Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Thúy Virgo

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

1.2.Quan điểm của Đảng về nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
1.3 Vai trò của văn hóa đối với giáo dục
1.4. Thực trạng của sinh viên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa.

1.1 Quan điểm của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài Thuyêt Trình Nhóm 10
Start
ĐỀ TÀI
Mục Lục
1.1 Quan điểm của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

1.2 Quan điểm của Đảng về nền văn hóa tiến tiến , đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

1.3 Vai trò của văn hóa đối với giáo dục.

1.4 Thực trạng của sinh viên trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa.

1.5 Phương hướng , đóng góp về việc xây dựng phát triển nền văn hóa tiên.
Vận dụng quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường học tập bậc đại học.
Văn hóa chi phối sâu sắc rất lớn đến thế hệ trẻ học sinh-sinh viên- những mần non tương lai của đất nước hiện nay.
Thứ nhất sinh viên cần phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng và hiếu với dân.
Thứ hai, sinh viên cần ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Văn hóa đối với sinh viên còn là việc xây dựng lối sống theo lý tưởng cao đẹp, sinh viên sống luôn phải có ước mơ, hoài bão, bao giờ cũng phải mang trong mình tâm lý hướng tới cái cao đẹp, có tinh thần để vướt qua mọi khó khăn gian khổ.
Mặt khác, văn hóa trong học đường đã Xây dựng một thế hệ trẻ có sức khoẻ, có trí lực, lòng nhiệt huyết, luôn trau dồi về lý tưởng và đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn
Một khía cạnh khác nữa, văn hóa trong gióa dục lành mạnh giúp các thành viên trong nhà trường chia sẻ với nhau kinh nghiệm và kiến thức, phát triển khả năng hợp tác giữa các thành viên trong mọi lĩnh vực của nhà trường
Điểm Mạnh
Khả năng học hỏi cao, tìm tòi cao.
Năng động, đầy nhiệt huyết
Điểm Yếu
Xa rời truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc
Tiếp thu văn hóa thế giới, du nhập những hoạt động văn hóa tiêu cực, không phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Dính vào con đường tệ nạn xã hội
Là Sinh Viên Chúng Ta Cần Làm Gì ?
Sinh viên cần phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng và hiếu với dân.

Sinh viên cần ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Sinh viên cần xây dựng lối sông theo lý tưởng cao đẹp, sống phải luôn có ước mơ, hoài bão.
1.5. Phương hướng, đóng góp về việc xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng Trung ương (khóa VIII) tháng 7 năm 1998, đã ra Nghị quyết chuyên đề về: "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc“, đã xác định
:

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


4. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
5. Văn hóa là một mặt trận. Xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI chỉ rõ: “Văn hóa phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Quản lý văn hóa,văn nghệ, báo chí, xuất bản còn thiếu chặt chẽ. Môi trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh, thiếu niên, rất đáng lo ngại".
KẾT LUẬN
Nền văn hoá Việt Nam là nên văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam: Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hoá riêng.Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hoá Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hoá của các dân tộc anh em. 

Chủ nghĩa Mác-Lê Nin coi văn hóa là toàn bộ những thành quả được tạo ra nhờ hoạt động lao động sáng tạo của con người.


Trong quan niệm của Chủ nghĩa Mác-Lê nin: Văn hóa là cái phản ánh tính đặc thù của hoạt động con người và sự tồn tại, vận động, phát triển cùng với tính đặc thù như vậy của con người trong thế giới
Văn hóa là lĩnh vực hoạt động mà nhờ đó, con người sản xuất và tái sản xuất ra bản thân mình với tư cách là một thực thể xã hội.
Văn hóa không chỉ đóng vai trò là cơ sở, nền tảng tinh thần của xã hội, của lịch sử nhân loại, mà còn là lĩnh vực luôn có ảnh hưởng, tác động đến tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, đến sự phát triển xã hội.

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc ViệtNam sang tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước.
Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội.
Văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống. văn hóa là năng lực sáng tạo của một dân tộc, là bản sắc của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác.
Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Như vậy: Có thể nói chung bản sắc văn hóa dân tộc là sức sống bên trong của dân tộc,là quá trình dân tộc tự thức, tự đánh giá, tự vượt qua bản thân mình, biết cạnh tranh, hợp tác để cùng phát triển.
Quan điểm của đảng về xây dưng và phát triển nền văn hóa tiên tiến ,đậm đà bản sắc dân tộc.
Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng nền văn hóa nước ta hiện đại có sự thống nhất hữu cơ giữa tính tiên tiến và tính đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con người.

Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Thank you for listening
Made by Thúy Virgo
Văn hóa là cái thể hiện sự giải phóng và tự giải phóng con người khỏi sự ràng buộc, thống trị với một sức mạnh bí ẩn của thế giới tự nhiên và thế giới thần thánh mà con người tưởng tượng ra do sự bất lực của mình trước giới tự nhiên đầy bí ẩn.
Văn hóa là cái thể hiện sức mạnh xã hội của hoạt động lao động sản xuất của con ngươi
Full transcript