Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

байгууллагын хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах үед үүргээ биелүү

No description
by

TheGame DopeMan

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of байгууллагын хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах үед үүргээ биелүү

Түүхий эд материалын худалдан авалт
Технологийн хөгжил
Хүний нөөцийн удирдлага
Байгууллагын дэд бүтцийг бий болгох
Үнэ цэнийг бий болгох эдгээр чиглэлүүд нь нийлүүлэлтийн хэлхээний тодорхой салаануудад хуваарилагдах бөгөөд нэг салаанд хэд хэдэн байгууллага буюу элементүүд орж болно.
Туслах үйл ажиллагаанд:
Бүтээгдэхүүний боловсруулах болон хадгалах болон бусад бүтээгдэхүүнийг агуулахтай холбоотой төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлсний зардал нь
бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, хадгалах, бэлдэх, явуулахтай холбоотой зардлууд
нийт агуулахын зардал
хадгалалтын үед гарах дутагдал
замд хаягдсан бүтээгдэхүүн ба бүтээгдэхүүний хэвийн алдагдалтай холбоотой зардлуудыг багтаадаг.
Comparison Page Layout
A second line of text could go here
бэлэн бүтээгдэхүүний хадгалалтын зардал, захиалгыг бэлдэх (баглаа, ангилал, зэрэглэл болон бусад үйл ажиллагааны) зардлууд, худалдааны, бэлэн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт болон оруулсан хөрөнгө оруулалтын зардлууд орно.

Бүтээгдэхүүний борлуулалтын зардалд
түүхий эд материалыг орж авах зардал буюу захиалгыг бэлдэх, тээврийн зардал, үйлдвэрлэлийн нөөцийг хадгалахад гарах зардал болон оруулсан хөрөнгө оруулалтын зардал орно.

Логистикийн зардал нь
байгууллагын хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах үед үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай хөдөлмөрийн, материалын, санхүүгийн болон мэдээллийн нөөцийн зардлуудыг агуулна.
Нийлүүлэлтийн хэлхээний зардлын тухай
Лекц №15

Худалдан авалтын
Үйлдвэрлэлийн
Борлуулалтын
Логистикийн зардлын шинжилгээ нь дараах 3 бүлэг зардлуудаар илэрхийлэгдэнэ:
түүхий эд материалыг хүлээн авах зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн захиалгын зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн доторх тээвэрлэлт , дуусаагүй үйлдвэрлэлийн хадгалалт, болон царцаагдсан санхүүгийн хөрөнгөөс алдах зардал ордог.
Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зардалд
Логистикийн алба эцсийн амжилтанд хүрэхийн тулд байгууллагын үйл ажиллагааны шууд хүрээнээс гадна ч өрсөлдөөний давуу байдлыг эрж олох, түүнчлэн бусад байгууллагын логистикийн хэлхээг судлах шаардлагатай. Байгууллагын логистикийн менежерүүд нь бүтээгдэхүүний өртгийг бий болгох систем дээр үндэслэсэн тодорхой бэлтгэн нийлүүлэгч болон зуучлагчтай байнгын хамтын ажиллагаатай байх ёстой.
Бүтээгдэхүүнийг худалдан авах зардалд
Comparison of Item One
This is a place holder for item one. Item one can be text, a picture, graph, table, etc.
Here is level two
Here is level three
Level 4
Level 4, you may add more text or delete this text.

Comparison of Item Two
This is a place holder for item one. Item one can be text, a picture, graph, table, etc.
Here is level two
Here is level three
Логистикийн зардлын шинжилгээг үйл ажиллагааных нь хувьд авч үзвэл:
Байгууллагын тээвэрлэлтийн зардал
тээврийн байгууллага ба илгээгч тээврийн байгууллагын ажлын төлбөр
өөрийн авто тээврийн хэрэгслэлийн зардал, түүн дотроо бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн тээвэрлэл өртөг, дамжуулах болон өргөх хэрэгслэлийн өртөг
тээврийн байгууллагын хадгалалт ба илгээлтийн хураамж
ачих ба буулгах ажлын хураамж болон бусад зардлуудыг багтаана.
байгуулагын үйл ажиллагааг, өртгийг бий болгохтой холбоотойгоор тодорхой үйл ажиллагааны зардлын хөдөлгөөнийг тодорхойлох ба хянах боломжтой 9 хэлбэрт хувааж болно.
4 туслах үйл ажиллагаа
5 үндсэн үйл ажиллагаа
Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд:
Материалын шат дараалсан хангамж (дотоод логистик)
Материалын эцсийн бүтээгдэхүүн болон хувиргах (үйлдвэрлэл)
Эцсийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх (гадаад логистик)
Маркетинг явуулах (маркетинг ба борлуулалт)
Борлуулалтын дараах үйлчилгээ
Хэрэглээний өртгийн систем
Нийлүүлэлтийн хэлхээний түншүүдтэйгээ хамтран ажилласнаар хэрэглээний өртгийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх болно. Хэрэглээний өртгийн систем гэдэг нь хэрэглээний өртгийг бий болгохын тулд тодорхой байгууллага, хамтран ажиллах түүний бэлтгэн нийлүүлэгчид, зуучлагчдаас бүрдсэн логистикийн (нийлүүлэлтийн) хэлхээг хэлнэ. Орчин үед өрсөлдөөн нь тухайлсан дан ганц байгууллагуудын хооронд бус харин өртгийг бий болгогч системүүдийн
өрсөлдөөн болж байна.
Үйл ажиллагаа-өртгийн шинжилгээ
(ҮӨШ) гэдэг нь объектын (барааны, үйл ажиллагааны) үүргээ биелүүлэх чанар ба гүйцэтгэлийн зардлыг оновчтой болгоход чиглэгдсэн үүргийн нэгдмэл судалгаа. ҮӨШ нь логистикийн зардлын стратеги удирдлагад бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг бууруулах түүний чанарыг нэмэгдүүлэх зэрэг боломж олгох санхүүгийн хэрэгсэл болдог.
ихэнх байгууллагын стратеги шинжтэй логистикийн зардлын ихээхэн хэсэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтээс өмнө зарцуулагдсан (судалгааны болон боловсруулалтын зардлууд), ба эсвэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс гараад нилээн хугацаа өнгөрсний дараа зарцуулагдаж байдаг (жишээ нь, маркетинг ба борлуулалт). Төсөвийн ба боловсруулах, худалдах, түгээх болон үйлчилгээний зардлууд нь стратеги шинжилгээнд өөрийн өртгийн томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болдог
Логистик зардлын шинжилгээ
Логистикийн зардлын шинжилгээний зорилго тавих
Логистикийн зорилтуудад хүрэх шаардлагатай
Логистикийн зардлын шинжилгээг явуулах журам
Логистикийн зардлын шинжилгээний
зорилго нь
түүнийг оновчтой талаас нь үнэлэх ба одоогийн ба ирээдүйн нөхцөлд бууруулах боломжийг илрүүлэхэд оршино. Логистикийн зардлын оновчтой байх гэдэг нь биелэгдэж байгаа захиалгын тооны өсөлтөөр хэмжигдэх эцсийн үр дүнг сайжруулах хэмжээг хэлнэ.
Зорилтууд:
Логистикийн зардлын хэмжигдэхүүнийг тайлангийн хугацаан дахь борлуулалтын хэмжээнд харьцуулсан харьцааг бусад байгууллагатай болон бүс нутаг дахь логистикийн зардлын үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан үнэлэх
Зардлуудыг зүйлээр нь тусад хэмжээнд харьцуулж, нийт логистикийн зардалд эзлэх хувийг тайлант хугацаа болон ирээдүйн хандлагаар судлах
Тайлант хугацаан дахь логистикийн зардлын өөрчлөлтөд үндсэн хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг судалж эцсийн үр дүнд зардлын үйлчлэлийг үнэлэх
Зардлын зүйл бүрээр нь хэмнэлтийн боломжийг илрүүлж ирээдүйн логистикийн үйл ажиллагаанд тэдгээрийг ашиглах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох.
Логистикийн зардлын шинжилгээг явуулах журам:
-Ихээхэн хэмжээний зардлыг хуримтлуулсан болон түүнийг үр ашигтайгаар бууруулахад мэдэгдэхүйц үр дүн гарах бизнесийн салбар буюу зардлын төвийг тодорхойлох
-Зардлын төв бүрт зардлын чухал зүйлүүдийг олох
-Бизнесийг бүхэлд нь зардлын нэгдмэл урсгал талаас нь авч үзэх
-Өртгийг хэрэглэгчийн төлж байгаа зардлын дүн талаас нь авч үзэх,
-Логистикийн зардлуудын шинжлэхэд шаардлагатай үндсэн шинж чанараар нь зардлуудыг ангилах
журмыг бодитоор хэрэгжүүлэхэд дараах өгөгдлүүд шаардлагатай:
-Логистикийн зардлын нийт дүн ба зүйл тус бүрээр тооцсон түвшин
-Логистикийн зардлын түвшний өөрчлөлтийн хэмжээг нийт дүнгээр нь ба зүйл тус бүрээр
-Өөрчлөлтийн хэмжээг суурь үеийн түвшинтэй харьцуулсан харьцаагаар тодорхологдох логистикийн зардлын түвшний өөрчлөлтийн хурд
-Хэмнэлтийн юмуу илүү зарцуулалтын дүн
-Байгууллагын орлого дахь логистикийн зардлын эзлэх хувь
-Урсгал зардлын үр ашгийн талаарх өгөгдлүүд
Логистикийг зардалд худалдан авалтаас хэрэглээ хүртлэх логистикийн үүргүүдийг багтаасан нийлүүлэлтийн хэлхээг авч үздэг. Зардлыг ноогдуулах 2 хувилбар байж болно:
Захиалгад
Үйл ажиллагаанд

Захиалгад зардлыг ноогдуулах систем нь захиалга бүрийн хувьд логистикийн үйл ажиллагаа явуулснаар нь зардлыг тодорхойлдог. Захиалга нь логистикийн үйл ажиллагааны мэдээллийн нэгж болдог.
Үйл ажиллагаанд зардлыг ноогдуулах систем нь логистикийн салбарын үүргүүдийг харуулна.
Thank you for your attention
Full transcript