Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ključ do uspeha /

No description
by

SI-HR Interreg

on 13 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ključ do uspeha /

Program sodelovanja - poglavje o relevantnemu specifičnem cilju
/ Program suradnje - poglavje o relevantnom secifičnom cilju
10. Preverite ustreznost merilom ocenjevanja.
/ Provjerite usklađenost s kriterijima ocjenjivanja
2. Dovolj časa za pripravo in pregled
/ Dovoljno vremena za pripremu i pregled
Ključ do uspeha /
Ključ do uspjeha

Hvala!
1. Dobro poznavanje razpisne dokumentacije in Programa sodelovanja
/ Dobro poznavanje natječajne dokumentcije i Programa suradnje
Priročnik za izvajanje projektov za upravičence
/ Priručnik o provedbi projekata za korisnike
Metodologija opredelitve kazalnikov /
Metodologija praćenja pokazatelja
Vsebinski razvoj/
Razvoj sadržaja
Tehnična priprava /
Tehnička priprema
izpolnjevanje prijavnice v eMS
/popunjavanje obrasca za prijavu u eMS-u
natančen pregled prijavnice pred oddajo /
temeljit pregled obrasca za prijavu prije predaje
pridobitev vseh podatkov od projektnih partnerjev (obrazec)
/ dobivanje svih potrebnih podatka od projektni partnera (obrazac)
pregled vnosov partnerjev
/ pregled unosa partnera
pripravljalni sestanki s projektnimi in pridruženimi partnerji
/ pripremni sastanci sa projektnim i pridruženim partnerima
čim prej dokončen dogovor o vsebini (aktivnosti, doseganje neposrednih učinkov in dosežkov po partnerjih) in stroškovnem načrtu
/što prije konačni dogovor o sadržaju (aktivnosti, postizanje ishoda i isporučevina po partnerima) i o proračunu
dovolj časa za podpisovanje izjav in sporazuma - vodilni partner naj pregleda izjave še pred podpisom in nato še scane
/ dovoljno vremena za potpisivanje izjava i ugovora - vodeći partner neka pregleda izjave prije potpisivanja te potom i skenirane verzije
izpolnjevanje vsebinskih delov prijavnice v wordu v jeziku VP /
popunjavanje sadržajnih dijelova obrasca za prijavu u wordu u jeziku VP
prevod prijavnice in pregled
/ prijevod obrasca za prijavu i pregled
3. Komunikacija s programom
/ Komunikacija sa programom
Udeležba na delavnicah
/ Sudjelovanje na radionicama
Konzultacije s Skupnim sekretariatom
/

Konzultacije sa Zajedničkim tajništvom
Konzultacije z Nacionalnimi organi
/

Konzultacije sa Nacionalnim tijelima
4. Projekt izvira iz realne potrebe / priložnosti na programskem območju
/ Projekt proizlazi iz stvarne potrebe / prilike na programskom području
Vprašanja za pomoč

/ Pitanja za pomoć
Ali ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen, res potrebujejo načrtovane neposredne učinke in dosežke?
/ Da li ciljne skupine, kojima je projekt namijenjen, zaista trebaju planirane ishode i isporučevine?

Ali bo projekt konkretno izboljšal situacijo na programskem območju na področjih specifičnih ciljev?

/ Da li će projekt konkretno poboljšati situaciju na programskom području vezano uz područja specifičnih ciljeva?
Ali projekt vključuje ključne deležnike v pripravo in izvedbo projekta?
/ Da li projekt uključuje ključne dionike u pripremu i provedbu projekta?
Jasna definicija problema/priložnosti vodi do razvoja kakovostne projektne zasnove
/ Jasna definicija problema
/ prilike vodi
k razvoju
kvalitetne
strukture projekta
Osnova za dobro intervencijsko logiko
/Osnova za dobru intervencijsku logiku
Usmerjenost
projekta h konkretnim rezulatom na programskem območju
/Usmjerenost projakta ka konkretnim rezultatima na programskom području
5. Oblikuje se kakovostno
partnerstvo
/ Uspostavi se kvalitetno partnerstvo
partnerji so kompetentni na področju projekta
/ partneri su kompetentni na području projekta
partnerstvo je uravnoteženo z vidika vloge v projektu in z vidika čezmejnosti
/ partnerstvo je uravnoteženo u odnosu na uloge u projektu te u smislu prekograničnosti
partnerji se dopolnjujejo
/ partneri su komplementarni
integriran pristop - partnerji iz različnih sektorjev in upravljavskih ravni
/ Integrirani pristup - partneri iz različitih sektora i razina upravljanja
predstavniki ključnih ciljnih skupin so vključeni kot partnerji
/ predstavnici ključnih ciljnih skupina uključeni su kao partneri
partnerji so relevantni za vsebino projekta
/ partneri su relevantni za sadržaj projekta
6. Načrtovanje projekta s pomočjo intervencijske logike
/ Planiranje projekta uz pomoć intervencijske logike
Problem / priložnost

/ problem/prilika
Kateri problem / priložnost je bila utovljena?
/ Koji je identificirani problem / prilika?
Glavni cilj projekta
Kaj je glavni vzrok za identificirani problem?
/ Koji je glavni uzrok identificiranog problema?
Rezultati projekta

Kaj želimo v programskem območju spremeniti s projektom?
/ Što želimo promijeniti na programskom području pomoću projekta?
Kako projekt prispeval k
programskim kazalnikom rezultatov
/ Kako će projekt doprinijeti
pokazateljima programskih rezultata
?
Specifični cilji projekta

/ Specifični ciljevi projekta
Kateri je neposredni cilj, ki ga želimo doseči s projektom in je izvedljiv v času trajanja projekta s pomočjo neposrednih učinkov projekta?
/ Koji je neposredni cilj kojeg želimo postići putem projekta, i koji se realno može postići unutar roka trajanja projekta kroz razvoj projektnih ishoda?
Kaj želi projekt doseči in kako je to povezano z izbranim specifičnim ciljem programa?
/ Što projekt želi postići i kako je to povezano s izabranim specifičnim ciljem programa?
Kateri so najpomembnejši
razlogi za glavnim vzrokom izbranega problema?
/ Koji su najvažniji razlozi glavnog uzroka odabranog problema?
Glavni neposredni učinki

/ Glavni ishodi projekta
Katere glavne neposredne učinke načrtovati, da bodo z njimi doseženi zastavljeni specifični cilji?
/ Koje glavne ishode planirati da bi s njima postigli postavljene specifične ciljeve projekta?
Glavni neposredni učinki
morajo neposredno prispevati k
programskim kazalnikom neposrednih učinkov
.
/ Glavni ishodi
moraju doprinositi
pokazateljima programskih ishoda
.
Delovni načrt
/ Plan rada
Kaj je potrebno narediti za uresničenje načrtovanih neposrednih učinkov projekta in doseganje specifičnih ciljev projekta?
/ Što je potrebno napraviti kako bi se ostvarili planirani ishodi projekta i postigli specifični ciljevi projekta?
Delovni sklop --> Aktivnosti --> Dosežki
/Radni paket --> Aktivnosti --> Isporučevine
Izvajanje projekta
/ Provedba projekta
Dosežena sprememba v programskem območju
/ Postignuta promjena u programskom području
7. Prispevek k programskim ciljem/kazalnikom
/ Doprinos programskim ciljevima/pokazateljima
Cilj 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine
preko trajnostnega turizma
/ Aktivna zaštita baštine održivim turizmom
8. Čezmejno sodelovanje
/Prekogranična suradnja
9. Trajnost
/Održivost
Kaj je čezmejni turistični produkt/destinacija?
/ Što je prekogranični turistički proizvod/destinacija?
Razvoj podeželja se financira iz drugih virov
/ Ruralni razvoj se financira iz drugih izvora.
Uravnoteženost med ustvarjanjem ponudbe in povpraševanja.
/ Ravnoteža između stvaranja ponude i potražnje.
3.1. Krepitev partnerstev
med javnimi organi in deležniki za
zdrava, varna in dostopna čezmejna
območja
/ Stvaranje partnerstava između
tijela javnih vlasti i dionika za zdrava,
sigurna i pristupačna granična područja
Čezmejna trajnostna struktura sodelovanja
/ Prekogranična održiva struktura suradnje
:
trajnost
/održivost
dolgoročni program sodelovanja
/ dugoročni program suradnje
aktivna vključenost deležnikov
/ aktivna uključenost dionika
Projekt ni zgolj zbirka ločenih aktivnosti na vsaki strani meje.
/ Projekt nije samo skup odvojenih aktivnosti na obje strane granice.
Skupna metodologija zagotavlja celovitost in čezmejnost.
/Zajednička metodologija osigurava cjelovitost i prekogranični karakter.
Čezmejne aktivnosti, dosežki in glavni neposredni učinki /
Prekogranične aktivnosti, isporučevine i glavni ishodi.
Čezmejna uravnoteženost območja, partnerstva, aktivnosti
/ Prekogranična
ravnoteža područja, partnerstva,
aktivnosti.
Kaj bo s projektnimi outputi in rezultati po
koncu projekta?
/ Šta će se dogoditi s
projektnim ishodima i rezultatima nakon završetka projekta?
Aktivnosti med projektom za zagotavljanje trajnosti

/ Aktivnosti za vrijeme projekta koje osiguravaju održivost.
Kateri partnerji bodo prevzeli odgovornost za nadaljevanje?
/ Koji partneri će preuzeti odgovornost za nastavak?

Finančna trajnost
/ Financijska održivost
Časovna opredelitev
/

Vremenski raspored
Full transcript