Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ppoż

No description
by

Max Ruksztełło

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ppoż

Ochrona przeciwpożarowa budynki i obiekty użyteczności publicznej MAX RUKSZTEŁŁO Ochrona przeciwpożarowa jest pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów poprzez:
zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz zapewnienie sił i środków do ich zwalczania
prowadzenie działań ratowniczych Pożary powstają przede wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest odpowiednio zorganizowana i gdzie nie przestrzega się podstawowych zasad użytkowania budynku i otaczającego go terenu. Ze względu na przeznaczenie, budynki, ich części lub pomieszczenia kwalifikuje się do jednej lub więcej niż jedna następujących kategorii zagrożenia pożarowego dla ludzi (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm):
ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (np. szpitale, domy starców),
ZL III - budynki użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
ZL IV - budynki mieszkalne,
ZL V - budynki zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie . Osoba ta zobowiązana jest do:
przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
konserwacji i naprawy sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie zapewnienia osobom przebywającym w budynku i na otaczającym go terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji w razie pożaru
utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do budynku przygotowania budynku i otaczającego go terenu do prowadzenia akcji ratowniczej przestrzegania terminów kontroli zaznajomienia użytkowników budynku z przepisami ppoż.
ustalenia sposobów postępowania w razie powstania pożaru Polska Norma określa, że budynki dydaktyczne do 12 m wysokości o powierzchni powyżej 1000 m2 powinny być wyposażone w hydranty wewnętrzne. Należy również pamiętać o sprawności instalacji będących w budynkach użytkowanych przez szkoły. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
»  okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), przeprowadzanej przez osoby posiadające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim,
»  okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat badaniom instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów przeprowadzane przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru i usług w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych Główne zagrożenia związane z pożarem to:
oddziaływanie termiczne i bezpośrednie oddziaływanie płomieni
silne oddziaływanie toksyczne produktów zawartych w dymie, połączone z obniżeniem zawartości tlenu
zmniejszenie widzialności, powodujące spowolnienie ewakuacji
Warunkiem rozpoczęcia i podtrzymania pożaru jest jednoczesne występowanie trzech czynników: ciepła (energii), tlenu i paliwa, natomiast rozmiar pożaru uzależniony jest w głównej mierze od dostępności tlenu i paliwa. Fazy rozwoju pożaru
Faza I
charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury. Pożar jest w tej fazie kontrolowany przez ilość paliwa.
Faza II
pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego. Podczas przejścia pożaru do tej fazy może nastąpić rozgorzenie lub wsteczny ciąg płomienia. Następuje gwałtowny wzrost temperatury do ok. 800-1200 °C w górnej strefie gazów pożarowych. Pożar jest kontrolowany przez wentylację.
Faza III
następuje dopalanie się resztek materiału palnego, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadać
Faza IV
jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.
wykrycie źródła pożaru
odcięcie strefy objętej pożarem – użytkownicy przyległych stref możliwie długo nie powinni być alarmowani, a ich ewentualna ewakuacja powinna zostać rozpoczęta dopiero po podjęciu odpowiedniej decyzji przez służby ratownicze
zaalarmowanie straży pożarnej w przypadku, gdy służby ochrony budynku stwierdzą, że zagrożenie nie może zostać opanowane własnymi siłami
ewakuację użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed pożarem i jego skutkami w taki sposób, aby ewakuowani nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów
rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze – podczas akcji gaśniczej dym i gorące gazy nie powinny utrudniać interwencji służb ratowniczych, a także wydostawać się poza strefę objętą pożarem
ewakuację ludzi z pozostałych stref, nie objętych pożarem
zabezpieczenie mienia i samego budynku Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są instalowane, aby nie dopuścić do nadmiernego rozprzestrzeniania się pożaru. Zapobiegają one przechodzeniu ognia lub zbyt wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych pomieszczeń w budynku, a w szczególności mają zabezpieczyć drogi ewakuacyjne. Zapewniają one również poprawne działanie instalacji, które pomimo pożaru powinny jeszcze przez jakiś czas działać (wentylacja, instalacja elektryczna zasilająca urządzenia gaśnicze i rozgłoszeniowe).

W budynkach ochraniane przed ogniem i wysoką temperaturą są: konstrukcje stalowe, stropy, dachy, ściany, przeszklone ściany, drzwi ogniochronne, dylatacje, przewody wentylacyjne i oddymiające, przejścia instalacyjne z rur z tworzyw sztucznych, kanały kablowe, przejścia kablowe.

Przykładem zabezpieczeń biernych mogą być: ściany przeciwpożarowe (z materiałów niepalnych, odpowiednio wykonane), drzwi przeciwpożarowe (odporne na działanie ognia przez określony czas), klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych. Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe służą do działania przeciwko zdarzeniu pożarowemu. Mogą wykrywać pożar (np. sygnalizacja pożarowa) i samoczynnie go gasić (np. stałe urządzenia gaśnicze) lub służyć do użycia przez człowieka (np. hydranty, gaśnice).

Zaliczamy do nich rowniez:
Systemy sygnalizacji pożaru (SAP)
Stałe instalacje gaśnicze
Systemy oddymiania grawitacyjnego, prześwietlenia dachowe
Systemy wentylacji pożarowej
Lampy i systemy oświetlenia awaryjnego
Sieć hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna
Aktywne systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej Dostępny sprzęt p.poż.:
»  gaśnice i urządzenia gaśnicze
»  agregaty gaśnicze
»  hydranty wewnętrzne
»  koce gaśnicze
»  szafki ochronne
»  worki ewakuacyjne Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2, a na każde 300 m2 powierzchni - w strefach pożarowych pozostałych z wyjątkiem zaliczonych do kategorii ZL IV
Sprzęt należy umieszczać w oznakowanych widocznych miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)
Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m
Ważne jest terminowe poddawanie sprzętu badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, czynności te powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją obsługi ustaloną przez producenta Powstawanie pożaru Schemat ewakuacji: Znaki ewakuacyjne Bierna ochrona przeciwpożarowa jednopłaszczyznowa klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe test stałego systemu gaśniczego: ą gaszenie mgł Podręczny sprzęt gaśniczy zgromadzony w komorze przeciwpożarowej. -
Full transcript