Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MMSZKE

No description
by

on 26 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MMSZKE

MMSZKE
Művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés
www.mmszke.hu

A művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés filozófiája
A művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés felépítése
A művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés sajátélmény része
A művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés
technikai és elméleti
szemináriuma
A művészetterapeuta
szocioterapeuta
képzés szupervíziója
A szocioterapeuta képzés, pszichoanalitikusan orientált elméletre és művészetterápiás módszerre épülő csoportvezetői képzés.
A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához. A szocioterápiás/közösségépítő csoportok működése a minősítés nélküli életre felkészítést, a személyes kiteljesedést, valamint a társadalomban lévő egyéni és közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. A szocioterápia további célja a “tanult tehetetlenség”, a és a minősített egyéni helyzetből, az azonosságtudattal és “kompetenciával” élt egyéni helyzetbe való eljuttatás.
A szocioterápia/közösségépítés eszköze, az emberek természetes közegét jelentő intézményekben (iskola, munkahely, művelődési intézmények), valamint a civil társadalomban és a klinikumban működő csoportok, amelyek hozzájárulnak a nyitott, toleráns társadalmi működéshez. A szocioterápia további eszközei a komplex művészetterápiás módszer, az empowerment (képessé tétel/hatalommal való felruházás) technikák, valamint a közösségépítés és demokratikus működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés.


A szocioterápián belül alkalmazott művészetterápiás csoportmódszer lehetőséget ad az önismeretre, a tudatosan választott értékrend szerinti (egyéni és közösségi szinten történő) életvitelre, valamint arra, hogy sajátélményben megélhető, megismerhető és elismert legyen mindenki egyedi lélektani működése, értékszemlélete, bármely - a többségi társadalomtól eltérő – életforma létjogosultsága. Így a megelőzésben szervezett csoportok hatása megakadályozhatja, hogy emberek – a többségitől - eltérő életformájuk miatt, minősített vagy beteg szerepbe kerüljenek. A csoport hozzájárul hogy mindenki önmaga értékrendjét, életformáját autonóm módon képviselje, ugyanakkor mások értékrendjét, életfelfogását tolerálja, megértse – ezzel egy multikulturális társadalom alapműködéséről tapasztalatot szerezzen. A csoport működésén keresztül megélhető a minősítés nélküli, toleráns közegben való létezés felszabadító hatása és öröme.
A szocioterápiás csoportokban általunk alkalmazott empowerment technikák segítik az értékrendekben való tájékozottságot, az értékrendet közvetítő társadalmi technikák megismerését, az egyéni értékrend képviseletének lélektani és társadalmi cselekvésmódjainak megismerését. Kiemelt lélektani fókuszpont a “tanult tehetetlenségre való szocializáció” megismerése, és az egyéni képessé válás arra, hogy e tehetetlenségből aktív, környezetet, társadalmat alakító helyzetbe kerüljön az egyén. Az empowermenten keresztül cél az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás elérése.
A szocioterapeuta – csoportvezetésre/közösségépítésre való - felkészítés azt célozza, hogy legyenek olyan csoportvezetők, akik ezt az értékközelítést minél több ember számára megélhetővé és elérhetővé teszik.

A képzés elvégzését követően szocioterápiás/művészetterápiás csoportvezetői jogosultságot szerez az, aki teljesíti a képzés követelményeit.

A csoportvezetői jogosultságot a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület keretében vezetett csoportvezetői regiszterbe történő felvétel és a résztvevő számára adott tanúsítvány igazolja.

Az egyesület képzése regisztrált felnőttképzés (nyilvántartási szám: 13-0699-05).
A Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület által elfogadott képzési standardok, amelyek alapján a kiképző csoportok történnek:

S Z O C I O T E R A P E U T A/M Ű V É S Z E T T E R A P E U T A C S O P O R T V E Z E T Ő –i O K L E V É L
annak adható - azok kerülnek az Egyesület által vezetett "Szocioterápiás/művészetterápiás csoportvezetői kataszterbe" - akik képzésükben az alábbi krediteket teljesítik:

sajátélmény (művészetterápiás csoportban) 120 óra
csoportvezetés technikai szeminárium 60 óra
csoportvezetés elméleti szeminárium 60 óra
szocioterápiás csoportvezetés szupervíziója 120 óra
szocioterapeuta csoportvezetői képzés összes óraszáma 360 óra


A képzettség megszerzéséhez felállított standardok a csoportvezetési jogosultságot és hitelességet szolgálják. Optimális formában három év alatt elérhető képzettség. Időkihagyásokkal - egységenként - is megszerezhető a képzettség. Az egységek: sajátélmény (120 óra), technikai- és elméleti szeminárium (120 óra), szupervízió (120 óra). A képzés felépítése: első év (hetente 3 órában): sajátélmény, négy művészetterápiás technikából (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia); második év: technikai szeminárium – művészetterápiás csoportvezetési gyakorlat; második év: csoportvezetés elméleti szeminárium; harmadik év: szupervízió (saját közegre adaptált művészetterápiás csoport szupervíziója)
A képzés tandíját minden év májusában az Egyesület Kiképző Művészet- és Szocioterapeuta Tanácsa állapítja meg a következő tanévre vonatkozóan. A következő év tandíja félévenként 90.000 Ft. A félév tandíját vagy havonta lehet fizetni, vagy október 15-ig és február 15-ig egy összegben kell befizetni. Minden kiképző csoportban lehetőség van az Egyesület ösztöndíjasaként két főnek 50%-os díjért részt venni. A vidékről (50 km-en túl) a kiképző csoportba járó résztvevőknek lehetőségük van a félévi tandíj 30%-ig útiköltség-térítésre. Egyszerre egy kedvezmény vehető igénybe.
Jelentkezni folyamatosan lehet a képzésre. A jelentkezőket várólistára vesszük. A kiképző csoportok indulása előtt a várólistán lévőket megbeszélésre hívjuk. A csoportok indulási ideje szeptember, de igény esetén januárban is indítunk csoportot. A kiképzőcsoportba kerülés a jelentkezés sorrendjében történik. A csoport induló létszáma minimálisan 10 fő és maximálisan 15 fő. Jelentkezni lehet levélben (1062 Budapest, Andrássy út 56. 1. emelet 7.) vagy E-mailben info@mmszke.hu
Elektronikusan: https://docs.google.com/forms/d/1__QUIgmKCkHGbWe2MODZCliiuSGJrXh0L24J60Panr0/viewform
Alapvetően négy művészetterápiás megközelítés lehetséges. Az egyik az
aktív (cselekvő résztvevő)
művészetterápia, ahol a terápiás folyamaton belül az adott művészeti technikával fejezi ki, illetve jeleníti meg az élményeit a páciens. A másik a
befogadó (receptív, élményfeldolgozó)
művészetterápia, ahol kész műalkotások által a páciensben keltett pszichés hatások átélése, megértése, feldolgozása történik. A befogadó művészetterápián való részvétel minden esetben mintát is jelent az adott művészi kifejezési formára vonatkozóan, amely tapasztalat akár alkalmazható, vagy kipróbálható az aktív művészetterápiás helyzetben. Mind az aktív, mind a befogadó művészetterápia, további két terápiás megközelítésre épülhet. A művészetterápia
alkotásközpontú
(szublimációs) megközelítése azt jelenti, hogy adott művészeti önkifejezés, és az alkotás folyamata hordozza a terápiás hatást, így az alkotás létrejöttével zárul a terápiás folyamat. Az alkotásközpontú terápiák esetében hangsúlyos lehet az alkotások esztétikai tartalma, mert az elkészült alkotásokat sok esetben kiállításokon/rendezvényeken mutatják be.
Az alkotást eszközként alkalmazó
művészetterápiában az alkotás a terapeuta és a páciens kommunikációjának az alapja, akkor az elkészült alkotáshoz kötődik egy megbeszélés, értelmezés, alkotáshoz kötött jelentéstulajdonítás, amely így a szabadasszociáción keresztüli „feldolgozása” az adott művészi kifejezésnek és a benne megjelenő lelki tartalmaknak.
Képzőművészeti terápia (kreatív terápia)

Az aktív képzőművészet terápia keretében a képzőművészet legkülönfélébb technikái alkalmazhatók terápiás kifejezésként, (rajzolás, festés, ragasztás, kalligráfia, montázs, kollázs, agyag- vagy gyurmaformázás, fafaragás, a természet tárgyaiból vagy bőr- és textilhulladékokból készülő alkotás), akár önkifejezés formájában, akár a terapeuta által adott felhívó jellegű témaválasztás (önarckép, betegségem, élet-út, amitől a legjobban félek, stb.).
A befogadó képzőművészeti terápia keretében, meglévő képzőművészeti alkotások hatása, és pszichés tükröződése a páciensben, az elemzés és megértés tárgya.
A képzőművészeti terápia célja minden esetben valamilyen konkrét, belső pszichés élmény egyedi megjelenítése – saját vagy kész alkotáshoz kapcsolódóan -, amelyben a páciens érzése ill. gondolatai kifejezésre juthatnak, közvetlenül vagy áttételesen megnyilvánulnak.
Mozgásterápia (táncterápia, kommunikatív mozgásterápia, mozgás művészeti terápia)

Az aktív mozgásterápia különböző pszichés mélységben tud dolgozni a páciensekkel. A kommunikatív mozgásterápia és a gesztusterápia, a mozdulatok, mimika, testtartás, térszabályozás metakommunikatív jelentéseinek tudatosítását, illetve ezek tudatosításával mások metakommunikációjának a megértése, és a saját szándékok közvetítése –újratanítással, illetve rátanítással, a tudatos, egyértelmű kommunikáció kialakítása a cél. Ezekben a terápiákban a mozgás és a mozdulat csak mint eszköz (az érzelmek és viszonyulások kifejezésének eszköze) jelenik meg.

A táncterápia alapvetően a test, az érzelmi-indulati és a gondolkodás világának kölcsönható egységében működik, amely a kreatív önkifejező táncmozgásban válik megélhetővé, elemezhetővé, illetve a csoportos formájában a táncon keresztüli kapcsolat/kommunikáció lehetőségeinek felfedezését adja.

A testtudati munka a test valóságának megtapasztalását segíti elő, a meglévő érzékszervi és mozgásos lehetőségekre, valamint az improvizációra épített fizikális és lélektani állapotokat kutató kísérleti munka, amely a nem nyelvi úton elérhető testi, mozgásos, érzelmi emlékezés alapja. Nem az a cél, hogy „fejezd ki magad”, hanem az, hogy „vizsgáld meg, amit találsz”. A saját és a másik élményének evidenciaként való elfogadása valósul meg. A testtudati munkamód teszi lehetővé az improvizációs képesség fejlődését, ami azt is jelenti, hogy pillanatról–pillanatra utat tudnak találni a belső impulzusok, a ritmus, az intenzitás, a forma, a térhasználat megfelelő minőségeiben, és mindez reflektált módon, az időbeliség belső kontrollja mellett. (Merényi, 2004)

A befogadó (receptív) mozgás terápia keretében, színházi, táncdarabok, illetve performanc alkotások megélése, ahol a páciensben a darab hatása és a pszichés tükröződése az elemzés, és megértés tárgya. A befogadó mozgásterápián való részvétel mintákat is jelent az aktív önkifejezés mozdulatainak, táncban, koreográfiában való megjelenítéséhez
Zeneterápia

A befogadó (receptív) zeneterápia célja, meglévő - célzottan kiválasztott - zenei mű, vagy zenei részlet egyéni, vagy csoportos meghallgatása, és a befogadásán keresztül érzelmek, gondolatok, emlékek, asszociációk mozgósítása és ezen keresztül megjelenő fiziológiai, és pszichés tartalmak átélése, vagy megértése, elemzése. Csoportos receptív zeneterápia esetén a páciensek által hozott, és egymásnak meghallgatásra ajánlott zenei anyagon keresztül, a csoporttag megismerése, egyedi világának megértése.
Aktív zeneterápia célja a kötött formájú meglévő zenei művek reproduktív előadásán keresztül (pl. kórusművek, népdalok éneklése) begyakorolható önkifejezésétől, a kötetlen formájú (hangszeres improvizáció, hangköltészet) együttes zenélésen keresztüli önkifejezésig terjed. A hangokon keresztüli pszichés tartalmak megjelenítése, illetve az együttes (kreatív) zenélés felszabadító érzésével való örömzene együttes alkotása
Biblioterápia (irodalomterápia)

A befogadó (receptív) biblioterápia célja, meglévő - célzottan kiválasztott - irodalmi mű, vagy egy részletének egyéni, vagy csoportos meghallgatása, és a befogadásán keresztül érzelmek, gondolatok, emlékek, asszociációk mozgósítása, valamint - érzelmi-indulati feldolgozása után - az elhangzottak és a résztvevő(k) élete között lévő párhuzamok minél teljesebb kibontása, megértése, elemzése. Csoportos befogadó biblioterápia esetén a páciensek által hozott, és egymásnak meghallgatásra ajánlott irodalmi művön keresztül, a csoporttag megismerése, egyedi világának megértése.
Az aktív biblioterápia célja a kreatív íráson (próza, vers, esszé, stb.) keresztüli önkifejezésre történő rátanítás. A kreatív íráson keresztül kifejezett élmények, pszichés tartalmak megértése, és ezek elhelyezése (akár a személyiséget, értékrendet átmozgatóan) az egyéni értékrendben.
Csoportvezetés technikai szeminárium.


Célja, hogy a résztvevők csoportvezetési gyakorlatot és tapasztalatot szerezzenek, valamint a csoportvezetési gyakorlatukra olyan értékelő visszajelzéseket kapjanak, mind a csoporttársaktól, mind a kiképző terapeutától, amelyek megérthetővé teszik a csoportvezetésük hatásait, illetve ezáltal a résztvevők a jó csoportvezetési gyakorlatokra vonatkozó tanácsadásnak is részeseivé válnak. Az idői előrehaladás során a csoportvezetői kompetencia kialakulása.
Elméleti szeminárium

A csoportvezetéshez és művészetterápiához az elméleti anyagok szeminárium formában történő feldolgozása. Célja a csoportvezetéshez és a művészetterápiához tartozó ismeretek értő és kritikus feldolgozása, az önálló és kompetens csoportvezetésre vonatkozó elgondolások kidolgozása.
Első szakasz

A szupervízió a saját területen végzett művészetterápiás csoportvezetés támogatására. A szupervízió célja az első szakaszban, hogy a jelölt személyiségének, alapvégzettségének, kompetenciájának megfelelő célcsoport és csoportmódszer kiválasztásra kerüljön, illetve segítség az adott területre adaptált művészetterápiás módszer kidolgozásához.
A szupervízió
második szakasz
ában a kiválasztott célcsoport és csoportmódszernek megfelelően kidolgozásra kerüljön a képzésben tanultak adaptált módszere(i) egy konkrét helyen magvalósított csoportra vonatkozóan.

A szupervízió
harmadik szakasz
a pedig nyomonköveti a konkrét csoportban a kidolgozott módszer szerint a csoportvezetés megvalósulását. Értő szempontokat adva a csoportvezetési gyakorlatra, helyzetek megoldására.
Full transcript