Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omavalvonta

No description
by

Laura Tiitinen

on 3 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omavalvonta

Omavalvonta & epäkohdat
Omavalvonta on riskinhallintaa

Omavalvonta on työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä.

Toimintayksikölle laaditaan kirjallinen suunnitelma, jonka avulla
tunnistetaan, ehkäistään ja korjataan
- asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat
- palvelun onnistumisen kannalta epävarmat tilanteet
- riskiä aiheuttavat tilanteet

Sosiaalihuoltolaki 47-49 §
Omavalvontapilotti
Omavalvonta sisällöllinen koulutus
Verkkokoulutus
Omavalvonta
lainsäädäntö-koulutus
Tiedontuotanto
Tuotetaan tietoa

Pilottikokemuksesta

Hyvistä käytännöistä
so & te -puolilla

Tiedon levittäminen koulutuksen, somen ja ammattilehtien välityksellä

Tutkimus

Omavalvontapilotti
Julkinen suunnitelma

Tulee voimaan 1.1.2016

Suunnitelma pidettävä julkisesti nähtävänä

Sen toteutumista on seurattava säännöllisesti

Toimintaa on kehitettävä asiakkailta ja henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella
Vastaa kysymyksiin:

Kuinka omavalvontaa voi käyttää laadunhallinnan työkaluna arjessa

Millaisia ovat omavalvonnan hyvät käytännöt
Kaikille sosiaalihuollon työntekijöille, opiskelijoille ja organisaatioille
Sisällön tuottajana Valvira & STM

Esteetön verkkokoulutus
Kaikille sosiaalihuollon työntekijöille,
opiskelijoille ja organisaatioille
Perehdyttää omavalvonta- lainsäädäntöön ja sen tarkoituksiin
Koulutussisällön tuotanto yhteistyössä
Testataan muutaman toimintayksikön kanssa omavalvontasuunnitelman tekemistä ja sen koulutusta
Tuetaan prosessissa
Kerätään tietoa kokemuksesta
Laura Tiitinen
Lapin yliopisto

Sociopolis-hanke
Tavoitteena rakentaa sellainen omavalvontasuunnitelma, johon työntekijät sitoutuvat ja asiakkaiden ääntä kuullaan.

Annetaan organisaatioille tietoa ja käytännön välineitä ja vinkkejä, kuinka omavalvontaa suunnitellaan ja toteutetaan.

Sosiaalialan
(Riitta Husso)
Tiedontuotanto
Tutkimus
The key questions of the survey are:

1) Do the organizations have whistleblowing policy?
2) How many employees have observed wrongdoing?
3) What kind of wrongdoing they have observed?
4) Do they report the wrongdoing they observed
if so, how is the reporting done?
5) What are the reasons for reporting and not reporting the wrongdoing?
6) What are the consequences of the whistleblowing for individual employees and for the organisations in question?


Pohjoismainen, vertaileva, määrällinen tutkimus sosiaalialan epäkohdista ja niiden käsittelystä

Whistleblowing = epäkohtien raportointi/paljastaminen organisaation sisä- tai ulkopuolelle, tavoitteena epäkohdan muuttaminen

Suomalaisessa kulttuurissa vähän tunnettu käsite
(Riitta Husso)
Ilmoitusvelvollisuus
Epäkohta asiakas-
turvallisuudessa
Ilmoitus epäkohdasta
organisaation sisällä
48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan ... on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

- - -
henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle....
Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Raportointi
Whistleblowing
Mitä taitoja tarvitaan?
Vaientaminen
Omavalvonta on mahdollisuus
Epäkohta poistetaan
- Ilmoitus Aviin
ja niiden käsittelyn haasteet
kunnan sosiaalihuollon
johtavalle viranhaltijalle.
toiminnasta vastaavalle
Mitään ei tapahdu
Epäkohta toimintakulttuurissa
- ei suoranaisesti vahingollinen asiakkaille
Raportoidaan omavalvonnan
toimintamenettelyillä
Epäkohta poistetaan
- Uudelleen raportointi
- Muiden vaikuttamismenetelmien käyttäminen?
Mitään ei tapahdu
Käsitellään
Millaisia epäkohtia ja millä tavalla niistä raportoidaan nyt?


Ei kenellekään

Työtoverille

Lähiesimiehelle /ylemmän tason esimiehelle tai johtajalle

Kunnassa toiminnasta vastaavalle virkamiehelle tai lautakunnalle

Toimintaa valvovalle viranomaiselle (kuten aluehallintoviranomaiselle tai Valviralle)

Asiamiehelle (esim. sosiaaliasiamiehelle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, työttömyysturva-asiamiehelle ym.)

Ammattiliiton edustajalle (esim. työsuojeluasiamiehelle tai luottamusmiehelle)

Poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle

Työterveyshuollon edustajalle

Kansalaisjärjestölle

Mediaan
Epäkohdasta ja sen vakavuudesta riippuen
raportoidaan

Riskien tunnistamista, arviointi, raportointi- ja käsittelytaitoja
Rohkeutta
Avointa ja syyllistämätöntä epäkohtien käsittelykulttuuria

Epäkohdan vaikutukset konkretisoitava asiakkaiden näkökulmasta käsin ja lakiin & ammattietiikkaan peilaten

- mitä lakia tai ammattieettistä ohjetta joudumme rikkomaan resurssipulan vuoksi?
- mikä toimintakulttuuri tai -ohje on ristiriidassa lainsäädännön kanssa?
Whistleblowing has culturally mainly negative understanding

Whistleblowing is overlooked in Finnish organizations, culture and legislation (Salminen & Heiskanen 2013)

No whistleblowing protection support services


Whistleblowing in Finland

Whistleblowing caused a lot of negative reactions in the organisation
The retaliation processes against the whistleblowers:

Half of the interview group has left their positions,
either on sick leave or by changing jobs.

The stigmatisation process had severe
consequences for the individuals.

Organizations usually had to change their illegal or immoral practices and benefited in the long run from the whistleblowing events.
Findings of a Swedish study
(Hedin & Månsson 2012)
76 %
of those who observe wrongdoing report the wrongdoing
(internally or externally)

In
83 %
cases employees’ reporting activities caused positive reactions
Findings of a Norwegian study
Whistleblowing is effective and positive action

64 % of the whistle-blowers say; there were changes done because of their whistle-blowing activity
(Skivenes & Trygstad 2010)
Risks of the whistleblowing

61 %
of the public sector workers have observed serious wrongdoing

28 %
of them reported the wrongdoing they observed

Minority of whistleblowers report bad treatment
(between 20 and 30 %),
but it still impacts on the willingness of others to report of possible wrongdoing. (Brown et al 2008)


Researchers generally report that
whistle-blowing is a hazardous activity
that usually ends with a negative outcome
(Skivenes & Trygstad 2010)
45% of U.S. workers observe some kind of wrongdoing
in a given year.

(Ethics Resource Center; Getz 2013)
(Eeva, Arja & Loponen Maija)
Vaientamisen määritelmä
Vaientaminen on
keskustelun tukahduttamista, hankaloittamista tai estämistä.

Se kohdistuu
erityisesti työn tai toiminnan kehittämistarpeisiin ja epäkohdista keskustelemiseen, kuten epäiltyihin väärintekoihin, laittomuuksiin tai epäeettiseen toimintaan.

Vaientamisessa pyritään
estämään ihmisiä jakamasta tietoa ja kokemuksia epäkohdasta, keräämästä todisteita siitä tai suunnittelemasta toimia epäkohdan raportoimiseksi ja poistamiseksi.

Vaientaminen tapahtuu
suhteiden, hierarkioiden ja muiden vallan tekniikoiden välityksellä. Vaientaminen toteutuu harvemmin kirjallisesti. Yleensä se on suoria ja epäsuoria kieltoja tuoda tiettyjä aiheita puheeksi. Vaientamista toteutetaan myös kontrolloimalla epäkohdasta keskustelemiseen käytettäviä resursseja, kuten aikaa, tilaa ja työvälineitä.
Aitoon asiakas- ja työntekijälähtöiseen
palveluiden kehittämiseen

Linkki rakenteelliseen sosiaalityöhön
- tuottaa julkista tietoa palveluiden vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista.

Kerättävää tietoa ei jäädä pyörittelemään organisaation sisälle. Horisontaalisen viestinnän lisäksi vertikaalista.

Haasteita
Kriittisen näkemyksen
salliminen
Muutosvastarinta
"Varpaille astuminen"
Vaikuttajaroolin ottaminen ja antaminen
Organisaatiokulttuuri
Epäkohtien käsittelyn
•Alimitoituksen takia joudutaan poikkeamaan laista

•työyhteisössä esiintyy kiusaamista

•Työntekijöiden jaksamiseen ei tarjota riittävästi tukea

•kaupungin virka-aseman väärinkäyttö/keinottelu liittyen ttt-asiakkaisiin ja vuokra-asuntoihin

Millaisia epäkohtia?
Lähde: Pietikäinen, Elina, Reiman, Teemu & Oedewald, Pia. Turvallisuuskulttuurityö organisaation toiminnan
kehittämisenä terveydenhuollossa. Espoo 2008. VTT Tiedotteita ñ Research Notes 2456.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2456.pdf
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen edellyttää
organisaation toiminnan kehittämistä.
Organisaatiot oppivat -

virheet ja läheltä piti -tilanteet ovat oppimisen mahdollisuuksia ja ennakoivaa kehittämistä
(Pietikäinen ym. 2008)
Mitä
epäkohtia?

1. Millaisia riskejä ja epäkohtia olette tunnistaneet?
2. Kuinka niistä on raportoitu ja miten niitä on käsitelty?
3. Minkälaisia työvälineitä käytetään riskinarvionnissa ja hallinnassa?
4. Erotellaanko matalia ja korkeita riskejä toisistaan? Kuinka?

Omavalvontalomake: http://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=18852&kieli=fi
(Laura Tiitinen)
Full transcript