Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тројанската војна

Историја
by

Мартина Ѓореска

on 30 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тројанската војна

Тројјjанска
воjјјна Приказната за Троjа Краjот на приказната . . . . . Денес скоро сите знаат дека Троjа е град коj постоел преку 4000 години и бил центар на античката цивилизациjа. Се до 19 век се верувало дека овоj град е град од приказните. Во 1822 Чарлс Мекларен предлага дека урнатините на Хисарлик во близина на Чанаккале се всушност урнатините на Троjа. Германскиот археолог Ханрих Шлиман ископува од 1870 до 1890. Сите пронаjдоци од локалитетот си ги зема со себе. Од 1988 германски тим работи на случаjот да ги изгради одново урнатините на Троjа со користенjе на современа технологиjа. Во Троjа се идентификувани 9 нивоа. Ниво I-V -ран Бронзен век(3000-1900год.п.н.е). Во овоj период неговите жители се идентификуваат како Троjанци. Троjа VI-VII среден и доцен Бронзен век. Троjа VIII-IX хеленистички и романски Илион-Илиум. . . Во Бронзениот век,Троjа била голема сила поради стратешката локациjа мегу Европа и Азиjа. Помегу 3000-2000г. п.н.е Троjа била културен центар. По Троjанската воjна градот бил напуштен (1100-700 п.н.е). Околу 700 грчки доселеници го населуваат регионот на Троjа. Троjа е повторно населена и преименувана во Илион. Александар Македонски владее во овоj регион во 4 век п.н.е. Римjаните ja завземаат Троjа(Илиум) во 85 п.н.е,таа е делумно реставрирана од римскиот генерал Сула и е наречена Нов Илиум(Илион). . Троjанската воjна се водела помегу Грците и Троjанците. Кралот Приjам од Троjа бил богат и мокен,од своjата сопруга Хекуба и конкубините имал 50 сина и 12 керки. Неговиот Син Парис
(Александар) бил поканет да пресуди коjа од божиците, Афродита, Хера или Атена е наjзаслужна да го добие златното jаболко од божицата Ерис, како наjубава.Сите три се обиделе да го подмитат Парис за да го добиjат jаболкото за титулата наjубава божица. Но Афродита му jа ветила наjубавата жена на светот и Парис попуштил. И го дал златното jаболко.Тогаш заминал за Грциjа каде се влjубил во Елена (Хелена), жената на Менела, кралот на Спарта и jа зел со себе во Троjа. За да jа вратат Елена, Грците организирале експедициjа на чело со братот на Менела, Агамемнон, кралот на Аргос или Микена. Троjанците се одбиле да jа вратат Елена. Грците успеале да ги ограбат населбите во околината на Троjа,тн Троада,но самата Троjа со помош на своите соjузници опстоjала 10 години под грчка опсада.
Во воjната за Троjа и боговите завземале страна. Па така Хера,Атена и Поседон биле на страна на Грците а Афродита,Аполон и Арес на страна на Троjанците. Илиjадата коjа се случува во 10тата година од воjната,раскажува за кавгата помегу Агамемнон и Ахил, коj бил наjдобриот грчки воjник,и за смртта во борба на приjателот на Ахил, Патрокло и наjстариот син на Приам, Хектор. По смртта на Хектор (нахрабриот троjански воjник коj убил 30 Ахаjци-Грци во борба), на Троjанците им се приклучиле два егзотични соjузници. Пентесиjа, кралицата на Амазонските и кралот на Етиопите и син на божицата-зора Еос.

Ахил ги убил соjузниците на Троjа, но Парис подоцна успеал да го убие Ахил со стрела, погодуваjки го во петата коjа му била единствено ранливо место на телото.Пред да jа освоjат Троjа, Грците морале од светилиштето да jа украдат дрвената слика на Атена Палада (Паладиум) и да ги донесат стрелите на Херкул како и да го доведат болниот стрелец Филоктет од Лемнос и Ахиловиот син Неоптолемос(Пир) од Скирос. Сето ова го направиле Одисеj и Диjомед. На краjот ,со помош на Атена, Епиус изградил голем дрвен конj. Неколку грчки воjници влегле во него,а остатокот од грчката воjска заминалa за блискиот остров Тенедос, преправаjки се дека jа напуштаат опсадата. И покраj предупредувaнjата на керката на Приам, Касандра, Троjанците биле убедени од Синон,Грк коj се преправал дека е дезертер,да го внесат конjот внатре во sидините на Троjа како подарок од Атена. Свештеникот Лаокон,коj се обидел да го уништи конjот,бил убиен од морски змии. Вечерта откако бил внесен конjот,грчката флота се вратила а грците кои биле скриени во конjот и ги отвориле вратите на Троjа. Следело тотално уништуванjе. Приам и сите негови преживеани синови биле убиени.Троjанските жени биле земани во ропство во различните градови на Грциjа.
Авантурите од враканjето дома на грчките воници е раскажано во два епа, Вракаенjто(Ности,изгубени) и хомеровата Одисеjа.

Малкумина Троjанци преживеале, вклучуваjки го и Ене, чии наследници продолжиле да владеат со Троjанците. Подоцнежната традициjа го носи Ене од Троjа во Италиjа каде тоj станува наjстариот предок на античките Римjани(Енеида). изработка:
Мартина Горевска I-2 Коjа е Трojaнската воjна? Каде и кога се случила? Дали има историски докази? Коjа е причината за воjната? Зошто е толку позната? Во времето на Византиjа Троjа jа губи своjата важност и постепено исчезнува.
Троjа е наjпозната од приказните на Хектор,Ахил и Грците Ахаjци,Хелена,Парис,Агамемнон и Приjам. Приказната за Троjа е преведена на сите jазици. Хероите на Троjа, Ахил и Хектор се опеjани во многу поеми. Од Александар Велики до Лордот Барон многу историски фигури се идентификувале со хероите на приказната. Но лугето секогаш (се до 19 век) се прашувале дали постоела Троjа или не постоела, имало ли дрвен конj или немало.
Full transcript