Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цэврүүт тээвэрлэлт, шүүрэл, эндоцитоз

No description
by

doogii dogi

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цэврүүт тээвэрлэлт, шүүрэл, эндоцитоз

Цэврүүт тээвэрлэлт
,
шүүрэл
,
эндоцитоз

Жижиг
мембранаар хучигдсан цэврүүнүүд уургийн нэг органеллаас нөгөө органелл руу зөөх нь шүүрлийн болон эндоцитозын эмнэл замын ерөнхий элемент болдог.

Эдгээр цэврүүнүүд “эх” органеллын мембранаас урган гарч “бай” органеллын мембрантай нэгдэн хайлдаг. Эх мембранаас ургаж буй цэврүү мембран дахь уусамтгай уургийн бүрдлийн нийлэгжлийн хөдөлгөөнөөр цэврүүний уурган хучилтыг үүсгэнэ.
Шүүрлийн эмнэл замын эхний үе шат
ЭР ба цис-Гольджийн
хооронд цэврүүгээр уураг тээвэрлэх зам
Шүүрлийн эмнэл
замын сүүлийн
үе шат
Липопротeй-нууд
мэт зарим
лигандууд
Эсийн гаднах лиганд
+
эсийн гадаргуугийн R
=
Бүрхүүлээр
хучигдсан цэврүүгээр
зөөвөрлөгдөнө
Цэврүүт тээвэрлэлт
-н молeкул мeханизм
Рeцeптор чиглэсэн
ЭНДОЦИТОЗ
Шүүрлийн
эмнэл зам
Лизосом (задрана)
Цэврүү
->
эндосом руу нэгдэн
->
лизосомд хайлдаг
R+лиганд
=
сүүлийн шатны эндосомуудын хүчиллэг орчинд задрана
R
-> плазман мeмбранд дахин хэрэглэгдэнэ
Лиганд
-> лизосомуудруу хувиарлагдана

Эсүүд тодорхой хэмжээний стрeссийн нөхцөлд орвол тэдгээр нь макромолeкулуудыг тэжээл болгохын тулд лизосомын задралд оруулдаг.
(аутофаг)
Цэврүүг хучсан хучилтын бүрхүүл 3 төрөл
Төрөл бүр нь өөрийн хучилтын уургаас тогтох ба анхлан хучигдаж буй уургийн нэрээр нэрлэгдэн, карго уургийг эх органеллаас бай органеллрүү тээвэрлэнэ.
СОР2 цэврүү уургийг ЭР-с Гольджийн аппарат руу тээвэрлэнэ
СОР1 цэврүү ихэнхдээ уургийг Гольджийн цистернүүдийн хооронд, цис-Гольджоос эргээд барзгар ЭР руу зөөнө.
Клатрин цэврүүнүүд уургийг плазмын мембранаас, транс-Гольджийн сүлжээнээс сүүлийн шатны эндосомууд руу зөөвөрлөнө.
ЭР-с Гольдж руу тээвэрлэх шүүрлийн эмнэл замын эхний үе нь СОР2 цэврүүгээр явагдана. Шинээр нийлэгжсэн уургуудыг агуулан Гольдж, эсийн гадаргуу, эсвэл лизосом руу зөөгдөх ба цэврүүний хэсэг v-SNARE нь бай болох цис-Гольджийн мембран руу чиглүүлэх шаардлагатай. Уургийн бүрэн хувиарлалт явагдахын тулд буцах буюу ретроград тээвэрлэлт цис-Гольджигаас ЭР рүү шаардагдана. Энэ нь СОР1 цэврүүн тээвэрлэлтээр хийгдэнэ.

СОР2 цэврүүгээр урагш тээвэрлэлт хийгдэнэ. СОР2-н бүрхүүл уургийн бүрдэл ЭР мембран дээр полимержинэ. V-SNARE ба бусад карго уургууд бүрхүл уурагтай харилцан үйлчилсэнээр бүрхүүлрүү орно.
Уусамтгай карго уургууд мембраны рецептортой холбогдсноор цэврүү булцайхад хамагдан орно. Бүрхүүлийн уургууд салахад чөлөөлөгдсөн бүрхүүлийн бүрдэл дуургууд дахин дахин ашиглагдах ба v-SNARE уулгууд цэврүүний гадаргууд ил гарна.
Цэврүү бүрхүүлгүй болсны дараа цис-Гольджийн мембранд Rab оролцсон үйлдлээр гогцоодон уягдах ба v-SNARE ба t-SNAREбүрдлийг үүсгэн, Гольджийн мембранд цэврүүг хайлуулан, доторх бүрэлдхүүнийг цис-Гольджийн хэсэгрүү оруулна.
Транс-Гольджийн сүлжээгээр карго уургуудыг хуваарилна.
Карго уургууд:
-уусамтгай шүүрлийн уургууд
-лизосомын уургууд
-зарим эсийн мембраны уургууд

Карго уургууд нь плазман мембран руу янз бүрийн тээвэрлэлтийн цэврүүгээр хуваарилагдан зөөгдөнө.
Full transcript