Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mänskliga rättigheter

En introduktion
by

martell eriksson

on 18 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mänskliga rättigheter

1. Staten som skrivit under har huvudansvaret. Rättsväsendet; domstolar, polis m.m.

2. FN:s konventionskommittéer.

3. Europadomstolen
Mänskliga rättigheter
en introduktion
Mänskliga rättigheter; så började det
Barnkonventionen
För barn finns det särskilda rättigheter vilka antogs av FN:s generalförsamling år 1989.

Konventionen består av 54 artiklar; varav 41 handlar om specifika rättigheter.

"Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag." (
www.barnombudsmannen.se
)

Särskilda rättigheter för barn infördes då barn är särskilt utsatta vid humanitära katastrofer så som krig, svält, fattigdom etc. Barn är "oförmögna" att ansvara för sina grundläggande behov d.v.s. de är i beroende ställning till vuxna!
The earth in night
The Miniature Earth
The 8 Millennium goal
Vilket syfte har de olika filmerna?

Vilken koppling finns det till de mänskliga rättigheterna?

Vilka/vilken artikel över de mänskliga rättigheterna kan du koppla till de 8 olika milleniummålen?

Är det rimligt att förvänta sig att alla världensländer ska kunna följa de mänskliga rättigheterna på samma sätt?

Uppgift:
Vad är en mänsklig rättighet?
Utgångspunkten: att alla människor har ett lika värde!

Någonting som ska gälla för alla, oavsett var i världen man lever!

En mänsklig rättighet skyddar grundläggande rättigheter; sådant som vi tar för givet; basala behov!

En mänsklig rättighet är universell.
Centralt innehåll
"De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva rättigheter"
Historia
Naturrätt: tanken om att människor hade "naturliga" rättigheter som ingen maktutövare kan kränka!

Upplysningstiden: 1700 -talet var en tid då filosofer började att ifrågasätta
feodalsamhällets
existens. Idéerna kunde spridas genom tryckkonsten och ett större antal människor kunde tillgodogöra sig innehållet då de var läskunniga.

Den moderna
vetenskapsteorin
utvecklades och var ett hot mot världsordningen där kyrkan hade makt över folket.

Industraliseringen
i England, Tyskland och Frankrike tog fart och kapitalismen växte och diktaturer med en kung (envåldshärskare) kunde inte kontrollera marknadskrafterna. Laissez fair ("
låt gå
") blev ett begrepp med betydelsen att kungamakten inte lade sig i ekonomin!
Kungensmakt minskade och befolkningen ifrågasatte den "ärvda makten" = revolution!
FN och de 30 artiklarna
Konvention
Konvention
är ett avtal mellan ett land och FN:s medlemsländer.

En konvention täcker inte alla artiklar och tillägg som finns utan vanligen ingår oftast ett par eller en del av de 30 artiklarna som finns!

Ingen stat kan tvingas att ingå avtal om de mänskliga rättigheterna.
Många länder finner det svårt att skriva under en konvention utan tillägg; dessa tillägg kallas för
restriktioner
mot de mänskliga rättigheterna!
Ratifikation
När ett land är moget för att anta en konvention så ska den godkännas, detta kallas för
ratifikation
.
Anpassning
En konvention måste alltid anpassas till ett lands lagar.

Vid anpassning gör staten en anpassning (tolkning) av innehållet till hur de anser staten ska kunna följa avtalet.
Uppföljning och övervakning
Restriktion
Rättigheternas spridning
Diskutera
: av vilka anledningar tror du att länder inför restriktioner mot de olika artiklarna?
Diskutera
: vilka problem finns det med att staterna själva tolkar innehållet?
MR och demokrati
Kopplingen mellan begreppen är stark men...

...en mänsklig rättighet är universiell oavsett vilken typ av demokrati ett samhället har!

...i en demokrati kan en majoritet (oftast över 50 %) av befolkningen bestämma över övriga.

...alltså finns det förlorare i en demokrati vars viljor inte blir verklighet!!!

MR:s tanke om "allas lika värde" kan inte ha några förlorare!
FN fakta
Den allmänna förklaringen
***Internationella organisationer***
särskilda rättigheter för barn

Vilka problem kan ni komma på med att det var "vinnarna" från det 2:a världskriget som formulerade de mänskliga rättigherna?

Vilka tänkbara anledningarna kan ni komma på till att länder vill införa förbehåll till de 30 artiklarna?

Vilka sätt att straffa ett land som bryter mot de mänskliga rättigheterna kan ni komma på?

Är det rimligt att jämföra olika staters möjlighet att efterleva MR-åtaganden? Vilka saker påverkar ett lands möjlighet att efterleva de MR? Utgå från artikel 24 och jämför Sverige och Kina utifrån din kunskap idag.
Diskutera:
Diskutera:
Vilka orsaker gör att människor riskerar sitt liv för att ta sig till ett annat land?

Vad skulle du kunna bidra med för att påverka?

Anser du att Europa kan göra mera?
Fakta:
60 miljoner människor är på flykt.
1 miljon kommer till Europa.
Tyskland 800.000
Sverige 80.000
Nationell nivå
Om du anser att dina rättigheter har kränkts av staten, en organisation, ett företag eller av någon annan människa finns följande instanser att vända sig till:

polis, justiteombudsmannen (JO), justitiekanslern (JK) och diskriminieringsombudsmannen, pressombudsmannen m.fl.
Svensklagstiftning
MR bestämmer innehållet för hur demokratin ska utformas!
Svenska lagar som tydligt kan kopplas till de mänskliga rättigheterna är:

Tryckfrihetsförordningen (TF),
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL),
Regeringsformen (RF),
Diskriminieringsgrunderna.
Kritik mot de mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna är formulerade av "vinnarna" efter det andra världskriget!
De mänskliga rättigheterna utgår från Europeisk demokrati!
De mänskliga rättigheterna utgår från att den västerländska kulturen är det bästa sättet att leva!
Historia och syfte
Bildades 1945; 51 till 193 medlemmar.
Medlemskapet är frivilligt.
Medlemsländer betalar en medlemsavgift.
FN har fyra stycken huvudsyften:
1. fred och säkerhet;
2. Utveckla samarbeten mellan medlemsländerna;
3. Sprida de mänskliga rättigheterna
4. Att vara en samlingsplats.
Diskutera:
Varför ingriper inte FN då deras ansvar gällande
fred och säkerhet inte uppnås
?
VETORÄTT!
Kränkt eller diskriminerad?
Diskutera
: Vad är skillnaden om du blir
kränkt
eller
diskriminerad
?
Kränkt är en personlig upplevelse av någonting; det som vissa uppfattar som okej känns för en annan INTE OKEJ!

Vad som är diskriminering är inskrivet i den svenska lagen och ursprungligen utifrån de mänskliga rättigheterna.

Att diskriminera någon är ett brott mot den svenska lagen!
Diskrimineringsgrunderna
kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionsnedsättning
sexuell läggning
ålder.
Diskriminering och de mänskliga rättigheterna
Uppgift
: vilka artiklar är utgångspunkten för respektive diskrimineringsgrund?
Kan du nu svara på:
Vilka de mänskliga rättigheterna är?

Hur de förhåller sig till staten och dig som individ av ett samhälle?

Hur man utkräver sina rättigheter både som individ och kollektivt.
Över befolkning ett problem?
LÄXA till den 18 september
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?tos=gy&subjectCode=SAM&lang=sv&courseCode=SAMSAM01a1#anchor_SAMSAM01a1
Paraboler på balkongen? Är det en mänsklig rättighet?
Full transcript