Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowoczesne organizacje i życie w nowoczesnym świecie

No description
by

Marcin Kotras

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowoczesne organizacje i życie w nowoczesnym świecie

Organizacja
Duży zespół ludzi powiązanych bezosobowymi zależnościami, stworzony dla realizacji określonych celów (szpital, uniwersytet, urząd gminy).
Przyjście na świat – wyznaczanie etapów naszego życia – śmierć i to co się dzieje z nami po śmierci (Wlk. Brytania ponad połowa dzieci do połowy XX wieku rodziła się w domach)
Nasze codzienne (błahe) formy aktywności wiążą się z naszą zależnością od określonych organizacji (poranny prysznic); wiele z tych rzeczy nie było jeszcze oczywistych pół wieku temu.
Udogodnienie przy jednoczesnej rezygnacji z części naszej wolności. Najczęściej chodzi o te organizacje, które są źródłem władzy
(np. podatki).
Thomas Hobbes
– umowa społeczna polegająca na rezygnacji z części naszej suwerenności w zamian za otrzymane bezpieczeństwo, ma charakter racjonalny i absolutny

biurokracja
biurokracja i demokracja
Nowoczesne organizacje i życie w nowoczesnym świecie
Max Weber
Organizacje służą koordynacji ludzkich działań lub ustabilizowanemu przepływowi w czasie i przestrzeni wytworzonych przez człowieka dóbr.
Konieczne jest istnienie pisma w celu sformalizowania reguł i archiwizacji (pamięć organizacji).
Organizacje są silnie zhierarchizowane (dystrybucja władzy)

Cechy rozwiązań biurokratycznych obecne były w przeszłości, ale w pełni rozwija się ona w nowoczesnym państwie (XIX w.).
Obejmuje wszystkie aspekty naszego życia i jest warunkiem istnienia racjonalnego społeczeństwa – wybór celu i drogi do jego realizacji na drodze racjonalnej decyzji.
Wzrost zadań w obrębie wielkich i złożonych systemów społecznych wymaga rozbudowanych systemów kontroli i administracji.
Typ idealny („najczystszy”)
Istnieje wyraźna hierarchia władzy
Urzędnicy na każdym poziomie działają według skodyfikowanych reguł postępowania (im wyższy urząd tym większy zakres reguł; wymagana elastyczność)
Urzędnicy pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują stałe wynagrodzenie (podstawą awansu są: staż pracy i kwalifikacje)
Praca w organizacji jest oddzielona od życia poza organizacją
Żaden członek organizacji nie jest właścicielem środków materialnych organizacji, z których korzysta

Formalne i nieformalne stosunki w organizacjach (P. Blau)
Pogwałcenie formalnie obowiązujących reguł (poszukiwanie pomocy np. u współpracownika; obrona przed wykazaniem się niekompetencją)
Wykształcanie się nieformalnych reguł współpracy (osobiste więzi i znajomości)
To samo dotyczy korporacji (nieformalne spotkania członków zarządu)
Funkcjonalność (elastyczność) i dysfunkcjonalność (kliki) tego typu rozwiązań
Dysfunkcjonalność biurokracji (R. Merton)
Rytualizm biurokratyczny (przestrzeganie zasad za wszelką cenę)
Przestrzeganie procedur nad całościowymi celami organizacji (np. poprawnie wypełniony formularz)

Systemy mechaniczne i organiczne (Burns i Stalker)
Organizacje mechaniczne
– systemy biurokratyczne z hierarchicznym łańcuchem zależności służbowych i jasno określonymi kanałami przepływu informacji (pionowymi); praca anonimowa, rzadkie relacje góra-dół
Organizacje organiczne
– luźniejsza struktura, całościowe cele mają pierwszeństwo przed wąsko zdefiniowanymi zakresami obowiązków, rozproszony przepływ informacji; każdy na mocy swych wiedzy i kwalifikacji wnosi wkład w rozwiązywanie problemów (elastyczność, debiurokratyzacja)

Teoria organizacji – kontrola czasu i przestrzeni (Foucault)
Architektura organizacji odzwierciedla jej skład społeczny i system sprawowania władzy (hierarchia rośnie wraz z piętrami; fizyczna bliskość; izolacja; standaryzacja)
Efektywnie rozmieszczone ciała w organizacji
– planowanie czasu i regulacja

Nadzór w organizacjach
Niewidoczność - Widoczność (łatwość nadzoru, czynności monotonne; im niższe stanowiska tym większa możliwość nadzoru) – bezpośredni nadzór (np. klasa w szkole)
Kodyfikowanie i archiwizacja danych (teczki osobowe, monitorowanie wydajności, awans, raportowanie, parametryzacja)
Kontrola przepływu danych (poczta, maile, Internet, serwisy społecznościowe); gdzie jest granica prywatności?
Weber i Foucault uważali, że gwarancją wydajności organizacji jest maksymalny nadzór - dziś pogląd ten jest krytykowany (zwłaszcza, że np. więzienia nie są najlepszym modelem organizacji; w tym przypadku kluczowy wydaje się problem nastawienia jednostek do władzy).
Nadmierny nadzór i stałą kontrolę uważa się z jeden z elementów wręcz dysfunkcjonalnych (kłopoty firm produkcyjnych).
Podobnie w przypadku archiwizacji danych (upadek totalitarnych i komunistycznych systemów; opór obywateli i wydajność systemu)

Żyjemy w społeczeństwie nadzoru (Lyon) – wszelkie organizacje zbierają informacje o naszym życiu (nieustannie)
Kanada – 28 milionów obywateli, 2220 baz danych, 10 kompletów akt na obywatela, 10% obywateli w centralnej bazie danych policji.
Problem przerostu biurokracji
Przewaga urzędników niewybieranych nad wybieranymi
Władza sprawowana za pomocą biurokratycznej kontroli
Problem alienacji jednostek w organizacjach biurokratycznych (ograniczanie się biurokratów do odgrywania przypisanych im ról)
Żelazna klatka biurokracji

Organizacje a płeć
Kulturowy układ pozycji i ról związanych z płcią
Zawodowa segregacja płci (kobiety jako źródło taniej, solidnej siły roboczej)
Feminizacja personelu pomocniczego, mężczyzna-biurokrata; męska homosocjalność
Kulturowa nierównowaga władzy związana z płcią
Równość szans/własne organizacje kobiece/maskulinizacja kobiet/rozwiązania instytucjonalne/
"szklany sufit" i "lepka podłoga"

Model japoński
Lata 70 i 80 (sukces japońskich firm)
Proces decyzyjny przebiega od dołu do góry (wysoka kultura zaufania; lojalność)
Mniejsza specjalizacja (job rotation)
Bezpieczeństwo pracy (salarymen; indywidualne starania o awans nie są tak istotne)
Połączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym
Nieformalne struktury klanowe

zamiast biurokracji?
Zmiany sposobów zarządzania
Tzw. zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownicy firmy decydują o jej konkurencyjności (entuzjazm, lojalność, współodpowiedzialność)
Kultura korporacyjna – specyficzne rytuały dla danej firmy (casual Friday); relacje wewnętrzne i zewnętrzne

Nowoczesne organizacje tworzą nowy porządek przestrzenno-czasowy (technologia, informatyzacja, globalizacja, rynki światowe)
Szybkość wdrażania nowych rozwiązań technologicznych
Fizyczna lokalizacja wciąż się liczy, ale organizacje nie muszą istnieć w konkretnym miejscy (np. rynek giełdowy)
Utrata kontroli przez państwa (władza ekonomiczna i władza polityczna)

Sieci organizacji
Zacieranie się fizycznych granic wskutek rozwoju technologicznego
Następuje dezintegracja tradycyjnej i racjonalnej biurokracji (w ramach różnych kontekstów kulturowych)
Zwrot w stronę społeczeństwa sieci (network socjety)
np. Benneton – „luźna” sieć dystrybutorów (detalistów) i zamówienia w centrali
Decentralizacja władzy w obrębie organizacji

Debiurokratyzacja [H. Mintzberg]
Różne systemy biurokratyczne uzależnione od przypisanych im zadań
Adhokracja – brak ustalonych procedur, zmieniające się funkcje i skład organizacji; małe zespoły specjalistów pracujące nad rozwiązaniem określonego problemu (nie jest właściwa w sytuacji koniecznego, systematycznego działania)

Organizacja ponowoczesna [S. Clegg]
Na działanie organizacji wpływają normy i wartości kulturowe oraz style życia (francuskie piekarnie, slow food; preferencje kulturowe silniejsze niż dążenie do racjonalizacji)
Dedyferencjacja – odchodzenie od specjalizacji na rzecz poszerzania zakresu i różnorodności funkcji; szeroki zakres umiejętności pracowników

Makdonaldyzacja [G. Ritzer]
Przeniesienie zasad obowiązujących w restauracjach na inne dziedziny życia
Społeczeństwo zmierza w stronę znormalizowanych i zestandaryzowanych działań [e-mail, bankomat, bankowość elektroniczna, automatyczne call center]
Homogeniczność życia społecznego
Full transcript