozwój regionu oraz zbliżenie mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy . Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez:
- wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej i budowy na pograniczu infrastruktury komunalnej, komunikacyjnej i telekomunikacyjnej,
- ochronę środowiska naturalnego: wspieranie działań inwestycyjnych, badań naukowych, rozwój monitoringu wody i powietrza oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,
- zorganizowanie kompleksowego systemu wymiany informacji,
- współdziałanie w zapobieganiu i zwalczaniu katastrof i klęsk żywiołowych,
- współpraca i wymiana pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi, kulturalnymi, młodzieżowymi, turystycznymi i sportowymi w celu lepszego, wzajemnego poznania i zbliżenia społeczności pogranicza,
- współdziałanie w rozwoju turystyki,
- dążenie do opracowania wspólnej strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,
- popieranie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Cel główny:
Wzmocnienie skuteczności polsko-słowackiej współpracy transgranicznej poprzez stworzenie bazy dla następnych projektów w nowej perspektywie 2014-2020.

Cele bezpośrednie:
• Wykorzystanie Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 jako narzędzia ułatwiającego realizację wspólnych transgranicznych projektów.
• Określenie strategicznych kierunków i kluczowych projektów realizowanych przez EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.
Okres realizacji:
maj 2013 – czerwiec 2014

Zaplanowane działania:
• Powołanie polsko-słowackiego zespołu strategicznego, który będzie opiniował i analizował dane, dokumenty i materiały zebrane i opracowane przez personel mikroprojektu.
• Prace nad opracowaniem projektu polsko-słowackiej strategii EUWT TATRY prowadzone przez personel mikroprojektu i polsko-słowacki zespół strategiczny.
• Prezentacja i przyjęcie ostatecznej wersji polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 podczas XX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
• Opublikowanie strategii w wersji polskiej i słowackiej oraz wydanie jej w formie materiałów informacyjno-promocyjnych.
• Systematyczne upowszechnianie informacji o działalności EUWT TATRY i postępach w pracach nad strategią

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
Full transcript